Kinek van joga becsületre?

Becsület s jóhírnév oly kincsek tehát, melyeket hozományképpen többé-kevésbé minden ember megkap Teremtőjétől.

a) Elsősorban s pedig feltétlen joga van rá, aki szolid erény, s igazi jótulajdonságok által arra reá is szolgál.

b) De még az is, aki vétke által becsületét s jóhírnevét meg nem érdemli, bizonyos fokig még mindig joggal élvezi azt. Ez kétségtelenül a Teremtő szándéka, aki a VIII. paranccsal még a bűnöst is védelemben részesíti. És pedig sok s jó okból.

A társadalom közrendje s békéje ugyanis nagyon szenvedne, ha bárkinek szabad volna mást becsületétől, jóhírétől megfosztani. De meg másrészt a bűnösnek még mindig megmaradt joga s kötelessége, hogy életét, családját tisztességben fenntartsa, kötelmeinek megfeleljen, megtérjen s üdvözüljön. Már pedig minderre felette hasznos, szinte nélkülözhetetlenül szükséges a becsület s a jóhírnév.

Nagyon világos azonban, hogy az ily becsület s jóhírnév, melynek voltaképpen igazi alapja már nincsen, nem oly feltétlenül jogosult, mint az, amelyre az ember valójában rászolgál; miért attól a bűnöst meg is lehet fosztani, ha azt a köz- vagy magánjó megköveteli. Erről azonban alább még bőven kell szólanunk.

c) Becsületre, jóhírnévre joguk van továbbá az elhunytaknak is. És miért is ne lenne? Hiszen e kincsek birtokosa elsősorban a lélek, amely tovább folytatja életét. És tényleg, mielőtt a halál álmára hunynók le szemünket, mindent meg szoktunk tenni, hogy jóhírnevünket épen hagyjuk az utókorra s emlékünkhöz semmi mocsok sem tapadjon. Miért is vétkezik az, ki az örökéletbe költözöttek becsületén, jóhírnevén csorbát ejt, akár mostanában, akár már réges-régen lépték azok át a másvilág küszöbét.

E vétek azonban, eltekintve a kegyelet megsértésétől, rendesen kisebb, mint az élők becsületének s hírnevének megkárosítása, minthogy ezek jobban rászorulnak a javakra, mint az elhunytak.

d) Erkölcsi testületek, zárdák, szerzetesrendek, sőt országok szintén szükségét érzik a becsületnek s jóhírnévnek, méltán jogot formálnak arra s vétkezik, aki ebben őket jogtalanul megrövidíti.

e) Teljesen ismeretlen egyéneknek hírnevük voltaképpen nincs s így nem is lehet őket attól megfosztani.