Imák

Alapvető imádságok

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

latinul:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.


latinul:


Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen


latinul:


Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen

Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak Teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették,  kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az Írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk mint az Atyát és a Fiút, Ő szólt a próféták szavával. Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára. Várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.


latinul:


Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibílium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sǽcula; Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo vero; génitum non factum, consubstantiálem Patri, per quem ómnia facta sunt; qui propter nos hómines et propter nostram salútem descéndit de cælis, et incarnátus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine, et homo factus est; crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Piláto, passus et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris; et íterum venturus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem, qui ex Patre Filióque procédit, qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur; qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum, et vitam ventúri sæculi. Amen.

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


latinul:


Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae; Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos; Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

 

V. Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.

R. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Üdvözlégy, Mária…

V. Íme az Úrnak szolgálóleánya.

R. Legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy, Mária…

V. És az Ige testté lőn.

R. És miköztünk lakozék.

Üdvözlégy, Mária…

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja.

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.


latinul:


ANGELUS DOMINI

V. Angelus Domini nuntiavit Mariæ,
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

V. Ecce ancilla Domini.
R. Fiat mihi secundum verbum tuum.

V. Et Verbum caro factum est.
R. Et habitavit in nobis.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Gratiam tuam, quæsumus, Domine, mentibus nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Te Deum

1. Téged Isten dicsérünk, – Téged Úrnak ismerünk.
2. Téged, örök Atyaisten, – Mind egész föld áld és tisztel.
3. Téged minden szép angyalok, – Kerubok és szeráfkarok,
4. Egek és minden hatalmak, – Szüntelenül magasztalnak.
5. Szent vagy, szent vagy, – Erősséges szent Isten vagy!
6. Nagyságoddal telve ég, föld, – Dicsőséged mindent bétölt.
7. Téged dicsér, egek Ura, – Apostolok boldog kara.
8. Dicséretes nagy próféták – Súlyos ajka hirdet és áld.
9. Jeles mártír seregek – Magasztalnak Tégedet.
10. Vall tégedet világszerte – Szentegyházad ezerszerte,
11. Ó Atyánk, Téged – S mérhetetlen nagy fölséged,
12. S azt ki hozzánk tőled jött le, – Atya igaz Egyszülöttje,
13. És áldjuk Veled – Vigasztaló Szentlelkedet.
14. Krisztus, Isten Egyszülöttje, – Király vagy te mindörökre.
15. Mentésünkre közénk szálltál, – Szűzi méhet nem utáltál.
16. Halál mérgét megtiportad, – Mennyországot megnyitottad,
17. Isten jobbján ülsz most széket, – Atyádéval egy fölséged,
18. Onnan leszel eljövendő, – Mindeneket ítélendő.
(meghajlunk)
19. Téged azért, Uram, kérünk, – Mi megváltónk, maradj vélünk,
20. Szenteidhez végy fel égbe, – Az örökös dicsőségbe.
21. Szabadítsd meg, Uram, néped, – Áldd meg a te örökséged.
22. Te kormányozd, te vigasztald, – Mindörökké felmagasztald.
(felegyenesedünk)
23. Mindennap dicsérünk téged, – Szent nevedet áldja néped.
24. Bűntől e nap őrizz minket – És bocsásd meg vétkeinket.
25. Irgalmazz Uram, irgalmazz, – Híveidhez légy irgalmas,
26. Kegyes szemed legyen rajtunk; – Tebenned van bizodalmunk.
27. Te vagy, Uram, én reményem, – Ne hagyj soha szégyent érnem!

V. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt.
R. Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké.

V. Áldott vagy, Urunk, a mennyek országában.

R. Dicséretre méltó és dicsőséges és magasztos mindörökké.

V. Az Úr legyen veletek.
R. És a te lelkeddel.

V. Könyörögjünk! Isten, kinek irgalmassága megszámlálhatatlan és jóságának kincse végtelen. Hálát adunk legkegyelmesebb Fölségednek, a kapott jótéteményekért, szüntelen kegyességedért esedezve, hogy Te, aki a kérőknek teljesíted kívánságukat, el nem hagyva őket, vezéreld az örök jutalomra.  A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

R. Ámen.

Rózsafüzér

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

latinul:

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved; jöjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól! Ámen.


latinul:


Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


latinul:


Credo in Deum Patrem omnipotentem, creatorem caeli et terrae; Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos; Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, et vitam aeternam. Amen.

 

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

1. Aki hitünket növelje.

2. Aki reményünket erősítse.

3. Aki szeretetünket tökéletesítse.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen

latinul:

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

1.Qui adaugeat nobis fidem.
2.Qui corroboret nobis spem.
3.Qui perficiat in nobis caritatem.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis, peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen

 

A tizedekre:
1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. (Lk 1,26-38)

Quem Virgo concepisti

2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. (Lk 1,39-45)
Quem Virgo Elisabeth visitando portasti


3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél. (Lk 2,1-7)
Quem Virgo genuisti


4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál. (Lk 2,22-24)
Quem Virgo in templo praesentasti

5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál. (Lk 2,41-50)

Quem Virgo in templo invenisti

 

A tizedek végén:

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

latinul:

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Fatimai ima:Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

vagy latinul:

O, mi Iesu, dimitte peccata nostra, libera nos ab igne inferni, et assuma animas in caelum, praesertim illas, qui maxime indigent misericordia tua.

A tizedekre:

1. Aki értettünk vérrel verítékezett. (Lk 22,39-46)

Qui pro nobis sanguine sudavit


2. Akit értettünk megostoroztak. (Jn 19,1-5)

Qui pro nobis flagellatus est


3. Akit érettünk tövissel megkoronáztak. (Mt 27,27-31)

Qui pro nobis spinis coronatus est


4. Aki érettünk a keresztet hordozta. (Lk 23,26-31)
Qui pro nobis crucem baiulavit

5. Akit érettünk keresztre feszítettek. (Lk 23-33-46)

Qui pro nobis crucifixus est

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

latinul:

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Fatimai ima:Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

vagy latinul:

O, mi Iesu, dimitte peccata nostra, libera nos ab igne inferni, et assuma animas in caelum, praesertim illas, qui maxime indigent misericordia tua.

A tizedekre:
1. Aki a halálból feltámadott. (Lk 24,1-9)
Qui resurrexit a mortuis


2. Aki a mennybe felment. (Lk 24,44-53)

Qui ascendit ad coelós


3. Aki nekünk a Szentleket elküldötte. (ApCsel 2,1-4)

Qui nobis Spiritum Sanctum misit


4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe felvett. (Lk 1,46-55)

Qui Te, Virgo in coelum assumpsit


5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott. (Jel 12,1-6)

Qui Te, Virgo in coelis coronavit

 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

latinul:

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sǽcula sæculórum. Amen.

Fatimai ima:Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

vagy latinul:

O, mi Iesu, dimitte peccata nostra, libera nos ab igne inferni, et assuma animas in caelum, praesertim illas, qui maxime indigent misericordia tua.

V. Imádkozzál érettünk, Istennek szent Anyja!

R. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!


Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a te egyszülött Fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát: add meg, kérünk, hogy e titkokról a Boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.

R. Ámen.

Mária antifónák

Mennyországnak Királynéja,
angyaloknak szent Asszonya,
Áldott gyökér, Szűz Mária,
üdvöz légy, Krisztus szent Anyja!

Teáltalad e világra
új világosság virrada.
Örülj, dicsőség virága,
kinél szebb nem jött világra.

Áldott légy, drágalátos Szűz!
Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

V. Tégy méltóvá engem, Szent Szűz, a te dicséretedre.
R. Adj erőt ellenségeid ellen.

Könyörögjünk. Adj oltalmat gyarlóságunknak, irgalmas Isten, hogy akik az Isten Anyjának emlékezetét tiszteljük, az ő könyörgésének segedelmével fölkeljünk vétkeinkből. Krisztus, a mi Urunk által.

R. Ámen.


latinul:

Ave, Regina Caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta:
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

V. Dignare me laudare te, Virgo Sacrata.

R. Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Oremus. Concede, misericors Deus, fragilitatis nostrae presidium, ut qui Sanctae Dei Genitricis memoriam agimus, intercessionis ejus auxilio a nostris iniquitatibus resurgamus. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

 

Üdvözítőnk édesanyja,
mennyeknek megnyílt kapuja,
tengerjárók szép csillaga,
Boldogságos Szűz Mária!

Légy segítség hű népednek!
az elesett bűnösöknek,
ki szülője Istenednek,
Anyja lettél Teremtődnek.

Mert angyali köszöntésre
rád szállott az Úr Szentlelke.
Ekkor lett az örök Ige
szűz méhednek szűz gyümölcse.

Azért, édes Istenanyja,
légy bűnösök szószólója,
botló lábunk támasztója,
üdvösségünk nyílt kapuja.

Adjunk hálát az Istennek,
Atya, Fiú, Szentléleknek,
három személy Felségének,
egymivoltú Istenségnek.

V. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát.
R. És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

R. Ámen.


Karácsonytól Gyertyaszentelőig:

V. Szülésed után sértetlen Szűz maradtál.
R. Istennek szent Szülője, könyörögj érettünk.

Könyörögjünk. Úristen, ki a Boldogságos Szűz Mária termékeny szüzessége által az örök boldogság jutalmát adtad az emberi nemnek; engedd kérünk, hogy érezzük annak értünk való esedezését, aki által méltóak lettünk venni az élet adóját, a te Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust.

R. Ámen.


latinul:

Alma Redemptoris Mater, quæ pérvia cæli
Porta manes, et stella maris, succúrre cadénti,
Súrgere qui curat pópulo: tu quæ genuísti,
Natúra miránte, tuum sanctum Genitórem
Virgo prius ac postérius, Gabriélis ab ore
Sumens illud Ave, peccatórum miserére.

V. Angelus Domini nuntiavit Mariae.
R. Et concepit de Spiritu Sancto.

Oremus. Gratiam tuam, quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem ejus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.


Karácsonytól Gyertyaszentelőig:

V. Post partum Virgo inviolata permansisti.
R. Dei Genitrix, intercede pro nobis.

Oremus. Deus, qui salutis aeternae, beate Mariae virginitate foecunda, humano generi praemia praestitisti: tribue, quesumus, ut ipsam pro nobis intercedere sentiamus, per quam meruimus auctorem vitae suscipere, Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum.

R. Amen.

Mennyek Királyné asszonya,
örülj, szép Szűz, alleluja,
mert kit méhedben hordozni
méltó voltál, alleluja,

amint megmondotta vala,
föltámadott, alleluja.
Imádd Istent,
hogy lemossa bűneinket, alleluja!

V. Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!
R. Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!

Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
R. Ámen.

latinul:

Regina caeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.

V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia.

Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Iesu Christi mundum laetificare dignatus es: praesta, quaesumus; ut per eius Genetricem Virginem Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum nostrum.

R. Amen.

 

Mennyországnak Királynéja,
irgalmasságnak szent anyja,
élet, édesség, reménység,
üdvöz légy, szép Szűz Mária.

Évának árva fiai,
számkivetett maradéki,
siralminak örökösi,
sok nyavalyáknak hajléki.

E siralomnak völgyében,
kik kesergünk nagy ínségben,
hozzád sóhajtunk mennyégbe,
hol vagy örök dicsőségben.

Áldott légy, drágalátos Szűz!
Isten véled, szép virág, Szűz!
Mennyben szent Fiad mellett ülsz,
s tudjuk, rajtunk is könyörülsz.

Azért Szószólónk, szemedet,
fordítsd hozzánk kegyelmedet,
és a te bűnös népedet
oltalmazzad, híveidet.

Ó édes Szűz, irgalmadat,
mutasd meg kegyes voltodat,
holtunk után szent Fiadat,
mutasd meg boldogságodat.

V. Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja.
R. Hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki a dicsőséges Szűz Máriának testét és lelkét, hogy szent Fiad méltó hajléka legyen, a Szentlélek által felékesítetted, add, hogy akik az Isten Anyjának emlékezetében örvendezünk, az ő kegyes könyörgése által megszabaduljunk minden ránk következő veszedelemtől és az örök haláltól. Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

R. Ámen.

latinul:

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante praeparasti: da, ut cujus commemoratione laetamur, ejus pia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per eumdem Christum Dominum nostrum.
R. Amen.

Reggeli imák

Áldott az Úr, Izráelnek Istene, *
mert meglátogatta és megváltotta az ő népét;
És fölemelte nekünk az üdvösség erejét *
Dávidnak, az ő szolgájának házában;
Miképpen megmondotta szentjeinek ajka által, *
prófétái által, kik kezdettől fogva voltak;
Hogy szabadulást ad a mi ellenségeinktől, *
és mindazok kezéből, kik gyűlölnek minket;
Hogy irgalmasságot cselekszik atyáinkkal, *
és megemlékezik szent szövetségéről;
Az esküvésről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, *
hogy megadja nékünk;
Hogy megszabadulván az ellenség kezéből *
félelem nélkül szolgáljunk néki;
Szentségben és igazságban az ő színe előtt *
életünknek minden napján;
És te, gyermek, a Magasságbelinek prófétája leszel, *
mert az Úr orcája előtt mégy elkészíteni az ő utait;
Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő népének *
bűneiknek bocsánatára.
A mi Istenünk irgalmának mélységei által, *
mivel meglátogatott minket a magasságból támadó;
Hogy megvilágosítsa azokat,
kik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, *
és lépteinket a békességnek útjára igazítsa.

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy.

Szívem első gondolatja,
Hozzád száll fel Istenem!
Te őriztél meg az éjjel,
Maradj ma is énvelem.

Téged áldlak és imádlak,
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.


Édes Jézus add kegyelmed,
S őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap Neked éljek,
Tiszta szívvel, bűntelen.


Szűz Mária, Jézus Anyja,
Te mindnyájunk Anyja vagy.
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Amen.

