Kalendárium

Kalendárium

Június 17. Hétfő, Köznap

Hétfőt, a Szentlélek imádásának szenteljük. Ezen a napon elimádkozhatjuk valamelyik Szentlélek kilenced napi imádságát vagy a Szentlélek litániáját.

Június 16. Vasárnap, Pünkösd utáni 4.Vasárnap

PÜNKÖSD UTÁNI NEGYEDIK VASÁRNAP: Az élet szenvedéseiben és küzdelmeiben bízzunk Istenben; ez a gondolat uralkodik az egész misében. A küzdelmekről szól a szentlecke és a bizalmat ébreszti fel bennünk az evangélium, mely az Egyházról szól. Mi is benne vagyunk Szent Péter hajójában, nem félünk tehát az élet tengerének viharaitól. – Az áteredő bűn az egész fizikai világra ránehezedett, és súlya

Június 15. Szombat, Boldog Jolán özvegy

Árpádházi Boldog Jolánta királyleány családjából sok szentet támasztott az lsten kegyelme. „Ó, mily nagy kincsek az erkölcsi javak, amelyeken mennyországot vehetünk!Ó mily drága gazdagság az, melyet úgy őriz Isten bennünk, hogy senki attól meg nem foszthat, ha magunk nem akarjuk. Ó ti világszerető gazdagok, ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Ezt keressétek!” (Pázmány Péter) 1238

Június 14. Péntek, Jézus Szent Szívének nyolcada

(megtartóztatási nap (hústilalom) A péntek, a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.

Június 13. Csütörtök, Páduai Szent Antal, ENGESZTELŐ NAP

„Tehetségedet használd Isten nagyobb dicsőségére” Szent Antal a segítő szent. Sokan kérik segítségét, rajta keresztül sokat segítenek a szegényeken adományaikkal. Minden prédikáció erősít abban, hogy őrizzük hitünket, és segítsünk másokat a jézusi úton. „Te, aki a hitnek oly hatalmas bajnoka és apostola voltál, könyörögj érettünk Jézus Krisztusnál, hogy szent hitünkbenmindig jobban megerősödjünk, egyedül a jó Istenben reméljünk.Őt a földön mindennél

Június 12. Szerda, Facundo Szent János hitvalló

A Leon-királyságban, vagyis a mai Észak-spanyolországban jelentős szerepe volt a Szent Fakundus és Primitivus spanyol vértanúkról (+ 300 körül) nevezett bencés apátságnak, amelyet 800 körül alapítottak. Az apátságtól vette nevét a mellette épült városka is: Sanctus Facundus; ebből lett Sant-Fagund, végül Sahagun. Ebben a városban született szentünk az Úr 1419. évében s innen nevezik Fakundói, illetve Szahaguni Szent Jánosnak. Előkelő

Június 11. Kedd, Szent Barnabás apostol

Mennybemenetele előtt Jézus megígérte apostolainak a Szentlelket, aki fölkészítette őket a tanúságtételre – ,,Jeruzsálemtől egészen a föld végső határáig” Akik Jézus kísérői voltak földi életében, azoknak szólt a fölszólítás: ,,Ti tanúi vagytok ezeknek” De csak ők? – Nem! Akit Jézus Lelke az ő szolgálatára kiválaszt, az mind tanúja és apostola Jézus Krisztusnak! Így az a férfi is, akit az Apostolok

Június 9. Vasárnap, Pünkösd utáni 3.Vasárnap, Szent Primus és Felicián vértanúk

PÜNKÖSD UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP: A Húsvét utáni második vasárnap is a Jó Pásztorról szólt. A különbség, hogy akkor csak a jó bárányai iránt való szeretetéről szólt az evangélium, ma pedig arról, hogy szereti és megkeresi az elveszett, rossz bárányt is. Ennek megfelelően a bűntudat és az irgalomban való nagy bizalom szól a mise énekeiből. Helyezzük mi is minden gondunkat a

Június 8. Szombat, SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

„A világ és a béke Királynője” A Szűzanya egy közülünk, de odaadottságában, Jézus édesanyjaként méltóságban felülmúl bennünket. A keresztény világ kezdetektől fogva ünnepelte Mária királynői méltóságát. Az efezusi zsinaton az évszázados gyakorlatot szentesítettek dogmával 431-ben. Azóta Máriát mint Isten Anyját ünnepeljük (Deipara, görögül: Theotokosz). A Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, évenkénti ünneplési időpontot határozva

Június 7. Péntek, JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE, ELSŐPÉNTEK

(megtartóztatási nap (hústilalom) JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE Jézus Szent Szíve, Irgalmazz nekünk, bűnösöknek! Ne vess el minket Színed elől örökre! Jézus szívének ünnepe az Isten szeretetének ünnepe. Felismerjük életünkben Isten szeretetét, működését, kegyelmeit, melyekkel megerősít mindennapi feladatainkban. „Dicsőség néked, Jézusunk,szívedből kél a kegyelem! Atyádat és a Lelket isáldjuk most és mindenkoron…” XII. Pius pápa (1939-58) vezette be főünnepként a pünkösd

Június 6. Csütörtök, Szent Norbert püspök és hitvalló

„Istenem, mi történt? Uram, mit tegyek?” Az Úr szavát hallotta: „Kerüld a rosszat, tedd a jót; szerezd vissza lelked békességét s menekülj az én irgalmasságomhoz”. Norbert 1080 és 1085 közt született, valószínűleg a Xanten melletti Gennepben, nemesi családból. Szülei korán a papi rendbe szánták. Életrajza szerint ez egy látomás alapján történt, amelyben édesanyjának megjövendölték fia későbbi nagyságát. De föltehetően az

Június 5. Szerda, Szent Bonifác püspök és vértanú, Szent Márton ereklyéinek áthozatala

Szent Bonifác püspök és vértanú „Isten iránti szeretetből”, – „az Úrért”, – „az örök hazába jutásért”, – „a lelkek megmentéséért”. „El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk ide, hogy harcot hozzunk, hanem a békét! Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöjjetek velem a halálba!” Angliában született 673 körül. Eredeti neve Winfried volt. Szent Benedek rendjébe lépett és nagy áldozattal vállalt

Június 4. Kedd, Úrnapja nyolcadában, Caracciolo Szent Ferenc hitvalló, Szent Kvirinusz püspök és vértanú

Caracciolo Szent Ferenc hitvalló V. Szixtus pápa 1588 június 1-én új szerzetet erősített meg. Az alapítók az Istenanyáról szerették volna elnevezni a rendet, a pápa azonban, aki maga Szent Ferenc kisebb testvéreinek rendjéből (Ferenc-rend) való volt, a „kisebb szabályozott papob (clerici regulares minores) nevet adta neki. Az új szerzetet hárman alapították: Adorno János Ágoston, Caracciolo Fabricius és a mi szentünk,

Június 2. Vasárnap, Pünkösd utáni 2.Vasárnap, Szent Marcellin, Péter és Erazmus püspök vértanúk

Pünkösd utáni 2.Vasárnap Ez a vasárnap beleesik az Úrnap oktávájába, azért az evangélium arra tanít, hogy mint kell Isten asztalához járulnunk. Egyébként az egész mise alapgondolata: mint növekszik Isten oltalma alatt a legnagyobb támadások közt is Krisztus most alapított Egyháza. Ez a kitartás az üldözések közt volt a Szentlélek Isten jelenlétének az első tanújele. A másik a keresztényeknek egymás iránt

Június 1. Szombat, Úrnapja nyolcadában, ELSŐSZOMBAT

Szombat, a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Május 31.Péntek, Úrnapja nyolcadában

(megtartóztatási nap) A péntek, a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.

Május 30.Csütörtök, ÚRNAPJA, A Szent Jobb megtalálása

Úrnapja – „Corpus Christi” – Az Oltáriszentség Ünnepe Krisztus szent testének és vérének ünnepe, ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” – Corpus Christi Mysticum ” az oltáriszentséget ünnepli az egyház. A Szentháromság vasárnapját követő csütörtököt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szenteli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Isten-embernek teste és vére, istensége és embersége,

Május 29.Szerda, Pazzi Szent Mária Magdolna

„Az ártatlanságnak és türelemnek csodálatos tükre volt,egy kívánság élt benne: szenvedni, nem meghalni. Az ÚrJézus egygyűrűt és töviskoronát adott neki; Szűz Mária hófehér palástot terített rá ; Szent Ágoston az ő szívébe belevéste e szavakat :És az Ige testté lőn! – Lángoló szeretetemésztette fel életét 1607 május 25-én, 42 éves korában.” Pazzi Szent Magdolna a legelőkelőbb és legősibb firenzei arisztokráciából

Május 28.Kedd, Szent Ágoston püspök és hitvalló

„Háborog és hányódik a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, ó Isten!” „Megtérésének kezdetétől teljesülésének végéig az Úrban dicsekedjék, aki dicsekszik. Mert amint nem tudja senki véghezvinni a jót az Úr nélkül, úgy nem tudja elkezdeni sem az Úr nélkül”. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. (Szent Ágoston)

Május 27.Hétfő, Szent Béda (Venerabilis) hitvalló és egyháztanító

,,Az Egyház fényessége, amelyet maga a Szentlélek gyújtott” Béda 672-ben a Wear torkolatának közelében született az észak-angliai Northumbria királyságban. Amikor hét éves volt, szülei oblátusként Biscop Benedekhez adták, aki négy évvel előbb kolostort alapított Wearmouth-ban. Béda egész életét kolostori környezetben élte le. Béda életében nem történt sok külső esemény. Kolostorából sohasem távozott messzebb Yorknál vagy Lindisfarnénál és korának közéletében semmiféle

Május 26.Vasárnap, SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, Néri Szent Fülöp hitvalló

Szentháromság Ünnepe – Festum Trinitatis A mai ember számára XVI. Benedek pápa így fogalmazta meg a Szenháromság lényegét: „Az ember, Isten képmása, a szeretetben lesz először teljesen önmaga. Az örök Atya irántunk való szeretetében elküldte saját Fiát hozzánk, és a Szentlelket ajándékozta nekünk, hogy Isten gyermekeivé tegyen bennünket. Váljunk e kegyelemhez méltóvá! A Szentháromság Isten tartson meg benneteket mindenkor a

Május 25.Szombat, Nyári Kántorböjt, Szent VII.Gergely pápa

(megtartóztatási nap) NYÁRI KÁNTORBÖJT – SZOMBAT Pünkösd Vasárnapját követő szerda, péntek, szombat A kántorböjt pontos böjti fegyelme: – pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell, – szerdán és szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani, – fontos eleme az őszinte szentgyónás, – lehetőség szerint vegyünk

Május 24.Péntek, Nyári Kántorböjt

(szigorú böjti nap) A péntek, a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához. NYÁRI KÁNTORBÖJT – PÉNTEK Pünkösd Vasárnapját követő szerda, péntek, szombat A kántorböjt pontos böjti fegyelme: – pénteken szigorú

Május 23.Csütörtök, Pünkösd nyolcadában

Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot.

Május 22.Szerda, Nyári Kántorböjt

(megtartóztatási nap) A szerdai nap, régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben. NYÁRI

Május 21.Kedd, Pünkösd nyolcadában

Kedden, a Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla.

Május 20.Hétfő, PÜNKÖSDHÉTFŐ

Hétfőt, a Szentlélek imádásának szenteljük. Ezen a napon elimádkozhatjuk valamelyik Szentlélek kilenced napi imádságát vagy a Szentlélek litániáját.

Május 19.Vasárnap, PÜNKÖSDVASÁRNAP

Pünkösd, a Szentlélek – Spiritus Sanctus – kiáradása „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek” ( ApCsel 2,3) „ÁLDOTT SZÉP PÜNKÖSDNEK GYÖNYÖRŰ IDEJE…” „Piros pünkösd Vasárnapján Szálljon reánk a Szentlélek, S térdre hullva mondjunk hálát A Mindenség Istenének!” „Voltaképpen

Május 18.Szombat, Pünkösd Vigíliája

(szigorú böjti nap) Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk. Szombat

Május 17.Péntek, Bayloni Szent Paskál hitvalló

(megtartóztatási nap) „Aki meg akarja menteni a lelkét, annak keblében három szívnek kell dobognia, úgymint:Istenért – fiúi szív, felebarátjáért – anyai szív, önmagáért – bírói szív.” (Szent Paszkál) „Ne „kürtöltess magad előtt” és ha mégis kitüntetnek, a dicsőséget ne magadnak, hanem Istennek tulajdonítsd, aki a sikert adta.” Szent Paszkál, az Eucharisztia nagy szentje! Az Úr Jézus a legszentebb Oltáriszentségben nemcsak

Május 16.Csütörtök, Mennybemenetel nyolcada, Szent Ubald püspök és hitvalló, Nepomuki Szent János vértanú

Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot. Gubbiói Szent Ubald – (Ubaldo) született 1084 körül – meghalt 1160. május 16. Szülővárosának püspöke volt. 1192-től a katolikus szentek közé

Május 15.Szerda, De la Salle Keresztelő Szent János hitvalló

„Az ifjúságnak nagyon nagy szüksége van jó nevelőkre. Imádkozz értük!” Az iskolák és a keresztény nevelés-oktatás védőszentje! Az ingyenes népnevelés gondolata, mely az olasz félszigeten Kalazanci Szent József életművében már a 17. század elején kivirágzott, a század végére meghódította a Francia lelket is és rövid idő alatt a nagy intézmények egész sorát szólította életre. E tüneményes siker érdeme szinte kizárólag

Május 14.Kedd, Mennybemenetel nyolcadában

Kedden, a Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla.

Május 13.Hétfő, Bellarmin Szent Róbert püspök, hitvalló, egyháztanító, ENGESZTELŐ NAP

„Számomra nem lehet nagyobb öröm, mintha hasonló lehetek ahhoz, aki engedelmes lett a halálig, még pedig a kereszt haláláig.” (Bellarmin Szent Róbert) Bellarmin Szent Róbert Isten ujja: az égre mutat! Valóságos szent és tanár volt életében. Kétszeresen szent és tanító napjainkban. Korunk szentje és mestere! (Szent Bernát) 1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cinthiának

Május 12.Vasárnap, Mennybemenetel nyolcadában

HÚSVÉT UTÁNI HATODIK VASÁRNAP: Krisztus Urunk mennybe ment, az Egyház tehát az apostolokkal együtt kéri és várja a Szentlélek megígért eljövetelét, aki a vigasztalás lelke sok bajainkban. De egyúttal az igazság lelke is, aki tanúságot tesz, hogy Krisztus Isten Fia. Készüljünk tehát mi is az apostolokhoz és az Egyházhoz hasonlóan a Szentlélek Isten eljövetelére, akinek vigasztalására és tanítására éppen napjainkban

Május 11.Szombat, Mennybemenetel nyolcadában

Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Május 10.Péntek, Firenzei Szent Antal püspök és hitvalló

(megtartóztatási nap) „Istennek szolgálni annyi, mint uralkodni” Jelszava volt: „Az apostolok utódjának nem lehetnek más kincsei, mint erényei”. Szent Antonin firenzei érsek korának, a 15. század első felének egyik legmunkásabb és legjelentősebb embere volt. Mint példaadó szerzetes, mint buzgó főpásztor, mint fáradhatatlan lelkiatya, és mint sokoldalú tudós egyaránt megbecsülhetetlen szolgálatokat tett az Egyháznak, hosszúra nyúlt életének úgyszólván minden percét embertársai

Május 9.Csütörtök, URUNK MENNYBEMENETELE

Urunk mennybemenetelének ünnepe — Ascensio Domini Áldozócsütörtök, áldozónap, – húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység a feltámadt Jézus Krisztus mennybemenetelét. Negyven nappal Húsvét után, Áldozócsütörtökön, Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Az apostolok és az Újszövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mintegy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlük, küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a

Május 8.Szerda, Szent Mihály arkangyal megjelenése, Keresztjáró nap

„ Ki olyan, mint Isten.” Mai napra esik Szent Mihály arkangyal csodás megjelenése a Gargano hegyén Capuában I. Gelázius pápa (+ 496) korában. A Gargano hegy, Monte Sant’Angelo (Szent Angyal hegy) a nyugat latin szentélyek leghíresebbike, amit Szent Mihály Arkangyalnak szenteltek. A hegy legtetején helyezkedik el a Bazilika, amely régi időktől fogva a megbocsátás és az imádság helye… A szent

Május 7.Kedd, Nazianzi Szent Gergely püspök, hitvalló és egyháztanító, Keresztjáró nap

„Egy lélek voltunk két testben; s csak két utat ismertünk, az iskola és a templom útját.” Így ír maga Gergely arról az életről, melyet barátjával, Nagy Szent Vazullal folytattak mint egyetemi hallgatók Athénben. S ebben benne van az ő egész lelke és egész élete: Gyönge, sőt beteges, s ezért igen érzékeny volt; s ezért szeretett visszahúzódni a tömegektől és nyilvános

Május 6.Hétfő, Szent János apostol és evangélista olajbafőzése a Porta Latina előtt, Keresztjáró nap

Szent János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe János a szeretett tanítvány. Ő az, aki a legtöbbet beszél a szeretetről. Az első találkozás pillanatában megérzi Jézus szeretetét, és ebben élete végéig kitart. Bár a vértanúság nem lesz osztályrésze, mégis a teljesen Istennek adott életet láthatjuk életében. Az Élet Igéje: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk

Május 5.Vasárnap, Húsvét utáni 5.Vasárnap, Szent V.Piusz pápa és hitvalló

HÚSVÉT UTÁNI ÖTÖDIK VASÁRNAP:A mai liturgia az üdvösség útjának két eszközére: a munkára és imádságra tanít. Ez utóbbinak gyakorlására mindjárt alkalmat is ad az Egyház, mert ezen a héten vannak Áldozócsütörtökig a keresztjáró napok, mikor szerető anyai gonddal könyörög az Egyház híveinek minden szükségletéért. Imádkozzunk mi is vele együtt s utána kezdjünk novénát a Szentlélek Isten eljövetelének előkészítésére. – Mint

Május 4.Szombat, Szent Mónika özvegy, Szent Flórián vértanú, ELSŐSZOMBAT

Szent Mónika, az édesanyák példaképe és védőszentje! Liturgikus ünnepnapján emlékezünk Szent Mónikára,Szent Ágoston édesanyjára, aki állhatatos imádsággal esdekelte ki fia és férje megtérését. Szent Mónika élete minta a családanyák számára. Mónika az észak-afrikai Tagaste városában született 331-ben.Keresztény családban nevelkedett. Mónika életének titka az Isteni Bölcsesség, a megtestesült Ige iránti szeretet, amelyet a szent könyvekből szívott magába. Már gyermekként, a szülői

Május 3. Péntek, A Szent Kereszt megtalálása, ELSŐPÉNTEK

(megtartóztatási nap) Ave crux, unica spes! – Üdvöz légy, kereszt, egyetlen remény! „Nekünk Urunk, Jézus Krisztus keresztjével kell dicsekednünk: általa nyertünk üdvösséget, életet és feltámadást, * Általa üdvözülünk, és szabadok leszünk. A halál elszenvedéséért a dicsőség és nagyság koronáját nyerte el. * Általa üdvözülünk, és szabadok leszünk.”(Vö. Gal 6, 14; Zsid 2, 9, az ünnepi zsolozsmából) Az egyházban a Szent

Május 2. Csütörtök, Szent Atanáz püspök, hitvalló és egyháztanító

„A Krisztusba vetett igaz hit atyja” „Nem lehetséges újra fölvenni az Egyházba olyan embereket, akik ellene mondanak az igazságnak, tévtanítást terjesztenek, és akikre az egyetemes zsinat kimondta a kiközösítést.” „A Szentháromság mindenkor Szentháromság, akkor is, amikor az Ige Máriából testet ölt. Sem hozzá nem lehet adni, sem elvenni nem lehet belőle.” Szent Atanázt a bámuló utókor Nagy-nak nevezi. Méltán. A

Május 1. Szerda, Szent Fülöp és Jakab apostolok

Szent Fülöp és ifjabb Szent Jakab együttes ünnepét eredetileg nov. 14-én ünnepelte az egyház. A május elseji ünneplés csak azóta vált általánossá, mióta J. Pelágius pápa 56o. május. 1 -én külön templomot, a mai Santi Apostoli-t szentelte a két apostol tiszteletére. SZENT FÜLÖP APOSTOL „Hivatásunk van, mindenkinek van, köteles követni!” Fülöp apostoltársához, Szent Péterhez hasonlóan betszaidai halászember volt. Mint Keresztelő

Április 30.Kedd, Sziénai Szent Katalin

„Hiúságból semmit sem tettem. A mindenható Isten tiszteletét és dicsőségét szolgáltam állandóan.”„Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe, hanem egyedül és csakis akkor, ha kitartasz mellette.” Európa és Itália védőszentje! A 14. században az egyetemes Egyházat két nagy baj gyötörte és csúfította. A római pápa hetven éven át idegenben, a franciaországi Avignonban élt, s mivel egymás után hétszer francia

Április 29.Hétfő, Milánói Szent Péter vértanú

„A legsúlyosabb terhet testvérkéz rakja az ember vállaira” (Prohászka). „Péter, Péter! Íme a sátán kikért titeket magának, hogy megrostáljon, mint a búzát; de én könyörögtem érted, hogy meg ne fogyatkozzék hited” (Luk 22,31-32). „Uram, kész vagyok veled a halálba is menni” (Luk 22,33). Született 1205-ben vagy 1206-ban Veronában, Felső-Olaszországban. Gyermekkora abba az időbe esik, amikor a pápaság hatalma III. Ince

Április 28.Vasárnap, Húsvét utáni 4.Vasárnap, Keresztes Szent Pál hitvalló

HÚSVÉT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP: Az egész húsvéti időn át Alleluját zeng az Egyház dicsőségesen feltámadt királyának, aki legyőzte a halált és a poklot. Mentől jobban közeledünk azonban a mennybemenetel ünnepéhez, annál erősebben belevegyül egy más hang is az öröménekbe: a tanítványok szomorúsága mesterük távozása miatt. A legközelebbi három vasárnap evangéliuma az Úr Jézus búcsúbeszédéből van véve, melyben megnyilatkozik szívének teljes

Április 27.Szombat, Kaníziusz Szent Péter hitvalló és egyháztanító

„Sok ember félelme nagyobb a kelleténél, mert emberi segítséget keres és nem istenit, s az Egyház problémáira is kétségbeesésben és nem szent bizakodásban keresi a segítséget” A királyi próféta (Zsolt. 79) miként Izajás (5) az Egyházat szőlőhöz hasonlítja, mely betölti a földet; árnyéka befödi a hegyeket és ágai a cédrusokat; kiterjeszti vesszeit a tengerig és csemetéit az Eufrátesig. De azt

Április 26.Péntek, Szent Klétusz és Marcell pápák

Április 26.Péntek, Szent Klétusz és Marcell pápák (megtartóztatási nap) Szent Klétus, Szent Péter második utódja 78-90 körül kormányozta szentül az Egyházat. A hagyomány szerint Szent Péter szentelte pappá s ő viszont hálából később Szent Péternek síremléket állított (Lib. Pont. 1. 125.). Domicián császár idejében az egyházüldözés alatt vértanúhalált halt s a Vatikánon temették el Szent Péter sírja mellett. Szent Klétus

Április 25.Csütörtök, Szent Márk evangélista

„Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.” (Márk evangéliuma 14,38) Ezekiel próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal kezdi evangéliumát: „A pusztába kiáltó szava: Készítsétek az Úr útját!” „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot, minden teremtménynek!” – Márk teljesen magáévá tette. Azt akarja nekünk üzenni, hogy ez a küldetés

Április 24.Szerda, Szent József oltalma nyolcada, Szent György vértanú, Szent Fidél vértanú

A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben. Szent György vértanú

Április 23.Kedd, Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú

„Könnyű a püspöksüveget és pásztorbotot viselni, de borzasztó a püspökre váró számadás az élők és holtak Bírája előtt!” (Szent Adalbert püspök) Országokat térített, királyokat keresztelt. Mikor erre a hódító útra szólította az Úr, mintha neki is mondta volna: „Kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza nevemet a pogányok és királyok előtt… megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért”. (ApCsel. 9,15-16).

Április 22.Hétfő, Szent Szótér és Kájusz és vértanúk

Szent Szótér (latinul: Soteros), (2. század – 174), a 12. pápa volt Krisztus földi helytartója, aki 167-174. között uralkodott a katolikus egyházban. A szentté avatott Soterost szokás a Könyörületesség Pápájának is nevezni. Az itáliai Fondi városában született 120-ban, családja révén került kapcsolatba a keresztény vallással. Ennek vezetőjeként az ő nevéhez kötődik, hogy a házasságot csak olyan formában tekintik törvényesnek, hogy

Április 21.Vasárnap, Húsvét utáni 3.Vasárnap

HÚSVÉT UTÁNI HARMADIK VASÁRNAP: Az egész húsvéti időn át Alleluját zeng az Egyház dicsőségesen feltámadt királyának, aki legyőzte a halált és a poklot. Mentől jobban közeledünk azonban a mennybemenetel ünnepéhez, annál erősebben belevegyül egy más hang is az öröménekbe: a tanítványok szomorúsága mesterük távozása miatt. A legközelebbi három vasárnap evangéliuma az Úr Jézus búcsúbeszédéből van véve, melyben megnyilatkozik szívének teljes

Április 20.Szombat, Szent József oltalma nyolcadában

Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Április 19.Péntek, Szent József oltalma nyolcadában

(megtartóztatási nap) A péntek a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.

