Július 1. Szombat, Jézus Krisztus legdrágább Vérének ünnepe – Keresztelő Szent János nyolcada – Elsőszombat

JÚLIUS 1 – JÉZUS SZENTSÉGES VÉRÉNEK TISZTELETE – A SZENT VÉR ÜNNEPE

„Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel.1,6)

Az Ő Megváltó Vére nélkül, Mária soha nem foganhatott volna bűn nélkül, és nem lennének szentek sem, akik:
„ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében” (Jel.7, 14)

„Jézus Krisztus drága Szent Vére, ments meg minket és az egész világot!”

A Szent Vér tisztelete arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg Jézus értünk hozott véráldozatát.
Becsüljük meg azt, hogy annyira szeretett bennünket, hogy nem sajnálta a vérét ontani, az életét feláldozni érettünk. És igazán megbecsülni akkor tudjuk ezt a nagy szeretetet, ha hiteles, imádságos keresztény életünkkel méltókká válunk Jézus barátságára…

Az év legforróbb hónapját, júliust, katolikus Anyaszentegyházunk Jézus Szent Vérének szenteli, hiszen ezt a hónapot ez az ünnep ragyogja be. A Szent Vér saját ünnepe Magyarországon augusztus 8-a volt. A Szent Vér Ünnepét IX. Pius pápa 1849-ben az egész Egyház számára július 1-re írta elő. Ezután július a Szent Vér hónapja lett, Szent Vér-ájtatosságokkal. Sok egyházközségben ilyenkor naponta elimádkozzák a Jézus Vére Litániát, és egyéb engesztelő ájtatosságokat tartanak az értünk kiontott Szent Vér tiszteletére.

A Szent Vér kultuszának története:
A hagyomány szerint a Golgotán fölfogták és áhítattal őrizték a Krisztus oldalából folyó Szent Vér egy részét. Nagy Károly ideje alatt egyéb Krisztus-ereklyék mellett, azt a drágakőedényt is Nyugatra hozták Jeruzsálemből, melyben a Szent Vért őrizték.

Az átlényegülésről folyó 12-13. századi teológiai viták hatására növekedett az Oltáriszentség kultusza, amelyet elősegített Lüttichi Szent Julianna látomása és 1264-ben a bolsenai mise, amikor a konszekrált ostya vérezni kezdett. Vérző szentostyákról a 13.-14. században, a katolikus világ sok helyéről, főleg bajor területekről van adatunk. Hatásukra IV. Orbán elrendelte az Úrnapja ünnepét.

A Szent Vér tisztelete elsősorban Isten szava, a Szentírás az alapja:
„A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6,55-56)

„Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság. Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.” (1Jn 5.6-8)

„Nem a bakok vagy borjak vérével, hanem saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett. Ha ugyanis a bakok és bikák vére meg az üsző hamva a tisztátalanokra hintve külsőleg tisztává teszi őket, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől Krisztus vére, aki az örök Lélek által saját magát adta tiszta áldozatul az Istennek, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Ezért ő új szövetség közvetítője.” (Zsid 9,12-15a)

Egyházunk kétezer éves története során több olyan csodás jelenség, eucharisztikus csoda támasztotta alá a Szent Vér kultuszát, amely ma is bátorít minket, mai keresztényeket, hogy Jézus Szent Vérét különleges tiszteletünkkel vegyük körül.

Ezen csodás események során az átváltoztatáskor a bor valóságos vérré változott a kehelyben, vagy vércsöppek jelentek meg az átváltoztatott szentostyán, – így adatott jel a Mennyből a kételkedőknek az eucharisztikus jelenlét iránt.

Ilyen Szent Vér ereklyét őriznek a németországi Walldürn-ben, ahol az átváltoztatás után az oltáron felboruló kehelyből vér folyt az oltárkendőre, s a megfeszített Üdvözítő alakját rajzolta ki. Búcsújáró helyeink között Szent Vér-ereklyével bírt Pécs, Vasvár, Győr, Kassa, Szeged, Ludbreg (Horvátország), Garamszentbenedek és Báta. Szent Vér kegyhely van Magyarországon is, a Baranya megyei Bátán, ahol a szentostyán véres csöppek jelentek meg. Itt július első vasárnapján, a Szent Vér ünnepén tartanak nagy zarándoklatot.

„Megszentelődésünk forrása az Eucharisztia”
Részletek Raniero Cantalamessa atya könyvéből…

„…Felvetődhet bennünk a kérdés: miért adunk ekkora jelentőséget egy ennyire materiális valóságnak mint a vér, mely bizonyos szempontból egyenesen visszataszító az ember számára az erőszak és a szenvedés miatt, amit emlékezetbe idéz.