Irgalmas Isten, engedd, hogy azokat, amik neked kedvesek hévvel kívánjam, ügyesen kutassam, valósággal megismerjem, és tökéletesen megtegyem neved magasztalására és dicsőségére. Istenem, rendelkezzél velem, és amit akarsz, hogy cselekedjem, add, hogy megismerjem, és úgy tegyem meg, amint az szükséges és hasznos a lelkemnek. Istenem, ne ártson nekem sem jó-, sem balsors. Ne engedd, hogy amabban elbizakodjam, emebben elcsüggedjem. Semminek se örüljek, csak annak, ami hozzád vezet, és semmi se szomorítson, csak az, ami eltávolít tőled. Senkinek ne akarjak a kedvében járni, egyedül csak neked, senkitől se féljek, csak tőled. Uram, veszítse előttem értékét minden mulandó és legyen számomra drága minden örökkévaló. Legyen terhemre minden öröm, amely nem reád vonatkozik, és ne kívánjak olyasmit, ami kívüled van. Adjon gyönyört minden érted való fáradtság és gyötörjön minden nélküled való nyugalom. Istenem add, hogy feléd irányuljon a szívem, és ha megbotlanám a javulás szándékával sirassam meg vétkemet. Uram, tégy engem engedelmessé ellenmondás nélkül, szegénnyé lealacsonyodás nélkül, tisztává romlás nélkül, türelmess. zúgolódás nélkül, alázatossá képmutatás nélkül, vidámmá kicsapongás nélkül, komollyá komorság nélkül, fürgévé könnyelműség nélkül, istenfélővé kétségbeesés nélkül, igazzá kétszínűség nélkül, felebarátaimat figyelmeztetővé dölyfösség nélkül, őket szóval és példával buzdítóvá tettetés nélkül. Uram, adj nekem éber szívet, melyet el nem terel tőled semmi kíváncsi gondolat; nemeset, melyet le nem alacsonyít semmiféle méltatlan indulat; egyeneset, melyet félre nem vezet semmiféle helytelen szándék; erőset, melyet meg nem tör semmiféle megpróbáltatás és szabad szívet, melyet le nem győz semmiféle erőszakos vágy. Uram, adj nekem tiszta elmét, mely megismer téged, szorgoskodást, amely keres téged, állhatatosságot, mely téged bizakodva vár. Uram, add, hogy kegyelmeddel felhasználjam a földi jótéteményeidet, és dicsőségeddel élvezzem az örök hazában örömödet. Ki élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Fogadj el, Uram a Te tulajdonodnak! Összes tervemet a lábaidhoz teszem. Használj fel ma is szolgálatodra! Maradj velem, s engedd, hogy minden munkámat Tebenned végezzem! Ámen.

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk! Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket. Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét! Ámen.

Istenem, mindenható Atyám, neked ajánlom fel mindazt, amit ma tenni vagy szenvedni fogok. Hogy nagyobb dicsőségedre váljék, egyesítem azt Jézus végtelen érdemeivel, ajánlom magamat minden szentmisében, melyet ma a földkerekségén elmondanak, és azon szándékkal vagyok, hogy elnyerjem az összes búcsúkat, melyekben részesülhetek. Ó Asszonyom, ó Anyám, magamat egészen neked adom. Hogy bebizonyítsam önfeláldozásomat, neked adom és szentelem ma szememet, fülemet, számat, szívemet és magamat egészen és teljesen. S mivel így a Tied vagyok, ó jóságos Anya, óvj és védj meg engem, mint vagyonodat és tulajdonodat. Ámen.

Imák napközben

Isten nem csak a templomban van, és nem csak akkor cselekszik az életedben, amikor imádkozol hozzá. Minden nap, minden percben ott van veled. Amikor éppen rá gondolsz, vagy felismered valamiben, mondj egy „röpimát”! Ezzel tudatosítod magadban, hogy nem vagy egyedül. Kifejezheted a háládat, a kérésedet, az örömödet.

Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Jézus Szíve, bízom benned!

Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk!

Istenem és mindenem!

Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!

Tégy méltóvá engem a te dicséretedre, szentséges Szűz; adj erőt ellenségeid ellen!

Taníts meg rá, hogy akaratod megtegyem, mert Istenem vagy te!

Uram, növeld a hitünket!

Én Uram, én Istenem!

Mária édes Szíve, légy az én menedékem!

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek!

Jézus! Mária! József!

Szelíd és alázatos szívű Jézus! Alakítsd szívünket a te szíved szerint!

Dicsértessék és áldassék a legméltóságosabb Oltáriszentség!

Maradj velünk, Uram!

Anyám, bízom benned!

Uram, küldj munkásokat aratásodba!

Szent áldását adja ránk, kisdedével, Szűzanyánk!

Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reménység!

Istennek minden szentjei, esedezzetek értünk!

Imádkozzál érettünk Istennek szent Szülője, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet!

Kegyes Jézus, kérünk téged, add meg nekik békességed!

Eredeti bűn nélkül fogantatott Királyné, könyörögj értünk!

Szentséges Szűz Mária! Könyörögj érettünk!

Esti imák

Most bocsátod el szolgádat, Uram, * a te igéd szerint békességben;
Mert látták szemeim * a te üdvösségedet;
Akit rendeltél * minden népek színe előtt;
Hogy fény legyen a népek világosságára, * és dicsőségére népednek, Izráelnek.

Ó, édes Istenem

Hálát rebeg lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Ó, Krisztus, élő Isten Fia, szent angyalaid vigyázzák álmunkat, pihenésünket, fehérlő ágyunkat. Mutassanak nekünk szendergésünkben igaz álomképeket, világmindenség fenséges fejedelme, nagy, titokzatos Király! Sem démonok; sem baj vagy pusztulás, sem gonosz álmok ne zavarhassák pihenésünket, mély, zavartalan álmunkat. Szent legyen ébredésünk, munkánk és egész napunk, amint az álmunk és pihenésünk zavartalan és szüntelen. (Óír-kelta esti ima)

Urunk, fölséges Isten, egyedül te vagy halhatatlan és fényességed alkonyt nem ismer. A mi napunkra éjszaka borul. Maradj velünk irgalmas szeretettel! Eléd emelem az elmúlt napot,
amit csak tettem: a jót is, a rosszat is. A jót neked köszönöm, a rosszat bánni akarom előtted. Fogadj el és ismerj magadénak!

(Itt rövid lelkiismeretvizsgálatot tarthatsz.)

Atyám, a szívem vádol engem, de te nagyobb vagy a szívemnél. Nem mentegetőzöm: te mindent tudsz és megbocsátasz nekem, mert Jézus meghalt értem. Áldd meg az egész emberiséget és vezesd Országodba! Viseld gondját minden szükségében népünknek, hazánknak! Légy távollévő testvéreink oltalmazója, a megholtaknak pedig adj örök nyugodalmat Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet:
légy kegyes, és maradj velünk,
őrizzed, óvjad népedet.

Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is Te légy velünk,
Téged dicsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk!


Adj nékünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét;
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!

Kérünk, mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled
uralkodik, s örökre él. Ámen.

A fényes nap immár elnyugodott,
A föld színe sötétben maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

Minden élő megy nyugodalomra,
Az Istentől elrendelt álomra.
De én Uram úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.

Vessünk számot hát, édes Istenem,
Hogy lelkemet ne kelljen féltenem,
Hogy lehessen bátrabban szólanom,
Midőn meg kell előtted állanom.

Színed előtt mindennap elesem
De te lettél Atyádnál kezesem,
Ha megtartasz holnapi napodra,
nem fordítom azt megbántásodra.

Adj hálát Istennek mindazért a jóért, örömért, amiben a nap folyamán részed volt!

Kérj bocsánatot, ha hibát, bűnt követtél el gondolattal, szóval, cselekedettel vagy a jónak elmulasztásával!

Gondold végig, hogy milyen kegyelmekre van szükséged a holnapi napon, és kérd bátran Isten segítségét!


Mennyei Atyám, köszönöm neked a mai napot. Köszönetet mondok mindazokért, akiket mellém állítottál: köszönöm a szüleimet, a testvéreimet, az osztálytársaimat, a tanáraimat. Kérlek, add, hogy úgy tudjam őket elfogadni és szeretni, ahogyan te szeretsz engem: feltétel nélkül. Kérlek, bocsáss meg mindazért, amivel ma megbántottalak, és add nekem Szentlelked erejét, hogy a holnapi napot még inkább tetszésed szerint tudjam eltölteni: Jézus útján járva, mindenütt jót cselekedve! Ámen.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Ámen.

Szentháromság

LITÁNIA A SZENTHÁROMSÁGRÓL

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten
Isten, ki egy vagy lényegedben
Isten, ki három vagy személyeidben
Atya-, Fiú- és Szentlélekisten
Atyaisten, mindenható Teremtőnk
Fiúisten, édes Üdvözítőnk
Szentlélekisten, életadó Vigasztalónk
Végtelenül szent Isten
Szent, erős Isten, szent és halhatatlan Isten
Isten, kit az egek egei be nem fogadhatnak
Isten, kitől, kiben és ki által mindenek vannak
Isten, kiben élünk, mozgunk és vagyunk
Isten, ki vagy, voltál és leszel mindörökké
Isten, ki fölnyitod kezedet és mindent, mi él, eltöltesz áldással

Irgalmazz nekünk!
Kegyelmezz nekünk, Szentháromság!
Irgalmazz nekünk!
Hallgass meg minket, Szentháromság!
Minden gonosztól
Ments meg minket, Szentháromság!
Minden bűntől
Kevélységtől és csalárd önhittségtől
Mértéktelenségtől és a földiekhez való bűnös ragaszkodástól
Hitetlenségtől és babonától
Szolgálatodban való lanyhaságtól
Minden gondolati, szóbeli, és cselekedeti tisztátalanságtól
Mérhetetlen hatalmad által
Végtelen tudásod és bölcsességed által
Jóságod és szereteted gazdagsága által
Könyörületed és türelmed kimondhatatlan nagysága által
Az ítélet napján

Mi, bűnösök
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy egyedül téged imádjunk, Szentháromság
Hogy egész életünkben neked híven szolgáljunk
Hogy szentséges nevedet soha meg ne becstelenítsük
Hogy szüleink, elöljáróink és feljebbvalóink iránt
tiszteletet és engedelmességet tanúsítsunk
Hogy se testben, se lélekben senkit meg ne károsítsunk
Hogy senkit meg ne csaljunk és az idegen tulajdont el ne kívánjuk
Hogy szívünket minden tiltott gondolattól
és vágytól gondosan megőrizzük
Hogy testünket semmiféle bűnös cselekedettel be ne szennyezzük
Hogy felebarátunkat vakmerően soha meg ne ítéljük,
becsületében meg ne kisebbítsük
Hogy téged, háromságban egy Isten, mindenekfölött
felebarátunkat, mint önmagunkat szeressük
Hogy jóságod és nagy béketűrésed gazdagságát soha meg ne vessük
Hogy szent gondviselésed iránt
minden szenvedéseinkben bizalommal viseltessünk
Hogy magunkat élő, szent és kedves áldozatként
mindig neked szenteljük
Felséges Szentháromság

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit
Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

V. Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szentlélekistent!
R. Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!
V. Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
R. És kiáltásom jusson elődbe!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáidnak, hogy az igaz hit vallásában az örök Szentháromság dicsőségét megismerjék s a felség hatalmában az egységet imádják: kérünk, hogy ugyanazon hit erőssége által minden viszontagságtól folytonosan megőriztessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Jézus Szíve

JÉZUS SZÍVE LITÁNIA

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten,
Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten
Szentlélek Úristen
Szentháromság egy Isten

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve
Irgalmazz nekünk!
Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív
Jézus Szíve, az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív
Jézus Szíve, végtelen fölségű Szív
Jézus Szíve, Isten szent temploma
Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye
Jézus Szíve, Isten háza és a mennyország kapuja
Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye
Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza
Jézus Szíve, jósággal és szeretettel teljes Szív
Jézus Szíve, minden erény mélysége
Jézus Szíve, minden dicséretre legméltóbb Szív
Jézus Szíve, minden szív királya és központja
Jézus Szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak
Jézus Szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik
Jézus Szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt
Jézus Szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk
Jézus Szíve, az örök halmok kívánsága
Jézus Szíve, béketűrő és nagyirgalmasságú Szív
Jézus Szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
Jézus Szíve, az élet és szentség forrása
Jézus Szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat
Jézus Szíve, gyalázatokkal tetézett Szív
Jézus Szíve, gonoszságainkért megtört Szív
Jézus Szíve, mindhalálig engedelmes Szív
Jézus Szíve, lándzsával átdöfött Szív
Jézus Szíve, minden vigasztalás kútfeje
Jézus Szíve, életünk és feltámadásunk
Jézus Szíve, békességünk és engesztelésünk
Jézus Szíve, bűnösök áldozata
Jézus Szíve, benned bízók üdvössége
Jézus Szíve, benned kimúlók reménysége
Jézus Szíve, minden szentek gyönyörűsége


Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!
Irgalmazz nekünk!

V. Szelíd és alázatos szívű Jézus!
R. Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Mindennapi imádság Jézus Szívéhez

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Imádkozzuk kilenc egymást követő első pénteken. A kilenced (novéna) tartama alatt feltétlenül gyónjunk meg és áldozzunk. A Jézus Szíve-novénával minden évben kétszer nyerhetünk búcsúkat. Egyszer, ha Jézus Szíve ünnepe alkalmával végezzük azt, másodszor, bármikor az évben.

Története
Jézus Szíve tiszteletének szelleme és tartalma oly régi, mint maga az Egyház. Külső formáját azonban két szentnek írta le először. E két mű: Szent Gertrúd (1256-1302): „Az isteni szeretet küldötte” és Hackeborni Szent Mechtild (1241-1299): „Lelki kegyelmek könyve”. Buzgó apostolai voltak még Jézus Szíve tiszteletének többek között Canisius Szent Péter (1521-1597) és Eudes Szent János, a Jézus és Mária szentséges Szíve tisztelet papi kongregációjának alapítója (†1680). Szalézi Szent Ferenc (1567-1622) is műveiben különösképpen Jézus Szíve iránti szeretetre tanít és lelki leányait eredetileg „Jézus Szíve leányainak” nevezte. Közülük választotta ki az Úr az eszközöket, akik által legszentebb Szíve tiszteletének azon külső formáját és jelentését adta, ahogy ma a liturgiában és a hívő nép szívében él. Alacoque Szent Margitnak (1647-1690) egy látomásában kinyilvánította: „Azt akarom, hogy Úrnapja nyolcada utáni pénteken az Egyházban Szívem tiszteletére ünnepet tartsanak. … Azoknak nevei, akik az én isteni szívemet tisztelik és ezt az ájtatosságot az emberek között terjesztik, legyenek szívembe írva és én sohasem akarom onnan kitörölni azokat”. Jézus Szent Szíve tisztelőinek tizenkét ígéretet adott:

1.       Megadom nekik mindazokat a kegyelmeket, amelyekre állapotuk szerint szükségük van.

2.       Családjukban békességet szerzek.

3.       Megvigasztalom őket szenvedéseikben.

4.       Biztos menedékük leszek életükben, de főleg haláluk óráján.

5.       Minden vállalkozásukat megáldom.

6.       A bűnösök Szívemben az irgalom forrására és végtelen óceánjára találnak.

7.       A lanyha lelkek buzgókká válnak.

8.       A buzgó lelkek még nagyobb tökéletességre emelkednek.

9.       Megáldom a házakat, amelyekben Szent Szívem képét kifüggesztik és tisztelik.

10. A papoknak olyan erőt adok, hogy a legmegrögzöttebb bűnösöket is megtérítik.

11. Akik ezt az ájtatosságot terjesztik, azok nevét Szívembe írom és onnan soha ki nem törlöm.

12. Akik kilenc egymás után következő hónap első péntekjén megáldoznak,
azoknak megadom a végső bűnbánat kegyelmét.

A tisztelet módja lehet a felajánlás: magunkat Jézus Szívébe ajánljuk, hogy szerinte való emberek legyünk.

A tisztelet fontos formája a rendszeres gyónás (havonta, elsőpénteken) és a gyakori szentáldozás.

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által.