Április 18.Csütörtök, Szent József oltalma nyolcadában

Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot.

Április 17.Szerda, Szent József oltalma, Szent Anicét pápa és vértanú

A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben. Szent Anicét pápa

Április 16.Kedd, Köznap, Szent Apollóniusz vértanú

Keddena Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla. Szent Apollóniusz vértanú „Igen, keresztény vagyok, és mint ilyen, tisztelem és félem Istent, aki teremtette

Április 15.Hétfő, Köznap

A hétfőt a Szentlélek imádásának szenteljük. Ezen a napon elimádkozhatjuk valamelyik Szentlélek kilenced napi imádságát vagy a Szentlélek litániáját.

Április 14.Vasárnap, Húsvét utáni 2.vasárnap, Szent Jusztin vértanú

HÚSVÉT UTÁNI MÁSODIK VASÁRNAP: A mai vasárnap a jó Pásztor vasárnapja. Amint korunk Krisztus-tisztelete a Jézus Szíve-kultuszban talált kifejezési formát, úgy mondhatjuk a katakombák kedves ájtatosságának, az igazi őskeresztény Krisztus-ájtatosságnak a jó Pásztor tiszteletét. A szentmise hangulata a hála, szeretet és az öröm. Hálásnak kell lennünk, mert Nagypéntek után nem kell nekünk magyarázni, ki az a jó Pásztor, aki életét

Április 13.Szombat, Szent Hermengild vértanú, ENGESZTELŐ NAP

Szent Hermenegild vértanú „Kívánhatod-e tőlem, hogy mulandó nagyságért cseréljem el lelkem üdvösségét? Ilyen áron nem kell a korona! Az igazságért kész vagyok mindent, életemet is föláldozni”. „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12, 24) A nyugati gót birodalom várományosa volt. Királyfi. Mégis a börtön nyomorúságából, bilincsbe

Április 12.Péntek, Köznap

(megtartóztatási nap) A péntek a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.

Április 11.Csütörtök, Szent IX.Leó pápa

„Általa minden egyházias törekvés megújhodott, általa a világ számára új világosság támadt” Az Úr 1033. évében az Egyházat olyan megalázás érte, aminőre nem volt példa sem előtte, sem utána. Alberik tuszkulumi gróf ráerőszakolta 12 éves fiát IX. Benedek néven a pápai trónra. A római nép jogos fölháborodásában több ízben elűzte Szent Péter örökének ezt a meggyalázóját, de pártja újra és

Április 10.Szerda, Köznap

A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben.

Április 9.Kedd, Köznap

Keddena Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla.

Április 8.Hétfő, GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

„Annuntiatio Beatae Mariae Virginis – Urunk születésének hírüladása„ A keresztény gondolatkör erre a napra teszi Szűz Mária szeplőtelen fogantatását, Jézus megfogantatásának ünnepét. Fogantatás hitből, a Szentlélek által, fizikai közreműködés nélkül. Jézus születése előtt kilenc hónappal Gábor arkangyal a megtestesülés felkínált örömhírével látogatott Máriához. A Szent Szűz „igen” válasza az isteni megszólításra, a megváltás művének kezdetévé tette e jeles napot. ÍME

Április 7.Vasárnap, FEHÉRVASÁRNAP

Fehérvasárnap – Dominica in albis „Mint újszülött csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet…, hogy tőle felnőjetek az üdvösségre, alleluja.” – „Quasi modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite” „Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek.” Fehérvasárnap (latinul Dominica in albis, az ünnepi introitus alapján: quasi modo-vasárnap, a magyar néphagyományban: mátkálóvasárnap, komálóvasárnap) a hamvazószerdával kezdődő húsvéti ünnepkör zárónapja, mindig a Húsvétot követő

Április 6.Szombat, Húsvét nyolcadában, ELSŐSZOMBAT

Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Április 5.Péntek, Húsvét nyolcadában, Ferreri Szent Vince hitvalló, ELSŐPÉNTEK

(megtartóztatási nap) A péntek a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához. Ferreri Szent Vince hitvalló A 15. század egyik leghatalmasabb – bűnbánatot hirdető – prédikátora. Kézzel leírt prédikációiban fölvetette a

Április 4.Csütörtök, Húsvét nyolcadában, Szent Izidor püspök, hitvalló és egyháztanító

Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot. Szent Izidor püspök, hitvallóés egyháztanító “Erősítsétek szíveteket Krisztus szeretetében, és ne ejtsen meg azok csábítása, kik bejárták a szárazföldet és a

Április 3.Szerda, Húsvét nyolcadában

A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben.

Április 2.Kedd, Húsvét nyolcadában

Keddena Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla.

Április 1.Hétfő, Húsvéthétfő

HÚSVÉTHÉTFŐ:Stációs templom: Szent Péter bazilikája Az Egyház új báránykáit: a Húsvét alkalmával megkeresztelt hívőket először a legfőbb pásztornak, Szent Péternek a templomába vezeti el. Szent Péter bazilikájában van ma Rómában a főistentisztelet, ö szól hozzánk a szentleckében, az evangélium elbeszélése szerint is neki jelenik meg az Úr. Egyébként az egész szentmise a megkeresztelt hivők új életének boldogságát hirdeti. A mai

Március 31. Vasárnap, HÚSVÉT VASÁRNAP

HÚSVÉT ÖRÖME – SZENT FELTÁMADÁS! „Aki halottaiból feltámadt!” „Íme Én veletek vagyok a világ végezetéig..!” A CSEND SZAVA – HÚSVÉT ÖRÖME – SZENT FELTÁMADÁS! Éjszaka, sötétség, csend… A halál csendje… De ahogy múlik az idő, s peregnek a percek, az órák, egyre erősödik az a bizonyos másik Csend: az Élet csendje. Húsvét öröme – Előzmények… Még mindenki alszik, csupán két-három

Március 30. Szombat, NAGYSZOMBAT

(szigorú böjt) NAGYSZOMBAT – Húsvét vigíliája „Szálla alá a poklokra…” – az Apostoli hitvallás így idézi emlékezetünkbe nagyszombat misztériumát. A liturgikus nap: csendesek a templomok, a temetők csendje telepszik a templomokba. Ezen a napon az Egyház nem mutatja be a legszentebb áldozatot. Középpont nélkül, főpap és áldozat nélkül a tanítványok tétován összebújnak, félelmükben magukra zárják az ajtókat… Húsvét vigíliáján a

Március 29. Péntek, NAGYPÉNTEK

(szigorú böjt) NAGYPÉNTEK – JÉZUS KRISZTUS KERESZTHALÁLA „Ne sírj Anyám, mert feltámadok…” „Asszony, íme, a te fiad! – Íme, a te anyád!” „Atyám, Szent kezedbe ajánlom lelkemet” Nagypéntek Jézus Krisztus kereszthalálának napja, a Katolikus Egyház legmélyebb gyásznapja, az egyházi év legcsendesebb ünnepe. Ez a nap Urunk és Megváltónk kínszenvedésének, halálának és sírbatételének napja. Az Anyaszentegyház ősi hagyománya szerint nem mutat

Március 28. Csütörtök, NAGYCSÜTÖRTÖK

(enyhített böjt) HÚSVÉTI SZENT HÁROM NAP (Sacrum Triduum et Tempus Paschale) NAGYCSÜTÖRTÖK – NAGYPÉNTEK – NAGYSZOMBAT „Nincs szebb, mint találkozni Krisztussal és közölni Őt másokkal!” Virágvasárnappal megkezdődött a NAGYHÉT, MAJD A HÚSVÉTI TRIDUUM, amely az egész Liturgikus év alapja. XVI. Benedek Pápa ajánlása a Szent Három Napra való lelki felkészüléshez! A húsvéti szent három nap segítségével átéljük az Úr szenvedését,

Március 27. Szerda, Nagyszerda

(enyhített böjt) Nagyszerda – A sötétség órája „Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg, mert vétkeztem ellened!” „Isten, az Úr megadta a nyelvet, a tanítványok nyelvét. Hogy megfelelhessek a fáradtaknak, maga adja ajkamra a szót. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg a fülemet. S én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg.

Március 26. – Kedd, Nagykedd

(enyhített böjt) Nagykedd– Isten gyengéd ölelése és a mi árulásunk Jézus Krisztus Virágvasárnap elhangzott szavai: „Hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, ahogy a tyúk szárnyai alá gyűjti a csibéit, de ti nem akartátok! Bizony üressé és elhagyatottá lesz a Házatok!” Ezek a figyelmeztetések korunkban aktuálisabbak, mint bármikor! Virágvasárnap valahogy az üdvösség-történetünk teljes képét rajzolja elénk. Ott állunk újból a megváltás drámája

Március 25. Hétfő, Nagyhétfő

(enyhített böjt) Dicsőítő szívvel a Nagyhéten A nagyhét első felében Egyházunk liturgikus rendje olyan eseményeket állít elénk az evangéliumokban, amelyekben Jézus prófétai módon beszél az elkövetkezendő napok eseményeiről, mintegy felkészülvén küldetése beteljesítésére. Nagyhétfő –  Jézus a világ világossága „Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.” „Nézzétek, a szolgám, akit támogatok,

Március 24. Vasárnap, VIRÁGVASÁRNAP, Szent Gábor arkangyal

„Dominica palmarum“ – „Pálmavasárnap” VIRÁGVASÁRNAP – AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA „Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának…!” A Húsvéti ünnepkörben a Húsvétot megelőző vasárnapot Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére, virágvasárnapnak nevezzük. A Húsvét előtti vasárnap a római egyház szerinti elnevezése: „Dominica palmarum“ – „Pálmavasárnap” Nevét, az e napon szokásos pálmaszentelésről és pálmaágas körmenetről kapta. Virágvasárnap: „az élet és a reménység győzelme.” Jézus

Március 23. Szombat, Köznap

(enyhített böjt) Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Március 22. Péntek, HÉTFÁJDALMÚ SZŰZ MÁRIA

(megtartóztatási nap) „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át – hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.” (Lukács 2,34–35) A Hétfájdalmú Szűzanya Szlovákia védőszentje, ünnepe munkaszüneti nap Szlovákiában. A kultusz központja Sasvár (Šaštín), Szlovákia legjelentősebb Mária-kegyhelye. Az Egyház mindig szeretettel és tisztelettel szemlélte a Szűzanya szenvedését

Március 21. Csütörtök, Szent Benedek apát

(enyhített böjt) „ORA ET LABORA!” – „Imádkozz és dolgozz! „ „Mindenben Isten dicsőíttessék!” Európa Védőszentje! A munka és az imádság összefügg, és egymást erősíti. Istentől kapjuk az erőt, hogy megtaláljuk és elvégezzük azt a munkát, amelyet az Ő akaratából kapunk. És minden munkavégzés, alkotás hálára indít Isten felé. A bencés rend Európa kultúrájának mozgatója volt évszázadokon keresztül. Benedek hatása máig

Március 20. Szerda, Köznap

(enyhített böjt) A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben.

Március 19. Kedd, SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE

(enyhített böjt) Az Úr Jézus az evangéliumban fölveti a kérdést: „Kicsoda hát a hű és okos szolga, kit ura háznépe fölé rendelt, hogy enni adjon nekik a maga idején ?” (Máté 24, 45·) Az Egyház a mai zsolozsmában Szent Józsefre alkalmazza ezeket a szavakat, amikor mondja: „íme a hű és okos szolga, kit az Úr Isten a saját családja –

Március 18. Hétfő, Jeruzsálemi Szent Cirill püspök, hitvalló és egyháztanító

(enyhített böjt) „Lelkedet ki kell kovácsolni.A hitetlenség merevségét kalapáccsal kell verni,hogy a salak lehulljon, és megmaradjon, ami tiszta;és hogy a rozsda lepattogjon, és csak a tiszta acél maradjon.” „A Lélek gyengéden jön, és illatával ismertté teszi magát. Nem érzik tehernek, mert könnyű, nagyon könnyű. Fény- és tudássugarak áradnak előtte, ahogy közeledik. A Lélek valódi barát és védő gyengédségével jön megmenteni,

Március 17. Vasárnap, A SZENVEDÉS VASÁRNAPJA, FEKETE VASÁRNAP

A nagyböjti 5., a húsvétot megelőző második vasárnap a római katolikus egyház liturgikus hagyománya szerint feketevasárnap, a Jézus szenvedésére való emlékezés kezdőnapja. Ezen a napon a templomok feszületeit, valamint az Úr képeit a feltámadás ünnepéig viola-, azaz gyászszínű böjti lepellel takarják el. Az Üdvözítő közelgő halála feletti szomorúság jeleként régen fekete leplet használtak, innen ered az ünnep magyar neve –

Március 16. Szombat, Köznap

(enyhített böjt) Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Március 15. Péntek, Köznap

(megtartóztatási nap) A péntek a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.

Március 14. Csütörtök, Köznap

(enyhített böjt) Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot.

Március 13. Szerda, Köznap, Engesztelő nap

(enyhített böjt) A szerdai nap régi szokása a Szent Józsefről való megemlékezés. Szent József hathatós közbenjáró erejét Avilai Szent Teréz is lelkesen hirdette. A szerdai napon a régiek böjtölni is szoktak, mert Júdás ezen a napon egyezett meg a zsidókkal az árulásról. Tudjuk, hogy Szent József imádsága hathatós a tisztítótűzben szenvedő lelkek enyhületében és a gonosz lélek elleni küzdelemben.

Március 12. Kedd, Nagy Szent Gergely pápa

(enyhített böjt) „Nem tudjátok, de megnyílnak az egek, és angyalok sokasága asszisztál a szentmisén. Bizony, számos gonosz lélektől, számtalan láthatóés láthatatlan veszedelemtől szabadít meg a krisztusi Szent Áldozat!” (Nagy Szent Gergely) Nagy Szent Gergely pápa az ókorban Nagy Szent Leó mellett Szent Péternek legkiválóbb utódja, akinek legnagyobb történelmi jelentősége, hogy átvezette az egyházat a római múltból a germán- római jövőbe.

Március 11. Hétfő, Köznap

(enyhített böjt) A hét napjainak katolikus tematikája szerint a hétfőt a Szentlélek imádásának szenteljük. Ezen a napon elimádkozhatjuk valamelyik Szentlélek kilenced napi imádságát vagy a Szentlélek litániáját.

Március 10. Vasárnap, NAGYBÖJT 4.VASÁRNAPJA, A negyven szent vértanú

A szebasztei negyven hős katona saját, maga állított magának örök emléket azzal, hogy mind az Úr Krisztus „jó katonájának” bizonyult. „Negyvenen szálltunk e küzdőtérre, Urunk, hiány nélkül negyvenen érjük el az örök élet koronáját. Tiszteletreméltó a negyvenes szám, amelyet te negyvennapi böjtöddel megszenteltél. Illés negyvennapi böjttel kereste az Urat s elnyerte látomását” Egyenként elmondhatták magukról a nemzetek apostolának szavait: „A

Március 9. Szombat, Római Szent Franciska özvegy

(enyhített böjt) Ünnepén az olivetánus bencések ezt olvassák a zsolozsmában: „A házasságban sem hagyott föl azzal, hogy Isten dolgaiban járjon. Amikor férje kedvét kereste, Istennek akart tetszeni; és amikor Isten kedvében járt, férjének is tetszett.” „A családanyának sokszor ott kell hagynia az oltáron Istent, hogy megtalálja őt a házi gondok közepette.”„Minden helyzetben őrizd meg életszentségedet!” Halála előtti utolsó szavai ezek

Március 8. Péntek, Istenes Szent János hitvalló

(megtartóztatási nap) „Az Egyház Te is vagy, a szeretetedről ismernek meg!” „Testvéreim, akár itt, akár Granadában adunk, mindig az Úrnak adunk, mert ő van mindenhol és minden szegényben.” Aki másnak mindig örömöt igyekszik szerezni, eléri, hogy mások is azt tegyék, ami neki örömére szolgál. A Betegápoló Irgalmasrend alapítójára, Istenes Szent Jánosra emlékezünk liturgikus emléknapján. Sok idő kellett ahhoz, hogy Ciudad

Március 7. Csütörtök, Aquinói Szent Tamás hitvalló és egyházdoktor

(enyhített böjt) „A magvető bátorságával és kitartásával akarok én is Isten ügyében tevékenykedni.” Magvetőként hirdette és élte Isten üzenetét… Mikor magához szólította az Úr a középkor legnagyobb szentjét, Assziszi Szent Ferencet (+ 1226), gondoskodott, hogy új csillag gyúljon ki az Egyház egén, s akarta, hogy ez a csillag az egész kereszténység dísze és világossága legyen. Ez a ragyogó csillag Aquinói

Március 6. Szerda, Szent Porpétua és Felicitász vértanúk

(enyhített böjt) „A haláltól a gazdagság nem véd meg, a hit örök életet szerez!” „A kisemberek is csodálatosak a példás életükkel!” A 3. század elején (203 körül) Szeptimus Szevérus (+ 203 körül) császár idején borzalmas keresztényüldözés tört ki a római birodalomhoz tartozó Észak-Afrikában. Egy nap Karthágóban, a fővárosban, három férfit és két nőt vetettek börtönre. A két nő, Perpétua és

Március 5. Kedd, Köznap,

(enyhített böjt) Kedden a Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla.

Március 4. Hétfő, Szent Kármér hitvalló

(enyhített böjt) „Ne nagyratöréssel, de alázatos céltudatossággal valósítsd meg hivatásodat!” „Mily édesek a te hajlékaid, seregek Ura, Istenem! Boldogok, akik hajlékodban élnek és mindörökké téged dicsérnek. Csarnokaidban egy nap többet ér egyéb napoknak ezrénél.”(Zsolt.83) Szent Kázmér Lengyelország és Litvánia patrónusa, a Jagelló uralkodóháznak virága és dicsősége, született 1458-ban Krakkóban, az akkori lengyel fővárosban. Atyja IV. Kázmér lengyel király, anyja Erzsébet,

Március 3. Vasárnap, NAGYBÖJT 3.VASÁRNAPJA

Az egész liturgiában; de különösen a nagyböjt liturgiájában uralkodik a megdicsőülés gondolata. Az Egyház a liturgia által a mi «színváltozásunkat» akarja elérni, a megdicsőült Krisztus elé megdicsőült hívőket akar vezetni. Ezért mutat ismét az Úr Jézusra, akihez hasonlóan megdicsőülünk mi is, ha hozzá hasonlóan küzdünk a kísértések ellen. Üdvözítőnknek is szenvednie kellett, mielőtt dicsőségébe bement; nekünk, tanítványainak sem lehet jobb

Március 2. Szombat, Köznap, Elsőszombat

(enyhített böjt) Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.

Március 1. Péntek, Köznap, Elsőpéntek

(megtartóztatási nap) A péntek a mi Urunk Jézus Krisztus üdvöt hozó kínszevendésének napja. Ezen a napon böjtölünk, áldozatokat ajánlunk fel Krisztusnak, a fájdalmas rózsafüzérben az ő szenvedéséről elmélkedünk, és a keresztút elvégzésével még inkább közelebb kerülünk ennek a misztériumnak kimeríthetetlen gazdagságához.

Február 29. Csütörtök, Köznap (enyhített böjt)

Csütörtökön alapította a legnagyobb szentséget az Úr Jézus Krisztus. Ez a szentség minden keresztény számára az élet középpontja. A szentmise és az Oltáriszentség kimeríthetetlen misztériuma minden csütörtöki napon legyen gondolataink középpontjában. Szentséglátogatással, lelki áldozással szenteljük meg ezt a napot.

Február 28. Szerda, A Fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor hitvalló

(enyhített böjt) „Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben, hogy a Szentlélek erejével bővelkedjetek a reményben „(Róma 15;13) A fájdalmas Szűzről nevezett Szent Gábor olasz, passzionista szerzetes. Gazdag családba született, később feladta a világi pályáját, és belépett a Passzionista Rendbe. A rendi élete nem volt különleges, azonban tökéletesen követte a rend szabályait, és ismert volt

Február 27. Kedd, Köznap (enyhített böjt)

Kedden a Szent Angyalokról és Szent Antalról is szokás megemlékezni. Ezen a napon fontos, hogy őrzőangyalunkhoz mondjunk imádságokat, de akár Szent Mihályhoz és a többi főangyalhoz is imádkozhatunk. Szent Antal is sok kegyelmet esd ki számunkra, hogy a keddi napokon áhítatosan imádkozunk hozzá, emlékezünk meg róla.

Február 26. Hétfő, Köznap (enyhített böjt)

A hét napjainak katolikus tematikája szerint a hétfőt a Szentlélek imádásának szenteljük. Ezen a napon elimádkozhatjuk valamelyik Szentlélek kilenced napi imádságát vagy a Szentlélek litániáját.

Február 25. Vasárnap, NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA, Nazianzi Szent Cezáriusz

„Aki a Tábor hegyén megmutatta Isteni Dicsőségét!” Jézus Pétert, Jakabot és Jánost maga mellé véve egy magas hegyre mentek. Ott elváltozott előttük, egész alakját a benne rejlő isteni erő sugározta át. „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok…!” A Tábor-hegyről a Golgotára… Ennek a titoknak liturgikus megünneplése már a 7. században megtalálható, az evangéliumát olvasták a második

Február 24. Szombat, Szent Mátyás apostol, Tavaszi kántorböjt

(enyhített böjt) „VOS MEI AMI ESTIS CI – TI AZ ÉN BARÁTAIM VAGYTOK” Jézus barátai ők, hivatásuk, hogy megtartsák Jézus parancsát: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket!” „Arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok” – ezt a küldetést adja Jézus az utolsó vacsorán az apostoloknak. Júdás helyét, a Szentlélek indítására Mátyás tölthette be. Idővel azonban a többi apostol helyét

Február 23. Péntek, Damjáni Szent Péter püspök, hitvalló és egyháztanító, Tavaszi kántorböjt

(szigorú böjt) „Alázatos és lelkiismeretes kötelességteljesítés – nagy titok ez, gyakorold!” Már halálakor az életszentség híre vette körül. Sírfeliratát maga fogalmazta: „Aki Te vagy, az voltam én is,ami vagyok, az leszel Te is,kérlek, gondolj rám!” Damjáni Szent Péter sötét időkben természetfölötti fénnyel világoskodott az Egyházban; egyike azoknak az igazán történeti nagyságú férfiaknak, kikkel az Úr Krisztus kézzelfoghatóan bizonyítja, hogy mindig

Február 22. Csütörtök, Szent Péter apostol antióchiai székfoglalása

(enyhített böjt) „Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívből. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és örök szava által.Mert: Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás,

Február 21. Szerda, Tavaszi kántorböjt

(enyhített böjt) Tavaszi kántorböjt: Szerda Nagyböjt első vasárnapját követő szerda, péntek és szombat. A kántorböjt pontos böjti fegyelme: – pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell, – szerdán és szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani, – fontos eleme az őszinte szentgyónás, – lehetőség szerint

Február 18. Vasárnap, NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA, Szent Simeon püspök és vértanú

CSAK ISTEN ÉS ÉN – A SZENT 40 NAP A Jézus negyven napos pusztai magányát leíró evangéliumi szakasz megadja az előttünk álló hetek, a nagyböjt alaphangját. A Márktól vett szakasz közvetlen folytatása a Jordánban való megkeresztelkedés elbeszélésének. Hogy a két esemény – Jézus megkeresztelkedése és a negyven napos böjt – szorosan összetartoznak, mintegy egymásból következnek, azt az evangélista azzal nyomatékosítja,

Február 15. Csütörtök, Köznap, Szent Fausztinusz és Jovita vértanú

(enyhített böjti nap) „Az életeddel tanúskodj hitedről, élj példamutatóan, Isten gyermekéhez méltóan!” Traján császár uralkodásának utolsó éveiben a bresciai keresztény gyülekezet tagjai közül buzgóságukkal messze kiemelkedtek az ifjú Fausztínus és Jovíta. A jómódú és tekintélyes családból származott testvérpár fiatal kora ellenére rettenthetetlen bátorsággal és ékesszólással hirdette a keresztény tanokat. Nem csoda tehát, hogy Apollónius püspök sietett őket levitái közé sorozni:

Február 14. Szerda, HAMVAZÓSZERDA, Szent Bálint

(szigorú böjti nap) HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE Azt mondja ugyanis az Úr: „Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!” „Amikor az időt alkalmasnak látom, meghallgatlak, és ha eljön az üdvösség napja, segítek rajtad.” Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja. Bár hallgatnátok ma Isten szavára: „Népem, ne légy kemény szívű!” „Legyen

Február 13, Kedd, ENGESZTELŐ NAP

Rosa Mystica (Titkos értelmű Rózsa) Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik). Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui. (FORRÁS: Jánossy

Február 12. Hétfő, A hét szent rendalapító

A Szent Szűz így szólt a megrendült remetékhez: „Íme én szolgáimul választottalak benneteket, hogy segítsetek megmunkálni szent fiam áldott szőlőjét; a sötétszínű ruha, melyet rátok adok, emlékeztessen benneteket mindenkor az én fájdalmaimra, melyeket szent fiam kínszenvedésekor állottam ki; Szent Ágoston szabályai, melyeket ezennel kezetekbe adok, megmutatják majd nektek az utat, melyen haladva elnyerhetitek az örök élet pálmáját.” A 13. század

Február 11. Vasárnap, Ötvened Vasárnap, A SZEPLŐTELEN BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA (lourdes-i) MEGJELENÉSE

Ötvenedvasárnap – Quinquagesima Stációs-templom: Szent Péter bazilikája „Légy oltalmazó Istenem és menedékem, hogy megszabadíts engem: mert erősségem és menedékem vagy, tennevedért légy vezérem és viseld gondomat. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison!” Nagyböjt előtt az utolsó vasárnap már mintegy bevezetés Krisztus szenvedésének megünnepléséhez. Az evangélium azt hirdeti már, hogy Isten szőlőjét: a világot és Isten földjét: a lelkünket Krisztus szenvedése

Február 10. Szombat, Szent Skolasztika szűz

„Skolasztika az imádság és a lelki beszélgetés embere, aki Istenhez akar közelebb kerülni testvére segítségével. Ha figyelünk egymásra, megláthatjuk Isten akaratát a másik, a hozzánk közelálló szükségében…” „Imádkozz és dolgozz, ezt az elvet Te is megélheted!” Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség pátriárkájának, Szent Benedeknek volt ikertestvére. Nagyon fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Bár előkelő származása, nagy vagyona és szép

Február 9. Péntek, Alexandriai Szent Cirill hitvalló és egyháztanító≠ megtartóztatási nap (hústilalom)

„Véleményedet ne az szabja meg, hogy kinek a támogatása áll mögötte! …” „Az állapotbeli kötelességedet a legjobb tehetséged szerint végezd!” Február 9-e Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító emléknapja. Jeruzsálemi Szent Cirill, görögösen Kürillosz (ógörögül: Κύριλλος Ἱεροσολύμων), 313-ban született Jeruzsálemben, vagy annak közelében. 387. március 18.-án halt meg, szintén Jeruzsálemben. Jeruzsálem püspöke 351-től haláláig. 1893-ban XIII. Leó pápa az egyháztanítók

Február 8. Csütörtök, Máthai Szent János hitvalló

Így ír róla Prohászka Ottokár: „Ah, édes, fölséges Johannes a Matha . . . te jó felfogója a korszerű, isteni áramlatoknak! Úgy örülök, hogymegértetted, hogy mit viselhet, mit nem szemrehányásképena szent kereszténység. Mert hogy vannak lovagok s dámáks viadalok, hagyján; de hogy vannak keresztény rabok amóroknál s ne törődjünk velök, az nem lehet„ (Prohászka O.: Ö. M. 24. 200. l.)

