Október 2. Hétfő, Szent Őrzőangyalok

SZENT ŐRZŐANGYALOK EMLÉKÜNNEPE – OKTÓBER 2.
„Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon” (90. zsoltár).

A Szent őrzőangyalok emléknapján tudatosítsuk magunkban: őrangyalunk, mint Isten követe, mindig velünk imádkozik, mindig velünk és értünk van!
„Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki!”
Isten, ki irántunk való kimondhatatlan gondoskodásodból szent angyalaidat méltóztatol őrizetünkre küldeni, add meg a hozzád folyamodóknak, hogy azoknak pártfogása szüntelen oltalmazza őket és egykor örökké tartó társaságuknak örvendhessenek. Ámen.

A Teremtés könyvében az angyalok az isteni ítélet végrehajtói; ők mentik meg Lótot a pusztulástól; angyal vezeti ki Izraelt az egyiptomi fogságból; angyal segíti útján Tóbiást. „Mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzenek minden utadon” (90. zsoltár)

Jézus hangsúlyozza, hogy minden gyermekért egy angyal jár közben szüntelenül a Mennyei Atyánál:
„Vigyázzatok, hogy meg ne vessetek egyet a kicsinyek közül; mert mondom nektek, hogy azok angyalai az égben mindenkor látják Atyám orcáját, ki mennyekben vagyon.” (Mt 18,10)

A Péter apostol angyaláról szóló történet (ApCsel 12,12-15) bizonyítja, hogy Isten nemcsak kisgyermekek mellé rendel őrzőangyalokat.
Szent Pál a zsidókhoz írt levélben megjelöli az őrzőangyalok legfőbb feladatát, ami a szüntelen közbenjárás mellett az ember üdvösségre való eljuttatásának fáradhatatlan szolgálata: „Nemde ők mindnyájan szolgáló lelkek, szolgálatra küldve azokért, kik hivatottak az üdvösséget örökölni?” (Zsid 1,14)

A Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) szerint:
„Hitigazság, hogy szellemi, test nélküli lények, akiket a Szentírás általában angyaloknak nevez, léteznek. Ezt a Szentírás éppoly világosan bizonyítja, mint az egybehangzó Szenthagyomány.” (328)

„Szent Ágoston mondja: »Az angyal (…) hivatalt, nem természetet jelöl. Ha a természete után érdeklődöl, akkor szellem; ha a hivatala után, akkor angyal: mivolta szerint szellem, tevékenysége szerint angyal.« Az angyalok egész létük szerint Isten szolgái és hírnökei.

Mivel »állandóan látják az én Atyám arcát, aki a mennyben van« (Mt 18,10), ők azok »akik teljesítik szavát, mihelyt meghallják beszédének hangját« (Zsolt 103,20).

Mint tisztán szellemi teremtményeknek, értelmük és akaratuk van; személyes és halhatatlan teremtmények. Tökéletességük fölülmúlja minden látható teremtményét. Ennek bizonysága dicsőségük ragyogása.” (KEK 329–330)

Az angyalok, így az őrangyalok tiszteletének is szentírási alapja van.
A 90. zsoltárban olvashatjuk:
Angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek minden utadon, / Tenyerükben hordoznak majd, hogy kőbe ne üssed lábadat (11–12).
A vasárnap esti imádság, a kompletórium egyik zsoltára ez, önállóan is szokás esti imaként mondani.

A Kiv 23,20-21 egyértelműen felszólítja a választott népet arra, hogy figyeljen az angyalok szavára. De ott van az utalás Máté evangéliumában is (18,10), vagy Pál zsidókhoz írt levelében (1,14); Az ApCsel. Szent Péter szabadulásakor beszél róla (12,16).

Az egyházatyák is szólnak az őrangyalokról:
A 2. században Hermász Pásztora tanítja, hogy minden embernek van őrangyala, aki tanácsot ad neki, hogy igazságosan járjon el, és a rosszat kerülje. A 3. században Origenész hosszan ír róluk. Poitiers-i Szent Hilarius Máté kommentárjában írja, hogy az őrangyalok a hívő imáját Krisztus elé viszik; Nazianzoszi Szent Gergely verseiben vezetőként említi őket. Nüsszai Szent Gergely az Énekek énekéhez írott kommentárjában védőpajzshoz hasonlítja; Alexandriai Szent Kürillosz szerint az őrangyal a kultuszra és az imádásra tanít.