Ájtatosság előestéjén
 (Lk 11,5-12) „Mondjuk, hogy valamelyikteknek van egy barátja, és az éjfélkor bekopog hozzá ezekkel a szavakkal: Barátom, adj kölcsön nekem három kenyeret, útról érkezett egy barátom, s nincs mit enni adnom neki. De az kiszól: Ne zavarj! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. Nem tudok fölkelni és adni neked. Mondom nektek: Ha azért, mert barátja, nem kel fel, hogy adjon neki; amiatt, hogy nem tágít, mégis fölkel és ad neki annyit, amennyire szüksége van.

Azt mondom azért nektek: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindenki, aki kér, kap, aki keres, talál és aki zörget, annak ajtót nyitnak. Közületek melyik apa ad a fiának követ, amikor az kenyeret kér? Vagy ha halat, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy ha tojást kér, akkor talán skorpiót ad neki?”

Könyörgés
Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus! Eléd járulok, mert Te hívtál, mikor ezt mondtad: “Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megenyhítelek titeket.” (Mt 11,18) Uram! Én valóban fáradt vagyok. Uram! Engem valóban teherként nyom a gond. Föltárom előtted lelkemet, elmondom kívánságomat.

(Itt mondd el bizalmasan az Úrnak kérésedet.)

Jézusom! Hozzád jövök és Te adj nekem enyhülést. Jézusom! Hozzád kiáltok és a Te könyörületességed segítsen szükségemben. Azt akarom tenni, mire Te tanítottál. Kilenc napon keresztül mindennap kopogtatni fogok a Te Szíved ajtaján. Kilenc napon keresztül naponkint kérni és könyörögni fogok a Te mindenható, szerető Szívednél. Jézusom! Te tanítottad, hogy kitartóan és állhatatosan kell imádkoznunk. Én így teszek.

Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a Te jóságos, részvétteljes, nagykegyelmű Szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem ezt a kegyet, amelyet most kérek Tőled és amelyre oly igen nagy szükségem van.

Jézusom! Félek, mert okom van azt gondolni, hogy ezt a bajt és szükséget, melyben Hozzád folyamodom, éppen vétkeim miatt bocsátottad reám. Épp ezért teljes szívemből bánom valamennyi bűnömet, és utálom azokat egész lelkemből, mert általuk Téged, a végtelenül jó és szeretetreméltó Istent megbántottam. Bánom, mert rosszallásodat vontam magamra, a Te jóságodat utálatos hálátlansággal fizettem meg. Ó, Megváltóm Szent Szíve! Könyörülj rajtam a Te nagy irgalmasságod szerint és a Te könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat. Moss meg engem mindinkább gonoszságomból és bűnömből tisztíts meg engem. Ó, Jézusom, ne vess el színed elől! A töredelmes és alázatos szívet, Istenem, tudom, nem veted meg. A Te kegyelmedben bízva erősen fogadom, hogy megjavulok és e hibámat (itt gondolj legnagyobb és leggyakoribb hibádra) ezen kilenc napon át különös erőfeszítéssel kerülni fogom. Irgalmasság szent Anyja, Mária! Hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek szent Fiad Szíve előtt. Könyörgök Hozzád, légy szószólóm és tárd Jézus elébe e fontos ügyemet. Ne vesd meg könyörgésemet szükségem idején, hanem oltalmazz meg engem és segíts rajtam, ó dicső, ó áldott Szűzanya; valamennyiünknek édesanyja, valamennyiünknek közbenjárója, szószólója, engeszteld meg szent Fiadat, a te Fiadnak ajánlj engem, mutass be engem szent Fiadnak. Imádkozzál érettem Istennek szent Anyja, hogy méltó lehessek Krisztus ígéretére.

(Jézus Szíve litánia)

Alacoque Szent Margit felajánlási imádsága

Én N.N. átadom és felajánlom magam Jézus Krisztus, a mi Urunk szent Szívének, felajánlom személyemet, életemet, cselekedeteimet, kínjaimat, szenvedéseimet, hogy így lényem egy része se legyen másra szánva, mint hogy tisztelje, szeresse, dicsőítse Jézus szent Szívét. Az visszavonhatatlan akaratom, hogy egészen az övé legyek, hogy mindent iránta való szeretetből tegyek, elvonván egészen szívemet mindazoktól, amik neki visszatetszhetnének. Te vagy ennélfogva, ó Szent Szív, szeretetem egyedüli tárgya, életem védője, üdvöm biztosítéka, gyarlóságom és állhatatlanságom orvossága, vétkeimnek, melyeket egész életem folyamán elkövettem, eltörlője, s halálom óráján biztos menedékem. Légy tehát, ó jóságos Szív, az én igazolásom Isten előtt és fordítsd el tőlem igaz haragjának nyilait. Ó, szerető Szív, beléd helyezem bizalmamat; mert gyarlóságom és rosszaságom miatt van okom félni, éppúgy jóságod mindent reményleni enged. Emészd fel, ó Istenem, mindazt énbennem, ami neked visszatetszik vagy veled ellenkezik. Adjad, hogy tiszta szereteted úgy mélyedjen szívembe, hogy soha el ne feledhesselek, soha tőled senki el ne szakíthasson. Végtelen jóságodra kérlek, legyen nevem Szívedbe írva, mert boldogságom és dicsőségem abban áll, ha mint tulajdonod élek és halok. Ámen.

 

Első nap – A mi igaz Istenünk Szíve

Az Üdvözítő, kitől segítséget remélsz, valóban Isten, ezért az Ő Szívének szeretete az Istennek szeretete. Istenről tudjuk, hogy mindazt szereti, amit teremtett. Te is Isten teremtménye vagy és amint biztos, hogy Jézus Krisztus valóban Isten, éppúgy kétségtelen, hogy téged szeret, neked jót akar és jót tesz veled. Nem kételkedhetsz tehát abban, hogy Jézus isteni Szíve jóakarattal van irántad. Isten szeretetéről tudjuk, hogy az hatalmas, mindent megtehet, amit csak akar. Kétségtelen tehát, hogy az isteni Szív megszüntetheti a te szenvedéseidet is, megadhatja neked azt a kegyelmet is, melyért most olyannyira epekedsz. Isten szeretetéről tudjuk, hogy nem fösvény és szűkkeblű, hanem ajándékait és kegyelmeit mérték nélkül árasztja szét. Ilyen tehát Jézusnak isteni Szíve is. Isten szeretetéről tudjuk, hogy az nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Éppen ezért nagy bizalommal folyamodjál Jézus szent Szívéhez, mert Krisztus szeret téged, mert Ő mindenható, mert bőkezű és irgalommal teljes a szegény bűnöshöz.

Könyörgés

Uram és Istenem, Jézus Krisztus! Nagy alázattal borulok eléd és imádlak Téged. Imádom isteni Szívedet. Ki kételkednék abban, hogy Tőled minden kegyelmet elnyerhet, ami üdvéhez szükséges? Hiszen Te magad mondtad: “Senki sem jó, csak egyedül az Isten.” (Mk 10,18) Vallom, hogy Te Isten vagy, vallom, hogy a Te Szíved Istennek Szíve és Te vagy maga a szeretet és jóság. Nem gátol abban semmi, hogy hallgasd kérésemet, mert mindenhatóságod előtt semmi sem lehetetlen. Hatalmad gazdagsága minden mértéket felülmúl és kiaknázhatatlan kincstárából megadhatja azt, ami számomra szükséges. Beismerem, hogy vétkeztem ellened, de mégsem esem kétsége. Tudom és vallom, hogy Te végtelen nagylelkű és kegyes Isten vagy és megbocsátasz a vétkezőnek, ha hibáit megbánta és elfordult azoktól. Ó, vigasztalás Istenének könyörületes Szíve! Emelj föl engem is! Bocsáss meg nekem! Siess segítségemre! Csak egy szót mond és meghallgatást nyerek. Benned bízom, Uram, ne engedd, hogy megszégyenüljek. Ó, mindenható Istennek mindenható Szíve, könyörülj rajtam!

Jézus Szíve litánia 

 

Második nap: A legjobb Atyának Szíve

Mindazt, amit a szerető atya gyermekeiért megtehet, Jézus is megteszi értünk. Jogosan mondhatjuk tehát, hogy Jézus irántunk atyai szívvel van. Az Atyától nyerik földi létüket és életüket a gyermekek: az atya szerzi meg nekik az ételt és italt; az atya védi meg őket a fenyegető veszélytől, ő oltalmazza ellenségeiktől, ő segít nekik nehéz ügyeikben. Ha betegek, az atya gondoskodik egészségük visszaszerzéséről; ha nehéz gondok nyomják őket, az atya hoz vigaszt; ha hibát követtek el, az atya fenyítéke hozza meg a javulást. Végül, ha az atya meghal, minden vagyonát gyermekei számára hagyja itt. Fontold csak meg: nem tette-e meg mindezt veled a te Megváltód, Jézus Krisztus? Kinek köszönöd a kegyelem természetfölötti életét? Ki tett téged Isten fogadott gyermekévé? Nemde Jézus Krisztus? Hiszen keserves kínszenvedésének és véres kereszthalálának köszönheted e kegyelmet! Nem adta néked szent testét ételül, drága vérét italul? Nem fizette-e ki drágán a te adósságaidat? Nem őrzött-e meg mindez óráig az örök kárhozat veszélyétől? És ha lelked a bűnök következtében beteg volt, vagy éppen kihalt benned a természetfölötti élet, nem támasztott-e föl a gyónás szentségében új életre? És ha szenvedést bocsát rád, hogy bűneidből felrázzon s így az örök kárhozattól megóvjon, nem Jézus szerető Szívének atyai jóságát bizonyítja ez? Szent Pál apostol világosan megírja: “mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz minden gyermeket, akit magához fogad. Mint fiakkal, úgy bánik veletek Isten, s melyik fiú az, akit apja nem fenyít meg?” (Zsid 12,6-7) És végül, nem adja-e neked még birodalmát és boldogságát részedül, hogy az örökkévalóságban örököse és társa légy? Lásd be tehát és ismerd el hálás örömmel: valóban Jézus Krisztusnak Szíve atyai Szív hozzád. Járulj elébe most a gyermek odaadó szívével és kérjed őt:

Könyörgés

Jézusom atyai Szíve! A legnagyobb bizalommal járulok eléd; mert tudom, hogy még a leggondosabb és legodaadóbb atya sem szereti úgy gyermekeit, mint ahogy Te szerettél bennünket és még most is szeretsz. Nélkülözésemben és szükségemben kihez fordulnék hát, ha nem Tehozzád, aki a legjobb atya és minden jónak forrása vagy? Szégyenkezve ismerem el, hogy szent Szíved bűneimmel oly sokszor megbántottam, a köteles tiszteletet oly sokszor nem adtam meg Neked és rútul hálátlan voltam Hozzád. Beismerem, ezerszer megérdemeltem, hogy eltaszíts magadtól és ne tekints többé gyermekednek. De tudom, habár én megfeledkeztem arról, hogy gyermeked vagyok, Te nem felejtetted el, hogy atyám vagy. De tudom, hogy végtelen türelemmel elviselted sok-sok megbántásomat, sőt határtalan jósággal jártál utánam, amikor kerültelek. Épp ezért remélem, hogy most sem fogsz eltaszítani magadtól, midőn igaz bánattal siratom meg előtted bűneimet és megfogadom, hogy inkább meghalok, mint hogy vétkeimmel újból megbántsalak. Állj mellém kegyelmeddel, Jézus drága szent Szíve, hogy jóakaratom tetté váljék. És ha e kérésem (itt gondolj arra, aminek kiesdésére e szent kilencedet tartod) szent akaratoddal nem ellenkezik, kérlek, add meg azt, melyért a Te végtelen jóságodhoz bizalommal esedezem.

Jézus Szíve litánia 

 

Harmadik nap: Szerető testvérünk Szíve

Hitigazság az, hogy Jézus Krisztus a mi testvérünk. Nékünk ugyanis véle egyazon atyánk van az égben; az ő atyja a mi atyánk is, éspedig kétféle szempontból. Jézus Krisztus valóban ember, éppen úgy, mint mi. Isten pedig minden embernek atyja, hiszen Ő az,”akitől minden nemzetség nevét nyerte a mennyben és a földön”. (Ef 3,15) Továbbá Jézus Krisztus valóban Istennek egyszülött Fia is, mi pedig a keresztség által lettünk Isten fiaivá. Jézus Krisztus “elsőszülött legyen a sok testvér között”. (Róm 8,29). Ha tehát Jézus testvérünk, akkor az ő Szíve a mi testvérünk szíve. Jézus Szívének testvériessége mellett bizonyít hozzánk való, valóban testvéri szeretete. Megtanított arra, hogy Atyját “Miatyánknak” nevezzük; sőt, ami ennél több, ő eszközölte ki, hogy az Atya bennünket gyermekéül ismét elfogad. “Mert aki megszentel és akik megszentelődnek, egytől vannak mindnyájan.” (Zsid 2,11) Ez okból nem szégyenli őket testvéreinek nevezni, mondván: “Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt”. (Zsolt 22,23) Mivel Jézus mint testvérünk szeretett bennünket és testvérként akar segíteni rajtunk, ezért lett mindenben hasonlóvá hozzánk, ezért osztotta meg velünk minden bajunkat és ezáltal van olyan nagy részvéttel és irgalommal hozzánk. “Ezért mindenben hasonlónak kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas legyen” (Zsid 2,17) “Mivel ő maga is megtapasztalta a szenvedést és a kísértést, segítségükre tud lenni azoknak, akik kísértést szenvednek.” (Zsid 2,18) Végül nagy atyai örökségét, az örök boldogságot is testvériesen meg akarja osztani velünk, hogy egykor mind vele legyünk Atyjának házában. Mondd meg őszintén: tehet-e testvér többet testvérért, mint Jézus Krisztus tett érted? Nincs-e tehát valóban testvéri szíve hozzád? Csakhogy szerető testvérünkhöz bizalommal szoktunk szólni. Ha adósságban vagyunk és testvérünk gazdag, megkérjük őt, fizesse ki tartozásunkat. Ha atyánkkal összekülönböztünk, megkérjük jó testvérünket, hogy békítsen ki bennünket. Ha nyomorban és szükségben vagyunk, elpanaszoljuk azt jó testvérünknek és bizalommal várjuk, hogy segít rajtunk, ahogy csak segíthet. Rajta tehát, viseltess te is hasonlókép a te végtelenül jó és szerető testvéredhez, Jézus Krisztushoz. Fordulj szent Szívéhez és mutasd meg néki, hogy azt testvéri Szívnek tartod.

Könyörgés
Szeretetteljes Jézusom! Megható gondolat az, hogy Te, a hatalmas Isten, magadra vetted az emberi természetet és embertestvérünkké lettél, hogy bennünket az istenfiúság méltóságába újra fölemelj. Szíved nem elégedett meg ezzel sem, hogy ily nagyra segítettél bennünket, hanem örökségedet, a mennyországot is meg akartad osztani velünk és ezáltal saját jogaidban is részesíteni bennünket. Mekkora hálával tartozom ezért Neked! Mennyire fáj, hogy eddig mindezt a jót rosszaságommal fizettem meg. Alázattal könyörgök, bocsáss meg nekem! Kérve-kérlek, szentséges Szíved érdemeiért add meg nekem azt a kegyelmet, hogy mától kezdve mindenben utaidon járjak, mindenben Téged kövesselek, hogy halálom után mennyei Atyád hozzád hasonlónak találjon engem és mint testvéredet, az égbe fölvegyen. Végül irgalommal teljes Szívedhez esedezem, tekintsen kegyesen szükségemre és adja meg kegyesen azt a kegyelmet, amelyet teljes bizalommal egyedül Tőled várok.