Február 7. Szerda, Szent Romuáld apát

„Az erények segítenek a mindig szentebb életre.” ,,Ne úgy égj el, mint a hamu alatt elhamvadó parázs. Lámpatartóra való világosság vagy, és Isten házában mindenkinek világoskodnod kell!” Romuáld 951-ben született Ravennában. Nemes családból származott, úgy nevelkedett és élt, mint a korabéli fiatalok: testi örömöket hajszolva. Húsz éves lehetett, amikor megváltozott életvitele. Apja és a nemesi rokonok közt fegyveres összetűzés történt,

Február 6. Kedd, Szent Titusz püspök és hitvalló – Szent Dorottya szűz és vértanú

„Magam gondoskodom nyájamról – mondja az Úr, pásztort rendelek föléjük, aki majd legelteti őket: Én, az Úr leszek az Istenük!” (Ezékiel próféta) Szent Titusz mint Szent Pál egyik legbuzgóbb munkatársa kitörülhetetlenül beleírta nevét az apostoli egyház történetébe. A szent püspök a későbbi görög leírásoknak legendákkal átszőtt előadása szerint Kréta szigetén született, egész fiatalon Jeruzsálembe került és ott Jézus csodáinak láttára

Február 5. Hétfő, Szent Ágota szűz és vértanú

„A keresztények alázatossága és szolgálata sokkal előbbre való, mint a királyok minden gazdagsága és felfuvalkodottsága. Mert nincsen nagyobb szabadság, mint Krisztusnak szolgálni” „Ó, Ágota, jóság a neved, és jóság a lelked! Ó, Ágota, dicső tetteid nyilván hirdetik jó nevedet, és jó neved hirdeti dicső tetteidet! Ó, Ágota, neved hív, hogy mindenki hozzád csatlakozzék. Példád vonz, hogy mindenki késedelem nélkül Istenhez,

Február 4. Vasárnap, Hatvanad Vasárnap – Corsini Szent András püspök és hitvalló

„Lám, az én Uram, Jézus Krisztus, mikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmakat, s mikor szenvedett, nem fenyegetőzött. Így kell tennem nekem is. Hiszen én kéregető barát vagyok; az én koronám és mesterségem a koldulás” „Édesanyja, Szent Mónika példájára nem szűnt meg fohászkodni tévelygő fiáért, különösen a Szűzanya helyi kármelita templomban tisztelt „csodálatos képe előtt” s imái ismét célt értek: „Amikor

Február 3. Szombat, Szent Balázs püspök és vértanú – Elsőszombat

„Hallgasd meg népedet, Istenünk, amikor Szent Balázs püspök és vértanú pártfogásával könyörgünk hozzád. Add, hogy földi életünkben a te békédnek örvendjünk, és segítségeddel eljussunk az örök életre.” „Szent Balázs püspök, vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől.” Szent Balázs (születési ideje ismeretlen,) III-IV. századi orvos, vértanú püspök, az örmény Sivas

Február 2. Péntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony – Elsőpéntek ≠ megtartóztatási nap (hústilalom)

„Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.„(Jn 1:7) ”Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.” „EGY GYERTYA ÖNMAGÁBÓL NEM VESZÍT SEMMIT, HA LÁNGJÁVAL MEGGYÚJT EGY MÁSIKAT …” Karácsony fényére emlékezünk 40 nappal karácsony után. A Világ Világosságának születését ünnepeltük, ma pedig Simeon szava

Február 1. Csütörtök, Szent Ignác püspök és vértanú

„Váltságdíj vagyok értetek … engesztelő áldozat leszek helyettetek … feláldozom az életemet értetek!” „Én Isten gabonája vagyok, és a vadállatok foga őröl, hogy tiszta kenyér lehessek. Ösztökéljétek a vadállatokat, hogy azok legyenek a sírom, és semmit meg ne hagyjanak belőlem, nehogy bárkinek a terhére legyek!” Antióchiai Szent Ignác püspök vértanú emlékünnepe. Szent Ignác a kereszténység hőskorának egyik legtiszteletreméltóbb alakja. Eleitől

Január 31. Szerda, Bosco Szent János hitvalló

„Da mihi animas, caetera tolle”, – „lelkeket adj, Uram, s minden mást elvehetsz.” „Légy vidám, és ezt sugározd ki másra is! Az Isten is szeret minket!” „Legyél alázatos, erős és állhatatos” – mondta neki egy asszony, aki ragyogott, mint a nap, „és akkor, amit majd látsz, hogy ezekkel a farkasokkal történik, akik bárányokká változnak, te is ezt fogod tenni gyermekeimmel.

Január 30. Kedd, Szent Martina szűz és vértanú

„Örvendjünk, vigadjunk, mert a Mindenség Ura szent és dicsőséges szüzet tüntetett ki szeretetével.” Szent Martina, római szűz, korán elvesztette szüleit, hatalmas vagyonát a szegények között osztotta szét. Alexander Severus császár alatt parancsot kapott, hogy áldozzon a hamis isteneknek, Martina azonban elutasította ezt, inkább vállalta a kínokat Jézus nevéért. Ezután kínpadra vonták az ártatlan szüzet, de ő a legnagyobb kínok között

Január 29. Hétfő, Szalézi Szent Ferenc hitvallóés egyháztanító

Szalézi Szent Ferenc a vigasztalás mestere volt, mindenkivel jóságosan, együttérzően bánt. Jellemző mondata: „Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy hordó ecettel.” „A nyelv kicsiny tag ugyan, de nagy dolgokat visz végbe. A gonosz nyelv tűz, mely lángba boríthat egy egész világot. A jó nyelv ellenben új világot tud támasztani a gonosznak hamvaiból.” Ugyanígy parányi testrész a nyelv

Január 28. Vasárnap, Hetvened Vasárnap – Nolai Szent Péter hitvalló

„Népének megváltást küldött, szövetségét minden időkre kötötte, szent és magasztos a neve.”(Zsolt.110;9) A mercedáriusok rendjének alapítója. Dél-Franciaországban született Le-Mas-Saintes-Puelles-ben, 1182 körül. Apja előkelő lovag volt s fiát is lovagi erényekre szoktatta. Péter iskoláit a ciszterciták egyik kolostorában végezte. Gyermekkorában is kitűnt már a felebaráti szeretet gyakorlásában. Tizenöt éves volt, mikor atyját elvesztette. Egy ideig ezután anyjánál maradt. Mikor azonban házassági

Január 27. Szombat, Aranyszájú Szent János püspök, hitvallóés egyháztanító

„Mindenért dicsőség Istennek!” „Szeretnéd kifejezni hódolatodat a Megváltó teste iránt? Annak a teste iránt, aki ezt mondta: Ez az én testem. És aki azt is mondta: Amit nem tettetek eggyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek. Fejezd ki Krisztus iránti hódolatodat azáltal, hogy javaidat megosztod a szegényekkel.” Akinek az Úr tíz talentumot adott, annak úgy kell sáfárkodnia, hogy másik

Január 26. Péntek, Szent Polikárp püspök és vértanú –

megtartóztatási nap (hústilalom) „Ez az igaz tanú, akinek Krisztus nevéért vérét ontották, nem félt a bírák fenyegető szavától, és elnyerte a mennyei koronát.” „Tudok szorongattatásodról, s arról hogy szegény vagy.” (Jel 2, 8-11) „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak.”(Jn 15, 18-21) Szent Polikárp emlékezete visszavisz bennünket lélekben a kereszténység bölcsőjéhez; azokba az időkbe, mikor a lelkeken még ott rezgett

Január 25. Csütörtök, Szent Pál apostol megtérése

„Saul, Saul, miért üldözöl engem…?” „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek!” A mai napon Krisztus Urunk végtelen irgalmát ünnepli az Anyaszentegyház. Szent Pál, ifjúkori nevén Saul, azon az úton, – a hitetlenség és Krisztus üldözése útján – a farizeusok Írásismeretével, és elvakult dühével ki akarta irtani a zsenge Egyházat. Amikor Saul lelkében legnagyobb lánggal lobogott a gyűlölet, a damaszkuszi

Január 24. Szerda, Szent Timót püspök és vértanú

Timoteus Lykaonia tartományának Lisztra nevű városában született, vegyes házasságból származott. Atyja pogány, anyja – Euniké, és nagyanyja – Loisz, buzgó zsidók voltak. A Szentírást gyermekkorától kezdve édesanyja tanításából ismerte meg, és élete irányítójának tekintette. A keresztséget Szent Pál első apostoli útján, Lisztrában nyerte el. Timóteus a keresztény hitben és erkölcsben olyan nagy haladást tett, hogy mikor Szent Pál második apostoli

Január 23. Kedd, Pennaforti Szent Rajmund hitvalló – Alamizsnás Szent János püspök és hitvalló

„Legyél sokoldalú és nagyon szorgalmas!” Reá emlékeztet a szentmise Kezdőéneke: Az Úr lelke rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. „Isten reánk bízta a kiengesztelődés szolgálatát” (2Kor 5, 14-20) „Legyünk mindenkor készen az Isten előtti számadásra!” (Lk 12, 35-40) A Barcelona melletti Pennafort várában született 1175 körül. Az aragóniai királyi családdal rokonságban

Január 22. Hétfő, Szent Vince és Anasztáz vértanúk

„A Szentek köztünk járnak, a csodák bennünk élnek” Szent Vincét az a Krisztusba vetett erős hit tette „győzelmessé”, amelyről Szent János apostol írja: „a győzelem, amely meggyőzi a világot, a mi hitünk” (Jn 5,7) Szent Vince diakónusra és vértanúra emlékezünk liturgikus emléknapján, január 22-én. Jézus Krisztus az egész teremtés középpontja és teljessége. Őbenne élet volt és ez az élet volt

Január 21. Vasárnap, Vízkereszt utáni 3.Vasárnap – Szent Ágnes Szűz és vértanú

Az Anyaszentegyház tavaszának bájos, illatos virága; Isten népének gyönyörűsége, tizenhárom éves lelkének öntudatos Krisztus-hitével és Leányszívének halálig hűséges szeretetével a szüzesség és vértanúság fehér-piros menyasszonyi rózsakoszorújával díszlik az égiek seregében. „…Ezen a napon perzselően sütött a nap Róma tetői fölött… A vízhordóknak verejtéktől csillogott a hátuk, de a katonák szemében könny csillogott… Mennyei születésnapját ünnepelve: Örvendjünk, vigadjunk, mert a Mindenség

Január 20. Szombat, Szent Fábián és Sebestyén vértanúk

„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kisértésbe ne essetek!„ Szent Fábián vértanú 236-ban került Szent Péter trónjára. Euszébiosz elbeszélése szerint amikor az előző pápa halála után összegyűltek a rómaiak, hogy új pápát válasszanak, valamennyi jelölt méltatlannak bizonyult Szent Péter trónjára. Fábián pap, hazatérve vidéki útjáról, értesült a gyűlésről és ő is bement a terembe. Elvegyült a jelöltek között, és egyszer csak berepült

Január 19. Péntek, Szent Margit szűz ≠ megtartóztatási nap (hústilalom)

„Az okos szüzek korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz.” Barsi Balázs: Szent Margit, az okos szűz Kétféle okosság van: a világ fiaié és az Isten fiaié. A világ fiai sokszor okosabbak a világosság fiainál, mert következetesen küzdenek, minden eszközt megragadnak és felhasználnak céljuk eléréséhez. Nem szalasztanak el egyetlen alkalmat sem, előrelátók és számot vetnek minden eshetőséggel. Tragédiájuk viszont, hogy a cél,

Január 18. Csütörtök, Szent Péter székfoglalása – Árpád-házi Szent Margit

„Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.„(Mt.16;18-19) „Tisztítsátok meg tehát lelketeket az igazságnak engedelmeskedve, a nem színlelt szeretetben. Figyelmesebben és szívből

Január 17. Szerda, Szent Antal apát

„A felismert igazságért kitartóan küzdjél!„ „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között… Aztán gyere, és kövess engem!„ *Kome (Egyiptom), 251/52. +356. Aki rászánja magát, hogy annak a Szent Antalnak az életét kutassa, akinek a kereszténység a legrégibb időtől fogva a ,,Nagy” megtisztelő jelzőt adta, készüljön föl jónéhány meglepetésre. Még ha elutasítja is

Január 16. Kedd, Szent Marcell pápa és vértanú

I. Szent Marcell (latinul: Marcellus) (Született kb. 255. -Rómában, meghalt, 309. január 16.) A Diocletianus indította vérengzések olyan nagy zavart keltettek az egyház életében, hogy új pápát csak az üldözések elülte után választhattak. Ez négy évnyi interregnum után következhetett be, 308 májusában. I. Marcell közel egy évig uralkodott, 309-ben ugyanis meghalt. Maxentius császár uralkodása alatt választották meg a keresztény egyház

Január 15. Hétfő, Szent Pál remete és hitvalló

„Urunk, add, hogy a mennyeiek szemléletében elnyerjük a bölcsesség ajándékát Tőled!” „Ideje van a hallgatásnak, és ideje van a szólásnak.” Egyiptom Alsó-Thebaisz nevű tartományában született 230 körül. Szüleinek korai elvesztése után, 15 éves lehetett, nagy vagyon birtokába jutott, melynek egy részét alamizsnálkodással Istennek áldozta, a többit pedig tanulmányokra fordította. A Décius-féle keresztényüldözés idején elrejtőzött, mivel nem érezte magát elég erősnek

Január 14. Vasárnap, VÍZKERESZT UTÁNI 2.VASÁRNAP -Szent Hiláriusz püspök, hitvalló és egyháztanító

„Fogságomban nem veszítettem el derűmet, mert Isten igéjét nem lehet bilincsbe verni” Szent Hiláriust az isteni Gondviselés arra választotta ki, hogy nehéz időben útját állja egy nagy szellemi dögvésznek, mely a negyedik században végpusztulással fenyegette Isten országát. Ez az arianizmus volt. Az ariánusok azt hirdették, hogy Jézus Krisztus nem valóságos Isten, hanem Istennek csak teremtménye; persze akkor az egész keresztény

Január 13. Szombat, Vízkereszt nyolcada – ENGESZTELŐ NAP

Rosa Mystica (Titkos értelmű Rózsa) Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik). Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen. Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui. (FORRÁS: Jánossy

Január 7. Vasárnap, SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA, JÓZSEF – Vízkereszt nyolcadában

„Ha együtt imádkoztok együtt is maradtok” A SZENT CSALÁD ÜNNEPÉT XIII. Leó pápa (1878–1903) szorgalmazta azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a századvégi nyugati világban egyre inkább kikezdett családeszménynek imádságos alapokat adjon. Amikor eltelt a nyolc nap, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna. Amikor elteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai,

Január 6. Szombat, VÍZKERESZT – ELSŐSZOMBAT

VÍZKERESZT – A HÁROM KIRÁLYOK ÜNNEPE „Epiphania Domini” „az Úr megjelenése”, „megfürödni Isten végtelen szeretetében”. „Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég, és a Lélek galamb alakjában leszáll rá… (Mk 1, 6b-11) „ Urunk megkeresztelkedésének ünnepe A nyugati kereszténységben január 6-án van vízkereszt, a három királyok ünnepe. Ez a karácsonyi ünnepek zárónapja, a farsangi időszak kezdete. Az ünnep

Január 5. Péntek, Vízkereszt vigíliája – Szent Teleszfórusz pápa és vértanú

Szent Teleszphorosz (latinul: Telesphorus) (? – 136) volt a nyolcadik római pápa 125-től. Élete Az Annuario Pontificio szerint Teleszphorosz görög származású volt. Sok történelemtudós úttörőnek tekinti, noha a neki tulajdonított intézkedéseket nem mindig lehet dokumentumokkal alátámasztani. Mindenesetre ő volt az első keresztény egyházfő, aki után írásos emlékek maradtak fenn. Iréneusz írásaiból tudjuk, hogy a 2. században Szent Péter után ő

Január 2. Kedd, Jézus Szentséges neve

„Jézus Krisztus az Úr!” Jézus szent neve az egyetlen név, melyben üdvözülhetünk. Jézus nevére épül a keleti egyház Jézus-imája: „Uram Jézus Krisztus, élő Isten fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” Jézus nevének tiszteletét Sienai Szent Bernardin és tanítványai terjesztették, köztük Kapisztránói Szent János is. Jézus neve: „Jehosua”, (röv.: „Jesua”) jelentése: Jahve a segítség, Jahve a Szabadító. Jézus szent neve az a név,

Január 1. Hétfő, URUNK KÖRÜLMETÉLKEDÉSE

„Amikor eltelt a nyolc nap és körülmetélték, a Jézus nevet adták neki, ahogy az angyal nevezte, mielőtt még a méhben megfogamzott volna.” (Ék.2;21) Nyolc nappal a Megváltó születése után szülei elvitték Őt, hogy elvégeztessék a körülmetélést. Ezt Isten parancsolta meg Ábrahámnak. Akkor az Úr azt ígérte, hogy örök szövetséget köt Ábrahám utódaival:„Ez a szövetségem közöttem és közöttetek, és utódod között,

December 31. Vasárnap, Karácsony nyolcadában – Szent Szilveszter pápa

„Ha azt szeretnéd, hogy ez a bazilika fényben ragyogjon, akkor ne feledd: Isten is azt akarja, hogy a te lelkedet se borítsa a bűn sötétje.” Szent Szilveszter pápa a naptárban és az egyháztörténelemben egyaránt különleges helyet foglal el. A naptárban, mint a polgári év utolsó napjának védőszentje, az ó és új esztendő határmezsgyéjén áll s mintegy magasabb harmóniába fogja össze

December 30. Szombat, Karácsony nyolcadában

NAPI IMA Szűz szülője Istennek Szűz szülője Istennek!Engedd, hogy tied legyek!Tied élet s halálban,Tied jó és balsorsban,Tied küzdve, szenvedve,Tied most és örökre!Szűz szülője Istennek,Engedd, hogy tied legyek! Anyám benned bízom és remélek,Anyám te utánad epedek,Anyám te jóságos kegyelmezz,Anyám te hatalmas védelmezz!Anyám ó jöjj, segíts imádkozni,Anyám ó jöjj, segíts küzdeni,Anyám ó jöjj, segíts szenvedni,Anyám ó jöjj, ne hagyj elveszni! Hiszen bírsz

December 29. Péntek, Becket Szent Tamás püspök és vértanú

„Mi azért jöttünk, hogy szenvedjünk, és nem azért, hogy harcoljunk. Ellenségünket inkább a szenvedéssel, mint a harccal fogjuk legyőzni”. „Kész vagyok meghalni Jézus nevéért és az Egyház védelméért.” Tamás szülei normannok voltak s Londonban telepedtek le. (A normannok körülbelül ötven évvel Tamás születése előtt hódították meg Angliát.) Egész kis gyermek korában beadták a mertoni ágostonos kanonokok iskolájába, s mikor elég

December 28. Csütörtök, Aprószentek

„Kiáltás hangzik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé…” Aprószentek napja a Krisztusért mártírhalált halt betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket Heródes a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. A Karácsony öröme nem tartott sokáig, mert mindjárt az ünnep másnapján Szent István vértanúságára emlékeztünk, majd ismét vértanúkra, az Aprószentekre emlékezünk a mai napon. Azokat az

December 27. Szerda, Szent János apostol és evangélista

„A szeretett tanítvány” Az Élet Igéje:„…Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk: az élet Igéjét hirdetjük nektek…” (1 Jn. 1;1) December 27. János apostol, a szeretett tanítvány ünnepe. Csak Szent Pál fogható hozzá fogékonyság és a teológiai gondolkodás mélysége tekintetében. Jánosé a nagy szó: Isten a szeretet. A negyedik evangéliumban

December 26. Kedd, Szent István első vértanú – Karácsony másnapja

„A mártírok vére az egyház magvetése”. „Látom, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll Isten jobbján” Tisztelete mindjárt halála után kezdődött és a 4. század óta ünnepéről is van tudomásunk. Amióta csak ismeretes ez az ünnep, mindig december 26-án van. De hogyan került a vértanúk királyának, az Úr Jézus Krisztusnak születésnapja és első vértanújának ünnepe egymás mellé…? Erre

December 25. Hétfő, Karácsony

A SZÜLETÉS CSODÁJA… „Ne féljetek, mert nagy örömet hirdetek nektek, mely leszen minden népnek; mert ma született nektek az Üdvözítő, ki az Úr Krisztus, Dávid városában.” (Luk 2,10-11) „Megszületett a Megváltó! Örvendjetek!” „Örvendjetek igazak az Úrban! Dicsérjétek az Urat citerával; zengjetek neki tízhúros hárfákon. Énekeljetek neki új éneket; jól énekeljetek neki örömkiáltással.” (Zsolt.32,1) Amint az angyalok fénye elhalványult, a pásztorok

December 24. Vasárnap, Karácsony Vigíliája

Szigorú böjti nap (hústilalom és böjt) „Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek be a földet.” „A bölcsesség által menekedtek meg, Uram, kik neked kezdettől fogva kedvesek voltak! Ez óvta meg azt, kit Isten először formált, a földkerekség atyját, mikor még csak ő volt megteremtve; ez vezette ki őt vétkéből” (Bölcs. 9, 1 9 – 10, 1). Ma, karácsony böjtjén ünnepli az

December 23. Szombat, Téli Kántorböjt

TÉLI KÁNTORBÖJT – SZOMBAT (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint)SZOMBATI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell Téli kántorböjt : advent harmadik vasárnapját követő szerda, péntek és szombat.Előírása (a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint):szerdán és pénteken szigorú böjt van:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet

December 22. Péntek, Szent Özséb püspök és vértanú – Téli Kántorböjt

„Egész életén át Istennek szolgált” (Hilárius). Egy régi legenda szerint hithűségéért az ariánusok megkövezték. Ezért vértanúnak nevezik. Nem kétséges azonban, hogy természetes halállal halt meg, még ha éveken át rengeteget kellett is szenvednie az ariánus üldözőktől. Püspökké szentelése dec. 15-én történt s hajdan ezen a napon is ünnepelték. Jelenleg dec. 16-án van ünnepe. 283 táján született Szardínia szigetén. Szülei keresztények

December 21. Csütörtök, Szent Tamás apostol

„Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem helyezem ujjamat a szegek helyére, és oldalába nem teszem a kezem, nem hiszem” (Jn 20,25). „Boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek…” Szent Tamás apostol életét kutatva Tamás apostol háromféle tulajdonságát ismerhetjük meg az evangéliumból: a lelkest, a kérdezőt és a kételkedőt. Kezdettől szerepel az apostolok névsorában, de meghívásának történetét nem

December 20. Szerda, Téli Kántorböjt

TÉLI KÁNTORBÖJT – SZERDA (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint) SZERDAI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell Téli kántorböjt : advent harmadik vasárnapját követő szerda, péntek és szombat.Előírása: szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell szombaton,fontos eleme az

December 19. Kedd, Köznap

NAPI IMA Imádság a Szent Őrzőangyalhoz Szent őrangyalom, én hű barátom és földi zarándoklásom társa, kit a mennyei Atya oltalmamra küldött! Hálát adok neked minden irántam tanúsított szeretetedért és gondviselésedért, amellyel üdvösségem fölött őrködsz. Kérlek téged, légy segítőm és közbenjáróm Isten trónja előtt. Oltalmazz meg minden testi és lelki veszedelemtől; védj engem üdvösségem ellenségei ellen, nyerd meg nekem azt a