Szent Ágoston sokszor utal rájuk: említi, hogy azért küldettek, hogy őrizzenek állandóan földi zarándokutunkon, felajánlják imáinkat Istennek, életünk végén pedig visszaadják neki a lelkünket.
Szent Jeromos a lélek nagy méltóságának tartja, hogy mindenkinek születésétől fogva van őrangyala. Jeremiás-kommentárjában megerősíti Szent Vazul véleményét, mely szerint az őrangyal úgy menekül a bűnöstől, mint a ” méhek a füsttől…”

Az egyház a 12. században fogalmazza meg tanítását az őrangyalokkal kapcsolatban Honorius d’Autun révén: minden lélek abban a pillanatban, amikor a testbe kerül, egy angyalra bízatik, aki mindig a jóra indítja, és tetteiről beszámol Istennek.

A 13. századtól Nagy Szent Albert és Aquinói Szent Tamás, Damján Szent Péter alapján viszont azt tanítja az Egyház, hogy az őrangyal a bűnös lelket sem hagyja magára. 1411-ben a muzulmánok által leigázott Valenciában saját offíciumot írtak az őrangyalok tiszteletére; a példát máshol is követték.

1590-ben V. Sixtus Portugália számára is jóváhagyott egyet, ahol már 1513 óta ünnepelték az őrangyalokat.
Létezett egy ilyen offícium Rodezben, amelyet X. Leó hagyott jóvá 1518-ban.

A 15. századtól a hétfő az őrangyalok napja volt.
Az ünnep Spanyolországban keletkezett s onnan terjedt a XVI. században Franciaországba.
A 17. században lett az ünnep egyetemes. II. Ferdinánd kérésére V. Pál 1608-ban bevezette a szent őrangyalok ünnepét, kötelezővé tette a Német-Római Birodalomban, fakultatívvá máshol.
1667-ben IX. Kelemen október 2-ról szeptember első vasárnapjára tette, és nyolcadot is rendelt hozzá.
1670-ben X. Kelemen pápa rendeletére visszahelyezte október 2-ára, Szent Mihály ünnepe után való első szabad napon ünnepeltek.
XIII. Leó 1883-ban kötelezővé tette az egész egyház számára.
Végül Szent X. Piusz rendeletére – a 20.század elejétől – ma az összes nyugati egyházakban október 2-án ünnepeljük meg a szent őrzőangyalokat.

Szent Angyalok? – Isten!
Szent Őrangyalok? – Gondviselés!
Akik nem hisznek az angyalokban, a láthatatlan világban, a feltámadásban, azokban az Istenben való élő hit is egyre jobban elhomályosodik.
A Szent őrzőangyalok emléknapján tudatosítsuk magunkban: őrangyalunk, mint Isten követe, mindig velünk imádkozik, mindig velünk és értünk van!
„Angyalként élj: dicsőítsd Istent és szolgálj Neki!”
Az őrzőangyal ünnepe a hálás hódolat Istennel szemben, aki szeretetből maga küldi le szent angyalát hozzánk, szolgálatunkra és védelmünkre.
Egyúttal ennek az ünnepnek erősítenie és mélyítenie kell bennünk a szent őrzőangyalunk iránt az öntudatot és a hitet. Növelnie kell bennünk önmagunk és embertársaink lelkének megbecsülését is, hiszen Isten is egy tiszta szent angyal által őrizteti azt.

A Trienti zsinat rendeletéből a Katekizmus tanítja:
gondos szülő védő vezetőt biztosít az útra gyermeke mellé, a mennyei Atya is ezt teszi a veszedelmek ellen.
Szent Bernát tanítása szerint tiszteletet kell adnunk az őrangyalok jelenlétéért, odaadást a jóakaratukért, bizalmat az őrségért. A szent őrzőangyalok ünnepe hódolat Istennel szemben, aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre.

