A nagy jel az égen az asszony

a) Mily fölséges nap ez, az Immaculata napja. Mennyi lendület, mily páthosz lüktet ez örömben, mily édes és lelkes ünnep! Amit citerák és hárfák zengtek, misztikusok sejtettek, próféták hirdettek a győzedelmes jóról, a szeplőtelen győzelmes szépségről, az itt megvalósult. Ez az optimizmus s a pulcherizmus ünnepe. A rossz s a romlás fölött eljön az asszony, még pedig a kegyelmes, a […]

A bérmálás rendes kiszolgáltatója

A bérmálás szentségének rendes kiszolgáltatója minden felszentelt püspök. Ez a szentség ugyanis lelki életünket a malaszt szempontjából mintegy betetőzi, megkoronázza. Méltó tehát, hogy ezt a koronát az a pap tegye fel, akiben a lelki hatalom telje lakozik; és ez a püspök. Már a Szentírás többször s szinte feltűnően rámutat, hogy a bérmálás kiszolgáltatását az apostolok maguknak tartják fenn. Péter és […]

Július 2. Vasárnap, Sarlós Boldogasszony – Szent Proressus és Martinianus vértanúk

A régi szép aratóünnep liturgikus neve.„Visitatio Beatae Mariae Virginis” – „Szűz Mária látogatása Erzsébetnél” A szent hagyományok szerint Szűz Mária ezen a napon látogatta meg rokonát, Erzsébetet, Keresztelő Szent János édesanyját. A szolgáló szeretet és az öröm, az áldott állapotban lévő Mária ünnepe.„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong Megváltó Istenemben!” Az ünnep évszázadokon át nagyon fontos volt a keresztények […]

„Lábai alatt a hold.”

a) Nagyságából folyik, hogy a világ hiúságát tapossa, s az igaz, szép, tartalmas élet útjaira vezet. A világélet üres, a külsőbe kiárasztott lélek hiú. Hiába festi bájos ecsettel jövőjét; mikor jelen lesz belőle, azt mondja róla: érdemes ezért élni? Ez a csendes ház zárja-e le nagyratörő reményeimet? Ez az egyhangúság s megpróbáltság legyen bilincsem és végzetem? Elfogy lelkesülésem s ürt […]

A bérmálás alakja

Ami a bérmálás formáját illeti, nincs az Egyházban teljes egyöntetűség, miből méltán arra következtethetünk, hogy azt az Úr Jézus csak értelem szerint – nem pedig szó szerint – állapította meg, mint ezt pl. a keresztségnél tette. Az őskereszténység a bérmálás szentségi formájáról hallgat, amit jórészt a titoktartás törvényének kell betudnunk. I. Ince pápa pl. így ír a püspököknek: „A bérmálás […]

Július 1. Szombat, Jézus Krisztus legdrágább Vérének ünnepe – Keresztelő Szent János nyolcada – Elsőszombat

JÚLIUS 1 – JÉZUS SZENTSÉGES VÉRÉNEK TISZTELETE – A SZENT VÉR ÜNNEPE „Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel.1,6) Az Ő Megváltó Vére nélkül, Mária soha nem foganhatott volna bűn nélkül, és nem lennének szentek sem, akik:„ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében” (Jel.7, 14) […]

A „nagy jel” az égen

„És nagy jel tünék fel az égen: Egy asszony, kinek öltözete vala a nap, lábai alatt a hold, és fején tizenkét csillagú korona” (Jel 12,1). a) A nagy jel a mi egünkön, ott, ahol a mi csillagaink járnak, s ahová reményeink irányulnak üdvözülésünk perspektíváiban: az asszony. A régi asszony a földön szintén jel volt, a bukás, a romlás szimboluma; szépsége […]

A bérmálás anyaga

Miként minden szentségnél, úgy a bérmálásnál is a szentségi jel az ún. anyagból és alakból tevődik össze. Szokásos továbbá az egyházi nyelven távolabbi s közelebbi anyagot is megkülönböztetni. Távolabbi az anyag, amennyiben azt magában véve, a szentségtől függetlenül gondoljuk. Ilyen pl. a víz, olaj, kenyér. Közelebbinek nevezzük az anyagot, ha azt úgy tekintjük, ahogy az a szentség kiszolgáltatásánál alkalmazásba jön: […]

Június 30. Péntek, Szent Pál apostol emlékezete

„Ha az Úr szólít, indulj a hívásra!” SZENT PÁL Ciliciában, Tarsus városában született Kr. e. 10 táján, Benjámin törzséhez tartozott, eredeti zsidó neve Saul volt. Születésétől római állampolgár volt, igen jó görög nevelést kapott, ami nyelvében és stílusában mutatkozik meg. Gamaliel rabbi iskolájában igen komoly vallási nevelést kapott, farizeus lett. Szenvedélyes, tüzes lélek volt. Vallási eszményeihez mindég őszintén ragaszkodott, akár […]

Immaculata

a) Lélek az Isten; puha, gazdag, fényes, erős, mély élet! a lelkiség s a tökély óceánja; s mint ilyen, magához való, gazdag, lelki lelket alkotott anyjában. Akarta, hogy övé legyen, hogy értse és szenvedéllyel szeresse őt. Azért tehát bűntelen s szeplőtelen szépséggé teremtette. Kincse és galambja: „elegantissima anima!” Lehet másokon szebb ruha, drágább kő, fehérlőbb gyöngy, de szépség ehhez fogható […]