December 18. Hétfő, Köznap

NAPI IMA Ima a Szentlélek vezetéséért Uram, átadom Neked életemet.Szívemből megbocsátok mindenkinek,aki életem folyamán megbántott.Hálát adok mindenért, ami történt velem.Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,és add, hogy gyermeki szívvel

December 17. Vasárnap, Advent 3. Vasárnapja

ÖRÖMVASÁRNAP – ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA GAUDATE – ÖRVENDJETEK! Az örömvasárnapon, az Úr eljövetelének közeledtét ünnepeljük, már csak egy vasárnap választ el Karácsonytól. Ez a vasárnap kiemelkedik a többi közül, advent második felének kezdetét jelzi, kis pihenő a léleknek az adventi bűnbánati szent időben…Az olvasmányok arra buzdítanak, hogy mindenki rátaláljon az örömre. Ez a vasárnap az örömé: Szűz Máriát dicsőítjük, aki

December 16. Szombat, Szent Özséb püspök és vértanú

„Ne a világ elismerését tekintsd a legfontosabbnak; Isten, elveid, lelkiismereted fontosabb.” Egy régi legenda szerint hithűségéért az ariánusok megkövezték. Ezért vértanúnak nevezik. Nem kétséges azonban, hogy természetes halállal halt meg, még ha éveken át rengeteget kellett is szenvednie az ariánus üldözőktől. Püspökké szentelése december 15-én történt s hajdan ezen a napon is ünnepelték. Jelenleg december 16-án van ünnepe. 283 táján

December 15. Péntek, Szeplőtelen Fogantatás nyolcada

NAPI IMA Uram Jézus Krisztus… (Ókeresztény imádság) Uram Jézus KrisztusTe vagy az én Megváltó IstenemMegköszönöm az életemet,Mert Te teremtettél az Atyával.Dicsőítelek, mert megváltottál engemOrszágod tagjává tettél engem.Ma teljes szívemből ünnepélyesenvisszaadom magamat Neked,Fenntartás és visszakozás nélkülEgyedül Téged akarlak.A Te szereteted váromÓ szeretet Istenem:Fogadd el múltamat,Fogadd el emlékezetemet és minden emlékemet.Fogadd el életemet,Hogy egyedül csak a Te dicsőségedet szolgáljam.Fogadd el akaratomat egészen,Hogy

December 14. Csütörtök, Szeplőtelen Fogantatás nyolcadában

NAPI IMA IMA AZ OLTÁRISZENTSÉGHEZ Rettegjen minden ember, reszkessen az egész világés örömtől repessen az ég, midőn az oltáron,a pap kezében nyugszik Krisztus, az élő Isten Fia.Óh csodálatra méltó nagyság és bámulandó méltóság!Óh fölséges alázatosság!Óh alázatos felség, hogy a világegyetem Ura,Isten és az Isten Fia annyira megalázza magát, hogyüdvösségünkért a kenyér szerény színe alá rejtezik. Lássátok meg, testvéreim, Isten alázatosságátés

December 13. Szerda, Szent Luca szűz és vértanú – Engesztelő nap

„Meggyőződésedet ne add fel, ha hitedet veszélyeztetnék, minden áldozatot vállalj!” Szent Lúcia, egyike annak a hét női szentnek, akiket megemlít a Római Kánon, vagyis az I. Eukarisztikus ima. Milyen sokan keresik a jeleket, amelyekkel felismerhetik a nagy dolgokat. És milyen sokszor megyünk el a jelek mellett, anélkül, hogy felismernénk. Adventi utunk erősítsen meg abban, hogy figyelünk Isten üzenetére, felismerjük jeleit

December 12. Kedd, Szeplőtelen Fogantatás nyolcadában

NAPI IMA Pio atya imája az őrangyalához Alább Pio atya személyes imája az őrangyalához, ahogy naponta imádkozott. Ó, szent őrangyalom, vigyázz lelkemre és testemre.Világosítsd meg elmémet, hogy jobban megismerjem az Urat, az én Istenem, és teljes szívemből szeressem őt.Vigyázz rám, amikor imádkozom, hogy ne engedjek az élet zavaró tényezőinek.Tarts meg engem tanácsoddal, amíg igaz keresztényként élek, és segíts, hogy jó

December 11. Hétfő, Szent I. Damazusz pápa és hitvalló

„Te Péter vagy, és én erre a kősziklára építem Egyházamat” (Mt 16,18) Damazusz valószínűleg 305 körül született Rómában. Liberius pápa diákonusa volt, akit hűségesen elkísért a számkivetésbe is, ahova Constantius császár űzte a pápát. Liberius halála után, 366-ban viharos pápaválasztásra került sor, amelynek következményei beárnyékolták Damazusz pápaságának első felét. „…Olyan időben lépett Szent Péter örökébe, mikor az Egyház már régóta

December 10. Vasárnap, Advent 2. Vasárnapja

„A második gyertya a reményt dalolja…” „Lelkünkben is oszlik már a sötétség hisz asztalunkon már két gyertya égs a távolban valahol, hol földet ér az ég a próféták szavában testet ölt a Reménység” Advent második vasárnapja, amikor hirtelen kétszeresére növekszik a Jézus Krisztus eljövetelét szimbolizáló fény a koszorún – a három lila és egy rózsaszín gyertya közül már kettő ég

December 9. Szombat, Szeplőtelen Fogantatás nyolcadában

Ima a Fatimai Szűzanyához Hódolattal szól az ének, neked édes Szűzanyánk,Magasztalva áldunk téged, kegyes égi patrónánk.Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai SzűzanyaFatimából jöttél hozzánk, Fölemelted trónusodMíg csak élünk, meg nem szűnünk dicsérni jóvoltodat. Téged dicsér mindörökké híveidnek szózataKöszönjük, hogy itt vagy köztünk Fatimai SzűzanyaÓ Szűzanyánk kérve kérünk, Tárd ki nékünk SzívedetTrónusodról, nézd kegyesen, Benned bízó népedetTéged

December 8. Péntek, Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása

„Immaculata – sine labe originali concepta” „Felvirradt számunkra az üdvösség hajnala”, „belőle támadt üdvösségünk Napja”Ó, Boldogságos Szűz Mária, Hajnal Szép Sugara, hozd el nékünk az Üdvözítőt!„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között.” (Lk 1, 28. 42) Mária fogantatásától kezdve mentes volt az áteredő bűntől. E hittételt ünnepeljük december 8-án. A szeplőtelen fogantatás egy katolikus hittétel, amely szerint Szűz

December 7. Csütörtök, Szent Ambrus püspök, hitvalló és egyháztanító

Olyan volt a halála, amilyen az élete:„Kereszt alakban kiterjesztett karokkal, imádkozva várta az utolsó pillanatot, és az Úr testének vétele után adta ki lelkét, hogy már most szent közösségben örvendjen az angyalokkal, kiknek életét élte a földön.” A 374. évnek egy őszi napján a milánói bazilika falai izgatott tömegek zajgását visszhangozzák. Püspököt választottak. Meghalt Auxencius, ki az ariánus eretnekségnek hódolt,

December 6. Szerda, Szent Miklós püspök és hitvalló

Példája: „Segíts másokon!” – „A jóságról pedig ne feledkezzetek meg” „Szent Miklós ünnepén nagy az öröm a gyereknép között. Nagy szeretet loboghatott ebben a szent püspökben földön jártában, hacsak a reá való távoli emlékezés is ennyi öröm és boldogság forrása. Minden esztendőben megjelenik alakja a gyerekképzelet ragyogó világában, és hozza a cukrot meg a virgácsot, ki mint érdemelte.” A katolikus

December 5. Kedd, Szent Szabbás apát

„Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz” „Apró önmegtagadásokkal edzzük akaratunkat” A Kappadóciai Mutalaskában született 439-ben. Vagyonos szüleitől jámbor nevelést kapott. Édesapja katona volt. Amikor hosszabb időre távozni készült, édesanyját is magával vitte. Vagyonát és gyermekét, Szabbást a testvérére bízta. A fiúnak sok méltatlanságot kellett elszenvednie a nagybátyjától, sőt később a nagybácsik az ő vagyonának kezelése miatt éles viszályba keveredtek. Emiatt

December 4. Hétfő, Aranyszavú Szent Péter

„Rorate coeli de super et nubes pluant iustum!” – „Harmatozzatok, egek, onnan felülről, és ti, felhők, hullassátok az Igazat! Nyíljék meg a föld és teremje az Üdvözítőt, és sarjadjon vele szabadulás is.” (Izajás 45,8) A legjellegzetesebb adventi liturgia a napfelkelte előtt tartott hajnali “angyali mise”, a roráté – ez a Szűz Máriával való várakozás népi megnyilvánulása. RORÁTÉ – HAJNALI ANGYALMISE

December 3. Vasárnap, Advent 1. Vasárnapja – Xavéri Szent Ferenc

„Advent van, s átjárja lelkem a szeretet és az emlékezés…Drága Advent köszöntünk, Lelkünk téged epedve várt.Hajnal fényed közöttünk hintsen szeretetet, és békét!” Adventkor Valami szépet szeretnék mondani,a szivemet örömmel kitárni,advent titkos, szent ünnepén. Jézusom várlak. Leborulok én,szivem hozom, gyermeki szivemet.Jöttödre készits föl engem,hiszen te vagy az örök szeretet. Kezdetét vette az advent, amely a karácsonyra való lelki felkészülés négy vasárnapot

December 2. Szombat, Szent Bibiána szűz és vértanú – Elsőszombat

„Ha nem vagyunk súlyos bűn tudatában, higgyük, hogy béke van szívünkben.” „Eléjőnek, kik jót cselekedtek, az élet föltámadására, akik pedig gonoszt cselekedtek, az ítélet föltámadására.” (János 5,29) Konstantin császár idejében Flavián volt Róma városának szeretett és megbecsült kormányzója. Igazságosság, bölcsesség és a keresztényi szeretet vezette a nép kormányzásában. Amikor Julián került a császári trónra, aki a buzgó és bátor keresztényt

December 1. Péntek, Elsőpéntek

„Advent – a várakozás szentsége…” Advent… eljövetel… várakozás… várakozás a gyermekre, aki a betlehemi istállóban megszületve elhozza számunkra a világosságot, lelkünk békéjét, a reményt, szívünk örömét, szeretetét. Ehhez kérdezzük meg csendben lelkünket, hogyan várakozunk…? Várakozzunk csendben, a meghittség csendjében, engedjük , hogy az a kicsiny gyertya fénye a szeretet lángját lobbantsa fel minden ember szívében! „Uram, segíts meg engem, hogy

November 30. Csütörtök, Szent András apostol

A galileai tenger partján, Zabulon és Neftali földjén fölhangzott egy szózat:„Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumnak”. „Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek”. Advent első vasárnapjával új egyházi év kezdődik, ez a Megváltó születését váró, előkészítő időszak. Szép szokásként adventi koszorút készítenek a családok, amelyet vagy az asztal közepére helyeznek, vagy felfüggesztenek valahová

November 29. Szerda, Szent András apostol vigíliája – Szent Szaturniusz vértanú ≠

„Jöjjetek utánam, én emberhalásszá teszlek titeket!” „Adj nekünk igaz embert, férfiút…” – olvasható Szent András miséjében e beszédes sor, hiszen András személyében olyan igaz embert, vértanút kapott a keresztény világ, akiről a Legenda aurea is azt írja, hogy: „Ékes volt az életében, válaszadó a bölcs tanításban, férfias a szenvedésben és anthroposz – azaz felfelé emelkedő, a Teremtőjéhez egyenesedő – a

November 28. Kedd, Köznap – Marchiai Szent Jakab hitvalló

MARCHIAI SZENT JAKAB *Monteprandone, 1394. szeptember +Nápoly, 1476. november 28. Gangali Antonio és Antonia asszony gyermeke volt. A keresztségben a Domonkos nevet kapta. Hat vagy hét éves korában egy nyáj őrzését bízták rá. Egy titokzatos farkas napjában többször is szétkergette a nyájat, anélkül, hogy ártott volna a bárányoknak. A kis Domonkos szabadulni akart a pásztorságtól, de nem hittek neki. Mindenki

November 27. Hétfő, Köznap – Salzburgi Szent Virgil

Salzburgi Szent Virgil (Írország, 700 körül – Salzburg, 784. november 27.) neves kora középkori tudós volt, a Salzburgi egyházmegye szent püspöke és a Szent Péter kolostor apátja. Az első Salzburgi püspök, Szent Rupert utóda és tisztelője volt. Egyes feltételezések szerint Jeromos (Hieronimus), ill. Aethicus álnév alatt ő írta a Kozmográfiát, amelynek egyik oldalán Vékony Gábor régész-történész szerint a Kárpát-medencei rovás

November 26. Vasárnap, Pünkösd utáni 26. vasárnap – Szent Szilveszter apát

Guzzolini Szent Szilveszter (kb. 1177 – 1267. november 26.) olasz szerzetes, rendalapító. A szilvesztrinusok bencés kongregációjának alapítója Osimóban született nemesi családból. Bolognában és Padovában rövid ideig jogot tanult, utána teológiát. Édesapja e pálfordulás miatt 10 évig nem szólt a fiához. A fiatal teológust példaadó életéért, türelméért felvették szülővárosa kanonokjai közé. Püspöke nem éppen kifogástalan életét bírálva, magára vonta annak haragját;

November 25. Szombat, Szent Katalin szűz és vértanú

„Ez a szent halálig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt.” Istenünk, te Alexandriai Szent Katalinnak a szüzesség és a vértanúság kettős győzelme után szentjeid között ragyogó koronát nyújtottál. Kérünk: e szent áldozat erejével alakíts minket is, hogy minden rosszon úrrá legyünk, és így kiérdemeljük az örök dicsőség jutalmát. Krisztus, a mi Urunk

November 24. Péntek, Keresztes Szent János hitvalló és egyháztanító – Szent Krizogónus vértanú ≠

„Ahhoz, hogy a mennyei bölcsességre eljuss, és boldog légy, a tudományod nem segít semmit, mert ahhoz ártatlan gyermekké kell válnod.” Aki szorosan az Üdvözítő nyomán jár, annak ki kell üríteni az ő kelyhét fenékig, egészen a lélek sötét éjszakájáig, mikor már csak egy szava van az űzött-gyötört léleknek:„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!” Keresztes Szent Jánost a szerzetestörténet úgy ismeri,

November 23. Csütörtök, Szent I. Kelemen pápa és vértanú – Szent Felicitász vértanú

„Fakassz forrást híveid számára” „Ha az igazság útján járunk, elvetünk magunktól minden gonoszságot, fösvénységet, pártoskodást, álnokságot és csalást!” (Római Szent Kelemen a korintusiakhoz írt leveléből) A régi írások arról szólnak, hogy Kelemen előkelő római családból származott. Szülei elszakadtak egymástól, s a család, amelyben még egy ikerpár született, teljesen szétszóródott. Kelemen már felnőtt, amikor elindult, hogy megkeresse övéit, de közben a

November 22. Szerda, Szent Cecília szűz és vértanú

„Legyen a szívem, a testem szeplőtelen, hogy meg ne szégyenüljek” (Zsolt. 118,80). „Énekeljen szánk, szívünk, szeretetünk” „Van valami végtelenül csodálatos a zenében. A szavak is bámulatra méltóak, de a zene még náluk is csodálatosabb.” Szent Cecília ókeresztény szent, a szolgálatban hűséges, a szenvedésben diadalmas volt. Tiszteletére Rómában már az V. században bazilikát építettek. Krisztus szeretetéért vértanúságot szenvedett. A középkor végétől

November 21. Kedd, Boldogasszony bemutatása

„Asszonyunk Máriának templomban jelentése” – „Praesentatio Beatae Mariae Virginis”. „Add, Urunk, hogy dicsőségednek templomába egykor minket is bemutassanak!” A Boldogságos Szűz bemutatásának ünnepe Örvendj, Sion leánya, íme, eljövök! „Örülj és ujjongj Sion leánya, mert nézd, máris jövök, hogy nálad lakjam – mondja az Úr. Sok nép az Úrhoz tér majd azon a napon és az ő népévé válik. [Ő azonban

November 20. Hétfő, Valois Szent Félix hitvalló

„Az Úr Jézus fogva vitte a fogságot, meghalván legyőzte a halált… Megmutatta, hogyan lehet a halált legyőzve meghalni, rabságban a szabadságot megtartani”, ehhez kérjük a Boldogasszony segítségét és oltalmát! Boldogságos Szűzanya, szabadulásunk áldott kútfője, szabadíts meg minket és általunk minél több felebarátunkat a testnek, a világnak és a gonosz léleknek kötelékeitől. Valois Szent Félix (Bódog) nem a szónak, hanem a

November 19. Vasárnap, Pünkösd utáni 25. Vasárnap – Szent Erzsébet özvegy

„AKIBŐL A HŐS SZERETET ÁRAD” ,,A tiszteletreméltó és Isten előtt oly kedves Erzsébet előkelő nemzetségből származott, s e világ ködében úgy ragyogott föl, mint a hajnalcsillag.” Erzsébet azok közé a szentek közé tartozik, akiknek sugárzása nem csökken, fénye minden kor minden emberének világít. Árpád-házi Szent Erzsébet, Magyarország virága, segíts bennünket is a tökéletesedés útján! XVI.Benedek pápa: „Az Egyház igazi leánya

November 18. Szombat, Szent Péter és Pál apostolok bazilikájának felszentelése

A templom Istennek szentelt hely. Egy templom felszentelését ünnepelve a hely névadó szentjét tiszteljük, akinek védelme alá helyezi magát a hívek közössége, a templomban összejövő Isten népe. A római Szent Péter- és Szent Pál-bazilika felszentelésének ünnepén a két fő apostolt, Pétert és Pált tiszteljük, és kérjük, közbenjárásukkal segítsenek bennünket. A két apostolfejedelem ősi bazilikáinak felszentelését Rómában a 11. századtól november

November 17. Péntek Csodatevő Szent Gergely püspök és hitvalló ≠

“Jövevényként léptem a világba, és mint jövevény akarok távozni is”. Amikor halálos ágyán feküdt, megkérdezte körülálló papjait:„Van-e még pogány a városban?”Azt a választ kapta, hogy mindössze 17 van, erre égre emelt szemekkel felsóhajtott:„Hála Istennek; mikor püspök lettem, ennyi keresztényt találtam a városban!” Ez volt életének nagy műve. Végbevitte nagy tudományával, szent életével és azoknak a különös kegyelmeknek a segítségével, melyeket

November 16. Csütörtök, Szent Gertrúd szűz

„Hasonló mennyeknek országa az elrejtett kincshez”. Aki megtalálja, azon való örömében mindenét eladja, csakhogy ezt az egy kincset megszerezze” (Máté 13, 14). Akiknek Isten kegyelme élesebb lelki szemet adott az ő országában, nemcsak megtalálják ezt a kincset, hanem új szépségeket is látnak meg rajta, mintegy új kincset fedeznek föl a kincsben, és ezen való örömükben mennek és elmondják fűnek-fának a

November 15. Szerda, Nagy Szent Albert püspök, hitvalló és egyháztanító – Szent Lipót hitvalló

„Uram, én azt szeretném, ha szeretett akaratod szerint ember lehetnék.” „Te magad menj Istenhez. Hasznosabb ez neked, mint ha az összes égben lévő szentet Hozzá küldenéd.” Nagynak nevezték mar kortársai rengeteg tudománya, óriási tekintélye és hatása miatt. A későbbi középkorban a tudomány emberei egyetemes tudósnak, doctor universalisnak hívták; rendtársai és a kölniek, életének közvetlen tanúi szentként tisztelték, a nép emberei

November 14. Kedd, Szent Jozefát püspök és vértanú

„Amikor gyermekkorában édesanyjától hallotta az Úr Krisztus kínszenvedésének történetét, a képben ábrázolt Üdvözítőnek oldalsebe oly erősen belelövellt a szívébe, hogy azt megsebezte” (Breviárium). „Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért; nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt.” A rutének (kisoroszok, ukránok) nagykiterjedésű hazájukkal 1319-ben litván, 1386-ban pedig lengyel fennhatóság alá kerültek. Görögkeletiek voltak. A Rómával való

November 13. Hétfő, Kosztka Szent Szaniszló – Magyar szentek és boldogok ünnepe – Engesztelő nap

„A szent gyermek” Rostków a lengyel Mazóviában fekszik a plocki egyházmegye területén. Ebben a kis faluban született Szaniszló 1550 október 28-án. Atyai ágon a stembergi Kosztkák főúri családjából származott. Anyja pedig az ősi Odravonzsoknak (Odrovarius) volt a sarja. Ez a nemzetség nem egy vezető egyéniséggel gazdagította Lengyelországot s több boldog mellett egy szenttel, Jácinttal (aug. 17), ajándékozta meg az Egyházat.

November 12. Vasárnap, Pünkösd utáni 24. vasárnap – Szent I. Márton pápa és vértanú

„Az Úr közel van. Akkor miért aggodalmaskodom? Várakozásom az ő kegyelmébe helyezem, s remélem az Úr sem késlekedik pályám véghezvitelével, bárhogyan is rendelte el azt.” (Szent I. Márton pápa) A katolikus hit igazságért kevesen szenvedtek férfiasabb bátorsággal és kitartással, mint Szent Márton pápa. Úgyszólván egész pápasága állandó martíríum volt. Két évig tartó raboskodása alatt olyan kínokat és megaláztatásokat állott ki,

November 11. Szombat, Szent Márton püspök és hitvalló – Szent Mennas vértanú

„Krisztus katonája vagyok!” Szent Márton püspök ma elsősorban, mint az irgalmas felebaráti szeretet megszemélyesítője él a köztudatban. Pedig ő más tekintetben is vezető egyénisége volt korának s jelentőség dolgában joggal állítható legnagyobb kortársai: Szent Atanáz, Szent Ambrus, Szent Jeromos és Szent Ágoston mellé. Csakhogy az ő nagyságának titka nem annyira szellemének mélységében vagy szárnyalásában van, mint inkább nagyszerű gyakorlati életstílusában.

