Mi az advent?

Beléptünk az egyházi évnek sajátosan vonzó és kedves szakába: az adventbe. Az advent négy vasárnapját megüljük szokott hévvel s azután ránk köszönt a szent vigilia, a legszentebb glóriás éjfél s a karácsony hárommisés ünnepe. a) Mi ez az advent? ünnep; elmult idők emléke; régi korok létét, reményét, vágyát ünnepeljük benne. Antifónákat énekelünk, melyekben évezredek szenvedélyes fájdalma s reménye sír föl. […]

Egyéb részletek a végrendeletről

A kötelesrész megsértése Ha az örökhagyó a kötelesrészt megtagadja, valószínűleg nem vét a kölcsönös igazságosság ellen, mert hiszen a gyermekeknek szülőik halála előtt a vagyonra szoros joguk nincsen, de megsérti – s pedig bocsánatos bűnnel – a törvény iránt tartozó engedelmességet. De vétkezhetik az igazságosság ellen is, ha színlelt szerződésekkel leplezi ajándékait, nehogy halála után gyermekei azokat a kötelesrész erejéig […]

December 2. Szombat, Szent Bibiána szűz és vértanú – Elsőszombat

„Ha nem vagyunk súlyos bűn tudatában, higgyük, hogy béke van szívünkben.” „Eléjőnek, kik jót cselekedtek, az élet föltámadására, akik pedig gonoszt cselekedtek, az ítélet föltámadására.” (János 5,29) Konstantin császár idejében Flavián volt Róma városának szeretett és megbecsült kormányzója. Igazságosság, bölcsesség és a keresztényi szeretet vezette a nép kormányzásában. Amikor Julián került a császári trónra, aki a buzgó és bátor keresztényt […]

A keresztény házasság

a) „Szabad-e az embernek feleségét elbocsátani akármi okból? Ő pedig felelvén, mondá nekik: Nem olvastátok-e, hogy aki az embert teremtette kezdettől, férfiúvá s asszonnyá teremtette őket, és mondá: ezért elhagyja az ember atyját s anyját s feleségéhez ragaszkodik” (Máté 19,3). Emberek közt a legbensőbb egyesülés a házasság; jogi forma, de telítve kell lennie lélekkel, erkölccsel, szeretettel, bensőséggel, tisztelettel és szerelemmel. […]

Az örökösök

Háromféle örököst különböztetünk még: szükségeset, akit az örökhagyó ki nem zárhat; törvényeset, aki végrendelet híján a vagyont örökli; végül a szabadon választott örököst. Szükséges örököst a magyar jog annyiban ismer, amennyiben a leszármazó egyenes örökösök vagy az örökhagyó még életben levő szülői az ő kötelesrészüket a hagyaték terhére megkövetelhetik. A törvényes osztályrész, vagyis az ún. kötelesrész pedig a felét teszi […]

December 1. Péntek, Elsőpéntek

„Advent – a várakozás szentsége…” Advent… eljövetel… várakozás… várakozás a gyermekre, aki a betlehemi istállóban megszületve elhozza számunkra a világosságot, lelkünk békéjét, a reményt, szívünk örömét, szeretetét. Ehhez kérdezzük meg csendben lelkünket, hogyan várakozunk…? Várakozzunk csendben, a meghittség csendjében, engedjük , hogy az a kicsiny gyertya fénye a szeretet lángját lobbantsa fel minden ember szívében! „Uram, segíts meg engem, hogy […]

A farizeus és a vámos imádsága

„Két ember méne föl a templomba, hogy imádkozzanak, egy farizeus és egy vámos. A farizeus állván, így imádkozék magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek… mint ez a vámos is. És a vámos távol állván, szemeit sem akará fölemelni az égre, hanem mellét veré, mondván: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek” (Luk. 18,10). a) Imádkozni mentek, […]

A törvényes alakot nélkülöző végrendeletek érvénye

Minthogy a végrendelkezésben a lényeg az örökhagyónak akarata, a törvény által előírt alakiságok be nem tartásával tett végrendeletek is a lelkiismeret színe előtt érvényesek lehetnek. 1. Az egyházjog értelmében érvényes a jámbor célokra (pl. templomok, zárdák, árvák stb. javára) tett, a törvényes formákat nélkülöző végrendelkezés. Érvényes még akkor is és bűn terhe alatt teljesítendő, ha az ez ügyben illetéktelen világi […]

November 30. Csütörtök, Szent András apostol

A galileai tenger partján, Zabulon és Neftali földjén fölhangzott egy szózat:„Betelt az idő, és elközelgett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumnak”. „Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek”. Advent első vasárnapjával új egyházi év kezdődik, ez a Megváltó születését váró, előkészítő időszak. Szép szokásként adventi koszorút készítenek a családok, amelyet vagy az asztal közepére helyeznek, vagy felfüggesztenek valahová […]

A kemény bíró és az állhatatosan könyörgő özvegyasszony

a) „Monda pedig példabeszédet is nekik arról, hogy szükség mindenkor imádkozni és meg nem szűnni, így szólván: Vala egy bíró bizonyos városban, ki Istent nem félt, embert nem becsült. Vala pedig egy özvegyasszony is azon városban és hozzájöve, mondván: Tégy nekem igazságot ellenségem ellen. És nem akart sokáig. De azután mondá magában: Noha Istent nem félem, az embert sem becsülöm, […]