Május 18. – Szombat

Lorettói litánia

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybeli Atya Isten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiú Isten,

Szentlélek Úr Isten,

Szent-Háromság egy Isten,

Szentséges szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Istennek szent anyja,

Szüzeknek szent szüze,

Krisztusnak szent anyja,

Isteni kegyelemnek anyja,

Tisztaságos anya,

Makula nélkül való anya,

Szeplőtelen szűz anya,

Sérelem nélkül való anya,

Szerelmes anya,

Csodálatos anya,

Teremtőnknek anyja, Könyörögj érettünk!

Üdvözítőnknek anyja,

Nagy okosságú szűz,

Tisztelendő szűz,

Dicsérendő szűz,

Nagy hatalmú szűz,

Kegyes és irgalmas szűz,

Tiszteletes edény, Könyörögj érettünk!

Igazságnak tüköre,

Bölcsességnek széke,

Örömünknek oka,

Lelki edény,

Tiszteletre méltó edény,

Ájtatosságnak jeles edénye,

Titkos értelmű rózsa,

Dávidnak tornya,

Elefántcsontbóli torony,

Aranyház,

Új-szövetségnek szekrénye, Könyörögj érettünk!

Mennyországnak ajtaja,

Hajnali csillag,

Betegek gyógyítója,

Bűnösök menedéke, (3-or ismételtetik.)

Szomorúak vigasztalója,

Keresztények segítsége,

Angyalok királynéja,Könyörögj érettünk!

Patriárkák királynéja,

Próféták királynéja,

Apostolok királynéja,

Vértanúk királynéja,

Hitvallók királynéja,

Szüzek királynéja,

Minden szentek királynéja,

Magyarország pártfogója,

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Kegyelmezz nekünk!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Hallgass meg minket!

Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,

Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk és 1 Üdvözlégy

V. Uram! hallgasd meg könyörgésemet.

F. És kiáltásom jusson elődbe.

Könyörögjünk!

Add Uram, hogy mi, a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk,

a Boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által

a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Ámen.

Ima Szűzanya oltalmáért

Magasztalja lelkünk az Urat, ki ily jóságos Anyát adott nekünk e küzdelmes földi életben. Kézen fogva vezet bennünket, megóv minden testi és lelki veszedelemtől, megvigasztal bajainkban, megerősít harcainkban, halálos ágyunknál is ott van mellettünk, hogy jelenlétével elűzze a gonosz ellenséget, s nem nyugszik addig, míg hűségünk jutalmául el nem nyertük az örök élet koronáját.

Fogadd tehát kegyes Anyánk, mindezekért hódolatunk fejében szívünket; fogadjuk, hogy szent ígéretünkhöz mindhalálig hűek maradunk és Hozzád gyermeki szeretettel ragaszkodunk.

Oltalmazd meg, Uram, a Te szolgáidat, akik színed előtt egész szívvel leborulnak, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására védelmezd meg őket minden bajtól és védelmezd meg őket kegyesen az ellenség incselkedéseitől, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Üdvözlégy szent Úrnő

(Assisi Szent Ferenc imája)

Üdvözlégy, szent Úrnő, legszentebb Királynő, Isten Anyja, Mária!

Te örökké Szűz, téged a mennyei Atya választott ki, megáldott szeretett Szent Fiad által a Vigasztaló Lélekkel, aki a kegyelem teljessége és a tökéletes jóság.

Üdvözlégy, Isten palotája, Üdvözlégy, Isten lakóhelye, Üdvözlégy, Isten sátora, Üdvözlégy, Isten öltözéke, Üdvözlégy, te az Úr szolgálóleánya! Üdvözlégy, Istennek Anyja!