November 10. Péntek, Avellinói Szent András hitvalló – Szent Triton, Respicius és Nimfa vértanúk ≠

„Introibo ad altare Dei – Bemegyek az Úrnak oltárához.” „A hirtelen és készületlen haláltól ments meg, Uram, minket” András nápolyi teatínus atya hűséges kísérőjével, Jakab fráterrel misézni indult. Azzal a tüzes vággyal igyekezett most is az oltár elé, amely fölszentelése óta, több mint 60 éve hevítette reggelenként: bemutatni az újszövetség vérontás nélküli áldozatát, látni kenyér és bor színe alatt az

November 9. Csütörtök, A Megváltó bazilikájának felszentelése – Szent Tivadar vértanú

„Láttam, a szent Várost, a mennyei Jeruzsálemet; Istentől szállt alá, menyegzős ruhába öltözött, mint a vőlegénye elé készülő menyasszony.” „Ha azt szeretnéd, hogy ez a bazilika fényben ragyogjon, akkor ne feledd: Isten is azt akarja, hogy a te lelkedet se borítsa a bűn sötétje.” A lateráni bazilika Róma püspökének címtemploma. Felszentelésének évfordulójáról kezdetben csak Rómában emlékeztek meg, idővel azonban egyetemes

November 8. Szerda, Mindenszentek nyolcada – A négy megkoronázott vértanú

„Isten, az érted harcolók jutalma, sorsa, dísze vagy, – kik áldják boldog vértanúd, vétkükre oldást osztogass.” Előttem egy ősi írás. Régi, régi idők zománca rajta. Porfirius, a becsüs készítette, nem valami kitűnő latinsággal – mit is várnának egy provinciabeli kis adóhivatalnoktól; de becsületes lelkiismeretességgel összegyűjtött és följegyzett mindent, amit hallott dolgos bányász emberektől, kőfejtőktől és kőfaragóktól, akik ott lent a

November 7. Kedd, Mindenszentek nyolcadában

IMA AZ ŐRANGYALHOZ Szent őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből! Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől! Őrködj

November 6. Hétfő, Mindenszentek nyolcadában

Jöjj, Szentlélek, vezess engem,hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell,azt mondjam, amit mondanom kell,hallgassak, mikor hallgatnom kell,azt írjam, amit írnom kell,azt tegyem, amit tennem kell.Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam,teljesítsem küldetésemet és győzelemre vigyem Isten Országát.Ámen. FOHÁSZ A SZENTLÉLEKHEZ Boldog Abellini Mirjam Ó Szentlélek-Isten, szentelj meg engem!Isten iránti szeretet, eméssz meg engem!Az igazság útján vezérelj engem!Mária, jó Anyám, tekints kegyesen

November 5. Vasárnap, Pünkösd utáni 23. vasárnap – Szent Imre herceg

„Ó, születő haza tündöklő csillaga!, hol vagy nemes magyar ifjúságnak zöldellő szép virága? Hol vagy udvaromnak égő fáklyája, Nemzetem méltósága? Leborult a méltóság, elesett a szép virág, megérte déres harmat, az melyben is el hervadt.” A magyar ifjúság védőszentje. Ez az a tűz, amit meggyújtott, ez a hajnali csillag! VII. Gergely pápa Szent László király uralkodása idején, 1083. november 4-én

November 4. Szombat, Borromei Szent Károly püspök és hitvalló – Mindenszentek nyolcadában – Elsőszombat

„Gondot viselek juhaimra – mondja az Úr, és pásztort támasztok közöttük, hogy legeltesse őket: Én, az Úr leszek Istenük.” A trienti zsinat idején kibontakozó katolikus megújulás egyik legnagyobb vezető személyiségére, az olasz katolikus teológus, lelkiségi író és egyházszervező Borromeo Szent Károly püspökre emlékezünk liturgikus emléknapján, november 4-én. „A korbács az ítélet eszköze, Károly pedig Istené.” Galambszelíd volt és acélkemény. A

November 3. Péntek, Mindenszentek nyolcadában – Elsőpéntek ≠

ELSŐPÉNTEK „Dicsőség néked, Jézusunk, szívedből kél a kegyelem!Atyádat és a Lelket is áldjuk most és mindenkoron…” „Jézus Szent Szíve, Irgalmazz nekünk bűnösöknek!Ne vess el minket színed elől örökre!…” MINDENNAPI IMÁDSÁG JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉHEZ Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak

November 2. Csütörtök, Halottak napja

„Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.”(Jn.14;1-3.) “Mindnyájan dicsőítették az Urat, az igazságos bírót, aki

November 1. Szerda, Mindenszentek

Mindenszentek – Festum Omnium Sanctorum „Az elhunytak sorsáról nem akarunk tájékozatlanságban hagyni benneteket, testvérek, hogy ne szomorkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Ha Jézus, mint ahogy hisszük, meghalt és feltámadt, akkor Isten vele együtt feltámasztja azokat is, akik Jézusban hunytak el. Az Úr tanítása alapján ugyanis ezt mondjuk nektek: Mi élők, akik az Úr eljöveteléig megmaradunk, nem előzzük meg

Október 31. Kedd, Mindenszentek vigíliája – Szent Farkas püspök

„Istennek kedves szentjei, akik a lelki szegénység által az örök kincseket megnyertétek, könyörögjetek értünk, hogy a földi javakkal úgy éljünk, hogy általuk az örök boldogságba juthassunk!” Mindenszentek ünnepére… (Barsi Balázs) Azok, akiknek győzelmét ünnepeljük a mai napon, évről évre többen vannak, s a világ végezetéig, az utolsó napig tart, míg mindnyájan felsorakoznak a trón és a Bárány előtt. Te is

Október 30. Hétfő, Köznap – Szent Marcell vértanú

„Siess, ó boldog vértanú, köszöntsd győzelmed ünnepét, ma nyerted véred díjaként fejed köré a koszorút.” „Jézus Krisztusnak, az örök Királynak katonája vagyok. Mostantól fogva nem teljesítek többé hadi szolgálatot a császárotoknak. Megtagadom, hogy fa- és kőisteneiteket imádjam. Süket és néma bálványok csupán„ Marcellus Szent Maximilián kortársa volt. Századosként szolgált a Tingisben (a mai Tanger Marokkóban) állomásozó császári hadseregben. Mivel Diocletianus

Október 29. Vasárnap, Krisztus Király Ünnepe

„Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat” – „Krisztus győz, Krisztus kormányoz, uralkodik” „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A FELEJTHETETLEN KIRÁLY „Jöjjetek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot…” A mai ünnepen mi keresztények olyan királyt ünnepelünk, aki kétezer év múltán sem lett elfelejtett ember. Hiába próbálták kilakoltatni a halhatatlanság utcájából, újra meg újra eltemetni. Minden látszat ellenére

Október 28. Szombat, Szent Simon és Júdás apostolok

„A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkületűek: az Úrnak szolgáltok!” Együtt emlékezünk meg róluk, mert az apostolokról szóló írásokban mindig egymás mellett szerepelnek. Közös liturgiai ünnepük is abból fakad, hogy mindketten Perzsiában hirdették az evangéliumot, és ott szenvedtek vértanúhalált. Simonról és Júdás Tádéról keveset tudunk. Azt azonban biztosan állíthatjuk, hogy vérük ontásáig teljesítették küldetésüket, hirdették Jézust, a feltámadottat. Júdás Tádé

Október 27. Péntek, Szent Simon és Júdás apostolok vigíliája ≠

„Adj békét, Urunk, azoknak, akik hűségesek hozzád, hallgasd meg szolgáid könyörgését, és vezess minket igazságod útján. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz.” Menjetek és hirdessétek, hogy közel van a mennyek országa! Egyik nagyon szép jelenete az evangéliumoknak, amikor

Október 26. Csütörtök, Szent Evaristus pápa és vértanú

Szent Evarisztosz vagy Arisztosz (latinul: Evaristus/Aristus), (kb. 50 – 105/107) volt az ötödik római egyházfő 97-től (nem a mai értelemben vett római pápa). Szent I. Kelemenre a római püspöki székben Evaristus (Aristus) következett. Életéről keveset tudunk. A Liber Pontificalis szerint egy görög eredetű családból származik. Betlehemben született 50 körül. Domitianus császár uralkodásának idején választották Róma püspökévé, amikor éppen keresztényüldözések zajlottak.

Október 25. Szerda, Szent Pál püspök és hitvalló

„Imádkozz és dolgozz, Isten megáld téged!” Október 19-én Keresztes Szent Pálra emlékezik az Egyház. A misztikus szentet a szent keresztnek és Krisztus szenvedésének különleges tisztelete jellemezte. Megalapította a passzionisták rendjét, teljes nevén a Jézus Krisztus Kínszenvedésének Kongregációját. Pál édesapja, Lucas Danei kereskedő volt a Genovai Köztársaságban lévő Ovada városban. Első felesége korán meghalt, ezért másodszor is megházasodott. Második felesége, Anna-Maria

Október 24. Kedd, Szent Rafael arkangyal

„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.” (János evangéliuma 1. fejezet 51.) SZENT RAFAEL ARKANGYAL – „Isten orvossága, gyógyító.” Ma már szeptember 29.-én, a Szent Főangyalok Ünnepén Szent Mihály és Szent Gábriel Arkangyallal együtt ünnepeljük. (Régebben ünnepét október 24-én tartottuk.) Az angyal (angelosz, ógörög) Isten akaratának, végzéseinek, kegyelmének hírnöke

Október 23. Hétfő, Köznap – Kapisztrán Szent János, Boldog Mór püspök

„Tanulj keményen, és rendíthetetlenül harcolj a hitedért!” Kapisztrán Szent János olasz származású ferences pap, hitszónok, a nándorfehérvári hős, az 1956-os szabadságharc zászlós szentje, Magyarország és a tábori lelkészek védőszentje. Sziénai Szent Bernardinnak – ki a „Jézus” név tiszteletének apostola – élethosszig jó barátja. Kapisztrán is lelkes terjesztője a Szent Név tiszteletének. Talán ő tanítja meg népünket a szép, csak magyar

Október 22. Vasárnap, Pünkösd utáni 21. vasárnap – Missziós vasárnap

„Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket” (Jn 20,21) „Menjetek, hirdessétek az evangéliumot minden népnek és nemzetnek, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében” (Mt 28, 20). A misszió, a hit hirdetése és a hitre nevelés az egyház küldetéséhez tartozik, feladata minden megkeresztelt embernek, papnak, szerzetesnek és világi hívőnek. A missziós nap, missziós vasárnap

Október 21. Szombat, Köznap – Szent Hilárion apát

„Költözzél ki csak nyugodtan, lelkem! Miért csüggedsz és remegsz? Hetven évig szolgáltam az Úrnak, miért félnék a haláltól?” A kereszténység utolsó küzdelmeit vívta a pogány Rómával. Az arénák porondján még ömlött a gladiátorok vére. Talán még Dioklécián császár bocsátotta ki üldöző rendeleteit, de az is lehet, hogy Konstantin már megindult Britániából légiói élén Róma felé. Ebben az időben került a

Október 20. Péntek, Kanti Szent János hitvalló ≠

„Róma az én tisztítóhelyem: itt vezeklem le bűneimet, hogy aztán minél előbb beléphessek az Úr örömébe, melyet ígért jó és hű szolgáinak”. Az 1364-ben alapított krakkói Jagello-egyetem régi épülete jelenleg könyvtár. Bejáratánál egy ékes márványtábláról ez a magyar fölírás köszönti a belépőt: „Emlékezzünk régiekről”. Megtudjuk belőle, hogy a szép csúcsíves épületben valamikor sok magyar ifjú végezte egyetemi tanulmányait. Akadtak közöttük,

Október 19. Csütörtök, Alkantarai Szent Péter hitvalló

„Aki Istent a szívében hordja, annak ne legyen szeme e világ számára” „Mert Isten csak jót tanácsolhat. Nem is nehéz azt követni, csak hitetlennek és az Istenben kevésbé bízónak. Hiszen az ilyeneket az emberi okoskodás szabályai vezérlik. Aki a tanácsot adja, az a segítséget is bőségesen adja. Ő mindenható. Az embertől, ha csak önmagát adja, nem jöhet tanács, hiszen inkább

Október 18. Szerda, Szent Lukács evangélista

Október 18. Szent Lukács evangélista ünnepe, akinek evangéliuma Isten irgalmasságát visszhangozza. „Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője, aki mindennek utána járt, és így írta meg evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. Megtapasztalta, amit mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt belénk. Bátran járhatunk az Ő útján.” Szent Lukácstól két terjedelmes szentírási könyv: egy Evangélium és az Apostolok Cselekedetei birtokában vagyunk,

Október 17. Kedd, Alacoque Szent Mária Margit szűz

„Istenben mindent, magamban semmit! Istennek mindent, magamnak semmit! Istenért mindent, magamért semmit!” A francia Bourgogne-ban az ősi Clunytól nem messze egy körszínházszerű völgykatlanban fekszik Verosvres falucska. A tisztavizű patakokban gazdag völgyet köröskörül hatalmas gránit-sziklák, fenyvesek és tölgyerdők övezik. Az erősen szétszórt község egyik tanyáját Leuthecourtnak hívják. Itt állott az Alacoque-család nemesi kúriája. Alacoque Kolos királyi jegyzőt és feleségét Lamyn Filibertát

Október 16. Hétfő, Szent Hedvig özvegy

„Kezét kinyújtotta a szűkölködőknek és tenyerét megnyitotta a szegényeknek” … „a kegyesség törvénye volt az ő nyelvén és .. szemmel tartotta házanépe ösvényeit és kenyerét hivalkodva nem ette”. (Péld. 31). Szent Hedvig fejedelemasszony kitűnő példája a Salamon királytól magasztalt erős asszonynak (Péld. 31), mert egyrészt hűségesen megosztotta férjével az uralkodás minden gondját és örömét, másrészt igazi keresztény alázattal és béketűréssel

Október 15. Vasárnap, Pünkösd utáni 20. vasárnap – Nagy Szent Teréz

„Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen, minden elmúlik, Isten nem változik. A türelem mindent elér, annak, aki Istené, semmi sem hiányzik, Isten egymaga elég.” A tökéletesség útja, mely egy belső várkastélyhoz vezet Avilai (Nagy) Szent Teréz, a keresztény misztikus-szemlélődő ima elhivatott mestere Avilai Szent Terézt nemcsak misztikusként, hanem kolostoralapítóként és reformerként tartják számon a katolikus egyházban Spanyolország Szent Jakab apostol

Október 14. Szombat, Szent I. Kalliszt pápa és vértanú

„Siess, ó boldog vértanú, köszöntsd győzelmed ünnepét, ma nyerted véred díjaként fejed köré a koszorút.” „Megbocsátható-e, ha valaki eretnekségbe téved? Visszafogadható-e az Egyházba valaki, ha az üldözés idején gyengének bizonyult, és valamilyen formában megtagadta a hitét? Vajon érvényes-e az Egyház előtt a szabad embernek rabszolgával kötött házassága, mert a római jog ezt a házasságot érvénytelennek tartotta?” A pápák életéről a

Október 13. Péntek, Szent Ede király és hitvalló – Engesztelő nap ≠

Ötszáz évvel VIII. Henrik előtt élt egy angol király, aki igyekezett a Katolikus Egyház törvényeit követni és szüzességi fogadalmat tett egész életére. III. (Hitvalló) Eduárdot a nehézséggel küzdő és a különélő házasok védőszentjeként is tiszteljük. Szent Eduárd a dicsőséges angolszász királyi családból eredt, mely a századok folyásában annyi kiváló szentet, hitvallót és vértanút nevelt az ég számára. Atyja a szép

Október 12. Csütörtök, Szent Brigitta özvegy

SVÉD SZENT BRIGITTA – feleség, anya, apátnő, misztikus, Európa védőszentje „Urunk és Istenünk, ki Szent Brigittának, amikor Fiad kínszenvedésén elmélkedett, mennyei titkokat nyilatkoztattál ki, kérünk, add meg szolgáidnak, hogy dicsőséged megnyilvánulásakor ujjongva örvendhessenek. „ Brigitta oly szorosan hozzátartozik a svéd történelemhez, mint Jeanne d’Arc Franciaország vagy Assisi Szent Klára Itália történetéhez. Ő azonban magányosabb, mint más országok női szentjei. Délen

Október 11. Szerda, A Boldogságos Szűz Mária anyasága

„Akinek Mária nem Édesanyja, annak Isten nem is Atyja!”Ó, Boldogságos Szűz Mária, Hajnal Szép Sugara, hozd el nékünk az Üdvözítőt!„Felvirradt számunkra az üdvösség hajnala belőle támadt üdvösségünk Napja”„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Áldott vagy te az asszonyok között.” A Boldogságos Szűz akit nyelvünk nem egyszerűen szentnek, hanem Szentségesnek mond a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja

Október 10. Kedd, Borgia Szent Ferenc hitvalló

„Bízom az engedelmesség erejében!” (Borgia Szent Ferenc) „Kelj föl, Isten, védd meg ügyedet! Emlékezzél meg arról, hogy az oktalan naponként gyalázattal illet! Ne engedd át a vadállatoknak a benned bízó lelkeket, ne feledd el végképp szegényeidet!” (Zsolt. 73, 22. 19). Borgia Szent Ferenc a fejedelmi trón magasáról szállott alá, hogy egyszerű szerzetes lehessen. Mint egykoron Ábrahám, az Úr egyetlen szavára

Október 9. Hétfő, Szent Leonardus János hitvalló – Szent Dénes püspök, Rusztikusz és Aladár vértanúk

„Tulajdonába jött, de övéi őt be nem fogadták” (Ján. 1,11). „Azoknak, akik erkölcsi reformokért akarnak dolgozni a világon, mindenekelőtt Isten dicsőségét kell keresniük.” – Leonardi Szent János „Figyelmet kell fordítani arra, hogy azoknál kezdődjék meg a megújulás, akiknek kötelességük a többiek életét is megújítani.” (Leonardi Szent Jánosnak a pápához írt leveléből). 1574 óta néhány pappal együtt a Madonna della Rosa

Október 8. Vasárnap, Magyarok Nagyasszonya

OKTÓBER 8. – MAGYAROK NAGYASSZONYA ÜNNEPE MAGYARORSZÁG KIRÁLYNŐJE, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!„Nézz le mennyből öröködre, Mária nagyasszonyunk,neked adta át örökre jó szent István szép honunk,koronádnak legszebb gyöngye – hozzád sír fel – Hunnia,nem felejt el Árpád népe, míg csak lesz egy hű fia.” KÜLÖNLEGES ÜNNEPÜNK EZ A MAI!XIII. Leó pápa ilyen 900 éves töretlen nemzeti hagyományt szentesített hivatalosan is, mikor 1896-ban, a

Október 7. Szombat, Szentolvasó Királynéja – Szent Márk pápa és hitvalló és Szent Segius, Bacchus, Marcellus és Apulejus vértanúk – Elsőszombat

Október a rózsafüzér hónapja, Október 7-e, a Szentolvasó Királynéjának ünnepe. – „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője” Rózsafüzér Királynéjának ünnepe hálaünnep a Szent Szűz közbenjárásáért, az Isten segítségéért. A rózsafüzér-imádságban benne lüktet egész lelki életünk. Hitünk szent titkait tartalmazzák a rózsafüzér titkai. Ezt az ünnepet Szent V. Piusz pápa rendelte el a Lepantónál (Görögország) kivívott tengeri győzelem emlékére (1571), amit

Október 6. Péntek, Szent Brúnó hitvalló – Elsőpéntek ≠

„Tedd, ami adatik tenned, s Isten rügyezik benned!” „Amikor gondosan, és minden igyekezettel megtartjátok az igaz engedelmességet, abból már nyilvánvaló az is, hogy bölcsen éltek a Szentírás édes életet adó gyümölcseivel.” (Szent Brúnó áldozópapnak lelki fiaihoz, a karthauziakhoz írt leveléből) Szent Brúnót ismerősei már életében az Egyház világosságának, százada díszének, a papság virágának, Németország és Franciaország dicsőségének nevezték. És méltán;

Október 5. Csütörtök, Szent Placidus és társai vértanúk

„Siess, ó boldog vértanú, köszöntsd győzelmed ünnepét, ma nyerted véred díjaként fejed köré a koszorút.” Placidus 507 körül születhetett. Szülei patríciusok voltak. Alig lehetett hat-hét éves, amikor atyja, Tertullus elvitte őt Szubjákóba s átadta az ottani kolostorok vezetőjének, Szent Benedeknek (márc. 21). A kedves fiú ott nevelkedett oblátusként a nyugati szerzetesség pátriárkájának oldala mellett egy másik patrícius-ifjúval, Maurussal (jan. 15).

Október 4. Szerda, Assisi Szent Ferenc hitvalló

„A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak.” A ferences rend megalapítója; az állatok, a kereskedők, a természet és Itália védőszentje. Minden idők egyik legnépszerűbb szentje, már életében legendák születtek róla, alakja számos képzőművészt, zeneszerzőt, írót, filmrendezőt ihletett meg. Szent Ferenc misztikus volt, zarándok és nagy engesztelő, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel,

Október 3. Kedd, Kis Szent Teréz szűz

„Ha összetalálkoznék egy angyallal és egy pappal, előbb a papot köszönteném, mert annak hatalma van az Úr teste fölött.” (Assisi Szent Ferenc) „Az én hivatásom a szeretet!” Ebből eredően határozta meg az Egyházon belüli helyzetét: „az Egyház, az én Anyám szívében én akarok lenni a szeretet!” Legyünk apostolok…, mentsük meg elsősorban a papok lelkét… Imádkozzunk, szenvedjünk érettük, és az utolsó

Október 2. Hétfő, Szent Őrzőangyalok

SZENT ŐRZŐANGYALOK EMLÉKÜNNEPE – OKTÓBER 2.„Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon” (90. zsoltár). A Szent őrzőangyalok emléknapján tudatosítsuk magunkban: őrangyalunk, mint Isten követe, mindig velünk imádkozik, mindig velünk és értünk van!„Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki!”Isten, ki irántunk való kimondhatatlan gondoskodásodból szent angyalaidat méltóztatol őrizetünkre küldeni, add meg a hozzád folyamodóknak, hogy azoknak pártfogása szüntelen oltalmazza őket és

Október 1. Vasárnap, Pünkösd utáni 18. vasárnap – Szent Remig püspök és hitvalló

Az imádság ajándékáért, az igazság megismeréséért, láz, kísértés, lanyhaság, dögvész, járványok ellen kérik oltalmát. Szent Remig püspök hitvalló ( 437 – 533.) Előkelő gall-római családból származott. Miután tanulmányait szülővárosában, Laonban elvégezte, a közeli Ardennek sziklahasadékai közé vonult, hogy mint remete egészen Istennek szentelje életét. Szigorú vezeklésének hamar híre futott a környéken és csapatostul vonzotta hozzája a tanácsra és vigasztalásra szomjas

Szeptember 30. Szombat, Szent Jeromos áldozópap, hitvalló és egyháztanító

„Keressétek, ami odafönt van!” «Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, és törvényedre megtanítasz! » (Zsolt. 93,12). Csaknem minden könyvforgató ember látta már a képét: amint csonttá-bőrré aszva ott térdel Isten előtt, maga a megtestesült vezeklés; vagy pedig amint ott ül meghitt cellájában írásba merülve, rajta vagy mellette a bíborosi kalap, lábánál a háziállattá szelídült oroszlán. De aki nem

Szeptember 29. Péntek, Szent Mihály arkangyal ≠

Kicsoda olyan, mint az Isten! Ki mer Isten mellé idegen isteneket állítani?„Ki meri kisajátítani Isten fölségét? Kicsoda olyan, mint az Isten harsogott föl a szent harci jelszó, és „nagy harc lőn az égben.” Mihály és angyalai harcolának a sárkánnyal, s a sárkány harcola és az ő angyalai; de nem diadalmaskodának, sem helyük nem találtaték többé az égben. És levettetik az

Szeptember 28. Csütörtök, Szent Vencel herceg és vértanú

„Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23, 46) Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született 903-ban vagy 905-ben. Atyja, Vratiszláv herceg volt a csehek második keresztény uralkodója; anyja, Drahomira hercegnő keresztény volt ugyan, de lelkületében még a pogány szellem élt. Vencel fejlődésére igen nagy hatással volt Vratiszláv édesanyja, Ludmilla, akit később szentként tisztelt az Egyház. Vratiszláv herceg 921-ben, mindössze harminchárom

Szeptember 27. Szerda, Szent Kozma és Damján vértanúk

A „Lélek gyógyítói” Szent Kozma és Damján vértanúk 303. Ikertestvérek voltak és orvosok. Hazájukból, Arábiából Ciliciába mentek s ott Égé városában mondhatatlanul sokat tettek az evangélium terjesztésére, azáltal, hogy orvosi hivatásáuk teljesítése közben nemcsak a testet, hanem a lelket is iparkodtak gyógyítani és kezelésükért nem fogadtak el pénzt. A keleti egyház két nagy szentjéről meglehetősen kevés történeti adat áll rendelkezésünkre.

