Május 19. – Vasárnap

Pünkösdi himnusz (Beata nobis gaudia)

(Szent Hiláriusnak tulajdonított himnusz)

Boldog örömre visszatért az évköre nagy ünnepért!

Midőn a Lélek vígasza suhant le tanítványira.

A Tűz lobogó lángokon titkos jelt: nyelvet rájuk ont.

Hogy szívük áradó legyen, szeretve égjen tüzesen!

Mindenki nyelvén szólának; riadva hallja pogányhad!

Hiszi: hívőket bor hevít, – de lelkük Lélektől telik!

Küld ezzel Isten titkos jelt, hogy Húsvét szentidő letelt.

Nagy Ötvenes – lejárt körén Sínáról fénylik új Törvény…

Most, – kegyárasztó Istenünk – arcúl borulva esdeklünk:

Égből még egyre ránk bocsásd Szentlelked, kincs-kiáradást…

Egykor, megszentelt szíveket Jóság malaszttal töltetett…

Bocsáss meg minden bűnt nekünk, békélt szív ülje ünnepünk!

Ima a Szentlélekhez

(Szent Ágoston)

Ó, isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak; mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó, kegyes vendég, és tedd termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet.

Sebesítsd meg szereteted nyilával lelkemnek belsejét, gyújtsd lángra üdvösséges tüzeddel megdermedt szívemet, ragyogd be a szent buzgalom tüzével és áraszd el testemnek, lelkemnek minden rejtekét. Adj innom gyönyörűséged patakjából, hogy elmenjen kedvem a világ mérgezett édességeinek ízétől. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem.

Hiszem, hogy akiben te lakozol, veled lakozik abban az Atya és a Fiú is. Boldog, aki megérdemli, hogy te vendége légy, mert általad az Atya és a Fiú is lakást készítenek nála.

Jöjj, immár jöjj, kesergő léleknek kegyes vigasztalója, jó sorsban és megpróbáltatásokban segítője.

Jöjj, bűnök lemosója, sebek gyógyítója!

Jöjj, törékenyek erőssége, ingadozók fölemelője.

Jöjj, alázatosak tanítója, kevélyek megrontója,

Jöjj árváknak kegyes atyja, özvegyek édes gyámola.

Jöjj szegények reménysége, megfogyatkozottak lábra állítója.

Jöjj, hajózók csillaga, hajótöröttek kikötője.

Jöjj, minden élőknek kiváltképpen való ékessége, haldoklók egyetlen üdvössége.

Jöjj, Szentlélek, jöjj, könyörülj rajtam, tégy a magadévá, szállj belém kegyesen, hogy irgalmadnak sokasága szerint, csekélységemet a te nagyságod, gyarlóságomat pedig a te erőd pótolja Jézus Krisztus, az én üdvözítőm által, aki Veled és az Atyával él és uralkodik mindörökkön örökké. .† Ámen.

Szent Ágoston – Szentlélek Isten!

A te működésed, megszentelő tevékenységed egyaránt megtapasztalható a világban, az Egyházban és bennünk, keresztény emberekben.

Legyél minden megkeresztelt ember számára az újjászületés forrása, az új élet forrása! Teremtsd meg az egységet és a közösséget Istennel és az Egyházzal!

Add meg nekünk a lelki újjászületést, hogy elmúljanak félelmeink, megértsük Krisztus tanítását és az Egyház minden időkre szóló küldetéséhez csatlakozva mi is Krisztus tanúi legyünk a világban!

Add, hogy Isten szavának hallgatása által újjászülessek a hitben!

Segíts, hogy a szentáldozás és az imádság legyen erőforrásom!

Tölts el erőddel, hogy a szeretet gyakorlásában hűséges legyek!

† Ámen!

Ima a Szentháromsághoz

Áldott vagy, szentháromságos Istenem, akire halandó szem nem tekinthet,

aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, s aki mégis megvilágosítod

szívünk szemét bölcsességed ajándékával, és lelkünk belső szobájában

feltárod magadat számunkra.

Áldalak téged, aki mindeneket fenntartasz!

Hálát adok neked, hogy nem hízott bikák égő áldozatában leled tetszésed,

hanem a szív töredelmében és az igazság cselekedeteiben.

Ámen.