Mi van a vérben, ami indokolttá teszi a bibliai vallásosságban elfoglalt kiemelkedő helyét…?
Erre a kérdésre azzal kell válaszolnunk, hogy a vér, beleértve Krisztusét is, nem önmagáért, a maga nyers fizikai valóságában érdekli a Bibliát. A vér az ókori ember számára az életnek, azaz a világon létező legdrágább és legszentebb értéknek a székhelye. Ezért annak kiontása (amikor, mint Jézus esetében, saját véréről, és nem másokéról vagy állatokéról van szó) olyan szeretet jele, melynél nagyobb nem létezhet (vö. Jn 15,13).

„Nem a Fiú halála volt az, ami tetszett az Atyának, hanem az, hogy önként meg akart halni értünk.” – mondja Szent Bernát. A vér tehát az Atya iránti engedelmesség és az irántunk való szeretet halálig fokozott mértékének jele. Vigyáznunk kell azonban, hogy ne változtassuk Krisztus vérét üres szimbólummá, még oly nagy valóság szimbólumává se, mint a szeretet.

„Szimbólumnak” azt a dolgot hívjuk, mely egy másikat idéz elénk, elevenít fel számunkra, egy anyagi létezőt, mely spirituális valóságot helyettesít. Krisztus vére azonban nem csak egy lelki valóság – szeretete, engedelmessége -, helyett szerepel; ez a vér a térben és időben lezajlott, meghatározott eseményre mutat, arra ugyanis, hogy :
„Krisztus saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök megváltást szerzett” (Zsid 9,12).

Innen ered egyedülálló és transzcendens ereje. Jel, de élő emlékezet is.
Közvetlen érintkezésbe hoz – szentségi módon az Eucharisztiában – Krisztus halálával.

Krisztus vérének nagy szerelmese Sienai Szent Katalin így írt gyóntatójának:
„Fojtsátok magatokat a keresztre feszített Krisztus vérébe, fürödjetek meg e vérben, részegedjetek meg a vértől és öltözzetek a vérbe.”

A karthauziak nagyon tisztelik a Szent Vért.
Szedő Szeverin közismert könyvében így fogalmaz:
„Valahogy úgy magyarázzák, hogy az Egyház misztikus testében ők az erek. Közvetítik az Egyház minden tagjába az Isten Szívének vérét, láthatatlanul, rejtetten. Hogyha az ér elmeszesedik, eldugul, nem képes a vért közvetíteni, ezért kell ruganyosnak maradnia a szerzetesnek. Ezért kell lelke körül állandóan fújdogálnia a halál és az élet szelének. Halál önmagának, egyesülés Istennel.”

A Szent Vér tisztelete arra tanít bennünket, hogy becsüljük meg Jézus értünk hozott véráldozatát.
Becsüljük meg azt, hogy annyira szeretett bennünket, hogy nem sajnálta a vérét ontani, az életét feláldozni érettünk. És igazán megbecsülni akkor tudjuk ezt a nagy szeretetet, ha hiteles, imádságos keresztény életünkkel méltókká válunk Jézus barátságára…

Július hónap legyen jó alkalom arra, hogy Jézus Vérét különösen is tiszteletünk központjába állítsuk.
Uram Jézus, kérünk, adj kegyelmet nekünk, kiket a szent kereszten véreddel megváltottál.

„Ebben a hónapban megnyitom Vérem óceánját, hogy irgalmat és megmentést nyerjetek. Én vagyok a Haláltusát vívó Jézus Krisztus, a Szeplőtelen Bárány!”

Általában a Szent Vérről

Jézus Krisztus Legdrágább Vérének tisztelete nem egy új keletű dolog a Katolikus Egyházban. Ez a tisztelet egyidős az első Nagycsütörtökkel, amikor Jézus Krisztus megalapította a Papságot és az Oltáriszentséget. Azóta az Egyház, folytatván küldetését az idők végezetéig, az EUCHARISZTIA ünneplésekor engedelmeskedik az Úr parancsának:
„Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!”