Szeptember 26. Kedd, Szent Ciprián és Jusztina szűz vértanúk

„Jöjjetek hozzám, és én nektek adom a mennyek országát!” Jusztinát (Iustina) az igazságról (iustitia) nevezték el, mivel ő mindenkinek igazságosan megadta azt, ami megillette: vagyis Istennek az engedelmességet, a feljebbvalónak a tiszteletet, az egyenrangúnak az egyetértést, az alárendeltnek a fegyelmet, ellenségeinek a türelmet, a szerencsétlen nyomorgóknak a tevékeny együtt érzést, magának az életszentséget s felebarátainak a szeretetet. Az Antiochia városából

Szeptember 25. Hétfő, Szent Gergely püspök és vértanú

„Örményország Apostola – Megvilágosítója” – ő világosította meg az élet világosságával, az Evangéliummal az örmény népet. „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére” (Vö.Mt,16,24,28.fej.) Az Örmény Királyság a Római és a Perzsa Birodalmak

Szeptember 24. Vasárnap, Pünkösd 17. vasárnap – Fogolykiváltó Boldogasszony

„Kimenteni az embert a lelki sötétségből, és elvezetni a fény szabadságára” „Az Úr Jézus fogva vitte a fogságot, meghalván legyőzte a halált… Megmutatta, hogyan lehet a halált legyőzve meghalni, rabságban a szabadságot megtartani.” Fogolykiváltó Boldogasszony a katonai fogház és a fogvatartottak védőszentje. Ünneplése a mercedáriusok rendjében kezdődött. 1218. augusztus 1-én éjszaka a Boldogságos Szűz látomásban buzdította Nolascói Szent Pétert a

Szeptember 23. Szombat, Szent Linus pápa és vértanú – Őszi kántorböjt – Szent Tekla szűz és vértanú ≠

Szent Péter közvetlen utóda a római püspöki székben. Tehát ő a második a római pápák dicsőséges sorában. Bizonyára ő volt a legkiválóbb az apostolok tanítványai között, mert csak így érdemelhette meg, hogy az első pápának utóda lehetett. A keresztények között jól ismert s nagyrabecsült lehetett, mert üdvözletét Szent Pál továbbítja Szent Timoteushoz, Efezus püspökéhez (2Tim 4,21). 67-kb. 79-ig uralkodott, tehát

Szeptember 22. Péntek, Villanovai Szent Tamás püspök és hitvalló – Őszi kántorböjt – Szent Móric és társai vértanúk ≠

„Amit egynek a legkisebbek közül tesztek, nekem teszitek.” „Ha azt akarod, hogy Isten meghallgassa kérésedet, hallgasd meg te is a szegénynek szavát. Ha azt akarod, hogy Isten megelőzzön szükségedben, előzd meg te is a szegényt az ő szükségében és ne várd, míg koldulni kezd.” „Hála neked, Jézusom, hogy úgy távozom a világból, mint szegény szerzeteshez illik: nincs semmim”. Tamás Fuentellanában

Szeptember 21. Csütörtök, Szent Máté apostol és evangélista

„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt vall“ (Mt 16,26). „A bűnösök között első vagyok én. Azért könyörült rajtam, hogy bennem mutassa meg hosszú tűrését azoknak, akik hisznek benne“ (1Tim 1,15-16). „Bűnös ember is lehet Isten szentje, Istennél nincs előitélet!” A mai napon a négy evangélium egyikének szerzőjét, Szent Mátét ünnepeljük. Ő tehát azon

Szeptember 20. Szerda, Szent Euszták és társai vértanúk – Őszi kántorböjt, Szent Máté apostol vigíliája ≠

»Szükséges, hogy megkísértess, mint Jób.« „Uram, ha így kell lennie, most bocsássad ránk a kísértéseket; hanem ajándékozz meg a türelmesség erényével!” „Légy állhatatos, hiszen irgalmasságom óvja lelkedet!” „Adj nyugalmat, Uram, szorongattatásomban, s légy őrzője az én számnak, nehogy szívem a káromlás szavaira vetemedjen, s elvettessem arcod elől.” Eusztákot korábban Placidusnak hívták. Traianus császár katonai parancsnokaként szolgált. Az irgalmasság cselekedeteiben lankadatlan

Szeptember 19. Kedd, Szent Januárius püspök és társai

Az egyik legelképesztőbb ereklye: Szent Januáriusz vére Évente háromszor válik cseppfolyóssá:szeptember 19-én, december 16-án és május első vasárnapja előtti szombaton A kereszténység jó néhány ereklyét tudhat magáénak, melyek közül az egyik ma is megcsodálható: ez Szent Januáriusz vére. Ez a szent relikvia azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ismeretlen okoknál fogja évszázadok óta bizonyos időpontokban újra meg újra folyékonnyá

Szeptember 18. Hétfő, Kupertinói Szent József hitvalló

„A lebegő szent” „Keresztre feszített Jézusom, vedd magadhoz szívemet és gyújtsd föl benne szereteted tüzét.” Kupertinói Szent József élete gyönyörű kivirágzása annak az egyszerű és tanulatlan erénynek, melyet Assisi Szent Ferenc minden másnál többre tartott tanítványaiban. Írni alig tudott és mégis csodaszépen beszélt Istenről; az erények elméletéhez nem értett és élete mégis, gazdagon át volt szőve a kegyelem csodálatosnál csodálatosabb

Szeptember 17. Vasárnap, Pünkösd utáni 16. Vasárnap – Assisi Szent Ferenc hitvalló stigmatizálása

„Jézus jegyeit viselem testemen. (Gal. 6)” Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, 1224. szeptember 14-én Assisi Szent Ferenc midőn Alverna hegyén böjtöt tartott, az imája során a testén csodálatos és meglepő módon megjelentek Krisztus szenvedésének jegyei, a szent sebek. Az egyház történetében ő az első, akiről tudott, hogy Krisztus sebhelyeit hordozta.A ferencesek szeptember 17-én emlékeznek Szent Ferenc stigmatizációjára. Assisi Szent Ferenc kevéssel

Szeptember 16. Szombat, Szent Kornél pápa és Ciprián püspök, vértanúk – Szent Eufémia szűz, Lucia és Geminiánus vértanúk

Szent Ciprián püspök, vértanú „Keresztény vagyok és püspök. Nem ismerek más istent, mint az egy igaz Istent. Ezt imádjuk éjjel és nappal minden emberért” Észak-Afrika partján, Szicíliával szemben, nem messze Tunisztól, a francia Algír fővárosától mérföldekre terjed egy rommező: rajta néhány szegényes bennszülött falu, legmagasabb helyén egy kápolna áll IX. Szent Lajos (aug. 25) emlékére. A szent francia király ugyanis

Szeptember 15. Péntek, Hétfájdalmas Szűz – Szent Nikomédesz vértanú ≠

„Akinek Mária nem Édesanyja, annak Isten nem is Atyja!” „Simeon megáldotta őket, és így szólt anyjához, Máriához: „Íme, ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, amelynek ellene mondanak – a te lelkedet is tőr járja át –, hogy kiderüljenek sok szív titkos gondolatai.”(Lk.2;34-35) „Ó szentséges Anyám, a keresztre feszítettnek vésd szívembe sebeit. A keresztnél veled állni, gyászban

Szeptember 14. Csütörtök, Szent Kereszt felmagasztalása

„Exaltatio Sanctae Crucis” – „A Szent Kereszt Felmagasztalása” „Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. Nem azért küldte el Isten a

Szeptember 13. Szerda, Köznap – Engesztelő nap

ENGESZTELŐ NAP Rosa Mystica (Titkos értelmű Rózsa)Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik).Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen.Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui.(FORRÁS: Jánossy Gábor: Rózsafüzér-imakönyv.

Szeptember 12. Kedd, Szűz Mária Szentséges Neve

A Boldogságos Szűz Mária szent nevét ünnepeljük szeptember 12-én.„Mária szentséges neve szent név, amelytől reszketnie kell a pokolnak!” Mennyországnak királynéja… „Mennyországnak királynéja, irgalmasságnak szent anyja.Tengernek ezer csillaga, üdvözlégy szép szűz Mária.Légy segítője népednek, az elveszett bűnösöknek.Kísérője istenednek, anyja lettél teremtődnek.Halleluja” Az ünnepet Boldog XI. Ince pápa rendelte el annak emlékére, hogy 1683. szeptember 12-én a keresztény seregek megfutamították a Bécset

Szeptember 11. Hétfő, Szent Protusz és Jácint vértanúk

„A pogányoknak minden istenei csak ördögök, az Úr teremtette pedig az egeket” (Zsolt 95,5). Prothus és Jácint Eugeniának, az előkelő római Philippus leányának apródjai és a filozófiai tanulmányokban társai voltak. Ez a Philippus a szenátustól az alexandriai helytartóságot kapta meg, ahová magával vitte hitvesét, Claudiát, fiait, Avitust és Sergiust, és leányát, Eugeniát. Eugenia a későbbiekben minden szabad művészetben és tudományban

Szeptember 10. Vasárnap, Pünkösd utáni 15. Vassárnap – Tolentinói Szent Miklós hitvalló

„Az életszentségre való hivatás mindnyájunknak szól, mindannyian lehetünk szentek – nem a saját érdemünkből, hanem az Üdvözítő szeretetének ajándékából. Elegendő befogadnunk azt.” (Luciano Radi) „Ne szeressétek a világot, sem azokat, mik e világon vannak. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atyának szeretete; mert minden, ami a világon van, a test kívánsága, a szemek kívánsága és az élet

Szeptember 9. Szombat, Köznap – Claver Szent Péter

„Petrus Claver, Aethiopum semper servus.” – Péter a néger rabszolgák örökös rabszolgája lesz. (Claver Szent Péter fogadalma) Juan Pedro Claver 1580. június 25-én született a katalóniai Verdban. Szülei egyszerű és mélyen vallásos parasztok voltak. Otthon nevelkedett, 1593-ban, édesanyja halála után pedig megkezdte teológiai tanulmányait. Az első bevezetéseket a tudós vichi püspöktől, Pedro Jaimétől kapta; ő adta fel aztán neki a

Szeptember 8. Péntek, Kisboldogasszony – Szent Adorján vértanú ≠

„Ma született e világra”Nativitas Beatae Mariae Virginis – Boldogságos Szűz Mária Születése„Felvirradt számunkra az üdvösség hajnala, belőle támadt üdvösségünk Napja” „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, Áldott vagy te az asszonyok között”Ó, Boldogságos Szűz Mária, Hajnal Szép Sugara, hozd el nékünk az Üdvözítőt! Áldott legyen Isten Fölséges Anyja, Boldogságos Szűz Mária! Áldott legyen Szeplőtelen Fogantatása! A Szűzanya születésnapján az Egyház a megváltás első

Szeptember 7. Csütörtök, Kassai Vértanúk

„Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!” (Mt.10,28) „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt.10,32-33) Kassai három

Szeptember 6. Szerda, Köznap – Goretti Szent Mária

„Őrizd Máriás tisztaságodat, de becsüld is meg mindenkiben ezt!”A tizenkét évesen vértanúhalált halt Goretti Szent Máriára emlékezünk. Goretti Mária az olaszországi Corinaldóban született 1890. október 16-án.Goretti Mária szüleinek volt néhány hold földjük Corinaldóban, de ebből a család nem tudott megélni. Elköltöztek hát, és Nettunótól 11 kilométerre, Ferriere di Concában egy özvegy emberrel, Serenellivel és ennek fiával közösen béreltek egy kisebb

Szeptember 5. Kedd, Szent Jusztinián Lőrinc püspök és hitvalló

„A Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek”„Jó a férfiúnak, ha az igát – az Úr igáját – ifjúságától fogva viseli” (Jer. sir. 3,27).„Miért keresed lelked békéjét rajtam kívül? Miért csapongsz szerteszét?Csak nálam találod meg azt, ami után szíved vágyik. Sőt az óhajtva óhajtott dolog kezeid közt van. Én vagyok az isteni Bölcsesség. Ha engem választasz menyasszonyul és örökségül, végtelen értékű

Szeptember 4. Hétfő, Köznap – Szent Rozália hitvalló

„Az ima és önmegtagadás teszi az embert Jézushoz hasonlóvá!” Szent Rozália (1130–1166) emléknapját ünnepeljük szeptember 4-én. Szicíliában született, grófi családban; a fejedelmi udvar helyett az önmegtagadást, a remeteséget választotta. A járványos betegségek ellen is segítségül hívható védőszent. Rozália a normann származású szicíliai Sinibaldi család sarja volt, a fejedelmi udvarban nevelkedett, kényelem és pompa között. Mindezt otthagyta, és az önmegtagadást, a

Szeptember 3. Vasárnap, Pünkösd utáni 14. vasárnap – Szent X. Pius pápa és hitvalló

„Minden megújítani Krisztusban!”„Szegénynek születtem, szegényen éltem, és biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb szegénységben fogok meghalni is…” A „mindent Krisztusban megújítani” jelszóval vette át a kormányzást, ezt tetté is váltotta a lélek egyszerűségében, szegénységben és bátorságban. Ezekkel az erényekkel szította fel a keresztény életet a hívek között; kora tévedéseivel bátran szembeszállt. 1835-ben látta meg a napvilágot Riesében, egy apró olasz

Szeptember 2. Szombat, Köznap – Elsőszombat – Lőporos Madonna, Buda felszabadítása a török alól

ELSŐSZOMBAT A Szűzanya nagy ígérete:„Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek.(Senki nem kárhozik el ezen a napon.)A purgatórium ajtói megnyílnak, és sok lélek felmegy a mennybe.Íme Fiam irgalmas Szeretetének műve, azon lelkekmegjutalmazására, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet.”(Natália nővér naplójából) Ima Mária Szent Szívéhez Ó szent szív!Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknakszeretetre legméltóbb szíve,amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság.

Szeptember 1. Péntek Szent Egyed apát – Tizenkét vértanútestvér – Elsőpéntek

„Az erő az erőtlenségben lesz teljes (2 Kor 12,9).Az Egyed (Aegidius) neve az e ‚nélkül’, a geos, azaz ‚föld’ és a dyan, azaz ‚fényes’ vagy ‚isteni’ szavakból ered. Ő ugyanis földnélküli volt a földiek megvetése által, fényes a tudás megvilágosítása által, isteni a szeretet által, ami a szeretőt hasonlóvá teszi a szeretetthez. Egyed Athénban született királyi törzsökből. A Szentírást gyermekkorától

Augusztus 31. Csütörtök, Szent Rajmund hitvalló

„Ezt annak szántam, aki odaadta a kalapját a szegény öregnek” mondotta az Istenanya és nyújtotta Rajmond felé a koszorút. De a Szent tiltakozott: Olyan kicsiség volt az eset. És ha már jutalomról van szó, nem virág kell neki, hanem az Úr Jézus Krisztus. Alig mondta el kívánságát, megjelent előtte az Úr. A fején ott volt Rajmond kalapja. Kezében volt a

Augusztus 30. Szerda, Limai Szent Róza szűz – Szent Félix és Adauktus vértanúk

A zsolozsmás könyv ezekkel a szavakkal kezdi életének történetét:„Az első virág, amelyet Dél-Amerika tettetett a szentek kertjébe”.Valóban: a virágok királynőjétől vette nevét; életében olyan rózsa volt, mely töviseit befelé fordította, kifelé csak szépségét mutatta. Most ott ékeskedik a küzdő és a diadalmas Egyház előtt, mint Krisztus kertjének egyik legszebb rózsája; s szépséges életével és vértanúsággal fölérő szenvedésével a legszebb vérpiros

Augusztus 29. Kedd, Keresztelő Szent János fejvétele – Szent Szabina vértanú

Keresztelő Szent János, könyörögj érettünk! „Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam: arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérüjét: a gabonáját csűrbe takarítja, a pelyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” (Máté 3:11,12) Az ünnep régi magyar neve: „Nyakavágó Szent János”. Jézus előhírnökének,

Augusztus 28. Hétfő, Szent Ágoston püspök, hitvalló és egyháztanító – Szent Hermész vértanú

„Háborog és hányódik a mi szívünk, amíg benned meg nem nyugszik, ó Isten!” „Megtérésének kezdetétől teljesülésének végéig az Úrban dicsekedjék, aki dicsekszik. Mert amint nem tudja senki véghezvinni a jót az Úr nélkül, úgy nem tudja elkezdeni sem az Úr nélkül”. Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. Ha beszélsz, beszélj szeretetből. Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. (Szent Ágoston)

Augusztus 27. Vasárnap, Pünkösd utáni 13. vasárnap – Calazanci Szent József hitvalló

„Az Úr adta, az Úr elvette, legyen áldott az Úr neve!” (Jób szavai)„Rómában rátaláltam, hogyan szolgálhatom az Istent, mégpedig a gyermekekről való gondoskodással. Nem is cserélném fel semmivel a világon.”„Reád van hagyva a szegény, az árvának te leszel segítője” (Zsolt. 9.14). Minden szent élete, tevékenysége valamiképpen a Gondviselés üzenetét közvetíti az adott korban fölvetődő kérdésekre a hívő közösség, az Egyház

Augusztus 26. Szombat, Köznap – Szent Zefirin pápa és vértanú

Szent Zefirin (latinul: Zephyrinus), (2. század – 217. december 20.) a 15. pápa a történelemben, aki 199-től haláláig állt a keresztény egyház élén. Rómában született, és szerepel Kaiszareiai Euszebiosz Egyháztörténetében. A Liber Pontificalis két liturgikus rendeletet tulajdonít Zephyrinusnak. Az egyik a papok felszentelését érinti, a másik a szentmiseáldozattal kapcsolatban született meg. Pápaként szembe kellett néznie a kiteljesedő monarchianista mozgalommal, és

Augusztus 25. Péntek, Szent Lajos király, hitvalló

„Inkább a halál, mint egy halálos bűn!” „Szent Lajos a középkor igazi hérosza. Tiszteletben tartott minden jogot, de mindenekfölött az igazságot követte; őszinte és szelíd lélek, keresztény szeretettel eltelt szív, aki kínpadra ítélte bűnös testét, hogy lelkét megmentse; a földön csak az eget látta, s királyi tisztét a rend és méltányosság hivatala gyanánt fogta fel.Ez a szent király, ez a

Augusztus 24. Csütörtök, Szent Bertalan apostol

„Ímé egy igazán Izráelita, akiben hamisság nincsen.”„Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel Királya!” Szent Bertalan az Úr tizenkét apostolának egyike, de nagyon keveset tudunk róla. Már a neve körül is nehézségek vannak, mert a négy apostolnévsorban Fülöp mellett szerepel mint Bertalan. Mk 3,18 –És Andrást és Filepet, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot az Alfeus fiát,

Augusztus 23. Szerda, Benici Szent Fülöp hitvalló – Szent Bertalan vigíliája

„Tiszta szívet teremts bennem, Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben!Színed elől ne vess el engem, szent lelkedet ne vond meg tőlem!” A szervitarend (lásd febr. 12) történetében olvassuk, hogy mikor a hét szent alapító kevéssel a Monte Senariora való kivonulás után újból megjelent Firenze utcáin, egy öthónapos csecsemő, aki anyja karján ülve nézte őket, mindenek ámulatára megszólalt és

Augusztus 22. Kedd, Mária Szeplőtelen Szíve – Nagyboldogasszony

„Mária mindent megőrzött szívében” – „Szívem és testem áhítozik az élő Isten után”Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára. Add jóságosan, hogy a Szent Szűz közbenjárására dicsőséged templomává lehessünk. A Boldogságos Szűz Mária Szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült Ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás

Augusztus 21. Hétfő, Chantal Szent Franciska özvegy – Nagyboldogasszony

„A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírtak el, és azokat a kéréseket is meghallja, melyeket nem mertek kimondani…” „A szeretet vértanúsága attól a perctől kezdődik, amikor mindenestül Istennek szenteljük magunkat, és tart életünk végéig, ha hűségesek maradunk e szeretethez…” Az özvegy 1572 január 28-án született Dijonban. Születési napja a vidék egyik szentjének, réomei Jánosnak ünnepe s ezért

Augusztus 20. Vasárnap, Szent István király

AH, HOL VAGY, MAGYAROK TÜNDÖKLŐ CSILLAGA…? Ma a világegyház augusztus 16-án, a magyar egyház augusztus 20-án (mint Magyarország fővédőszentjét) ünnepli. Hol vagy, István király?Téged magyar kíván! Gyászos öltözetben teelőtted sírván” – énekeljük minden évben apostoli királyunk ünnepén. Tőlünk, magyaroktól talán már megszokta a világ, hogy siránkozunk, panaszkodunk – még vigadozni is csak sírva tud a magyar –, s hogy pesszimistán

Augusztus 19. Szombat, Eudes Szent János hitvalló – Nagyboldogasszony

„Pie vixit, sancte obiit” – „Jámborul élt, szentül halt meg”„Hogyan marad meg az Isten szeretete abban, aki – bár bőven van neki a világ javaiból – mégis, amikor látja, hogy testvére szükséget szenved, elzárja előle a szívét? Gyermekeim, ne szeressünk se szóval, se nyelvvel, hanem tettel és igazsággal.” (1 Jn. 3; 17-18) Eudes János 1601-ben született Ri-ben, egy normandiai (Franciaország)

Augusztus 18. Péntek, Nagyboldogasszony és Szent Lőrinc nyolcadában – Szent Agapitus vértanú

Szent Agapitus vértanú 305 k. Mint tizenötéves fiú szenvedett vértanúságot Prenestéhen Diokiécián üldözése alatt. Jézusunk, hozzád jövünk! Te vagy az ÚT: követni akarunk parancsaid és tanácsaid teljesítésével, és példád utánzásával.Jézusunk, te vagy az IGAZSÁG! Te vagy az igazi világosság, amely megvilágít minden embert. Hiszünk Benned, hiszünk tanításodban: meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk! Jézusunk, te vagy az ÉLET! Éltetsz

Augusztus 17. Csütörtök, Szent Jácint hitvalló – Nagyboldogasszony és Szent Lőrinc nyolcada

Szent Jácint – „Az észak apostola” Konszki Ivó grófot 1218-ban krakkói püspökké választották. Megválasztása után nemsokára Rómába indult különféle egyházi ügyek intézésére. Nagyhatalmú úr volt, nemcsak mint Krakkó főpapja, hanem mint az Odrovonzs (Odrovarius) nemzetség sarja is. Lengyelország legősibb, legelőkelőbb és legvagyonosabb családjait egyesítette magában ez a nemzetség. Hosszú útján sokan kísérték. A kíséretben ott volt két unokaöccse is: Cseszlausz

Augusztus 16. Szerda, Szent Joákim, a Boldogságos Szűz Mária atyja – Szent Rókus hitvalló

A 2. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit: Annát és Joakimot. Ez az úgynevezett Jakab-ősevangélium elbeszéli, hogy mivel nem volt gyermeke, egy férfi megakadályozta Joakimot az áldozat bemutatásában. A szégyentől visszavonult. Ezután imával, jótékonykodással, böjttel kérték Istent a gyalázatuk elvételére. Sok könny, keserűség és várakozás után született meg gyermekük, Mária. A várva várt gyermeket hároméves korában

Augusztus 15. Kedd, Nagyboldogasszony

NAGYBOLDOGASSZONY – Boldogságos Szűz Mária mennybevétele „Te vagy Jeruzsálem büszkesége, te vagy Izrael nagy öröme, te vagy népünk nagy dicsősége!” (Judit 15, 10) Szűz Mária mennybevételét ünnepli augusztus 15-én a világegyház. A parancsolt ünnep – ami a katolikusok számára misehallgatási kötelezettséget jelent – ősi magyar elnevezése Nagyboldogasszony. Ó mily édes, örvendetes „Ó, mily édes, örvendetes napra ébredtünk:Égi Anyánk drága neve

Augusztus 14. Hétfő, Nagyboldogasszony vigíliája – Szent Özséb hitvalló

Nagyboldogasszony vigíliája (szigorú böjt) „Áldjon meg leányom, a Magasságbeli Isten, a Föld minden asszonyánál jobban. Áldott az Úr, a mi Istenünk, aki az eget és földet teremtette, ő vezérelt téged, hogy levágd ellenségeink fejét. Ezért a te dicséreted nem hal ki az emberek szívéből, akik megemlékeznek Isten hatalmáról mindörökké” (Judit, 13, 18, 19) „Jobbodon a Királyné áll, Ofír aranyától ékesen.”

Augusztus 13. Vasárnap, Pünkösd utáni 11. vasárnap – Boldog XI. Ince pápa és hitvalló – Engesztelő nap

Az itáliai Comóban született 1611. május 19-én az Odescalchiak családjából. 1645-ben már bíboros volt. A szegények atyjaként ismerték Ferrarában, ahol legátusként működött. 1650-től novarai püspök lett. 1676-ban választották pápává. Kitűnt nagylelkűségével, jámborságával, tisztaságával, lelkiismeretességével, egyszerűségével. Hazánk török iga alóli felszabadításában sok érdeme volt. Buda visszafoglalásának napját Szent István királyunk tiszteletére az egész Egyházban ünneppé tette. Budavári szobrát 1936. október 6-án

Augusztus 12. Szombat, Szent Klára szűz

„Szent Ferenc kicsiny palántája”„Szent Ferenc atyánk a világ elhagyására buzdította. Élénk érveléssel mutatta meg neki, hogy milyen ostoba a világ reménysége, milyen álnok a világi dicsőség, és arra tanította, hogy a szüzesség drágagyöngyét őrizze meg annak a csodálatos Vőlegénynek, aki az emberek iránti szeretetéből lett emberré.” Assisi Szent Ferenc követője, a ferences rend női ágának, a klarisszáknak megalapítója, a mennyei

Augusztus 11. Péntek, Szent Tibor és Zsuzsanna szűz vértanúk

Szent Tiburcius (Tibor) vértanú + 305. Mezítláb kellett parázson járnia. Hitét annál állhatatosabban vallotta. Végül lefejezték.Szent Zsuzsanna szűz és vértanú + 305. Ugyancsak Rómában, Dioklecián üldözése idején szenvedett vértanúságot Kájus pápa e nemes unokahúga. Vértanúk imája Istennek hőse, vértanú,követted Isten egy Fiát,s az ellenségen győztesenaz égben ülsz ma ünnepet. Rólunk imádnak erejea bűnök szennyét mossa le,a fásultság nehéz ködéts az

Augusztus 10. Csütörtök, Szent Lőrinc vértanú

„Áldott légy Uram, Istenem, hogy ennyire könyörületes vagy méltatlan szolgád iránt. Add kegyelmedet, hogy a jelenlevők lássák: nem hagyod el szolgáidat, megvigasztalod őket a veszedelem idején.”„Az én éjszakám sötétséget nem ismer; ott minden nappali fényárban úszik”. Szent Lőrincre, a tisztítótűzben szenvedő lelkek, a diákok, szegények, gondnokok, könyvtárosok, szakácsok, az égési sérüléseket szenvedettek s a tűzzel dolgozók védőszentjére emlékezünk liturgikus ünnepén,

Augusztus 9. Szerda, Vianney Szent János Mária hitvalló – Szent Lőrinc vigíliája és Szent Román vértanú

„Akiket a világ balgatagoknak tart, azokat választottaIsten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világerőtlenjeit választotta, hogy megszégyenítse az erősöket”(1Kor. 1,27). Vianney Szent János a plébánosok védőszentje. Életének középpontja az eucharisztikus Krisztus volt. Gyakran éjszakákat töltött imával a templomban az emberek megtéréséért. Akár napi 10-18 órát is a gyóntatószékben töltött. Különös kegyelmi ajándékként olvasott az emberi szívekben, anélkül is hogy megszólaltak

Augusztus 8. Kedd, Szent Cirjék, Largus és Smaragdus vértanúk

Rómában már a 4. században nagy tiszteletben álltak, a 6. században két templomuk is volt. A középkorban Németországban a 14 segítő szent között tisztelték.Különösen tisztátalan kísértések és gonosz szellemek ellen hívják segítségül. A legenda szerint Cyriacus egy római nemes volt, aki áttért a kereszténységre, lemondott az anyagi jólétről, vagyonát kiosztotta a szegényeknek. Élete hátralévő részét Diocletianus fürdőjében dolgozó rabszolgáinak irányításával

Augusztus 7. Hétfő, Szent Kajetán hitvalló – Szent Donát püspök és vértanú

A hit által Krisztus lakjék szívünkben „…Ő nekünk adta magát eledelül: ó, mennyire szerencsétlen az, aki ezt a nagy ajándékot nem ismeri, és a nekünk adott Krisztust, Szűz Mária Fiát nem akarja befogadni! Jaj annak, aki nem törekszik arra, hogy őt befogadja!Leányom, ami jót magamnak kívánok, azt buzgón kérem neked is. Ennek elérésére Szűz Máriát gyakran kérd, hogy szent Fiával

Augusztus 6. Vasárnap, Urunk Jézus Krisztus Színeváltozása

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSÁNAK ÜNNEPE – TRANSFIGURATIO„AKI A TÁBOR HEGYÉN MEGMUTATTA ISTENI DICSŐSÉGÉT!”„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok…!” A mai napon ünnepeljük Urunk Színeváltozásának Ünnepét, a szent evangélium meghív bennünket, hogy lássuk Jézus isteni dicsőségét és az ő fényének, világosságának a közelébe kerüljünk. Galilea leglátványosabb csúcsa, az 579 méter magas Tábor-hegy szent helye Izrael földjének.Csodálatos természeti környezet, ahonnan

Augusztus 5. Szombat, Havas Boldogasszony – Elsőszombat

A hó csodája – Havas Boldogasszony ünnepe A római Santa Maria Maggiore-templomot III. Sixtus az efezusi zsinat (431) után építtette a Boldogságos Szűz, az Istenszülő tiszteletére az eretnekségekkel szemben; augusztus 5-én szentelték fel. A jeles nap latin elnevezése: Dedicatio Beatae Mariae Virginis ad nives – hazánkban Havas Boldogasszony és Havi Boldogasszony néven ismert. A Müncheni-kódex Havi Bódoganya, a Batthyány-kódex naptára

Augusztus 4. Péntek, Szent Domonkos hitvalló – Elsőpéntek

„Contemplari et contemplata aliis tradere – A szüntelenül szemlélt igazságot továbbadni!”Urunk, Istenünk, segítse Egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus által. A 12. és 13. század fordulójának zűrzavarából mint két tűzoszlop világít elénk Szent Domonkos és Assisi Szent Ferenc alakja. A Gondviselés kiválasztott eszközei voltak ők.