Isten dicsőítése – ez az angyalok első feladata. Ezt a feladatot látják el az isteni kinyilatkoztatás hírnökeiként is. Ők Isten akaratának végrehajtói és az embereknek szóló üzeneteinek az átadói. Közbejárnak érettünk Istennél, és imáinkat a Legmagasabb elé viszik, ezért kérhetjük közbenjárásukat.
„Az angyalok csak egy dologgal foglalkoznak: Isten dicsőítésével és szolgálatával.”
(Szent Bernát)

A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja:
az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő küldetésében szolgálnak.
Az őrangyal/őrzőangyal olyan, mint egy pásztor, akinek az a dolga, hogy védelmezzen minket, és elvezessen az örök életbe. Fő feladata az utóbbi: hogy a mennyek országába juttasson. Emellett segítségét kérhetjük minden szükségünkben. Az emberi életet kezdetétől a halálig körülveszi őrségük és közbenjárásuk.
„Senki nem tagadja, hogy minden egyes hívő mellett áll egy angyal, mint valami pedagógus és az életet irányító pásztor.”
Feladatukat úgy teljesítik, hogy óvnak főleg a lelki, de a testi veszélyektől is.

Teológiai vélemény, hogy nemcsak minden egyes embernek van külön őrangyala, hanem az egyes népeknek és az egyházaknak is. A magyar nemzetnek is van őrző és védő angyala, Gábriel főangyal, akinek a Hősök terén is állítottak szobrot.

Az ünnep hódolat Istennel szemben aki szeretetből angyalát küldi szolgálatunkra és védelmünkre. Az ünnep ezenkívül erősíti és elmélyíti bennünk az őrangyal iránti hitet és öntudatot.
Az őrzőangyalok segítenek, kísérnek utunkon.
Sokszor talán észre sem vesszük, máskor pedig egészen nyilvánvaló lesz.
”Legyek én gyertya, csendes eszköz, szolgája az égi fénynek, Hogyha Istenem úgy akarja, ne tudjam kiért, s kikért égek.”
„Bár harcolnak majd ellened, de nem tudnak legyőzni, mert én vagyok veled és megmentelek, – mondja az Örökkévaló. (Jeremiás 1,19)”

Legyünk mi is angyalai egymásnak!
Keressük, hol és hogyan tudunk jót tenni a másik embernek.
Örüljünk együtt a másik örömével, akkor is, ha nem veszi észre, ki volt az angyala az adott esetben.
„Isten angyala, szent őrzőangyalom, reád bízott engem az égi irgalom.
Világosíts, őrizz, vezérelj és kormányozz e napon.
Imádkozzál érettünk szent őrzőangyal.
Hogy méltók lehessünk Krisztus igéreteire!”

Mindenkor és mindenütt tisztelettel gondoljunk szent őrzőangyalunk jelenlétére és semmiféle vétekkel meg ne szomorítsuk öt.
Bizalommal hívjuk fel szószólásra Istennél és ajánljuk magunkat védelmébe.
Benső intéseit és figyelmeztetéseit mindig készséggel kövessük.

„Szent angyalom, földi zarándokságomban hű társam és barátom, kit a mennyei Atya küldött oltalmamra! Köszönetet mondok azon gondos szeretetért, mellyel lelki üdvöm fölött őrködsz. Légy velem kérlek, és szólj mellettem az Isten trónja előtt. Őrizz meg minden testi-lelki veszedelemtől; oltalmazz üdvösségem ellenségeitől; nyerd meg nekem Isten malasztját, hogy mindenkor az Isten színe előtt szent félelemmel járjak, tégy óvatossá és vigyázóvá, hogy semmiféle bűnbe ne essem. Segíts győzelemre minden kísértetben; erősíts bajban, bánatban, kivált halálos küzdelmemben; és kísérd el lelkemet Teremtőjéhez és végcéljához, az Istenhez. Ámen.”

Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel szent angyalokat rendeltél, hogy őrizzenek minket. Add meg könyörgő híveidnek, hogy az ő pártfogásukat mindenkor érezzük, és társaságuknak örökké örvendezzünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima a Szentlélek vezetéséért

Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek,
aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem Uram azokat a lelki adományokat,
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,
odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,
amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen.

Ima a Szentlélekhez

Szent Ágoston

Te lélegezz bennem Szentlélek,
Hogy szent dolgokat gondoljak.
Te űzzél engem Szentlélek,
Hogy a szeretet tegyem.
Te csalogass engem, Szentlélek,
Hogy a szentet szeressem.
Te erősíts meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet őrizzem.
Te óvj meg engem, Szentlélek,
Hogy a szentet többé el ne veszítsem.