Jézus Szíve litánia 

 

Negyedik nap: A mi hű barátunk Szíve

Jézus nyilvánosan bebizonyította, hogy az emberek barátja akar lenni és baráti szívvel viseltetik irántunk. Ő mondta apostolainak: “Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondtalak titeket, mert mindent, amit hallottam Atyámtól, tudtul adtam nektek.” (Jn 15,15) És vajon az Úr mindannyiunkkal, így teveled is, nem közölte-e szent Szívének titkait, a hit igazságait, az üdv szándékait az Egyház útján? Nem bánt-e úgy veled, mint barátjával, mikor ekkora belső bizalomal ajándékozott meg? Ugyancsak Jézus mondta: “Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) Valóban nem lehet jobb barát, mint az, aki az életét adja oda barátjáért. Jézus pedig ezt tette teveled. Hiszen érted halt meg szörnyű kínok és gyötrelmek között. Kételkedhetnél tehát, hogy az ő Szíve hűséges jóbarátnak szíve? Az Urat még ellenségei is egykor “a bűnösök barátjának” nevezték, mert akkora szeretettel és irgalommal volt hozzájuk, hogy így a megtérés útjára vezesse őket. Veled is hasonlókép cselekedett az Üdvözítő. Mindennap azon fárad, hogy bűnödből megtérítsen és megjavítson téged. A szentáldozásnál pedig magát adja oda eledelül. Tagadni mernéd-e ezek után, hogy Jézusnak valóban baráti szíve van hozzád? Ha tagadnád, nyilvánvaló hazugság volna ez és mélyen megsértené az Urat. Ha tehát jóbarátod Krisztus, akkor igazat mond róla a Szentírás: “A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz.” (Sir 6,14) “Mint az élet balzsama, olyan a jó barát;” (Sir 6,16) Tartsd tehát Jézust barátodnak, bízd magad bátran jóságos Szívére, szólj hozzá, mint jóbarát jóbaráthoz szokott.

Könyörgés
Jézus szentséges Szíve! Kihez fordulnék ügyemben, bajomban, ha nem Tehozzád, ki lelkemnek igaz barátja vagy? Életed adtad értem, hogyan tagadnád meg tehát segítségedet mostani szükségemben. Valóban igaz és beismerem, hogy a benned való bizodalom helyett a teremtmények szeretetére és barátságára támaszkodtam, kiknek megbízhatatlanságát és csalfaságát pedig oly sokszor keserűen tapasztaltam. Ily botor módon bizakodtam a múltban. Megígérem Neked, hogy minden kétségemben, minden szükségemben, minden nyomorúságomban és megpróbáltatásomban egyedül Beléd vetem bizodalmamat és Nálad keresek majd segítséget, eligazodást, vigasztalást és kegyet. Ezután már csak Te légy a barátom, akire támaszkodni akarok. Ezután ezt a te barátságodat minden földi jóbarátnak elébe helyezem és ígérem, hogy minden földi barátságról azonnal lemondok, mihelyt az az irántad való hűtlenséghez vezetne. Lásd, Jézusom, mekkora bizalommal vagyok Hozzád. Elpanaszolom Neked e szükségemet (itt gondolj arra, amiért ezen ájtatosságot tartod). Kérlek, Jézusom, légy erős oltalmam; kérlek, Jézusom, légy életem orvosszere. Ha meghallgatod e kérésemet, még jobban Hozzád kapcsolom szívemet és nagy hálára kötelezel engem. Ne hagyd megszégyenülni bizalmamat, Te örökké hűséges, mindenkor segítő, jóságos Szent Szív!

Jézus Szíve litánia 

 

Ötödik nap: Részvétteljes Megváltónk Szíve

E föld minden nyomorúságának, életünk minden szenvedésének oka a bűn, amely által az ember Istennek ellenségévé vált. Szent hitünk tanítja: Jézus Krisztus azért jött e földre, hogy bennünket a bűntől és annak szomorú következményeitől megszabadítson, hogy Istennel ismét kibékítsen és megnyerje számunkra az Ő kegyelmét. Erre a nagy tettre szent Szívének részvéte indította Krisztust. E szeretet vitte rá, hogy leszálljon az égből a földre, hogy fölkeresse a mi szíveinket, melyek oly messze eltávoztak Teremtőjüktől és a vétek fertőjébe süllyedve már-már elvesztek. E szeretet vezette, hogy fölkeresse a tövises ösvényeket és göröngyös utakat eltévedt juhai után, hogy megtalálván azokat, visszavigye a mennyei Atya nyájához. E szeretetből tűrte egész életének sok-sok szenvedését, fájdalmát és fáradalmát, hogy példát adjon nekünk is a tűrésre, megpróbáltatásainknak elviselésére. E szeretet vitte Őt a keresztfára is. Egész teste csupa vér, csupa seb és agyrengető kínokat áll ki, hogy elvegye a mi bűneinket. Ez a szeretet nyitotta meg halála után oldalát is, hogy ajtó legyen ott számunkra Szívéhez, hol enyhülést találhatunk a szenvedésben, erősítést a kísértésben, győzelmet a küzdelmekben. Keresztény hívő! Tégy úgy, mint Tamás apostol tett. Kezeit Jézus sebeibe bocsátotta, mert nem hitte, hogy e sebekkel még élhet az ő feltámadott Ura. Valósággal belenyúlhatsz lélekben az Ő Szent Szívének sebébe és ott tapasztalhatod mily fontosnak tartja a te megváltásodat és mily részvétteljes hozzád az Ő Szíve. Hogy megsegítsen téged szükségben, nem kell már újra szenvednie a te Uradnak, csak egy szót mondj és megkapod, amit kérsz, csak egy gondolattal akarja Ő, és elnyered, ami után sóvárogsz. Miért tagadná meg tőled ezt a csekélységet, hiszen megváltásodért mennyivel nagyobbat tett, mekkorát szenvedett. Ha üdvödre szolgál, légy meggyőződve, meg is adja, amiért könyörögsz.

Könyörgés

Isteni Megváltóm! Szentséges Szíved végtelen szeretettel lángolt értünk. E szeretet vitt Téged a kereszt oltárára, hogy életed feláldozásával bűneinkért eleget tégy. És Te nem elégedtél meg azzal, hogy elszenvedd a halált, hanem érettünk dobogó Szívedet lándzsával engedted átütni, hogy e seben át bepillanthassunk e Szívnek mélyébe és lássuk ott végtelen szeretetedet. Nekünk adtad e sebzett Szívet, nyitva tartod azt ma is számunkra, nemcsak azért, hogy az igazságos Isten elől a nyomorult bűnösöknek menedéke legyen, hanem azért is, hogy az a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje és szükségünkben segélyünk legyen. Jóságos Jézusom, miért nem sietek én mégis Hozzád? Miért nem keresem föl ezt a forrást? Ó Szent Szív, bocsásd meg a bizalmatlanságomat. Íme, eléd járulok. Élő bizalom él szívemben és fogadom, hogy el nem hagyom többé Szívedet. Ott keresem, amire oly nagy szükségem van; mindenekfölött bűneim bocsánatát, a javulásomra szükséges kegyelmet és a Te mindvégig erősítő szeretetedet. E szükségemben is (itt mondd el kérésedet) Tehozzád folyamodom. Kérve-kérlek, hallgasd meg könyörgésemet.

Jézus Szíve litánia 

 

Hatodik nap: A mi tanítónk Szelíd Szíve

A szenvedést és szorongató gondot nagyfokban enyhíti az, ha érti a módját a szenvedő, miként bánjék keresztjével és hogyan hordozza azt helyes módon. Erre az üdvös tudományra megtanít téged Jézus Krisztus. Hallgass reá és bizalommal kövesd tanítását. Meglátod, mihamar jobban megy sorod még akkor is, ha a szenvedés keresztje nem múlik el rólad. Jézus maga mondta: “Tanuljatok tőlem!” -és ezzel hívogat. Hogy magához vonjon, megmutatja szent Szívét. E Szív szelíd. Jézus nem zsarnok és nem akaszt a nyakunkba irgalmatlanul elviselhetetlen terhet. “Az én igám édes, az én terhem könnyű” – maga ígéri meg ezt. Jézus Szíve alázatos Szív. Nem vet meg téged nyomorúságodban és nem néz le, ha elbuktál. Leereszkedik hozzád és lehajol, mint a jóságos nevelő a gyermekhez, ki elnézéssel van annak gyenge gyarlóságaival. Jézus Szíve jóakaró Szív. Még a szenvedésekkel is, melyeket rád bocsát, jó szándéka van. Ha bűnben vagy, föl akar rázni a megpróbáltatásokkal, hogy elkerüld a pokolnak még szörnyűbb büntetését. Ha igaz vagy és nincsen bűnöd, mégis megsanyargat, hogy alkalmad legyen érdemeket szerezni. Lásd be, mit tett csupa jóakaratból: vállára vette a rettenetes keresztet és hurcolta, vonszolta azt, hogy lásd és megtanuld, mint viseljed szenvedéseid keresztjét, hogy hasznod legyen abból. Vedd hát föl keresztedet és kövesd Őt türelemmel, megadással, kitartással és nyugodjál meg szent akaratán. Képtelen vagy rá? Akkor kérd meg isteni Mesteredet, adja meg neked a képességet. Jézus kívánja azt, hogy megtanuld a keresztviselés módját, melynek nagy jutalmát fizeti ki egykor: az örök boldogságot.

Könyörgés

Jézusom! Isteni példaképem és tanítóm! Ha Téged, az örök Atyának örök Fiát, a fény és dicsőség királyát, kereszttel terhelten a kínszenvedés halálútján látlak, erős elhatározás kél szívemben. Tudom, hogy azért is tetted mindezt értem, hogy példát adj arra, ami üdvömre szolgál. Belátom ezt és követlek, mert úgy akarom ezután hordozni az én szenvedéseimnek keresztjét, miként Te kívánod: türelemmel és alázattal. Téged követlek ezután, mert érzem, hogy szenvedélyeim erőt vesznek rajtam és a világ csábításainak nehezen tudok ellenállni. Mily nehezemre esik az örömökről lemondani, vágyaimat megfékezni és a világ élvezeteit kerülni, bár tudom, mily sokszor csábítanak ezek a bűnre. Adj erőt rossz szenvedélyeim leküzdésére és különösen segíts, hogy ezt a hibámat (itt gondolj főhibádra) megjavítsam. Zárd le szemeimet a világ csábításai előtt, segíts, hogy igénytelenségedet, tisztaságodat és engedelmességedet kövessem. Nem bánom, bocsáss reám akár szenvedést is, de adj erős is, hogy azt példád szerint viseljem. Rettegek a fájdalomtól, de azért félek tőle, mert megérdemlem azokat. Ó, szenvedő Szeretet, add hát reám a keresztet és követni foglak Téged. Ó Jézusom, nyújtsd ide szenvedésed keserű poharát, hadd iszom belőle én is egy cseppet. Veled együtt mondom: “Csak úgy múljék el tőlem e pohár, amint Istenem te akarod.”

Jézus Szíve litánia

 

Hetedik nap: A mi buzgó közbenjárónk Szíve

Ha ügyes-bajos dolgainkban valami adósságunk vagy bűnünk ügyében nem tudunk tisztába jönni, ügyünket ügyvédhez visszük és annak ügyességétől, hűségétől és buzgóságától várjuk a sikert. Van egy ügyvédünk, aki még az Isten országában is elintézi a szegény emberek ügyét-baját. Ez az ügyvéd Jézus Krisztus. Elintézi ő ott minden ügyünket, éspedig háromféleképpen:

1.       Mentséget hoz föl Atyjának megsértett fönsége előtt mellettünk és kieszközli Isten engesztelődését.

2.       Megfizeti tartozásunkat, melyeket az isteni igazság rovásunkra írt és azonfelül jótáll értünk.

3.       Előterjeszti a mi kérésünket a nagyhatalmú Istennek és pártfogolja azt. Mindez kinyilatkoztatott igazság, melyet maga a Szentlélek Isten bizonyít.

Szent János evangélista így ír: “Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, megcsaljuk magunkat, és nincs bennünk igazság…” (1Jn 1,8) “De ha valaki vétkezett is, van szószólónk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. Ő az engesztelés a mi bűneinkért, de nemcsak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is.” (1Jn 2,1-2) Szent Pál pedig ezt mondja: “Ki lenne hát az, aki kárhoztat? Talán Krisztus Jézus, aki meghalt, mi több, fel is támadt, Isten jobbján van, és közbenjár értünk?” (Róm 8,34) Biztos tehát, hogy Jézus Szíve a mi hű szószólónk. Ő kieszközölheti mennyei Atyjánál, ami után vágyódsz.

Könyörgés

Isteni Megváltóm! A Szentírásban világosan bennfoglaltatik, hogy szószólónk vagy az Atyánál. Magad választottad e hivatalt és hűen, szerető buzgósággal jársz el abban mindazokért, akik benned bíznak.

A szeretet, melyet mennyei Atyád irántad táplál, oly nagy, hogy annak nem tud ellenállni. Lázár sírjánál magad mondottad, hogy Ő téged mindenkor meghallgat. Ettől a hittől áthatva és a Te részvevő segélyre kész Szívedben bízva járulok eléd és föltárom ügyemet. Vétkeztem Atyád ellen és az Ő szent Fölségének haragját méltán magamra vontam. Az Ő szigorú igazságosságának sokkal tartozom, de nincs, amiből kiegyenlítsem adósságomat, így a büntetéssujtásától kell félnem. Ezenfelül nagy szükségben vagyok (itt gondolj a bajodra) melyen csak Atyád hatalma tud segíteni. Ó, jóságos közbenjáróm, menj égi Atyádhoz, az én Atyámhoz, Istenedhez, és az én Istenemhez. Engeszteld ki őt, hiszen én őszintén és szívemből bánom, hogy oly sokszor vétettem ellen. Egyenlítsd ki nagy érdemeidnek véghetetlen kincseiből az én tartozásomat és eszközöld ki a segítséget számomra jelen szükségemben, hogy megkapjam e kegyet, melyre olyannyira szükségem van. A “Miatyánk”-ban megtanítottál rá, hogyan kell kérni, követem hát ezt az oktatásodat. Járulj velem együtt Atyád elé és támogass a Te közbenjáró Szívednek egész szeretetével, amidőn kiejtem e szavakat: Miatyánk…

Jézus Szíve litánia

 

Nyolcadik nap: A mi jó Pásztorunk Szíve

Az Üdvözítő a jó pásztorról mondott példabeszédében önmaga képét rajzolta meg és figyelmessé tett, milyen ügyelő, éber és segítségre kész szíve van hozzánk. Mindazt, amit a jó pásztorról mond, megtette már mindannyiunkkal, teveled is. Szerető Szíve bírta őt arra, hogy bűnös tévelygésedben utánad menjen, a kegyelem szerető hangján hívogassa nevedet, hogy visszatérj a jó útra. Amikor megtalált, irgalmasan fölvett vállaira, visszavitt a nyájhoz, vérével mosogatta sebeidet és begyógyította azokat. Szerető Szíve még saját életét is föláldozta éretted. A halálos bűnnek koporsójában feküdtél és Jézus önélete árán föltámasztott az istenfiúság új életére. Szerető Szíve a legjobb táplálékot adja, amikor szentséges testét és drága vérét adja eledeledül és italodul az Oltáriszentségben. Jópéldával jár előtted, hogy az egyenes úton vezessen, megóvván a tévutaktól és szakadékoktól. Éjjel-nappal ügyel reád, hogy a kísértés ragadozó farkasa el ne ragadjon. Nem nyugszik, míg e világnak veszélyeiből biztonságba nem vezetett és el nem helyezett a mennyország boldog honába. Tagadhatod-e mindezt? Nemde, ha őszinte akarsz lenni, meg kell vallanod: igen, mindezt megtette az Üdvözítő értem, az Ő Szíve valóban a legjobb és leggondosabb pásztornak a szíve. Jézus mondta: “Az én juhaim ismernek engem és hallgatnak szavamra.” (Lsd. Jn 10,14.27) Rajta hát, mutasd meg, hogy ismered jó Pásztorodat és hallod szavát, mellyel hívogat: “Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám!” (Jn 7,37) “Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket.” (Mt 11,28) Bízd rá magad az Ő vezetésére. Menekülj hozzá, ha veszély fenyeget, mutasd meg sebeidet, ha sajognak azok, keresd nála az enyhülés hűsítő italát, ha a szenvedés forrósága kínoz.