Augusztus 3. Csütörtök, Szent István első vértanú testének megtalálása

A hagyomány szerint Szent Istvánt megkövezése után Gamáliel, a szelíd és jámbor törvénytanító (lásd Ap. Csel. 5,34) Jeruzsálem mellett a maga birtokán temette el. Idővel feledésbe ment a sír. Mellette állt egy kis templom, ennek papja Lúcián Honórius császár idejében, 415-ben egyszer álmában látta Gamálielt, aki megjelölte a helyet, hol az első vértanú ereklyéi nyugosznak, mellette Nikodemusé, az övé és

Augusztus 2. Szerda, Ligouri Szent Alfonz Mária püspök, hitvalló és egyháztanító – Angyalos Boldogasszony, Szent I.István pápa és vértanú

„Jól értékesítsétek az időt, mert rossz napokat élünk” (Ef. 5,16).A „legbuzgóbb egyházdoktor” (doctor zelantissimus) jól értékesítette idejét!Attribútumai: kereszt, könyv, monstrancia, rózsafüzér.A keresztény erkölcs és a katonák védőszentje. Nápolyi nemes család nyolc gyermeke közül a legidősebb. 17 éves korában mindkét jogból doktorált, két év gyakorlat után önálló ügyvéd lett. 27 évesen, amikor elvesztett egy fontos pert, magába szállt és a papi

Augusztus 1. Kedd, Szent Péter bilincsei – Szent Pál apostol és a Szent Makkabeus vértanútestvérek

„Isten, ki Szent Péter apostolt bilincseitől megszabadítottad s bántatlanul távozni hagytad, kérünk, oldd meg bűneink bilincseit s zárj ki kegyesen előlünk minden rosszat.” Szent Péter apostolnak azt az ünnepét, melyet bilincsesnek neveznek, négy okból vezethették be:tudniillik Péter kiszabadulásának emlékezetére,Sándor pápa kiszabadulásának emlékezetére,egy pogány ünnep eltörléséreés a lelki bilincsektől való megszabadulás kieszközlésére. Az első ok tehát Péter kiszabadulásának emlékezete.A Historia scholastica

Július 31. Hétfő, Loyolai Szent Ignác hitvalló

„Omnia ad maiorem Dei gloriam – Mindent Isten nagyobb dicsőségére.”„Isten ügyéért a legnagyobb műveltséggel kell harcolnunk!” 1521 pünkösd vasárnapján a francia tüzérség Navarrában tűz alá vette Pamplona citadelláját, és egy ágyúgolyó súlyosan megsebesítette az egyik baszk nemesembert, Inigo Lopez de Loyolát, aki a spanyol király szolgálatában állott. Ez az esemény Franciaország és a Habsburg-ház harcában, amely az egész korszakra rányomta

Július 30. Vasárnap, Pünkösd utáni 9. vasárnap – Szent Abdon és Szennen vértanúk

Abdon és Sennen Decius császár alatt szenvedett vértanúhalált. Történt, hogy Decius császár Babilóniát több tartománnyal együtt leigázta, s keresztényeket is talált ott. Corduba városába hurcolta őket, ahol válogatott kínzásokkal végzett velük. Két alkirály, név szerint Abdon és Sennen eltemették a holttesteket. E tettükért feljelentették őket Deciusnál, aki maga elé rendelte, majd bilincsbe verve Rómába vitette Abdont és Sennent. Decius és

Július 29. Szombat, Szent Márta szűz – Szent II. Félix pápa és Szent Simplicitus, Fausztin és Beatrix vértanúk

„A tevékenyen szolgáló szeretet”„Munkával, vagy Krisztusra figyeléssel – igyekezzünk a ‘jobbik részt’ választani”Ő a háziasszonyok védőszentje. Kulcscsomóval vagy főzőkanállal szokták ábrázolni. Márta hite mindannyiunk számára példa. Testvére halála felett érzett szomorúságán átvilágít a Jézusba vetett hit. Szent János evangélistától tudjuk, hogy Jézus szerette Mártát, Máriát és Lázárt, akik Betániában laktak. Nem tartoztak azok közé, akik vándorútjain tanítványként követték az Urat,

Július 28. Péntek, Szent Nazarius és Celzus vértanúk, I. Viktor pápa és vértanú, I. Ince pápa és vértanú

Szent Nazarius Rómában született zsidó atyától és keresztény anyától. Amikor Nazarius felnőtt lett, elhatározta, hogy anyja hitét követi. Szent Linus római püspök keresztelte meg. Sokat törődött nemcsak a maga keresztény életével, de a másokéval is. Sokakat térített Krisztushoz. Hamarosan eltávozott Rómából, elvíve magával szülői örökségét. Milánóba került, ahol vagyonával sok jót tett főleg a foglyok között. Az istentelen Néró császár

Július 27. Csütörtök, Szent Pantaleon vértanú

„A szent imádkozott az Úrhoz, ekkor szózat hallatszott az égből, mely a nevén szólította a szentet és a Mennyek Országába hívta…”Szent Pantaleon Szent Lukács evangélista mellett az orvosok patrónusa. Tisztelete visszanyúlik a 4· századba, amelyben a fennmaradt adatok szerint vértanúságot szenvedett. Az ókori írók „a csodatevő” és „a nagy vértanú” nevén szeretik emlegetni. Különösen a középkorban az orvosok egyik ünnepelt

Július 26. Szerda, Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária anyja

„Ég szülte Földet, Föld szülte fát, Fa szülte ágát, Ága szülte bimbaját,Bimbaja szülte virágját, Virágja szülte Szent Annát,Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat,a világ megváltóját.” Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt.„Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle. Egészségben szülé az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes

Július 25. Kedd, Szent Jakab apostol – Szent Kristóf vértanú

„Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, és aki első akar lenni, legyen a rabszolgátok. Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon és odaadja életét váltságul sokakért…” Betszaidában született. Az Egyház hagyományában az „idősebb” nevet kapta, hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt ünnepelt „fiatalabb” Jakabtól, az „Úr testvérétől”. Zebedeus és Szalome fia, Szent János

Július 24. Hétfő, Boldog Kunigunda szűz – Szent Jakab apostol vigíliája

Árpád-házi Szent Kinga lengyel királyné, Lengyelország és Litvánia védőszentje. A lengyel nemzet édesanyja! „Ó, mily nagy kincsek az erkölcsi javak, amelyeken mennyországot vehetünk!Ó mily drága gazdagság az, melyet úgy őriz Isten bennünk, hogy senki attól meg nem foszthat, ha magunk nem akarjuk.Ó ti világszerető gazdagok, ha gazdagságot szerettek és kerestek, nincs nagyobb gazdagság, mint a jóság. Ezt keressétek!”(Pázmány Péter) Árpád-házi

Július 23. Vasárnap, Pünkösd utáni 8. vasárnap – Szent Apollinárisz püspök és vértanú

„Ó, Krisztus legbátrabb bajnoka, aki az idős kor fogyatkozó tüzében, nyomorúságai közepette is kitartóan prédikál Jézus Krisztusról, a világ Megváltójáról!” Szent Apollinarisra emlékezik Egyházunk. Aranyszavú Szent Pétertől tudjuk, hogy Ravenna első püspöke volt, aki a hitéért elviselt kínzások következtében halt meg. Egy későbbi forrás szerint antiochiai származású volt, s maga Szent Péter küldte Ravennába. Apollinarist, aki Péter apostol tanítványa volt,

Július 22. Szombat, Bűnbánó Szent Mária Magdolna

„A jobbik részt választotta, mely el nem vétetik tőle” Az evangéliumi történet szerint a „bűnös életből megtért” Mária Magdolna ünnepe. Az Úr feltámadásának első tanújára, az „apostolok apostolára”, a megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők védőszentjére emlékezünk.Szent Mária Magdolna liturgikus ünnepét július 22-én tartjuk. Mária azt jelenti: ‚keserű

Július 21. Péntek, Szent Praxedis szűz

Szent Praxédis szűz (250.) – Pudens szenátor leánya, Szent Pudenciána (máj. 19) húga. Előkelő társadalmi helyzetét és vagyonát szegény és üldözött keresztény testvéreinek gyámolítására használta. Huszonkét vértanút temettetett el. Háza a keresztények menedéke, imádságos, önmegtagadó élete vigaszuk és támaszuk volt abban a súlyos időben (Décius üldözése). EUDES SZENT JÁNOS IMÁJA Ó, Jézusom, Megváltóm, itt vagyok lábaidnál!Szeretem, dicsérem és áldom egész

Július 20. Csütörtök, Emiliani Szent Jeromos hitvalló – Szent Margit szűz és vértanú

„Legédesebb Jézusom, ne légy bírám, hanem megváltóm”.„A fül, mely hallott, boldognak hirdetett, a szem, mely látott, bizonyságot tett felőlem: azért, mert megmentettem a szegényt, ha kiáltozott, s az árvát, kinek nem volt gyámola” (Jób 29,12). A kaszárnyában és a harci zajban is viselheti az ember Isten fegyverzetét:a hit pajzsát, az igazság vértjét, az üdvösség sisakját és a Lélek kardját(Efez. 6,13-17).

Július 19. Szerda, Páli Szent Vince hitvalló

„A segítő szeretet mestere”„Szeressük Istent, de a két kezünk munkája és arcunk verítéke árán!”„Előbb szívünket kell önmagunktól megtisztítani, majd ezután Isten tölti azt be. Akkor maga Isten költözik be és cselekszik. Az alázat az, ami önmagunktól megszabadít, a szent alázat.” Szeptember 27-én Páli Szent Vincére, „a szegények atyjára”, a Misszióstársaság alapítójára emlékezik Egyházunk. A lazaristák néven is ismert szerzetesrend célja

Július 18. Kedd, Lellisi Szent Kamill hitvalló –Szent Szimforóza és hét vértanú fia

„Szeretet, szeretet! A legszívesebben meghalnék, amikor mindig csak azt mondom nektek: „Szeretet, szeretet!” De nem tehetek róla, nem tudok mást mondani.”„Mezítelen voltam és ruháztatok engem; beteg és meglátogattatok engem” (Máté 25,36). Lellisi Szent Kamil nagyon messziről indult az életszentség ormai felé és nagy időbe tellett, míg durva, civakodó hadfiból az önfeláldozó felebaráti szeretet utolérhetetlen gyöngédségű hősévé alakult. 1530 máus. 25-én

Július 17. Hétfő, Szent Elek hitvalló

„Az Isten embere”„Eufemiánus házában keressétek az Isten emberét, hogy imádkozzék Rómáért és mindnyájatokért, mert most költözött el lelke”. Legendás könyvek kedvelt szentje. Edesszában élt; a nép nagyon tisztelte és csak „Isten emberének” nevezte. A szír legenda már az 5. században úgy beszél róla, mint aki halála előtt megvallotta, hogy gazdag római család sarja, s házassága elől menekült ide, hogy kizárólag

Július 16. Vasárnap, Pünkösd utáni 7. vasárnap – Kármelhegyi Boldogasszony

„Bevittelek benneteket a Kármel földjére, hogy annak gyümölcsét és legjavát egyétek” (Jer 2,7).Karmeliták – „Szeretni Istent, és megszerettetni őt”(Lisielux Szent Teréz) Izrael egyik legszebb hegye a Karmel-hegy, melynek oldalain ma már Haifa városa terül el. Ötszázötvenkét méter magas csúcsáról a város és a kikötő fölött ellátni a tengerig. A Kármel hegye egy 20 km vonulat, ami a szamariai hegyeknek a

Július 15. Szombat, Szent Henrik császár és hitvalló

„Kötelességünk, hogy az Istentől kapott javakat elsősorban Isten házainak felszerelésére fordítsuk.” Szent Henrik császár sógorával, Szent István magyar királlyal egyetemben a középkor legeszményibb uralkodói közé tartozik. Igazi szent király volt, a szentség és a királyság minden kiválóságával. „…Szent II. Henrik Bajorország hercege, később császára. Hadseregét mindig Isten védelme alá helyezte és segítségül hívta nemzete védőszentjeit csata előtt, különösen Szent Adrián

Július 14. Péntek, Szent Bonaventúra püspök, hitvalló és egyháztanító

A „szeráfi” doktor „Ha a földön a mennyország polgárai laknak, hát a kenyeret is a mennyből kell nyerniük” – tanította az Oltáriszentség szerepéről a „szeráfi doktorként” tisztelt kiváló skolasztikus filozófus és egyháztanító, Szent Bonaventura. „A földön … gondolkodással és csodálattal szemlélhetjük az isteni végtelenséget; a mennyei hazában viszont a színről színre látás révén, amikor Istenhez hasonlóvá válunk, és az extázis

Július 13. Csütörtök, Szent Anaklét pápa és vértanú – Engesztelő nap

Szent I. Anaklét vagy Anaklétosz, ritkábban Anenklétosz volt a harmadik római egyházvezető Szent Péter és Szent Linusz után 79-től. Valószínűleg Cletus-szal azonos személy, Kaiszareiai Euszebiosz, Szent Iréneusz, Hippói Szent Ágoston és Optatus egyhangúlag azt állítják, hogy ez a két név egy embert takar. A Liber Pontificalis viszont cáfolja az azonosságot.A Liber pontificalis szerint görög eredetű volt, Athénban született, apját Antiochosznak

Július 12. Szerda, Gualbert Szent János apát

„Testvér! megbocsátok.”„Ma nem lehet, nem tudom megtagadni, amit a Keresztrefeszített nevében kértél. Imádkozz értem, hogy az én bűneimet is megbocsássa az Isten. Menj békében.” Giovanni Gualberto 995/1000 körül született Firenzében a Visdomini család sarjaként. Mint katona, találkozott egy rokonának gyilkosával, aki letérdelt előtte az úton, és karjaival kereszt jelét formálva kegyelmet kért tőle. Bár Jánosnak neveltetése és kora szokása szerint

Július 11. K Szent I. Piusz pápa és vértanú

Szent I. Piusz (? – 154?) Neve latinul kegyest jelent. A hagyomány szerint Aquileia városában látta meg a napvilágot, egy Rufinus nevű férfi gyermekeként. Szent Hüginosz utódaként 140 és 154 között Krisztus földi helytartója, tizedik pápa volt a sorban, – haláláig viselte ezt a címet. (legalábbis a zavaros írásos emlékekből ítélve.) Egy korabeli írás szerint I. Piusz testvére Hermasz, apostoli

Július 10. Hétfő, A hét szent vértanútestvér és Szent Rufina és Szekunda szűz és vértanú

Felicitás gazdag nemes családból származott és Rómában élt. Hét gyermeke volt: Január, Félix, Fülöp, Szilván, Sándor, Vitál és Marciál. Krisztus szeretetéért szétosztotta nagy vagyonát a szegények között és gyermekeivel együtt nyilvánosan kereszténynek vallotta magát. A császár Publius prefektusra bízta ügyük kivizsgálását. Mindnyájukat megkínozták hitükért, végül mindnyájukat lefejezték. Anyjuk azért imádkozott, tartva gyermekeiben a lelket, hogy ők menjenek előtte át az

Július 9. Vasárnap, Pünkösd utáni 6. vasárnap

Ókeresztény imádság a szentmise előtt Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenérejóságodban tégy minket méltóvá erre az órára.Add, hogy tettetés nélkül, őszintén eggyek legyünk egymással,kössön minket össze a béke és a szeretet. Szilárdítsd meg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével,Fiad, egyetlen Urunk, Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével.Legyen tied az áldás és a dícséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt. Te, egyetlen

Július 8. Szombat, Szent Erzsébet királyné, özvegy

„Istenünk, add, hogy békességszerzők legyünk embertársaink között, és így méltán hívassunk Isten fiainak!” Portugáliai Szent Erzsébet, vagy ismertebb nevén Izabella, nagyanyja, Jolánta királyné, II. Endre királyunk és Courtenay Jolánta leánya révén az Árpádok királyi nemzetségéből sarjadt. Ezt mutatja neve is, melyet nagynénjének, Thüringia szent fejedelemasszonyának emlékére kapott. Az Árpádok mellett a Hohenstaufok büszke vére csörgedezett ereiben, amennyiben anyja, Konstancia királyné

Július 7. Péntek, Szent Cirill és Metód püspökök és hitvallók – Elsőpéntek

„Semmisítsd meg, Uram, a háromnyelvűek eretnekségét… Hallgasd meg imámat és őrizd hű nyájadat, amelynek élére rendeltél.” (Szent Ciril)Szent Benedek apát mellett Szent Ciril és Szent Metód 1980-tól Európa, valamint Szlovákia védőszentjei. Rasztiszlav (846-870) fejedelem függetleníteni akarta birodalmát, a Balatonig terjedő Nagymorvaországot, a német-frank fönnhatóságtól. A küzdelemben azonban Német Károly (840-876) császár lett a győztes. Pedig a fejedelem segítségére sietett többek

Július 6. Csütörtök, Szent Péter és Pál apostolok nyolcada

AQUINÓi SZENT TAMÁS – HÁROM ÚRNAPI HIMNUSZA ADORO TE Rejtező Istenség, hittel áldalak, Ki elrejteztél itt bor s kenyér alatt.Szívem teelőtted megalázkodik, Mert ha téged szemlél, megfogyatkozik.Szám, kezem, látásom, benned fennakad, Bizton hitem mégis hallásból fakad.Hiszem mind, amit szól Istennek Fia, Nincs igazabb, mint az Igazság szava. Rejté a keresztfa istenségedet, Itt az emberség is elrejtezkedett.Mind a kettőt vallván és

Július 5. Szerda, Zaccaria Szent Antal Mária hitvalló – Szent Péter és Pál apostolok nyolcadában

„Mindenkinek mindene lenni, nincs ennél csodálatosabb érzés” Amikor Borromei Szent Károly 1565-ben Milánó érseke lett, már előkészített talajt talált a trienti zsinat által előírt reformok megvalósításához, annak ellenére, hogy elődei nem annyira a rájuk bízott nyájnak voltak a pásztorai, mint inkább hadakoztak és diplomataként tevékenykedtek. Előtte ugyanis néhány évtizeden át a barnabiták (vagy másképpen Szent Pál áldozópapjai) működtek itt, akiket

Július 4. Kedd, Szent Péter és Pál apostolok nyolcadában

Himnusz a Szent Őrzőangyalokhoz Teremtő Isten, szent, örök, szárazföld, tenger, ég Ura,igazságod mér érdemet, jutalmaz, s bűnök ostora.Te sok társával elveted fellázadt, büszke angyalod,de szolgáiddá rendeled a többi híven hódolót. Most hittel, bízva kér szavunk: ilyen védőket küldj nekünk,hogy üdvösségre általuk vezesse jobbod életünk.Vigasszal látogassanak, tisztítva jóra intsenek,tanítva lángra gyújtsanak, kísértőt messze űzzenek. Őrangyaloknak Istene, így biztosítsd a jó utat,hogy

Július 3. Hétfő, Szent II. Leó pápa és hitvalló – Szent Péter és Pál apostolok nyolcadában

II. Szent Leó (611 – 683. július 3.) volt a 80. pápa a kereszténység történetében 681 decemberétől. A hatodik egyetemes zsinat elfogadójaként vonulhatott be a történelembe. Ugyan a gyűlés határozatait Konstantinápolyban is elfogadták, IV. Kónsztantinosz császárral hosszas vitákba bonyolódott. A ravennai egyházszakadás orvoslása is az ő nevéhez kötődik. Szicíliában született, apját Pálnak hívták. Elődjéhez nemcsak születési helyében hasonlít, hanem abban

Július 2. Vasárnap, Sarlós Boldogasszony – Szent Proressus és Martinianus vértanúk

A régi szép aratóünnep liturgikus neve.„Visitatio Beatae Mariae Virginis” – „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél” A szent hagyományok szerint Szűz Mária ezen a napon látogatta meg rokonát, Erzsébetet, Keresztelő Szent János édesanyját. A szolgáló szeretet és az öröm, az áldott állapotban lévő Mária ünnepe.„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong Megváltó Istenemben!” Az ünnep évszázadokon át nagyon fontos volt a keresztények

Július 1. Szombat, Jézus Krisztus legdrágább Vérének ünnepe – Keresztelő Szent János nyolcada – Elsőszombat

JÚLIUS 1 – JÉZUS SZENTSÉGES VÉRÉNEK TISZTELETE – A SZENT VÉR ÜNNEPE „Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel.1,6) Az Ő Megváltó Vére nélkül, Mária soha nem foganhatott volna bűn nélkül, és nem lennének szentek sem, akik:„ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében” (Jel.7, 14)

Június 30. Péntek, Szent Pál apostol emlékezete

„Ha az Úr szólít, indulj a hívásra!” SZENT PÁL Ciliciában, Tarsus városában született Kr. e. 10 táján, Benjámin törzséhez tartozott, eredeti zsidó neve Saul volt. Születésétől római állampolgár volt, igen jó görög nevelést kapott, ami nyelvében és stílusában mutatkozik meg. Gamaliel rabbi iskolájában igen komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Szenvedélyes, tüzes lélek volt. Vallási eszményeihez mindég őszintén ragaszkodott, akár

Június 29. Csütörtök, Szent Péter és Pál apostolok

„Boldog vagy, Simon Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait: Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és

Június 28. Szerda, Szent Iréneusz püspök és vértanú – Keresztelő Szent János nyolcadában – Szent Péter és Pál apostolok vigíliája

„Ahol az Egyház, ott van Isten Lelke is.”„Az üldözésből erőt kell meríteni a békésebb időszakra!Ez igaz a bántásokra, szeretetlenségekre is.” Szent Ireneusz 130 körül született, görög származású keresztény volt. Széleskörű szellemi képzést kapott már ifjú korában és a szmirnai Szent Polikárp püspök tanítványa volt – aki viszont Jézus szeretett apostolánál, Szent Jánosánál tanulhatott. Iréneusz az volt, amit görög neve jelent:

Június 27. Kedd, Szent László Király

„Tiszteljük a múltat és éltessük tovább!” Magyarország állapota a Szent István halálát követő emberöltő alatt nagyon szomorúra fordult. Belülről trónviszályok, kívülről idegen támadások fenyegették. Még nagyobb baj volt, hogy a nemzet nemcsak politikailag, hanem lelkileg is megoszlott. Egyik része teljes odaadással csüggött Szent István nagy alkotásain, a keresztény hiten és a királyságon, a másik ellenben még mindig gyanakvó szemmel tekintett

Június 26. Hétfő, Szent János és Pál vértanúk – Keresztelő Szent János nyolcadában

„Szent János és Pál vértanú valóban betöltötte Dávid szavait:»Íme, mily jó és mily gyönyörűséges az atyafiáknak együtt lakni« (Zsolt 132,1), akik születésük rangjában egysorúak, a hit közösségében egybetartozóak, a szenvedés azonosságában egyenlőek, örökre az egy Úrban dicsőségesek.”Szent János és Pál vértanúk( 362), római főnemes család sarjai.A két testvér Nagy Konstantin lányának, Konstanciának udvarában szolgáltak és általános tiszteletben voltak jámbor és

Június 25. Vasárnap, Pünkösd utáni 4. vasárnap – Szent Vilmos apát

Vercelli Szent Vilmos, XII. századi itáliai szentként tisztelt szerzetesapát, a bencés vilhelmita kongregáció alapítója. Június 25-én emlékezik meg róla az Egyház. Vercelli Szent Vilmos hitvalló 1085-ben született, a Piemontban található Vercelliben, gazdag családban. 1099 körül lemondott örökségéről, és elzarándokolt Spanyolországba Szent Jakab sírjához – Santiago de Compostelába. A hagyomány úgy tartja, hogy ezen a zarándoklaton, – hogy még több lemondást

Június 24. Szombat, Keresztelő Szent János születésnapja

„A világ elsötétül, csak a Bennem hívők lelkében marad világosság. Ahol megsokasodik a bűn, ott túlárad a kegyelem.” Amikor egy szentet ünneplünk, a halála napjáról szoktunk megemlékezni, ugyanis a halál napja, az illető szent megdicsőülésének az ünnepe, a mennyországi örök élet kezdete. Keresztelő Jánossal kivételt tesz az Egyház. Az ő nagyságát az is kiemeli, hogy nem csak a vértanúsága napját,

