Szívünk világa

„A szívből erednek a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések… ezek azok, mik megfertőztetik az embert” (Máté, 15,19). a) Ne bízzunk magunkban, hanem nézzünk mély, kutató tekintettel szívünkbe; világot látunk ott, mely tele van vízmosásokkal, szakadékokkal; bizonytalan, állhatatlan, „rengő” föld az. Azért, ha imádkozunk, melegszik ugyan szívünk, sőt tapadós lesz a kezünk, kellemes életmeleg szivárog át rajtunk s jól érezzük magunkat; de […]

A teremtmények célja

Mindennek végcélja Isten, ki a világot saját dicsőségére alkotta, ő a középpont, amelybe minden sugár szükségképpen összefut. Ámde a közvetlen cél, amelyért a föld s javai teremtve vannak, az ember. Isten, a tiszta szellem, azoknak hasznát amúgy sem vehetné, sőt a dicsőség is csupán az ember útján jut belőlük a Magasságbeli égi trónusáig. Az anyagi világ ugyanis az ember nélkül […]

Október 2. Hétfő, Szent Őrzőangyalok

SZENT ŐRZŐANGYALOK EMLÉKÜNNEPE – OKTÓBER 2.„Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon” (90. zsoltár). A Szent őrzőangyalok emléknapján tudatosítsuk magunkban: őrangyalunk, mint Isten követe, mindig velünk imádkozik, mindig velünk és értünk van!„Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki!”Isten, ki irántunk való kimondhatatlan gondoskodásodból szent angyalaidat méltóztatol őrizetünkre küldeni, add meg a hozzád folyamodóknak, hogy azoknak pártfogása szüntelen oltalmazza őket és […]

„Aki eszik engem, ő is él énérettem” (Ján. 6,58)

a) A szebb, erősebb életet keresi filozófia és kultúra; Jézus mondja: ezt adom én nektek az Oltáriszentségben. Ő alakította ki magában az istenemberi életet: Isten gondolatait emberi lélekben, Isten érzéseit, célzatait s lelkületét emberi szívben. Ahogy az orgona kiváltja a szél búgását zenévé, s a szem az éther rezgéseit színekké: úgy váltotta ki Jézus lelke az istenit szép, erős emberi […]

A földi javak Istentől vannak

A teremtés nagy műve immár befejezve. A világalkotás hatodik nagy korszaka már alkonyodik. Készen áll a nagy mindenségben oly elenyésző kicsiny, de Isten terveiben oly nagy jelentőségű föld. A tengerek már saját medrükbe vonultak, a föld méhe termeli kincseit, felszínén pedig szétárad a duzzadó, friss élet, melyet a Teremtő lehelete fakasztott rajta. Dús gazdagsággal, szépséggel bontakozik ki a növény- és […]

Október 1. Vasárnap, Pünkösd utáni 18. vasárnap – Szent Remig püspök és hitvalló

Az imádság ajándékáért, az igazság megismeréséért, láz, kísértés, lanyhaság, dögvész, járványok ellen kérik oltalmát. Szent Remig püspök hitvalló ( 437 – 533.) Előkelő gall-római családból származott. Miután tanulmányait szülővárosában, Laonban elvégezte, a közeli Ardennek sziklahasadékai közé vonult, hogy mint remete egészen Istennek szentelje életét. Szigorú vezeklésének hamar híre futott a környéken és csapatostul vonzotta hozzája a tanácsra és vigasztalásra szomjas […]

Az eucharisztia elevenítő szellem

„A szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. Az igék, melyeket én nektek szólottam, szellem és élet” (Ján. 6,64). a) Kételkednek a zsidók, sehogysem értik; megdöbbennek az apostolok; de Jézus szilárd, mint a szirt, s ha mind is elmennek, ő hangoztatja: igen, testem étel, azt eszitek majd, s ha már emberré lettem, odaadom magam még így is. Ez […]

A szűzi állapot kétféle alakja

A szűzi állapotnak mintegy hivatalos keretét a férfi s női szerzetesrendek adják meg. Erről az alakjáról azonban „Az egyházirendhez” csatolt függelékben már elég bőven szólottunk. Jellemzésére itt csak Joh. Friedr. Böhmer protestáns történetkutató szavait idézzük. „Oly szívesen időzöm a zárdák története mellett, amelyeknek erkölcseinket, műveltségünket köszönhetjük, s amelyekben a sehol sem hiányzó emberi gyarlóság mellett annyi erő, lelki nemesség nyilatkozott […]

Szeptember 30. Szombat, Szent Jeromos áldozópap, hitvalló és egyháztanító

„Keressétek, ami odafönt van!” «Boldog az az ember, akit te oktatsz, Uram, és törvényedre megtanítasz! » (Zsolt. 93,12). Csaknem minden könyvforgató ember látta már a képét: amint csonttá-bőrré aszva ott térdel Isten előtt, maga a megtestesült vezeklés; vagy pedig amint ott ül meghitt cellájában írásba merülve, rajta vagy mellette a bíborosi kalap, lábánál a háziállattá szelídült oroszlán. De aki nem […]

„Én vagyok az élő kenyér, ki mennyből szállottam alá”

a) Jó kenyér, ízlik; „pinguis panis Christi”, lelkek étele, angyalok kenyere. Minden íz van benne, a szerint, amilyen kinek-kinek az érzéke s a szüksége s kivált a halhatatlanság íze van benne. Aki alázat után vágyik, azt eszi; aki türelmet, tisztaságot keres, azt ízleli; akinek bátorság, kitartás, munkakedv kell, azt nyeri; akárcsak sziklából mézet, úgy ez igénytelen kenyérből lelket. Nem annyira […]