Az Oltáriszentség tisztelete, imádása bármelyik templomban szerte a nagyvilágban egyet jelent a Jézus Krisztus Legdrágább Vérének tiszteletével, imádásával, (hisz nem beszélhetünk élő testről, ha azt elválasztjuk a vértől). Az Anyaszentegyház mély szeretetet érez az ő Isteni Jegyesének a Legdrágább Vére iránt, mivel az a mi megváltásunk ára. Isten Bárányának a Vére ontása nélkül nem létezne Krisztus misztikus Teste sem. Az ő dicsőséges Vére nélkül, a szentségnek nem lenne semmilyen hatása. Az Ő Megváltó Vére nélkül, Mária soha nem foganhatott volna bűn nélkül, és nem lennének szentek sem, akik „ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében”. (Jel.7, 14)

Jézus Krisztus Legdrágább Vére az Ő emberi természetének egyik külső megjelenési formája. Éppen ezért az egységet alkot az Ő Istenségével és Szeretetével.
Így amikor az ájtatosság imáit végezve fohászkodunk, Jézus Krisztus személye jelen van az Ő Vérében.
„Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jel.1,6) Ámen

Urunk, Jézus Krisztus!
Hisszük, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben.
Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk.

Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is, mert egységet teremtő szentség ez.

Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az Egyház élő közösségét hozod létre belőlünk.

Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy az Oltáriszentségben.
Hiszünk benned, imádunk téged és szeretünk téged.
Ámen!

Imádság Jézus szent véréhez

Üdvözlégy Jézusnak drágalátos vére, ki érettünk bűnösökért a te szent szívedből és egész testedből bőségesen kiontatott. Én uram, Jézus Krisztus, mosd le az én gyarló bűneimet és ne hagyj elveszni engem, akit a te drága véreddel megváltottál. Jóságos Jézus, kegyes kínszenvedésedre, értünk kiontott drága véredre kérlek, segíts meg engem. Adj bánatomra vigasztalást, a testi és lelki kísértések ellen erőt, minden elkövetett bűnömre bocsánatot és minden bűntől őrizz meg engem. Ámen. (Thewrewk-kódex)

Felajánló imák Jézus Krisztus Szent Véréhez

,,Örök Atya! Felajánlom Neked Jézus Krisztus drága Szent Vérét és Sebeit, Szűz Mária fájdalmas és Szeplőtelen Szíve által, hogy a Szűzanya a sátán hatalmát megtörje, Szent Mihály Arkangyal és az összes angyalok segítségével a gonosz szellemeket elűzze, műveiket és terveiket megsemmisítse – különösen most, ebben az órában és hazánkban. Ámen.”

“Aki felajánlja drága Véremet azokért, akik aznap meghalnak, s nevükben megbánja bűneiket, biztos lehet, hogy sok elhunyt léleknek megnyitja a mennyet, maga pedig szép halált remélhet.”
“Aki drága Véremet és Sebeimet -a töviskorona által ejtett Sebeket is – felajánlja megkérlelésül és engesztelésül a világ bűneiért, melyeket személyem, mint igaz Isten ellen elkövettek, helyreállítja a megengesztelődést Istennel, saját magának pedig örök érdemet szerezhet az örök életre.”

Napi felajánló ima

Örök Atyánk! Szeretlek téged! Imádlak téged! Bízom benned! Szívem, lelkem hódolatával lábaid elé térdelve felajánlom Neked Jézus és Szűz Mária Szentlélekben egyesült Szíve által mai napom minden imáját, örömét, szenvedését, munkáját, pihenését, a legkisebb cselekedeteimet is Krisztus Urunk öt Szent Sebével, valamint az ostorozástól és ütlegelésektől, a töviskoronától és a kereszthordozástól eredő Sebeivel és drága Vérével egyesítve a következő szándékaimra.

Szent Atyám! Őrizz meg engem Jézus és Mária Szíve által a világ ártó erejétől. Őrizz meg engem a Te szent magad számára, hogy életem minden napján szeretettel szolgáljalak, csak Neked éljek és ne magamnak.

Atyám! Fogadd el felajánlásomat a bűnösök megtéréséért – és mindazokért is, akik a mai napon halnak meg. Helyettük és nevükben mélységesen bánom életük minden bűnét. Tekintsd Atyánk, hogy Krisztus Urunk minden emberért ontotta drága Vérét az engesztelés legszentebb oltárán: a kereszten. Légy irgalmas a mai napon elhunytakhoz!

Szent Atyánk! Fogadd el felajánlásomat engesztelésül is a világ hálátlanságáért, azokért a bűnökért, melyeket Jézus Krisztus ellen, mint valóságos és igaz Isten ellen, az emberiség legnagyobb jótevője ellen követtek el és napjainkban is elkövetünk mi emberek. Atyánk! Légy irgalmas bűnös világunkhoz! Tekintsd emberi gyöngeségünket, tekintsd a világ gonosz fejedelme rettenetes ártó erejét, s szabadíts meg minket a gonosztól. Jöjjön el Krisztus világuralma, az Ő királysága, melyben Ő a Király és Szűz Mária a Királynő. Ámen!

