Napi hittan

A magántulajdon

A földkerekség minden java Istené, mert mindent Ő teremtett. Mindennek Isten az ura és legfőbb birtokosa. De nekünk is részt ad a dolgok felett való uralmából. Isten akarata szerint minden embernek joga van arra, hogy legyen magántulajdona. Mindenkinek legalább annyit kell birtokolnia, amennyiből magáról és családjáról gondoskodhat. Ha az egyén nem szerezhetne tulajdont és nem tarthatná meg, túlságosan függene másoktól

Szemérmesség és tisztesség

Az ember teste minden tagjával és képességével együtt Isten műve és jó. A nemi szerveket is Isten teremtette és jók. A szeméremérzet késztet minket arra, hogy e testrészeket elfedjük. Isten azt akarja, hogy mások előtt szükségtelenül ne vetkőzzünk le, és nemi szerveinket könnyelműen ne nézzük vagy érintsük. Aki Istennek ezt az akaratát tiszteletben tartja, annak cselekedete szemérmes, aki pedig nem

A férfi és nő helyes viszonya

Isten a férfit és a nőt a maga képe-mására teremtette és mind a kettőjüknek sajátos természetet és feladatot adott. Ezért szükséges, hogy a férfi és a nő egymást kölcsönösen tisztelje és segítse. Az emberek legnagyobb részét Isten a házasságra rendelte. A házasságban a férfinak és a nőnek szeretetben és hűségben kell egymással élniük és gyermekeknek életet adniuk. Gyermekeiket és magukat

Gondoskodás felebarátunk örök üdvösségéről

Gyermekkorában Don Bosco vasárnap délutánonként a falu népét gyakran meghívta egy mutatványra. Mint kötéltáncos lépett föl és ügyességével napestig szórakoztatta őket. Amikor megszólalt az esti harangszó, jutalomként azt kérte nézőitől, hogy vele együtt imádkozzák el a szentolvasót. Így vonta őket a jóra, megakadályozva, hogy a vasárnapi pihenőt rosszra használják. Isten Fia azért lett emberré és halt meg a kereszten, hogy

Felebarátunk teste és léte

Páli Szent Vince 1619-ben megkezdte a párizsi börtönökben a rabok gondozását. Amikor látta szörnyűséges helyzetüket, először is testi állapotukon akart segíteni. Kondérokban hordta nekik a levest, kitakarította a szennyes cellákat, bekötözte a gennyes sebeket és mindent megtett, hogy a betegekről leszedjék a láncokat és kórházba vigyék őket. Isten szemében minden ember teste és léte drága. Ezért kell felebarátunk testét és

Gondoskodás lelki üdvösségünkről

Örök üdvösségünk fontosabb a világ minden javánál. Krisztus mondja: „Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát.” (Mt 6,33). Mindannak, amit a földön teszünk, örök üdvösségünket kell szolgálnia: gondolatainknak, törekvéseinknek, imádságunknak és munkánknak, az evésnek és ívásnak, a játéknak és pihenésnek. Örök üdvösségünket nem szabad veszélyeztetnünk. Földi boldogulásunkkal nem szabad oly sokat törődnünk, hogy lelkünk üdvössége ennek kárát vallja.

Munka és hivatás

Isten a bűnbeesés előtt megbízta az embert azzal, hogy a földet művelje és uralma alá hajtsa. Testi és szellemi képességeinket arra kell használnunk, hogy a föld kincseit és erőforrásait hasznosítsuk. Isten azt akarja, hogy dolgozzunk. A munka által részt vehetünk Isten működésében. A munka áldást hoz ránk a földön és az örök életben. Munkánkkal megszerezzük magunknak és másoknak a mindennapi

Szellemi hajlamaink és képességeink

A testi erőnél magasabb rendűek szellemi hajlamaink és képességeink, mindenekelőtt az értelem, az akarat, az emlékezés és az érzelem. Ezek Istennek rendkívül becses ajándékai; ezek emelik az embert a föld minden teremtménye fölé. A szellemi hajlamokért és képességekért Istennek hálával tartozunk, azokat fejlesztenünk és helyesen használnunk kell. Ezért kell lelkiismeretesen felkészülnünk életünk feladataira. Szívünket ki kell tárnunk minden igaznak, jónak

Testünk és lelki életünk

„Nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma, aki bennetek lakik és akit az Istentől vettetek? Nem tudjátok, hogy nem vagytok a magatokéi? Nagy volt a ti vételáratok! Dicsőítsétek meg tehát az Istent testetekben!” (1 Kor 6,19-20) Testünket Isten teremtette, csodálatosan berendezte és lelket lehelve belé életet adott neki. Isten Fia emberi testet öltött magára, a Szentlélek testünket a keresztségben megszentelte