Könyörgés

Jézus Krisztus, Üdvözítőm és Istenem! Kétségbevonhatatlan igazságnak ismerem el, mert Te mondtad, hogy jó pásztorom vagy. Ha nem mondtad volna, akkor is hinnem kellene, mert egész életed azt mutatja, hogy gondolsz rám és az én egész életem bizonyítja Te gondosságodat. Bár egész életemet szent Szívednek gondjaira és felügyeletére bíztam volna! Bár ne távoztam volna mellőled soha, akkor nem jutottam volna annyi baja és szomorúságba. De sajnos, annyiszor hűtlen lettem Hozzád és elhagyván parancsaid útjait, a bűn mélységeibe buktam, hol most a vétek sebeitől borítva fekszem. Az ínség mélységéből kiált föl Hozzád, ó jó Pásztor, a Te eltévedt bárányod. Könyörülj rajtam! Mutasd meg csak még egyszer, hogy irgalmas szívű vagy hozzám; azok után, amiket eddig tettél velem, alig hihetem, hogy el akarsz taszítani. Ehhez a türelmes Szívedhez sóhajtok föl tehát és kérve-kérlek, járult mennyei Atyád elé, eszközöld ki számomra előbb bűneim bocsánatát és a kegyelmet, hogy életem megjavíthassam. Azonkívül szerezd meg nekem e kérésem teljesítését is (itt gondolj kívánságodra), melynek elnyeréséért e kilencnapi ájtatosságot tartom. Ó, jó Pásztorunknak szent Szíve, légy irgalmas hozzám.

Jézus Szíve litánia

 

Kilencedik nap: A mi irgalmas főpapunk Szíve

A főpap hivatása, hogy közbenjáró legyen Isten és ember között. Feladata, hogy népének ügyét, áldozatait és imáit Istennek ajánlja és viszont népének kegyelmet, bocsánatot, segítséget és vigasztalást hozzon. E tisztét akkor tölti be legjobban, ha

1.       részvétteljes szíve van hívei iránt,

2.       ha maga is nagy kegyben áll Isten előtt tiszta és szentéletű szívéért,

3.       ha Istennek kedves áldozatot tud hozni.

Az ilyen főpap biztos, hogy mindent megnyerhet Istentől. És most gondoljuk át hívő lélekkel mit mond Szent Pál apostol Jézus Krisztusról.

Jézus Krisztusnak végtelenül irgalmas Szíve van hozzánk. “Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tud részvéttel lenni gyöngeségeink iránt, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűnt kivéve.” (Zsid 4,15)

Jézus nagy szeretetben és kegyen áll Atyjánál szentséges istenemberi Szíve miatt. “Ilyen főpapunk legyen: szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elkülönített, és fölségesebb az egeknél.” (Zsid 7,26) “Így örökre üdvözítheti is azokat, akik általa Istenhez közelednek, hisz mindenkor él, hogy értük közbenjárjon.” (Zsid 7,25)

Jézus Istennek a legtetszőbbet hozza áldozatul: saját Szíve vérét.„Krisztus nem is bakok vagy borjak vére által, hanem a saját vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.” (Zsid 9,12)

Minthogy tehát Jézus Krisztus Szíve valóban a legjobb és leghathatósabb főpapi Szív, bízd tehát rá imáidat, hogy áldozatával egyesítve azt az Atya trónusa elé vigye és meghallgatását kieszközölje. Most is állandóan gyakorolja főpapi hivatalát az égben és ma is a földön minden szentmisében, melyeket az egész világon bemutatnak. A nagy Szent Pál apostol írja: “Mivel tehát olyan kiváló főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten Fia, járuljunk ezért bizalommal a kegyelem trónja elé, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk az alkalmas időben való segítségre.” (Zsid 4,14.16)

Könyörgés
Imádott Megváltóm, Jézus Krisztus: hiszem, amit igéd tanít. Hiszem, hogy Atyád örök rendeletével örökös főpapunkká szentelt, hogy örök áldozatot mutass be és imádkozzál értünk. Hiszem, hogy a Te áldozatod egyben a legmagasztosabb, a legszentebb, a legtisztább és Istennek legtetszőbb, mert szeretetből árad és benne sebeidet, véredet, szívedet, végtelen érdemeidet, saját magadat mutatod be neki. Hiszem, hogy bensőséges könyörületességed ösztönzi arra Szívedet, hogy főpapi tiszted gyakorold. Hiszem, hogy e tevékenységeddel Atyádat kiengeszteled helyettünk. Hiszem, hogy e hivatásodban járván, imádásunkat, dicséretünket és hálánkat Atyád elé viszed és helyükbe kegyelmet kérsz szükségeinkben. E hitem bátorít föl, Jézusom, hogy hozzád forduljak. A te főpapi Szívedre mint oltárra helyezem minden ügyemet. Tudom, hogy ilyen paptól és ilyen oltártól semmit sem tagad meg Istenünk. Fogadj be engem is, minden szentmise áldozatba, melyet ma az egész földkerekségen bemutatsz és melyben újra önmagad áldozod föl az egész emberiségért. Szent Szívedből törjön értem az ég felé a kérés, hogy bocsássa meg az Úr a Te érdemeidért bűneimet, melyeket szívemből megbánok. Kérd Atyádat Szíved szeretetével, hogy adja meg nekem e kegyelmet (mondd el kérésedet), melyért e novénát tartom. Ha megkapom azt, amiért esedezem Szent Szív tiéd a dicsőség, mert ez jele lesz annak mennyire kedvel téged az Atya. Szerezz tehát Jézusom dicsőséget szent Szívednek kérésem meghallgatásának kiesdésével és nagyobb lesz a hitem, erősebb a reményem és lángolóbb szeretetem a Te főpapi Szíved iránt. Ámen.

Jézus Szíve litánia

Az „Ellenállhatatlan Kilenced”

Ezt imádkozta Pio atya azokért, akik segítségét és közbenjárását kérték az Úrnál, és bensőségesen csak „az ő ellenállhatatlan kilencedének” nevezte. Ezen egyszerű szavak végigimádkozását követően árasztotta Isten a Pio atyához zarándokló és imádságát kérő sok-sok ezer hívőre – és hitetlenre is – kegyelmének csodálatos jeleit.

Imádkozásának módja: Kilenc napon keresztül mindennap imádkozzuk el a Kilenced mindhárom tételét.


A KILENCED

 1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:… Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

 

 1. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.” Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:…
  Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

 

 1. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” Íme, most szavad csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:… Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…

Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

 

Befejezés

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!

 

Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!

Szent Pio atya, kérünk, imádkozd te is velünk kedves imádat

 

15 IMA JÉZUS SZENVEDÉSÉRŐL

SZENT BRIGITTA: A BOLDOGSÁG TITKA


Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban. Szent Brigitta “észak nagy misztikusa” a XIV. századi Svédországban született előkelő családból. Tizennégy éves korában férjhez adták. A boldog keresztény házasságból nyolc gyermek született. Olyan szellemben nevelte őket, amint azt egy látomásában a Szent Szűz meghagyta neki: “Úgy igyekezz, hogy gyermekeid az én gyermekeim is legyenek!” Férje halála után, lemondva javairól két éves teljes visszavonultságban élt. Látomásait- melyek egyébként hét éves korában kezdődtek- svéd nyelven kezdte lejegyezni. Élete kemény időszakában ismerte fel a Krisztusnak felajánlott szenvedések értékét és megértette, hogy az emberben a bűn lealacsonyodást, az Istenben való kiengesztelődés pedig szabadságot, az emberi kiteljesedést jelenti. Imában kérte a Szenvedés Emberét, Krisztust, hogy tudassa vele: hány ostorcsapást és ütleget kellett elviselnie szenvedése során?


Az isteni Üdvözítő meghallgatta kérését, megjelent Brigittának és így szólt:” Megváltó szenvedéseim alatt testemre 5480 ütést mértek. Sebeim tiszteletére és megdicsőitésére imádkozzál egy éven át naponta 15 Miatyánkot és 15 Üdvözlégyet azokkal az imákkal, melyeket tollba mondok neked.Így az év lezártával minden Szent Sebemet megtiszteled.”Az Úr Jézus Szent Brigittának és mindazoknak, akik ezeket az imákat egy éven át naponta végzik, a következőket igérte:


 1. Rokonságából 15 lelket kiszabadítok a Tisztitótűzből.
  2. Rokonságából 15 lelket megtartok a kegyelemben.
  3. Rokonságából 15 bűnös lélek megtér.
  4. Ezen ima végzői elérik a tökéletesség első fokát.
  5. Halála előtt 15 nappal Testemmel és Véremmel táplálom, hogy megmentsem az örök éhségtől és szomjúságtól.
  6. Halála előtt 15 nappal megadom a kegyelmet, hogy felismerje összes bűneit, hogy azok felett tökéletes bánatot tarthasson.
  7. Győzelmes Szent Keresztem jele, segítsége és védelmezője lesz az ellenség minden támadásával szemben.
  8. Halála előtt eljövök hozzá legdrágább, szeretett Édesanyámmal.
  9. Lelkét Én magam fogadom és vezetem az örök boldogságba.
  10. Az örök életben Istenségem Forrásából bőségesebben juttatok azoknak, akik ezt az imát elvégzik.
  11. A még hosszú időn át halálos bűnben élőknek is megbocsátom bűneiket, ha ezt az imát elvégzik.
  12. Én magam oltalmazom meg őket a kisértésektől.
  13. Érzékszerveiket épségben megőrzöm.
  14. Megóvom őket a hirtelen haláltól.
  15. Megmentem lelküket az örök kárhozat veszélyétől.
  16. Mindent elnyernek, amit a Boldogságos Szűz által kérnek Istentől.
  17. Akik egész életükben öntörvényűen éltek bár, és emiatt már másnap meg kellene halniuk, ha ezt az imát el akarják mondani, meghosszabbítom életüket.
  18. Az ima elmondója minden alkalommal részleges búcsút nyer.
  19. A Mennyben a legmagasabb angyali karok boldogságát juttatom neki.
  20. Aki ezt az imát másokkal megismerteti, sosem lesz lelki örömök nélkül, és az örök boldogságban részesül.
  21. Azon a helyen, ahol valaki ezt az imát mondja, Isten mindig jelen lesz kegyelmével. Szent Brigitta ezeket az igéreteket a megfeszített Krisztus képe előtt kapta.

Napi elmélkedés Jézus Krisztus szenvedéseiről

Az Isteni Üdvözítő többek között a következő igéreteket nyilatkoztatta ki Szent Brigittának: ” Tudjátok meg, hogy azoknak, akik 12 évig naponta 7 Miatyánkot és 7 Üdvözlégyet imádkoznak drága Vérem tiszteletére, a következő kegyelmekben halmozom el:

 

 1. Nem jutnak a tisztitótűzbe.
  2. Felveszem őket a vértanúk soraiba, mintha vérüket ontották volna hitükért.
  3. Óhajuk szerint rokonságukból három lélek szenteket formáló kegyelmeket kap.
  4. Rokonságukból a lelkek negyediziglen a pokoltól megmenekülnek.
  5. Halálukról egy hónappal előbb tudomást szereznek.Ha meghalnának ezen idő alatt úgy tekintem, mintha ezeket a feltételeket már teljesítették volna. “X. Ince pápa igaznak találta ezt a kinyilatkoztatást, és hozzáfűzte: a lelkek, akik ezeket a feltételeket teljesítik, minden nagypénteken egy lelket kiszabadítanak a tisztitótűzből. Egyben ajánlotta, hogy a hét Miatyánkhoz a következő imákat füzzék hozzá:

 

Bevezetés
Jézusom, most hétszer akarom elimádkozni a Miatyánkot, egyesülve azon szeretettel, mellyel szívedben ezt az imát megszentelted és megédesítetted. Vedd fel ajkamról isteni Szívedbe, javítsd és tökéletesítsd annyira, hogy a teljes Szentháromságnak annyi tiszteletet és örömet szerezzen, amennyit Te a földön ezzel az imával szereztél Neki és áradjon ez legszentebb emberségedre, szent Sebeid és belőlük folyó szentséges Véred megdicsőítésére.


 1. Körülmetéltetés

Miatyánk…Üdvözlégy…Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Jézus első sebeit, első fájdalmait, első vérontását, engesztelésül a magam és minden ember fiatalkori bűneiért, az első halálos bűnök megakadályozására, különösen a rokonságomban.


2.Vérrel verejtékezés

Miatyánk… Üdvözlégy…Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Jézus Szíve borzalmas szenvedéseit az Olajfák hegyén, vérrel verejtékezésének minden egyes cseppjét, engesztelésül a magam és minden ember szívben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az Isten- és felebaráti szeretet gyarapodásáért

 

 1. Ostorozás

Miatyánk… Üdvözlégy…Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban.

 1. Tövissel koronázás

Miatyánk…. Üdvözlégy… Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Neked a tövissel koronázott szent Fő sebeit, fájdalmait és belölük kifolyt drágalátos Vérét, engesztelésül a magam és minden ember bűneiért, melyeket értelmünk követett el, ilyen bűnök megakadályozására és Krisztus Királysága tiszteletének terjedéséért.


 1. Kereszthordozás

Miatyánk…. Üdvözlégy… Örök Atya ! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Neked Jézus szenvedéseit a keresztúton, különösen jobb válla szent sebét, és abból kifolyó szentséges Vérét, a magam és minden ember ellenkezéséért a kereszttel szemben, a szent rendelésed elleni zúgolódásokért, a nyelvvel elkövetett összes bűnökért, ilyen bűnök megakadályozására és a kereszt szeretetéért.