Felajánlás Jézus Szent Véréhez

(Újítsd meg ezt a felajánlást mindennap!)

Irgalmas Üdvözítőm! Semmiségem tudatában lábadhoz borulok Szent Fölséged előtt, hogy megköszönjem Neked a sok kegyelmet, amellyel engem, hálátlan teremtményt elhalmoztál. Különösen azért, hogy drágalátos Szent Véred által a sátán hatalmából kiszabadítottál.

Szűzanyám, Őrangyalom, Védőszentjeim és az egész mennyei Udvar jelenlétében készséges szívvel szentelem magam drága Szent Vérednek, mellyel Te, ó édes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad.

A Te kegyelmed segítségével megígérem Neked, hogy drága Szent Véred tiszteletét tőlem telhetőleg előmozdítom.
Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát: imádásra méltó Véredet.
Így óhajtom jóvátenni Szent Véred iránti hálátlanságomat és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amellyel az emberek Szent Véredet, üdvösségünk váltságdíját illetik. Bárcsak meg nem történtté tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amellyel Téged, drágalátos Szent Vér, valaha is megbántottak!

Édes Jézus, íme felajánlom Neked szentséges Édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szented szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet Szent Vérednek nyújtottak és kérlek, feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak.

Isteni Üdvözítőm! Hints meg engem és minden teremtményt a Te drága Szent Véreddel, hogy Téged, ó megfeszített Szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk és megváltásunk váltságdíjat mindenkor méltóképpen tiszteljük. Ámen.

ELSŐSZOMBAT

A Szűzanya nagy ígérete:
„Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek.
(Senki nem kárhozik el ezen a napon.)
A purgatórium ajtói megnyílnak, és sok lélek felmegy a mennybe.
Íme Fiam irgalmas Szeretetének műve, azon lelkek
megjutalmazására, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet.”
(Natália nővér naplójából)


Ima Mária Szent Szívéhez

Ó szent szív! Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak szeretetre legméltóbb szíve,
amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság.

Ó Szeplőtelen Szív! Te Jézus szívének tökéletes képmása, amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra! Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét, hogy hasonlóvá legyen isteni Megváltónk szívéhez.

Vedd pártfogásodba és oltalmazd Anyaszentegyházunkat, légy menedéke és legyőzhetetlen vára minden ellenségével szemben.

Te légy az út, amely minket Jézushoz vezet és az ég kegyelmeit hozza számunkra. Amen.

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Felajánló ima Jézus és Mária Egyesült Szívéhez

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Ima a Magyarok Nagyasszonyához

Hozzád fordulunk könyörgő imánkkal Isten dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át élvezett pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai jóságodat. Első szent Királyunk előre látta népe árvaságát, és neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak.

Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál a letűnt századok alatt; csak így maradhattunk meg tengernyi ellenség között is kereszténynek és magyarnak. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül és egyfelől az istentelenség, másfelől az új pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket.

Kelj, Nagyasszonyunk, néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, amelyért – ha kellett – életüket is feláldozták apáink. Hűséget szent Fiadhoz, és az Anyaszentegyházhoz, amely mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtlen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.

Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel minden magyar szem feléjük tekint.

Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan is megérdemeltünk, de mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg Fiadat, és kérjed, hogy a büntetés ostorát távolítsa el felőlünk; derítse ránk mielőbb a feltámadás napját, hogy minden magyar szív egyesülhessen majd szent Fiad és a Mennyei Atya dicséretében. Amen.

Védelmi ima Hazánkért

Drága Szűzanyánk, Magyarok Nagyasszonya!
Történelmünk és az emberiség jelen szorongatott helyzetében Szent István Királyunkhoz csatlakozva, Szeplőtelen Szívedbe ajánljuk hazánkat, Magyarországot, papjainkat, politikusainkat, minden magyart.

Szentelj minket szeretett Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak, akit leborulva imádunk az Oltáriszentségben.

Te, aki az angyalok királynéja, a vértanúk királynéja, minden szentek királynéja vagy, velük együtt védelmezz minket az utolsó idők veszedelmeiben. Küldd őket oltalmunkra! Terítsd fölénk édesanyai palástodat! Könyörögj értünk Szent Fiaddal az Örök Atyához irgalomért! Ámen!