Június 23. Péntek, Jézus Szent Szívének nyolcada – Keresztelő Szent János vigíliája

Jézus Szíve – Szerető Szív. Legyen a mi szívünk is szerető Iránta. „Azt akarom, hogy úrnapja nyolcada utáni pénteken az egész Egyházban Szívem tiszteletére ünnepet tartsanak. Azoknak a nevei, akik az én isteni szívemet tisztelik és ezt az ájtatosságot az emberek közölt terjesztik, legyenek szívembe írva és én sohasem akarom onnan kitörölni azokat…” „Mindenható Istenünk, dicsőítve magasztaljuk szeretett Fiad Szívét,

Június 22. Csütörtök, Szent Paulin püspök és hitvalló

„Krisztus testének lettem a részese én. / Értem gyötrődött. Értem kelt sírja öléből. / S felvitt Atyja elé, túlnan a csillagokon!”(Nolai Szent Paulinus ) Előkelő származás és előkelő, gyöngéd lelkület volt Paulin osztályrésze születésénél fogva; hogy milyen az igazán keresztényileg előkelő élet, azt megmutatta azzal, hogy egész életén keresztül a legnemesebbre igyekezett. Igen gazdag és előkelő szenátori család sarjaként született

Június 21. Szerda, Ganzagai Szent Alajos hitvalló

„Quid haec ad aeternitatem” – „Mit érnek e földi dolgok az örökkévalósághoz képest” „Rövid időn vége lévén, sok időt töltött be”. (Bölcs. 4,13.) Saját vallomása szerint neki éppoly fáradságába került gondolatait elfordítani Istentől, mint másnak hozzá emelni! Példája belekiáltja a századokba, hogy az Isten országában egészen naggyá lenni – ennek nem akadálya semmi életkor és akármilyen rövid életidő. Szent Alajos

Június 20. Kedd, Jézus Szent Szívének nyolcadában – Szent Szilvér pápa és vértanú

Szent Szilvér I. Agapitus utódaként 536 és 537 között Krisztus Urunk földi helytartója. Theodatus gót király, a Honorius és Nagy Teodorik közti jó kapcsolatra való tekintettel, bár a klérus tiltakozott, pápává választatta. A királyt hamarosan megölték, és Szent Szilvér az Itáliáért harcoló gótok és bizánciak áldozata lett. 536 decemberében ugyanis Belizár bizánci hadvezér seregével elérte Rómát. Szent Szilvér a szenátussal

Június 19. Hétfő, Falkeniéri Szent Julianna szűz

A szentté avatott apáca:”Aki szívén viselte az Eucharisztiát…” „Servi Mariae” – „Szűz Mária szolgái” néven, a Szervita Világi Rend női ágának alapítója. Firenzében született előkelő családban. Apja fiatalabb éveiben könnyelmű életet folytatott,az öregkor küszöbén azonban magábaszállt.Testvérének, boldog Falconieri Eleknek, a szervita rend egyik alapítójának figyelmeztetései is segítették a megtérésben.Rómába ment, meggyónt IV. Orbán pápának. Megtérését komolyan vette és Firenzében hatalmas

Június 18. Vasárnap, Pünkösd utáni 3. vasárnap, Jézus Szent Szívének nyolcadában – Szíriai Szent Efrém, diákonus, hitvalló és egyháztanító

Szent Efrém a „Szentlélek Hárfája” „…úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.” (Fil 2,15) „Senki sem tudja, milyen név méltó édesanyádhoz, ó, Uram!Szűznek nevezzük – Gyermeke áll ellenében;Jegyesnek, ám senki nem ismerte meg.Ha édesanyád ily megfoghatatlan, ki ragadhat meg Téged?”(Szír Szent Efrém) Szent Efrém, a szír irodalom megalakítója. Aszkéta életet élő személy, de tanító is, ki népét tanítja.Világirodalmi szempontból

Június 17. Szombat, Jézus Szent Szívének nyolcadában

Ó KEGYES SZŰZ MÁRIA (Peer-kódex, 16.századi ima)Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.Bűn nélkül fogantatál Mert mennyből te adattál.Anyádtól mikor születtél, Istentől úgy tiszteltettél,Hogy méhében megszenteltetél, Szeretettel épültettél. Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vigassága!Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.Szentháromságnak leánya, Istennek édes anyja,Gábrielnek mikoron te hivél Szüzességedben épülél,Malaszttal ottan megtelél. Csodálatos az szüzesség Kivel érdemlédIstenséget

Június 16. Péntek, Jézus Szent Szíve

JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK ÜNNEPE Jézus Szent Szíve, Irgalmazz nekünk, bűnösöknek!Ne vess el minket Színed elől örökre! Jézus szívének ünnepe az Isten szeretetének ünnepe.Felismerjük életünkben Isten szeretetét, működését, kegyelmeit, melyekkel megerősít mindennapi feladatainkban.„Dicsőség néked, Jézusunk,szívedből kél a kegyelem!Atyádat és a Lelket isáldjuk most és mindenkoron…” XII. Pius pápa (1939-58) vezette be főünnepként a pünkösd utáni 2. vasárnapot (Úrnap nyolcadát) követő péntekre

Június 15. Csütörtök, Úrnapja nyolcada

Aquinoi Szent Tamás: Himnusz az Oltáriszentségről Zengjed, nyelv, a dicsőséges test titkát s a drága vértmelyet hullatván értékes váltságul az emberérta föld ura, a felséges méh gyümölcse nem kímélt. Egünk küldte, s nekünk szülte tiszta szűz, szeplőtelen.Köztünk élt és hinté földre az Igét, mely jót terem;a csodás szertartással ülte búcsúestjét idelenn. Mert a végső estebédet tartván ő és társai,együtt a

Június 14. Szerda, Úrnapja nyolcadában

Szalézi Szent Ferenc imája Szent Józsefhez Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk, Részesíts minket atyai oltalmadban! Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.Ránk nehezedő gyötrelmünkben bizalommal fordulunk hozzád.Méltóztass szerető oltalmadba venni, fontos és nehéz szükségletünket,Ami annyira nyomaszt minket: ………(itt említsük szükségletünket)Add,

Június 13. Kedd, Úrnapja nyolcadában – Engesztelő nap

ENGESZTELŐ NAP Rosa Mystica (Titkos értelmű Rózsa) Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik).Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen.Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap, ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui.(FORRÁS: Jánossy Gábor:

Június 12. Hétfő, Úrnapja nyolcadában

Ima a Szentlélek vezetéséért Uram, átadom Neked életemet.Szívemből megbocsátok mindenkinek,aki életem folyamán megbántott.Hálát adok mindenért, ami történt velem.Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,és add, hogy gyermeki szívvel

Június 11. Vasárnap, Pünkösd utáni 2. vasárnap – Úrnapja nyolcadában

Urunk, Istenünk!Az évszázadok során megtapasztalhattuk,hogy a világ, amely sokszor nem a népek hazájának,hanem a nemzetek küzdőterének tűnik,nem siet segítségünkre a bajban.Csak a magunk erejében, tudásában, hősiességébenés Istenhez szóló imáinkban bízhatunk.Hozzád imádkozunk, hogy országunk vezetőiSzent István király lelkületével szolgálják hazánkat.Segíts, hogy magyar nemzetünk minden tagjaa földi haza építése közben az égi haza felé is törekedjen!Amen. Ó ISTENI FÉNYESSÉG (Granadai Szent Lajos

Június 10. Szombat, Úrnapja nyolcadában – Szent Margit királyné, özvegy

„Csak az eszik halált, aki meg nem különbözteti az Úr testét, hanem úgy járul hozzá, mintha közönséges kenyér volna. De aki gyónással és komoly penitenciával készül a vételére, annak élet eledele.” Az Egyház a mai breviáriumban így kezdi életrajzát:„Margit nagyon előkelő nő származása révén, mert atyai ágon angol királyi, anyai részről pedig császári vér csörgedezett ereiben; de még előkelőbb keresztény

Június 9. Péntek, Úrnapja nyolcadában – Szent Primus és Felicián vértanúk

Jézusunk, hozzád jövünk! Te vagy az Út követni akarunk parancsaid és tanácsaid teljesítésével, és példád utánzásával.Jézusunk, te vagy az Igazság! Te vagy az igazi világosság, amely megvilágít minden embert. Hiszünk Benned, hiszünk tanításodban: meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk! Jézusunk, te vagy az Élet! Éltetsz megszentelő kegyelmeddel, amely lelkünk élete: szavaiddal, amelyek az örök élet igéi: az Oltáriszentségben, amely

Június 8. Csütörtök, Úrnapja

Úrnapja – „Corpus Christi” – Az Oltáriszentség Ünnepe Krisztus szent testének és vérének ünnepe, ezen a napon „Krisztus titokzatos testét” – Corpus Christi Mysticum ” az oltáriszentséget ünnepli az egyház. A Szentháromság vasárnapját követő csütörtököt az Egyház annak a titoknak ünneplésére szenteli, hogy a kenyér és bor külső színe alatt Jézus Krisztusnak, az Isten-embernek teste és vére, istensége és embersége,

Június 7. Szerda, Köznap – Witley-i Szent Róbert

Szent Róbert hitvalló – elhunyt: 1159. Apát volt Angliában Witley bencés kolostorban, mikor 1131-ben hallotta, hogy egy másik kolostorból elűztek 13 szerzetest, mert vissza akarták állítani Szent Benedek eredeti szigorú szabályát. Róbert nyomban fölkeresésükre indult s ott találta őket a Sheld partján télvíz idejében vesszőből font kalyibában. Tavasszal Szent Bernát ciszterci reformjához csatlakoztak. Kétévi példátlan nélkülözés után fölvirradt rájuk, –

Június 6. Kedd, Szent Norbert püspök és hitvalló

„Istenem, mi történt? Uram, mit tegyek?” Az Úr szavát hallotta:„Kerüld a rosszat, tedd a jót; szerezd vissza lelked békességét s menekülj az én irgalmasságomhoz”. Norbert 1080 és 1085 közt született, valószínűleg a Xanten melletti Gennepben, nemesi családból.Szülei korán a papi rendbe szánták. Életrajza szerint ez egy látomás alapján történt, amelyben édesanyjának megjövendölték fia későbbi nagyságát. De föltehetően az is lehetett

Június 5. Hétfő, Szent Bonifác püspök és vértanú

„Isten iránti szeretetből”, – „az Úrért”, – „az örök hazába jutásért”, – „a lelkek megmentéséért”.„El a fegyverekkel! Nem azért jöttünk ide, hogy harcot hozzunk, hanem a békét! Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök, jöjjetek velem a halálba!” Angliában született 673 körül. Eredeti neve Winfried volt. Szent Benedek rendjébe lépett és nagy áldozattal vállalt missziós utakat, 719-ben a germánok megtérítésére

Június 4. Vasárnap, Szentháromság vasárnapja

Szentháromság – Festum Trinitatis Ünnepe A Szentháromság ünnepe (latinul Festum Trinitatis) a történelmi nyugati keresztény egyházakban elterjedt háromszemélyű egy Isten ünnepe, melyet a pünkösd utáni vasárnapon tartanak meg. Az ünnepet legelőször Lüttichben tartották meg a 10. század elején, majd XXII. János pápa elrendelte megtartását a római katolikus egyházban. Ennek tudható be, hogy népszerűségének köszönhetően több protestáns egyház is átvette. Az

Június 3. Szombat, Nyári Kántorböjt – Elsőszombat

Nyári Kántorböjt – Szombat (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint)SZOMBATI NAPON ENYHÍTETT BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét egyszer lehet fogyasztani. A kántorböjt pontos böjti fegyelme:szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell,szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és

Június 2. Péntek, Nyári kántorböjt – Szent Marcellin, Péter és Erazmus püspök vértanúk – Elsőpéntek

Nyári Kántorböjt – Péntek (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint)PÉNTEKI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell! A kántorböjt pontos böjti fegyelme:szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell,szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélét

Június 1. Csütörtök, Pünkösd nyolcadában

ELSŐ CSÜTÖRTÖK – AZ EUCHARISZTIA ÜNNEPE Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük! Engedd urunk, hogy ezen a SZENT ÓRÁN, sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Amen. Jézusunk, köszönjük, hogy ma is körülvehetünk Téged, letérdelhetünk

Május 31. Szerda, Nyári kántorböjt – Mária, Minden Kegyelmek Közvetítője

Nyári Kántorböjt – Szerda (Előírása: a VI. Pál pápa-féle böjti előírásokat közvetlenül megelőző böjti fegyelem szerint) SZERDAI NAPON SZIGORÚ BÖJT VAN:3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell! A kántorböjt pontos böjti fegyelme:szerdán és pénteken szigorú böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni és húsfélétől tartózkodni kell, szombaton enyhített böjt van: 3-szor lehet étkezni, 1-szer lehet jóllakni

Május 30 Kedd, Pünkösd nyolcadában – Szent Jobb megtalálása

„Drága kincse népünknek, nagy öröme szívünknek. Kérünk, áldd meg országunkat, ős hazánkat s mindnyájunkat…” Ámen. A magyar katolikus egyház május 30-án emlékezik meg a Szent Jobb megtalálásáról, illetve Szent István király ereklyéinek átviteléről.A Szent Jobb, magyar nemzeti és katolikus ereklye, amely feltételezhetően Szent István, első magyar király természetes úton mumifikálódott jobb keze. Szent István király kézereklyéjének története a 11. századra

Május 29. Hétfő, Pünkösd nyolcadában

Ima a Szentlélek vezetéséért Uram, átadom Neked életemet.Szívemből megbocsátok mindenkinek,aki életem folyamán megbántott.Hálát adok mindenért, ami történt velem.Minden ajándékodat megköszönöm, Uram. Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,és készséges szívvel engedelmeskedjek neki! Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,és add, hogy gyermeki szívvel

Május 28. Vasárnap, Pünkösdvasárnap

Pünkösd Vasárnapja A Szentlélek – Spiritus Sanctus – kiáradása „Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek” ( ApCsel 2,3) „ÁLDOTT SZÉP PÜNKÖSDNEK GYÖNYÖRŰ IDEJE…”„Piros pünkösd Vasárnapján Szálljon reánk a Szentlélek,S térdre hullva mondjunk hálát A Mindenség Istenének!” Az egyház

Május 27. Szombat, Pünkösd vigíliája – Szent Béda (Venerabilis) hitvalló és egyháztanító

„Már a jámborabbak is csak karácsonykor, vízkeresztkor és húsvétkor mernek a szent titokban részesülni, pedig számtalan ártatlan lány és fiú, ifjú és szűz, idősebb férfi és nő fenntartás nélkül áldozhatna minden vasárnap vagy a szent apostolok és mártírok ünnepein” – ezekkel a szavakkal fogalmazta meg a szentségi élet lanyhulásával kapcsolatos aggályait nem sokkal halála előtt a kiváló középkori bencés tudós,

Május 26. Péntek, Mennybemenetel nyolcada utáni köznap – Néri Szent Fülöp hitvalló

„Aki Krisztuson kívül akar valamit,- nem tudja, mit akar; aki Krisztuson kívül vágyik valamire,- nem tudja, mire vágyik; aki Krisztuson kívül másvalakiért dolgozik,- nem tudja, mit csinál.” Jelszava volt: „megvetni a világot, de közben senkit meg nem vetni, csak önmagunkat és a megvettetést.” “Mily börtön rabja a lélek a földön?Miért nem tud kitörni idelentről,hogy lába végre csillagokon járjon,Istennek éljen, s

Május 25. Csütörtök, Mennybemenetel nyolcada

Üdvözlégy, áldott légy Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség!Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene!Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e

Május 24. Szerda, Mária, Keresztények Segítsége

„Veszélyben, szükségben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát!” „Boldog vagy, Szűz Mária, és minden dicséretre méltó, * mert tőled virradt ránk az igazság napja: Krisztus, a mi Istenünk!” „A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál árnyékának országában laknak, azoknak nagy világosság támad. Nagy ujjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Úgy örülnek majd színed előtt, ahogy

Május 23. Kedd, Mennybemenetel nyolcadában

Istennek szent angyalai! Ti szent lelkek a kilenc karban, ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!Emberi gyöngeségemben állok előttetek, remélve és vágyakozva.Elétek járulok a mai napon, áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel és hatalmatokkal!Védjetek meg engem, Istennek hazafelé tartó gyermekét!Tartsatok meg az igazság útján, és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!Amen.(Angol imádság) Angyalok seregének nagy fejedelme! Az egész mennyet beragyogja erejével a te

Május 22. Hétfő, Mennybemenetel nyolcadában

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ Szentlélek! Fő jó! Szent nevedBorítsa lángba szívemet!Tüzednek édes lángja fennenLobogjon vígan én felettem.Ébresszen bennem szent kegyedSzerelmes, élő, nagy hitet! Világíts át, Te, drága Fény,Nehogy sötétben haljak én.Te szent árnyékod hűvösítsen,Hogy idegen tűz ne hevítsen.Szívemnek kertje élni fog,Ha hull rá égi harmatod. Fő Vigasz, várom jöttödet,Csókold életre lelkemet.Ajándékaid, mint a tenger,S Nélküled koldus csak az ember.Itt van szívemnek

Május 21. Vasárnap, Vasárnap Mennybemenetel nyolcadában

„Az Igazság Lelke…”A húsvéti időszak vége felé közeledve arról olvasunk az evangéliumban, hogy Jézus megígéri övéinek a Szentlelket, akinek eljövetelét a húsvéti időt lezáró pünkösdkor ünnepeljük.Ezt mondja:„Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek: az Igazság Lelkét, aki örökké veletek marad.” (Jn.14;15-16) Miért fontos számunkra a Lélek velünk maradása?Ha a Szentlélek nincs

Május 20. Szombat, Sziénai Szent Bernardin hitvalló

„Van köztetek egy minorita testvér, hála Istennek, aki egész Itáliában úgy fogja hirdetni Isten igéjét, ahogyan még nem hallottátok.” (Ferreri Szent Vince) Bernardin Massa Marittimában, Sziéna közelében született ugyanabban az évben, amelyben Sziénai Szent Katalin meghalt. Családja gazdag volt, atyja egy bányát vezetett, de Bernardin még nem volt egészen négy éves, amikor szüleit elvesztette. Az árván maradt egyetlen gyermeket sziénai

Május 19. Péntek, Celesztin Szent Péter pápa és hitvalló

„Csak egy cellát kívántam magamnak ezen a világon, és egy cellát adtak nekem.” Szent V. Celesztin (1209/1215 körül, Molise – 1296. május 19., Fumone) néven uralkodott a római katolikus egyház történetének 192. pápája. A konklávé huszonhét hónapon át nem tudott dönteni Szent Péter trónjának betöltéséről, így az egyházfői trón több mint két éven át üresen állt. A Rómában és ezáltal

Május 18. Csütörtök, Urunk Mennybemenetele

Urunk mennybemenetelének ünnepe ~ Ascensio Domini Áldozócsütörtök, áldozónap, – húsvét után a 40. nap, ekkor ünnepli a kereszténység a feltámadt Jézus Krisztus mennybemenetelét. Negyven nappal Húsvét után, Áldozócsütörtökön, Urunk mennybemenetelét ünnepeljük. Az apostolok és az Újszövetség tanúsága szerint ezen a napon a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mintegy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlük, küldetést bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a

Május 17. Szerda, Bayloni Szent Paskál hitvalló – Keresztjáró napok

„Aki meg akarja menteni a lelkét, annak keblében három szívnek kell dobognia, úgymint:Istenért – fiúi szív, felebarátjáért – anyai szív, önmagáért – bírói szív.”(Szent Paszkál)„Ne „kürtöltess magad előtt” és ha mégis kitüntetnek, a dicsőséget ne magadnak, hanem Istennek tulajdonítsd, aki a sikert adta.” Szent Paszkál, az Eucharisztia nagy szentje! Az Úr Jézus a legszentebb Oltáriszentségben nemcsak örökös Királyunk, hanem lelkünk

Május 16. Kedd, Szent Ubald püspök és hitvalló – Keresztjáró napok

A gyermekbetegségek, fejfájás, démoni csábítás elleni küzdelem védőszentje!Gubbiói Szent Ubald – (Ubaldo) született 1084 körül – meghalt 1160. május 16.Szülővárosának püspöke volt. 1192-től a katolikus szentek közé tartozik. Gubbio város történetének és kultúrájának máig meghatározó alakja. Élete:Ubaldo Baldassini néven született helyi, német származású nemesi szülők gyermekeként. Édesapját fiatalon veszítette el. Rokonságába tartozott Szent Sperandia. Jámborságban és komoly tanulásban töltött ifjúság

A pünkösdi tűznyelvek

„És eloszlott nyelvek jelenének meg nekik, mint a tűzláng…” (Ap.Cs. 2,3). a) A nyelvek pünkösdi ajándéka azt jelzi, amit a jó pásztor képe: közlekedést, érintkezést, utánjárást, egymástmegértést; azt jelenti, hogy menjetek a népekhez, beszéljetek nyelvükön, értsétek meg őket, hogy megértsenek titeket. Igazság s kegyelem van nálatok; közöljétek azt velük, járjatok utánuk. Ne álljatok félre, mondván: Krisztus megigérte, hogy a pokol

Május 15. Hétfő, de la Salle Keresztelő Szent János hitvalló – Keresztjáró napok

„Az ifjúságnak nagyon nagy szüksége van jó nevelőkre. Imádkozz értük!”Az iskolák és a keresztény nevelés-oktatás védőszentje! Az ingyenes népnevelés gondolata, mely az olasz félszigeten Kalazanci Szent József életművében már a 17. század elején kivirágzott, a század végére meghódította a Francia lelket is és rövid idő alatt a nagy intézmények egész sorát szólította életre. E tüneményes siker érdeme szinte kizárólag egy

Május 14. Vasárnap, Húsvét utáni 5. vasárnap – Szent Bonifác vértanú

„Szeplőtelen áldozatul * önként felajánlottad magad annak, * aki éretted a Szűztől születni készül, * bölcs Bonifác, megkoszorúzott Szent vértanú!” (Konták) Szent Bonifác vértanú (303.) szenvedése, aki Diocletianus és Maximianus császárok idején Tarsus városában szenvedett vértanúhalált, és Rómában, a Latinnak nevezett út mentén temették el. Bonifc jólelkű, irgalmas ember volt, de gyönge. Egy Aglaes nevű nemes hölgy vagyonának volt a

Május 13. Szombat, Bellarmin Szent Róbert püspök, hitvalló és egyháztanító – Engesztelő nap

„Számomra nem lehet nagyobb öröm, mintha hasonló lehetek ahhoz, aki engedelmes lett a halálig, még pedig a kereszt haláláig.” (Bellarmino Szent Róbert)Bellarmino Szent Róbert Isten ujja: az égre mutat! Valóságos szent és tanár volt életében. Kétszeresen szent és tanító napjainkban. Korunk szentje és mestere! (Szent Bernát) „1542. október 4-én született. Szülei jámbor emberek voltak, különösen az édesanyja, akit Cinthiának hívtak

Május 12. Péntek, Szent Néreusz, Achilleusz, Domitilla szűz és Pongrác vértanúk

„Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek! Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek. Halálra adja majd

Május 11. Csütörtök, Köznap – Clunyi Szent Odilo

„A vaknak szeme, a sántának lába voltam; atyja voltam a szegénynek” (Jób 29, 15). 962-ben született Auvergne-ben, a nemes Mercoeur család gyermekeként. Alighogy kinőtt a gyermekkorból, a Saint-Julien de Brioude klerikusa lett, majd nem sokkal ezután szerzetesi ruhát öltött Clunyban, amelyet abban az időben Szent Majolus (906/15–994) apát vezetett. 991-ben helyettesévé nevezte ki, 994-ben pedig Odiló lett az apát. Kezdettől

Május 10. Szerda, Firenzei Szent Antal püspök és hitvalló – Szent Gordiánus és Epimachus vértanúk

„Istennek szolgálni annyi, mint uralkodni” Szent Antonin firenzei érsek korának, a 15. század első felének egyik legmunkásabb és legjelentősebb embere volt. Mint példaadó szerzetes, mint buzgó főpásztor, mint fáradhatatlan lelkiatya, és mint sokoldalú tudós egyaránt megbecsülhetetlen szolgálatokat tett az Egyháznak, hosszúra nyúlt életének úgyszólván minden percét embertársai javának szolgálatában töltötte ki. Valóságos művésze volt az idő felhasználásának. Ebben a tekintetben

Május 9. Kedd, Nazianzi Szent Gergely püspök, hitvalló és egyháztanító

„Egy lélek voltunk két testben; s csak két utat ismertünk, az iskola és a templom útját.” Így ír maga Gergely arról az életről, melyet barátjával, Nagy Szent Vazullal folytattak mint egyetemi hallgatók Athénben. S ebben benne van az ő egész lelke és egész élete: Gyönge, sőt beteges, s ezért igen érzékeny volt; s ezért szeretett visszahúzódni a tömegektől és nyilvános

Május 8. Hétfő, Szent Mihály arkangyal megjelenése

Mai napra esik Szent Mihály arkangyal csodás megjelenése a Gargano hegyén Capuában I. Gelázius pápa (+ 496) korában.„ Ki olyan, mint Isten.” A Gargano hegy, Monte Sant’Angelo (Szent Angyal hegy) a nyugat latin szentélyek leghíresebbike, amit Szent Mihály Arkangyalnak szenteltek.A hegy legtetején helyezkedik el a Bazilika, amely régi időktől fogva a megbocsátás és az imádság helye…A szent barlang zarándokhely, az