 1. Keresztre feszítés

Miatyánk… Üdvözlégy… Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom édes isteni Fiadat a kereszten, felfeszíttetését, felemeltetését, kezei és lábai szent Sebét, belölük ömlő drága Vérének három sugarát, teljes szegénységét, tökéletes engedelmességét, összes testi és lelki gyötrelmét, drága halálát, annak vérnélküli megújítását minden szentmisében a földön, engesztelésül a szent fogadalmak és szabályok megsértéséért, elégtételül a magam és az egész világ bűneiért, a betegekért, haldoklókért, szentéletű papokért és hívekért, a Szentatya szándékára, a keresztény családok helyreállításáért, a hit bátor megvallásáért, hazánkért, a népek egységéért Krisztusban és Egyházában, és a szakadárokért.

7. A Szent Oldal megnyitása

Miatyánk… Üdvözlégy… Örök Atya! Fogadd el kegyelmesen az Anyaszentegyház szükségleteiért és az egész világ bűneiért Jézus szentséges Szívének szívsebéből ömlő drágalátos Vért és Vizet, és légy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Krisztus Vére, szentséges Szívének utolsó, drágalátos tartalma, moss tisztára minden büntetéstől, melyet bűneimmel magamra vontam és oltsd ki az én és minden szegény lélek lángjait a tisztitótűzben. Ámen

 

15 IMA JÉZUS SZENVEDÉSÉRŐL

 

 1. Krisztus szenvedésének kezdete

Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged. Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bűnös vágya, üdve és reménysége. Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig. Kérlek emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot! Emlékezzél, Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztald őket. Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál: “Szomorú az én lelkem mindhalálig.” Emlékezz, Uram, a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Júdás elárult. Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak, és három bíró elitélt, mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt. Emlékezz Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak, oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek. Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztre feszítésed előtt kellett elszenvedned, kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét, add, hogy bűneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem! Ámen.


 1. Krisztus kigúnyolása

Miatyánk…, Üdvözlégy… Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak, és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet. A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök hozzád, Megváltom, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségtől! Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget! Ámen.

 

 1. Krisztus keresztre szegezése

 

Miatyánk….Üdvözlégy… Jézusom a szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr vagy mindenek felett. Néked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szögekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád. És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben Testedet taszítgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat – Testedet kifeszítve – kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek. Erre a legszentebb szenvedésre kérlek Téged, Jézusom, hogy Téged mindig, mindenek fölött szeresselek ! Ámen.


 1. Krisztus imája a keresztre feszítőiért

 

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy Szent Sebeid által sebeink begyógyulhassanak. Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a Te kínodhoz. Tövissel koronázott Szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És Te mégis felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek!” Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy ezáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát! Ámen.


 1. Krisztus irgalmassága a megtérő bűnösök iránt

 

Miatyánk….Üdvözlégy… Jézusom, az Örök Fény tükre! Emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságod fényében megláttad szenvedéseid hiábavalóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják. Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad: „Még ma velem leszel a paradicsomban.” Kérlek légy irgalmas hozzám is halálom óráján! Ámen.

 

 1. Krisztus végrendelete a kereszten

Miatyánk….Üdvözlégy…. Jézusom imádásra méltó drága Királyom! Emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, mikor mint közönséges bűnözőt, mezítelenül a keresztre vontak és felemeltek. Mindenkitől elhagyatva csak Édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végig szenvedte kínos keresztutad és haláltusád. Akkor adtad nekünk Őt anyánkul, mikor Hozzá és Jánoshoz így szólt: „Íme a te anyád, és íme a te fiad!” Irgalmas Megváltom, az Édesanyád lelkét átjárt török fájdalmaira kérlek, szánj meg engem is, ha szenvedek, adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom órájában. Amen.


 1. Krisztus szomjúhozása

Miatyánk…..Üdvözlégy… Jézusom a szeretet, a gyengédség és az irgalom kimeríthetetlen forrása! Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál: ”Szomjazom!” Tudom, hogy az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad. Kérlek, Téged, Megváltom, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre irántad, hogy meghalljon bennem minden testi vágy és világi kívánság és csak utánad vágyakozzam! Ámen.


 1. Krisztus itala

Miatyánk…. Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél. Erre a szeretetre kérlek isteni Megváltom, add meg a kegyelmet, hogy szent Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam. Ámen.


 1. Krisztus imája a kereszten

Miatyánk….Üdvözlégy… Jézusom királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme! Emlékezz a fájdalmakra melyeket halálod közeledtén éreztél a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál: “Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!” Elhagyatottságod kínjaira kérlek, és könyörgök Hozzád, Megváltóm, ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben! Ámen.


 1. Krisztus nagyszámú sebei

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, az Erő és a Tisztaság. Emlékezz meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Az egész testedet borító sebekre kérlek, hogy – megtartva parancsaidat – a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged. Ámen.


 1. Krisztus mély sebei

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége. Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak, az én bűneim miatt is. Kérlek Téged, Megváltom, rejts el engem, bűnöst, sebeidbe Mennyei Atyád haragja elől! Ámen.

Miatyánk…Üdvözlégy.

12. Krisztus vérző sebei

Jézusom, az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy. Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó szent Véred pirosra festett. Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél. Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk? Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet irántad, gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökkévalóságban, minden jónak és örömnek Forrása, Jézusom, egyetlen igazi szerelmem! Ámen.


 1. Krisztus utolsó gyötrelme

Miatyánk…. Üdvözlégy… Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen diadalmas Királyom! Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad fejedet és felkiáltottál: ”Beteljesedett!” Erre a végső szenvedésre kérlek Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást! Ámen. 

 1. Krisztus halála

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő forrása, Isten dicsőségének visszfénye. Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó, megtört Szívedből fakadtak és tolultak ajkadra: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az Ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek! Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadba Hozzád visszatérő lelkemet! Ámen.


 1. Krisztus utolsó és teljes vérontása

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki. Szent Tested – mint elhervadt csokor mirha – függött a kereszt fáján, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága Véredre kérlek Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át! Szoríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át!
Ámen.


Befejezés
Miatyánk…Üdvözlégy… Szeretetteljes drága Jézusom, keserves kínszenvedésed és drágalátos Véred ontása ámulatba ejti szívemet! Dicsőítelek és magasztallak Téged nap mint nap, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Hálával telik meg szívem, mert Te vállaltad értem, lelkem megmentéséért szenvedésed leírhatatlan gyötrelmeit. Kérlek add kegyelmedet, hogy kisebb nagyobb keresztjeimet én is szeretettel viseljem és fel tudjam ajánlani embertársaimért, hogy minél több embernek Te legyél a reménysége és Téged mindenek felett szeressenek! Ámen

Jézus Szenvedése

Tizenöt ima, melyet a mi Urunk, Jézus Krisztus Szent Brigittának mondott Rómában, a Szent Pál templomban. Szent Brigitta “észak nagy misztikusa” a XIV. századi Svédországban született előkelő családból. Tizennégy éves korában férjhez adták. A boldog keresztény házasságból nyolc gyermek született. Olyan szellemben nevelte őket, amint azt egy látomásában a Szent Szűz meghagyta neki: “Úgy igyekezz, hogy gyermekeid az én gyermekeim is legyenek!” Férje halála után, lemondva javairól két éves teljes visszavonultságban élt. Látomásait- melyek egyébként hét éves korában kezdődtek- svéd nyelven kezdte lejegyezni. Élete kemény időszakában ismerte fel a Krisztusnak felajánlott szenvedések értékét és megértette, hogy az emberben a bűn lealacsonyodást, az Istenben való kiengesztelődés pedig szabadságot, az emberi kiteljesedést jelenti. Imában kérte a Szenvedés Emberét, Krisztust, hogy tudassa vele: hány ostorcsapást és ütleget kellett elviselnie szenvedése során?

Az isteni Üdvözítő meghallgatta kérését, megjelent Brigittának és így szólt:” Megváltó szenvedéseim alatt testemre 5480 ütést mértek. Sebeim tiszteletére és megdicsőitésére imádkozzál egy éven át naponta 15 Miatyánkot és 15 Üdvözlégyet azokkal az imákkal, melyeket tollba mondok neked.Így az év lezártával minden Szent Sebemet megtiszteled.”Az Úr Jézus Szent Brigittának és mindazoknak, akik ezeket az imákat egy éven át naponta végzik, a következőket igérte:


 1. Rokonságából 15 lelket kiszabadítok a Tisztitótűzből.
  2. Rokonságából 15 lelket megtartok a kegyelemben.
  3. Rokonságából 15 bűnös lélek megtér.
  4. Ezen ima végzői elérik a tökéletesség első fokát.
  5. Halála előtt 15 nappal Testemmel és Véremmel táplálom, hogy megmentsem az örök éhségtől és szomjúságtól.
  6. Halála előtt 15 nappal megadom a kegyelmet, hogy felismerje összes bűneit, hogy azok felett tökéletes bánatot tarthasson.
  7. Győzelmes Szent Keresztem jele, segítsége és védelmezője lesz az ellenség minden támadásával szemben.
  8. Halála előtt eljövök hozzá legdrágább, szeretett Édesanyámmal.
  9. Lelkét Én magam fogadom és vezetem az örök boldogságba.
  10. Az örök életben Istenségem Forrásából bőségesebben juttatok azoknak, akik ezt az imát elvégzik.
  11. A még hosszú időn át halálos bűnben élőknek is megbocsátom bűneiket, ha ezt az imát elvégzik.
  12. Én magam oltalmazom meg őket a kisértésektől.
  13. Érzékszerveiket épségben megőrzöm.
  14. Megóvom őket a hirtelen haláltól.
  15. Megmentem lelküket az örök kárhozat veszélyétől.
  16. Mindent elnyernek, amit a Boldogságos Szűz által kérnek Istentől.
  17. Akik egész életükben öntörvényűen éltek bár, és emiatt már másnap meg kellene halniuk, ha ezt az imát el akarják mondani, meghosszabbítom életüket.
  18. Az ima elmondója minden alkalommal részleges búcsút nyer.
  19. A Mennyben a legmagasabb angyali karok boldogságát juttatom neki.
  20. Aki ezt az imát másokkal megismerteti, sosem lesz lelki örömök nélkül, és az örök boldogságban részesül.
  21. Azon a helyen, ahol valaki ezt az imát mondja, Isten mindig jelen lesz kegyelmével. Szent Brigitta ezeket az igéreteket a megfeszített Krisztus képe előtt kapta.

   

Napi elmélkedés Jézus Krisztus szenvedéseiről

Az Isteni Üdvözítő többek között a következő igéreteket nyilatkoztatta ki Szent Brigittának: ” Tudjátok meg, hogy azoknak, akik 12 évig naponta 7 Miatyánkot és 7 Üdvözlégyet imádkoznak drága Vérem tiszteletére, a következő kegyelmekben halmozom el:

 

 1. Nem jutnak a tisztitótűzbe.
  2. Felveszem őket a vértanúk soraiba, mintha vérüket ontották volna hitükért.
  3. Óhajuk szerint rokonságukból három lélek szenteket formáló kegyelmeket kap.
  4. Rokonságukból a lelkek negyediziglen a pokoltól megmenekülnek.
  5. Halálukról egy hónappal előbb tudomást szereznek.Ha meghalnának ezen idő alatt úgy tekintem, mintha ezeket a feltételeket már teljesítették volna. “X. Ince pápa igaznak találta ezt a kinyilatkoztatást, és hozzáfűzte: a lelkek, akik ezeket a feltételeket teljesítik, minden nagypénteken egy lelket kiszabadítanak a tisztitótűzből. Egyben ajánlotta, hogy a hét Miatyánkhoz a következő imákat füzzék hozzá:

 

Bevezetés
Jézusom, most hétszer akarom elimádkozni a Miatyánkot, egyesülve azon szeretettel, mellyel szívedben ezt az imát megszentelted és megédesítetted. Vedd fel ajkamról isteni Szívedbe, javítsd és tökéletesítsd annyira, hogy a teljes Szentháromságnak annyi tiszteletet és örömet szerezzen, amennyit Te a földön ezzel az imával szereztél Neki és áradjon ez legszentebb emberségedre, szent Sebeid és belőlük folyó szentséges Véred megdicsőítésére.


 1. Körülmetéltetés

Miatyánk…Üdvözlégy…Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Jézus első sebeit, első fájdalmait, első vérontását, engesztelésül a magam és minden ember fiatalkori bűneiért, az első halálos bűnök megakadályozására, különösen a rokonságomban.

2.Vérrel verejtékezés

Miatyánk… Üdvözlégy…Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Jézus Szíve borzalmas szenvedéseit az Olajfák hegyén, vérrel verejtékezésének minden egyes cseppjét, engesztelésül a magam és minden ember szívben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az Isten- és felebaráti szeretet gyarapodásáért

 1. Ostorozás

Miatyánk… Üdvözlégy…Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Neked a sok ezer sebet, a borzalmas fájdalmakat és Jézus ostorozásakor folyt drágalátos vérét, engesztelésül a magam és minden ember testiségben elkövetett bűneiért, ilyen bűnök megakadályozására, az ártatlanság megőrzéséért, különösen a rokonságomban.

 1. Tövissel koronázás

Miatyánk…. Üdvözlégy… Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Neked a tövissel koronázott szent Fő sebeit, fájdalmait és belölük kifolyt drágalátos Vérét, engesztelésül a magam és minden ember bűneiért, melyeket értelmünk követett el, ilyen bűnök megakadályozására és Krisztus Királysága tiszteletének terjedéséért.

 1. Kereszthordozás

Miatyánk…. Üdvözlégy… Örök Atya ! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom Neked Jézus szenvedéseit a keresztúton, különösen jobb válla szent sebét, és abból kifolyó szentséges Vérét, a magam és minden ember ellenkezéséért a kereszttel szemben, a szent rendelésed elleni zúgolódásokért, a nyelvvel elkövetett összes bűnökért, ilyen bűnök megakadályozására és a kereszt szeretetéért.

 1. Keresztre feszítés

Miatyánk… Üdvözlégy… Örök Atya! Mária szeplőtelen kezei és Jézus isteni Szíve által felajánlom édes isteni Fiadat a kereszten, felfeszíttetését, felemeltetését, kezei és lábai szent Sebét, belölük ömlő drága Vérének három sugarát, teljes szegénységét, tökéletes engedelmességét, összes testi és lelki gyötrelmét, drága halálát, annak vérnélküli megújítását minden szentmisében a földön, engesztelésül a szent fogadalmak és szabályok megsértéséért, elégtételül a magam és az egész világ bűneiért, a betegekért, haldoklókért, szentéletű papokért és hívekért, a Szentatya szándékára, a keresztény családok helyreállításáért, a hit bátor megvallásáért, hazánkért, a népek egységéért Krisztusban és Egyházában, és a szakadárokért.

7. A Szent Oldal megnyitása

Miatyánk… Üdvözlégy… Örök Atya! Fogadd el kegyelmesen az Anyaszentegyház szükségleteiért és az egész világ bűneiért Jézus szentséges Szívének szívsebéből ömlő drágalátos Vért és Vizet, és légy irgalmas és kegyelmes hozzánk. Krisztus Vére, szentséges Szívének utolsó, drágalátos tartalma, moss tisztára minden büntetéstől, melyet bűneimmel magamra vontam és oltsd ki az én és minden szegény lélek lángjait a tisztitótűzben. Ámen

 

Befejezés
Miatyánk…Üdvözlégy… Szeretetteljes drága Jézusom, keserves kínszenvedésed és drágalátos Véred ontása ámulatba ejti szívemet! Dicsőítelek és magasztallak Téged nap mint nap, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Hálával telik meg szívem, mert Te vállaltad értem, lelkem megmentéséért szenvedésed leírhatatlan gyötrelmeit. Kérlek add kegyelmedet, hogy kisebb nagyobb keresztjeimet én is szeretettel viseljem és fel tudjam ajánlani embertársaimért, hogy minél több embernek Te legyél a reménysége és Téged mindenek felett szeressenek! Ámen

15 IMA JÉZUS SZENVEDÉSÉRŐL

 

 1. Krisztus szenvedésének kezdete

Uram, Jézus Krisztusom, örök gyönyörűsége mindazoknak, akik szeretnek Téged. Te vagy az örömet túlszárnyaló öröm, minden bűnös vágya, üdve és reménysége. Szereteted örök bizonyságát adtad azzal, hogy felvetted emberi természetünket, s végtelen szeretetedből köztünk maradsz az idők végezetéig. Kérlek emlékezz fogantatásodtól kereszthalálodig értünk elszenvedett fájdalmakra, mellyel megváltottad a világot! Emlékezzél, Uram, hogy az utolsó vacsorán tanítványaid lábát mostad, majd szent Testedet és Véredet adtad nekik táplálékul, beszéltél nekik közeli szenvedésedről, és gyengéden vigasztald őket. Emlékezz a keserű fájdalomra, mikor így imádkoztál: “Szomorú az én lelkem mindhalálig.” Emlékezz, Uram, a halálfélelemre, melyet ifjúságod virágában kellett elszenvedned, mikor háromszori, vérrel verejtékező imád után tanítványod, Júdás elárult. Választott és kiemelt néped fiai fogtak el, hamis tanúk vádoltak, és három bíró elitélt, mindez a húsvéti nagy ünnepek kezdetén történt. Emlékezz Uram, hogy megfosztottak ruháidtól, gúnyból bíborpalástot adtak Rád, szemedet bekötötték, arcul vertek, tövissel koronáztak, kezedbe jogarként nádat adtak, oszlophoz kötöttek, ostorozó ütlegekkel borítottak, szidtak, gyaláztak, sértegettek. Mindezekre a fájdalmakra és gyötrelmekre, melyeket keresztre feszítésed előtt kellett elszenvedned, kérlek, hogy add meg nekem halálom előtt az igazi bűnbánat kegyelmét, add, hogy bűneimet meggyónhassam, és bocsánatodat elnyerjem! Ámen.

 1. Krisztus kigúnyolása

Miatyánk…, Üdvözlégy… Jézusom, Te, aki az angyalok szabadon választott öröme és az édenkert legfőbb boldogsága vagy, emlékezz a fájdalmakra és rettenetre, melyet akkor éreztél, mikor ellenségeid dühös oroszlánként vettek körül, ütlegek ezrével kínoztak, sértegettek, gyaláztak, és leírhatatlan kegyetlenséggel marcangolták Testedet. A sértő szavakért elszenvedett kínokra emlékezve könyörgök hozzád, Megváltom, szabadíts meg engem minden látható és láthatatlan ellenségtől! Védelmezz engem, hogy oltalmad alatt elnyerhessem az örök üdvösséget! Ámen.

 1. Krisztus keresztre szegezése

 

Miatyánk….Üdvözlégy… Jézusom a szentháromság második személyeként a világ teremtője vagy. Alkotója a mennynek és a földnek, korlátlan Úr vagy mindenek felett. Néked semmi határt nem szabhat. Te tartod össze a világmindenséget hatalmaddal és szereteteddel. Emlékezz azokra a szörnyű fájdalmakra, melyeket akkor éreztél, amikor a zsidók kezedet és lábadat a tompa szögekkel átverték, ütést ütés után mérve Rád. És mivel még akkor sem találtak szánalomra méltónak, dühükben Testedet taszítgatták, ezáltal sebeidet kitágították, és csontjaidat – Testedet kifeszítve – kiforgatták, amíg a keresztre szegeztek. Erre a legszentebb szenvedésre kérlek Téged, Jézusom, hogy Téged mindig, mindenek fölött szeresselek ! Ámen.

 1. Krisztus imája a keresztre feszítőiért

 

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, mennyei orvosom, akit a kereszten magasba emeltek, hogy Szent Sebeid által sebeink begyógyulhassanak. Emlékezz a zúzódásokra, elerőtlenedett tagjaidra, melyeket úgy kinyújtottak, hogy sem azelőtt sem azután nem volt kín, mely hasonlítható lenne a Te kínodhoz. Tövissel koronázott Szent Fejedtől a talpadig nem volt egyetlen ép hely sem, melyet kínzó fájdalom ne gyötört volna. És Te mégis felejtve saját szenvedéseidet, ellenségeidért így imádkoztál: “Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek!” Erre a nagy irgalmadra és kínszenvedésed kegyelmeire kérlek, hogy add meg nekem a tökéletes bánat kegyelmét, hogy ezáltal elnyerhessem bűneim bocsánatát! Ámen.

 1. Krisztus irgalmassága a megtérő bűnösök iránt

 

Miatyánk….Üdvözlégy… Jézusom, az Örök Fény tükre! Emlékezz a fájdalmakra, mikor isteni világosságod fényében megláttad szenvedéseid hiábavalóságát azokon a lelkeken, akik megátalkodtak a bűnben, s Istent elutasítják. Láttad az eltaszítottak végtelen seregét, és mélységes szánalmat éreztél a kárhozatba hulló lelkek iránt. Mélységes irgalmadra és különösen jóságodra, mellyel a latornak is azt mondtad: „Még ma velem leszel a paradicsomban.” Kérlek légy irgalmas hozzám is halálom óráján! Ámen.

 1. Krisztus végrendelete a kereszten

Miatyánk….Üdvözlégy…. Jézusom imádásra méltó drága Királyom! Emlékezz a kínra, amit akkor éreztél, mikor mint közönséges bűnözőt, mezítelenül a keresztre vontak és felemeltek. Mindenkitől elhagyatva csak Édesanyád maradt melletted mindvégig, aki végig szenvedte kínos keresztutad és haláltusád. Akkor adtad nekünk Őt anyánkul, mikor Hozzá és Jánoshoz így szólt: „Íme a te anyád, és íme a te fiad!” Irgalmas Megváltom, az Édesanyád lelkét átjárt török fájdalmaira kérlek, szánj meg engem is, ha szenvedek, adj erőt elviselni minden testi és lelki gyötrelmet, és légy segítségemre minden megpróbáltatásomban, de különösen halálom órájában. Amen.

 1. Krisztus szomjúhozása

Miatyánk…..Üdvözlégy… Jézusom a szeretet, a gyengédség és az irgalom kimeríthetetlen forrása! Határtalan szeretetedből a kereszten függve így szóltál: ”Szomjazom!” Tudom, hogy az egész emberiség üdvösségét szomjúhoztad. Kérlek, Téged, Megváltom, adj szívembe erős vágyat a tökéletesség után, gyullaszd fel szívemet szeretetre irántad, hogy meghalljon bennem minden testi vágy és világi kívánság és csak utánad vágyakozzam! Ámen.

 1. Krisztus itala

Miatyánk…. Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy a szív gyönyörűsége, a lélek öröme. Emlékezz az ecet és epe keserűségére, melyet a keresztfán értünk szeretetből megízleltél. Erre a szeretetre kérlek isteni Megváltom, add meg a kegyelmet, hogy szent Testedet és Véredet mindig méltóképpen vegyem magamhoz, főleg pedig halálom óráján vigasztalásomul fogadhassam. Ámen.

 1. Krisztus imája a kereszten

Miatyánk….Üdvözlégy… Jézusom királyi erő, tisztaság, az elme világossága, a lélek öröme! Emlékezz a fájdalmakra melyeket halálod közeledtén éreztél a keserűség tengerébe merülve, amikor a zsidók átkozódásai és bántalmazásai közben hangos szóval felkiáltottál: “Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!” Elhagyatottságod kínjaira kérlek, és könyörgök Hozzád, Megváltóm, ne hagyj el engem halálom órájának küzdelmeiben! Ámen.

 1. Krisztus nagyszámú sebei

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy a Kezdet és a Vég, az Élet, az Erő és a Tisztaság. Emlékezz meg arról, hogy értem szálltál alá a szenvedés mélységébe! Az egész testedet borító sebekre kérlek, hogy – megtartva parancsaidat – a Hozzád vezető keskeny úton járjak, a felebaráti szeretet útján, mely széles és könnyű mindazoknak, akik szeretnek Téged. Ámen.

 1. Krisztus mély sebei

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy minden irgalom és kegyelem mélysége. Emlékezzél sebeid mélységére és a borzalmas kínokra, melyeket ezek a sebek okoztak, az én bűneim miatt is. Kérlek Téged, Megváltom, rejts el engem, bűnöst, sebeidbe Mennyei Atyád haragja elől! Ámen.

Miatyánk…Üdvözlégy.

12. Krisztus vérző sebei

Jézusom, az igazság tükre, az egység jelképe, a szeretet köteléke vagy. Emlékezz a tengernyi sebre, melyek egész szent Testedet elborították, és amelyeket imádandó szent Véred pirosra festett. Világmindenséget átölelő fájdalom volt a Te fájdalmad, melyet irántunk való szeretetből tűrtél. Imádandó Jézusom! Mi többet tehettél volna még érettünk? Engedd, hogy a keresztutadra való emlékezés növelje bennem a hűséges szeretetet irántad, gyarapodjanak bennem szenvedéseid gyümölcsei, amíg el nem érlek az örökkévalóságban, minden jónak és örömnek Forrása, Jézusom, egyetlen igazi szerelmem! Ámen.

 1. Krisztus utolsó gyötrelme

Miatyánk…. Üdvözlégy… Jézusom, leghatalmasabb Úr, halhatatlan és legyőzhetetlen diadalmas Királyom! Emlékezzél a gyötrelmekre, amikor teljesen kimerülve lehajtottad fejedet és felkiáltottál: ”Beteljesedett!” Erre a végső szenvedésre kérlek Uram és Megváltóm, légy irgalmas hozzám életem utolsó óráján, hogy lelkem és szívem meg ne zavarodjék, hanem örömmel várja a Veled való találkozást! Ámen.

 

 1. Krisztus halála

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, Te vagy az Örök Atya egyszülött Fia, az erő forrása, Isten dicsőségének visszfénye. Emlékezzél a szavakra, melyek összetört Testedben már alig dobogó, megtört Szívedből fakadtak és tolultak ajkadra: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” A Te összehasonlíthatatlan értékű halálodra kérlek, dicsőség Királya, erősíts meg engem, és adj erőt, hogy ellen tudjak állni az Ördög csábításainak, a test kívánságainak, a világ hiúságának, és egyedül csak Neked éljek! Halálom után pedig fogadj be engem, földi zarándokot, a mennyei hazába, és öleld magadba Hozzád visszatérő lelkemet! Ámen.

 1. Krisztus utolsó és teljes vérontása

Miatyánk…Üdvözlégy… Jézusom, bőséges gyümölcsöt termő Szőlőtő Emlékezzél bőven omló Véredre, mely úgy áradt értünk, mint a szőlő leve a sajtolóban. A római katona lándzsájától átszúrt Szívedből vér és víz folyt ki. Szent Tested – mint elhervadt csokor mirha – függött a kereszt fáján, sápadt és halálosan fehér voltál. Keserű szenvedésedre és kiontott drága Véredre kérlek Jézusom, hogy sebezzed meg a szívemet, és bűnbánatom és szeretetem legyen ételem és italom egész életemen át! Szoríts egészen Magadhoz, szívem legyen örök lakóhelyed, minden szavam tetszésedre legyen, életem alkonya szolgáljon dicséretedre, hogy elnyerhessem Általad a mennyországot, és Téged az örök dicsőségben az ég minden angyalával és szentjével dicsérhesselek és magasztalhassalak az örökkévalóságon át!
Ámen.

Jézus Vére

AZ ÚR JÉZUS SZENT VÉRÉNEK LITÁNIÁJA

Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket!

 

Mennyei Atyaisten!

Irgalmazz nekünk.

Megváltó Fiúisten!

Szentlélek Úristen!

Szentháromság egy Isten!

Ó, Jézus Krisztus drága Vére, megváltásunk Vére, födj be minket és az egész világot!

Jézus Krisztus Vérének óceánja,

Szabadíts meg minket!

Jézus Krisztus Szentséggel és részvéttel teli Vére,

Jézus Krisztus drága Vére, erősségünk,

Jézus Krisztus drága Vére, az örökké tartó szövetség,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit alapja,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten fegyvere,

Jézus Krisztus drága Vére, isteni könyörület,

Jézus Krisztus drága Vére, a gonosz szellemek ostora,

Jézus Krisztus drága Vére, a fogságban lévők segítsége,

Jézus Krisztus drága Vére, Szentséges Bor,

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények erőssége,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény hit védelmezője,

Jézus Krisztus drága Vére, keresztények igaz hite,

Jézus Krisztus drága Vére, gyógyító Vér, ments meg minket!

Jézus Krisztus drága Vére, felkent Vér,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten gyermekeinek bátorsága,

Jézus Krisztus drága Vére, a keresztény harcosok fővezére,

Jézus Krisztus drága Vére, a feltámadás Vére,

Jézus Krisztus drága Vére, a mennyei angyalok Itala,

Jézus Krisztus drága Vére, a Mennyei Atya vigasztalója,

Jézus Krisztus drága Vére, a szentek ereje,

Jézus Krisztus drága Vére, a világ békéje,

Jézus Krisztus drága Vére, Égnek és Földnek Napsugara,

Jézus Krisztus drága Vére, szivárvány az Égben,

Jézus Krisztus drága Vére, az ártatlan gyermekek reménye,

Jézus Krisztus drága Vére, Isten szava a szívünkben,

Jézus Krisztus drága Vére, égi fegyver,

Jézus Krisztus drága Vére, isteni bölcsesség,

Jézus Krisztus drága Vére, a világ alapja,

Jézus Krisztus drága Vére, az Atyaisten irgalma,

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,

tisztítsd meg a világot a bűntől!

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,

újítsd meg a világot!

Ó, Jézus Krisztus legdrágább Vére,

taníts minket, hogyan vigasztaljuk Jézust!

 

Könyörögjünk! Ó, megváltásunk drága Vére, hiszünk, remélünk és bízunk Benned. Esedezve kérünk, szabadítsd ki azokat, akik a pokoli szellemek kezében vannak. Oltalmazd a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól és fogadd be őket a Te örök dicsőségedbe, Irgalmazz az egész világnak, és erősíts minket, hogy imádjuk és vigasztaljuk a Szentséges Szívet. Imádunk Téged, ó, irgalomnak drága Vére. Ámen.

 

Háromszor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! 

Felajánlás Jézus Szent Véréhez (Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!)

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.

Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet. Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak! Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.

 

JÉZUS DRÁGA VÉRÉNEK RÓZSAFÜZÉRE

Az Úr Jézus nyilatkoztatta ki Nwoye Barnabásnak Nigériában/Afrikában 1996-97-ben e szavakkal: „Fiam, fogadd ezt a rózsafüzért és mutasd be a világnak. Imádkozza minden ember az Én drága Vérem ellen elkövetett bűnök folytonos jóvátételeként…”„E rózsafüzér imádkozásáért nagy csodákat fogok művelni.” (1997. március 15.) „Gyermekeim! Ez a rózsafüzér egyesíti a Szent Fiam szenvedésével és Szent Vérével kapcsolatos összes ájtatosságot.” (Szűzanya szavai I997.jan.29.)

 

Az Úr Jézus ígéretei azoknak, akik a Szent Vér rózsafüzért tisztelettel imádkozzák

 1. Ígérem, hogy aki ezt a rózsafüzért imádkozza, az ördögi támadásoktól megvédem.
 2. 5 érzékszervét egészségben megőrzőm.
 3. A hirtelen haláltól megóvom.
 4. Halála előtt 12 órával inni fogja Szent Véremet és enni fogja Szent Testemet.
 5. Halála előtt 24 órával megmutatom neki 5 Szent Sebemet, hogy ezáltal mély bűnbánatot érezzen bűnei fölött és teljesen tudatában legyen azoknak.
 6. Aki e rózsafüzért kilencedként végzi, megkapja amit kér, imái meghallgatásra találnak.
 7. Sok csodát fogok művelni e rózsafüzér által.
 8. Lerombolok általa minden titkos (Isten ellenes) társaságot és irgalmammal sok lelket szabadítok ki a fogságból.
 9. Sok lelket szabadítok ki a tisztítótűzből.
 10. Megtanítom utamat annak, aki e rózsafüzér által tiszteli Szent Véremet.
 11. Irgalmas leszek azokhoz, akik irgalmasak Szent Sebeimhez és Véremhez.
 12. Mindazok, akik e rózsafüzér imát másokkal megismertetik, 4 év búcsút nyernek.

 

Ima a Szentlélekhez

Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét és szereteted tüzét gyullaszd fel bennünk!

 

 1. Áraszd ki Lelkedet, és minden életre kél!
 2. És megújítod a föld színét!

Könyörögjünk! Istenünk, Te híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod. Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével megismerjük, ami helyes, és az Ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk Krisztus, a mi Urunk által! Ámen

 

Apostoli hitvallás (… oldal.)

 

Ima a Szent Vérhez

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Miatyánk… Üdvözlégy (3-szor)… Dicsőség…

 

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

ELSŐ TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Kezének felszögelése

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te jobb Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér mentse meg az egész világot, és sok lelket térítsen meg. Ámen.

 

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Miatyánk… Üdvözlégy… (mindkettő a nagy szemre)

 

Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. (12-szer) Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az Isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

MÁSODIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Kezének felszögelése

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te bal Kezed drága Sebének azon fájdalma által, melyet a bal Kezeden átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér szabadítsa ki a tisztítótűzben szenvedő lelkeket, és védje meg a haldoklókat a gonosz szellemek támadásaitól. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Miatyánk… Üdvözlégy…

Tizenkétszer: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

HARMADIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus jobb Lábának felszögelése

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te jobb Lábad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a jobb Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér födje be a Katolikus Egyház alapját minden titkos és ördögi terv ellen. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Miatyánk… Üdvözlégy…

Tizenkétszer: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot.  Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen

 

NEGYEDIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus bal Lábának felszögelése

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te bal Lábad drága Sebének azon fajdalma által, melyet a Te bal Lábadon átvert szög okozott, az onnan kifolyó drága Vér védjen meg mindnyájunkat minden utunkon a gonosz szellem és csatlósainak minden támadása és terve ellen. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Miatyánk… Üdvözlégy…

Tizenkétszer: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. Dicsőség…

(felhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

ÖTÖDIK TITOK

A mi Urunk Jézus Krisztus Szent Oldalának átszúrása

(rövid elmélkedésre megállunk)

A Te Szent Oldalad drága Sebének azon fájdalma által, melyet a Szent Oldaladon átszúrt lándzsa okozott, az onnan kifolyó drága Vér és Víz gyógyítsa meg a betegeket, támassza fel a halottakat, oldja meg a jelen kor problémáit és tanítsa nekünk az utat Isten örök dicsőségéhez. Ámen.

Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Miatyánk… Üdvözlégy…

Tizenkétszer: Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot. Dicsőség…

(fejhajtás) Drága Vér, mely a mi Urunk Jézus Krisztus Szent Fejéből, az isteni Bölcsesség Templomából, az isteni Tudás Tabernákulumából, Égnek és Földnek Napsugarából árad, födj be minket most és mindörökké. Ámen.

 

BEFEJEZŐ IMÁK

Háromszor: Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében! 

 

Üdvözlégy Királynő, Irgalmasság Anyja! Életünk, édességünk, reménységünk, Üdvözlégy! Hozzád kiáltunk, Évának számkivetett fiai, hozzád sóhajtunk sírva és zokogva, e siralom völgyéből. Fordítsd reánk, tehát, Szószólónk, irgalmas szemedet, és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust, méhednek áldott gyümölcsét! Ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária. Ámen. (Salve Regina)

 

Könyörögjünk! Ó, Jézus Krisztus drága Szent Vére, tisztelünk és imádunk Téged örökké tartó szövetséged művéért, mely békét hoz az emberiségnek. Gyógyítsd a sebeket Jézus Szentséges Szívében. Vigasztald trónján a Mindenható Atyát, és mosd le az egész világ bűneit. Mindenki tiszteljen Téged! Ó drága Vér, irgalmazz! Ámen.

 

Jézus Szentséges Szíve,

Irgalmazz nekünk!

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,

Könyörögj érettünk!

Szent József, Szűz Mária jegyese,

Szent Péter és Szent Pál,

Szent János a Kereszt lábánál,

Szent Mária Magdolna,

Minden mennyei harcos és közbenjáró,

A mi Urunk minden szentjei,

Minden mennyei seregek,

Mária Légiója,

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Ima az ősök átkaitól való megszabadulásért

 

Örök Atya! Te vagy az egyedüli, halhatatlan Isten. Isten, aki a Szeretet, aki irgalmas és jóságos. Tekints Egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra és légy irgalmas.

Felajánlom Neked ostorozásának fájdalmait, Sebeit és Vérét a Tieidért, akik ama átkok terhe alatt élnek, melyek őseik bűneinek, engedetlenségeinek és a Veled kötött szövetség megszegésének következményei. Szabadíts meg minket Szent Fiad ostorozása által, gyógyíts Szent Sebei által, és ments meg drágalátos Vére által! Ámen.

Jézus Krisztus drága Szent Vére,

szabadíts meg az átkoktól!

Jézus Krisztus Szent Sebei,

gyógyítsátok sebeinket!

Ostorozásod által,

pecsételj le minket! Ámen.

 

Jézus: „Gyermekeim! Imádkozzátok ezt az imát és ismertessétek meg az egész világgal. Mindazok, akik átok alatt vannak és ezt az imát állhatatosan imádkozzák, megszabadulnak az átkoktól. Mindazok a családok, amelyek olyan bűnök átkai alatt szenvednek, melyeket őseik vétettek, és ezzel az imával — 144 napos — imakilencedet végeznek, megszabadulnak. Mindazok, akik a szövetséget megszegik és halálukat várják, megmenekülnek és ínségüktől is megszabadulnak, ha végzik ezt az imát és bűneiket megbánják.”(Jézus adta Barnabásnak Nigériában, 1998. július 8-án.)

 

Ó, jóságos és irgalmas, mindentudó és mindenható örök Atya! Alfa és Omega, aki mindent teremtettél. Te soha nem hagyod el gyermekeidet. Tekints jóságosan egyszülött Fiadra, Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy megmentse az emberiséget és királyságodat megalapítsa a Földön. Felajánljuk Neked Szent Fiad, Jézus Krisztus minden gyötrelmét, kínszenvedését és drága Szent Vérét a Szent Kereszt minden ellenségének, az antikrisztusnak és a vörös sárkánynak bukásáért, akik most és az idők végén az igazság ellen harcolnak. Megváltónk drága Vére és földi életének utolsó lehelete által tűnjenek el úgy, mint tajték a napfényben, hogy királyságod mielőbb elérkezzék a Földön.

Jézus Krisztus drága Vére,

jöjjön el a Te királyságod! Ámen.

 

Jézus: „A vörös sárkány és az antikrisztus fellépése e korszak utolsó órájában teljesen átszúrta Szívemet földi szolgálatom ideje alatt. És még inkább, mielőtt kileheltem lelkemet a kereszten. Amikor a kereszten függtem, lélekben láttam a büszke sárkányt. Kérkedett, hogy örökké fog uralkodni a Földön. — Én magamban felajánlottam Atyámnak ezt az imát a kereszt ellenségeinek bukásáért. — Gyermekeim, ezen ima által az antikrisztusnak, a vörös sárkánynak és csatlósainak csak rövid ideig tartó uralmuk lesz a Földön. Minél többet imádkozzátok, annál rövidebb lesz földi uralmuk ideje.”

„Ó, jóságos Atya! Ábrahám, Izsák és Jákob Istene! Te az Ószövetség választott népét a hideg és forró sivatag szárazságában szent szárnyaid alatt oltalmaztad. Felajánlom Neked Uram és Üdvözítőm, Jézus Krisztus szent kereszthalálát a Tieid oltalmáért, akik szerte a világban élnek. A Szent Vér és Víz mosson tisztára, erősítsen és mentsen meg minket, hogy hazataláljunk Fiad Szent Oldalába, mely minden ember számára nyitva áll. Ámen.

Jézus Krisztus Szent Oldala,

légy a menedékhelyünk! Ámen.”

 

Jézus: „Gyermekeim! A gonoszság napjai sok léleknek vesztére lesznek. Ezért tanítom nektek ezeket a misztikus imákat, hogy mind megmenekülhessetek. Szent Oldalam mindenki számára nyitva áll. Imádkozzátok ez imát és ismertessétek meg minden emberrel. Oltalmazom mindazokat, akik ezt megteszik. Szeretlek mindnyájatokat!”

 

Szent Angyalok

Szent Mihály arkangyal megjelent egyszer Isten hűséges szolgálójának, Antonia d’Astognacnak és elmondta, hogy szeretné, ha kilenc köszöntéssel tisztelnék őt. Megígérte, hogy aki ezt a rózsafüzért elmondja az ő tiszteletére, azt kilenc angyal fogja fogadni az angyalok kilenc karából, amikor a szent asztalhoz járul. Ha valaki naponta mondja ezt az imát, annak ezenfelül egész életében szüntelen segítséget nyújtanak a szent angyalok, és halála után saját magának és rokonainak a tisztítótűzből való kiszabadulását is megígéri Szent Mihály. Ez a rózsafüzér a kezdő imából, kilenc köszöntésből és befejező imádságokból áll. Mindegyik köszöntésben egy Miatyánkot és három Üdvözlégyet mondunk az angyalok egy-egy karának tiszteletére.

Imádkozása:

Ó, Istenem, jöjj segítségemre! Ó, Istenem, ne késlekedj, segíts meg!

 1. Szent Mihály és a szeráfok égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy a tökéletes felebaráti szeretet tüze lángoljon bennünk! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és a kerubok égi karának közbenjárására adja meg nekünk a kegyelmet az Úr, hogy elhagyjuk a gonoszság útját, és a keresztény tökéletesség útjára lépjünk! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és a trónok mennyei karának közbenjárására öntse szívünkbe az Úr az alázat igazi és őszinte lelkét! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály arkangyal és az uralkodók égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a kegyelmet, hogy uralkodni tudjunk érzékeinken és elhagyjuk rendetlen szenvedélyeinket! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és az erősségek égi karának közbenjárására engedje meg nekünk az Úr, hogy megvédjék lelkünket az ördög kelepcéi és kísértései ellen! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és a fejedelemségek égi karának közbenjárására óvjon meg bennünket az Úr a bűntől, és ne engedje, hogy kísértésbe essünk! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és a hatalmasságok égi karának közbenjárására töltse el lelkünket az Úr az engedelmesség igaz lelkével! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és az arkangyalok égi karának közbenjárására adja meg nekünk az Úr a hitben és minden jóban való állhatatosságot, hogy elnyerhessük a Paradicsom dicsőségét! Amen.

Miatyánk. Üdvözlégy.

 1. Szent Mihály és a szent angyalok közbenjárására adja meg nekünk az Úr, hogy megvédjenek földi életünkben, majd az örök dicsőségbe vezessenek bennünket! Amen.

Ezután mondjunk egy-egy Miatyánkot Szent Mihály, Szent Gábriel, Szent Ráfáel és Szent Őrangyalunk tiszteletére!

Miatyánk. Üdvözlégy.

 

Befejező imák

Ó, dicsőséges angyalfejedelem, Szent Mihály, a mennyei seregek feje és parancsolója, lelkünk őre, a lázadó lelkek legyőzője, az isteni Király házának szolgája és a mi csodálatos vezetőnk, aki kiváló és emberfeletti erényektől ragyogsz, segíts megszabadulnunk minden bűntől! Bizalommal fordulunk Hozzád, kegyes védelmeddel tégy alkalmassá, hogy egyre hűségesebben szolgálhassuk Istent!

 1. Imádkozzál érettünk, ó dicsőséges Szent Mihály, Jézus Krisztus Egyházának fejedelme!
 2. Hogy méltók lehessünk Jézus ígéreteire!

Mindenható örök Istenünk, aki jóságos akaratoddal és minden ember üdvösségét kívánó irgalmaddal Szent Mihály arkangyalt Egyházad fejedelmévé tetted, kérünk Téged, tégy minket méltóvá, hogy megszabaduljunk minden ellenségünktől, és ne bántalmazhassanak bennünket halálunk óráján, hanem Szent Mihály vezessen isteni Felséged magasságos jelenlétébe! Amen.

 

Uram, Jézus Krisztus! Világ megváltója! Add, hogy kézen fogva szent Őrzőangyalomtól, mind igazabban és teljesebben találjalak meg téged és Égi Édesanyánkat, a Boldogságos Szűzanyát! Add, hogy mind jobban megismerjem Szent Szíved kívánságait velem szemben! Ó, Uram Jézus, ajándékozz nekem igaz és lelkem mélyéig ható megtérést, hogy megszabadulva önző énemtől, mind jobban szolgálhassalak Téged és az embereket is. Vedd Uram napjaim minden fáradságát, kellemetlenségét, nehézségét és szenvedését, mint könyörgő és engesztelő áldozatot bűneimért és az egész világ bűneiért. Ámen.

 

Szent Őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből! Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől! Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Ámen.