Szeptember 5. | Pünkösd utáni 15. vasárnap

Miserend

Szeptember 8. – KISBOLDOGASSZONY (17.00 mise, 18.00 vesperás, 19.00 mise)

Szeptember 10. – Tolentinoi Szent Miklós (17.00, 19.00)

Szeptember 12. – Pünkösd utáni 16. vasárnap – Szűz Mária Szent Neve (17.00 mise, 18.00 vesperás, 19.00 mise)

Gyónásra minden mise előtt fél órával van lehetőség.

Lelkibeszélgetéshez keressen bennünket az impresszumban található elérhetőségeken.

SPIRAGO FERENC: A BOLDOGSÁGOS SZŰZ

Mária gyermekségtörténetéről keveset beszélünk. Egy fantasztikus könyvet szeretnék ajánlani a kedves híveknek Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan. A mariológia az utóbbi időben kevésbé mutatja be azt a tudást, melyet a Biblián kívül még nekünk jutattott a Mindenható. Francis Spirago, a világhírű katekéta ezt a tudást is felhasználva írja meg a Boldogságos Szűz Mária életét. Szent Brigitta, Agreda Mária, Emmerich Katalin, Lataste Mária, Nativitas nővér, Pfister Borbála, Neumann Teréz látomásait mind figyelemmel kísérte és páratlanul ügyes kézzel, nagy írói készséggel és a jól képzett teológus biztonságával használta fel az általuk ránk hagyott tudást. Ők Mária gyermekségtörténetéről is beszámolnak. Szeretettel ajánlom azoknak, akik kicsit távolinak érzik maguktól a mennyei Édesanya képét, tevékenységét. A könyv úgy mutatja be Mária életét, hogy az embernek már olvasás közben imádkozni támad kedve. A Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárban, ppke.hu-n megtalálják a művet!

SZEPTEMBER A SZENT ANGYALOK HÓNAPJA

A szent angyalok természete: A hit tanai szerint az angyalok szellemek, láthatatlanok és testnélküliek. Szellemeknek neveztetnek mind a jó, mind a gonosz angyalokat, például a Zsid 1,14; Jel 1,4 és a Mt 8,16 alatti versekben. Láthatatlan lényeknek a Kol 1,16 állítja elénk őket. Az angyalok testetlenek, vagyis nincsenek anyagi testhez kötve, se egy ilyen egyesüléshez utalva. Az angyalok látható jelenései, a térhez való kapcsolatuk, beszédük nincs testhez kötve. A gonosz szellemek szenvedése a pokolban nem tételezi fel a testet, csakúgy mint a kárhozattakéi sem. Az angyalok természetes tökéletessége: Ez abból áll, hogy bár az angyalok végtelenül kisebbek, mint Isten, de természetes alkatuknál fogva az embereknél emelkedettebbek. Istennel összehasonlítva mint teremtényeknek mindazon tökéletlenség a sajátjuk, amelyek a teremtett értelmes lényekre érvényesek: változékonyság, bűnre való képesség, a felismerés és erő határoltsága stb. Ugyanakkor az angyalok nincsenek annak a tökéletlenségeknek alávetve, amelyeknek az emberi lélek a testtel való összetartozása miatt itt a földön ki van téve, mint például fáradtság, betegség stb. A természetfeletti rendben azonban az ember még a legmagasabb rangú angyal előtt is állhat, mint ahogy ez a valóságban nem csak Krisztus szent embersége, hanem Mária, az Istenanya, az angyalok királynőjének esetében is történik. Az angyalok felemelése a természetfeletti kegyelmi rendbe: Erre már az ember természetfeletti hivatásából és a természetfeletti üdvrendben való tevékenységükből következtetni lehet. A Szentírás bizonyságot tesz az angyalok és az emberek számára működő kegyelem és dicsőség lényegi azonosságáról. A szent angyalok valóban élvezik Isten látását (Mt 18,10), ami az embereknek is meg van ígérve, és amelynek a kegyelemre mint előfeltételre természetfelettisége miatt szüksége van. A

természetfeletti boldogságot az angyalok nem a kezdetektől birtokolták, hanem csak mint próbájuk hű megállásának jutalmául kapták. Ez közvetlenül levezethető a gonosz lelkek elbukásából, hiszen Isten boldog látásában mindennemű bűn elkövetése lehetetlen. Összefoglalva azt lehet mondani, hogy az angyalok, úgy a jók, mint a gonoszok, eredetileg boldogok voltak, amennyiben tökéletes vagy tökéletlen természetes boldogságot és ezen kívül a kegyelem által egy tökéletlen természetfeletti boldogságot birtokoltak. Az angyalok hatása a testi dolgokra: Ez úgy történik, mint az emberi léleknek a testtel való viszonya. A Szentírás néhány példán keresztül világít erre rá: Mt 8,32: a gonosz lelkek megszállták a sertéseket; Mt 28,2: az Úr angyala leszállt az égből, el-hengerítette a követ és ráült; ApCsel 12,7: az angyal oldalba lökte Pétert és felébresztette ezekkel a szavakkal: „Kelj fel gyorsan!” – mire a láncok lehullottak a kezéről. Az angyal-jelenések: Az angyaloknak azon jelenéseit, melyekről a Szentírás tudósít, részben csupán víziók (Ter 28,12; Mt 1,20; Mt 2,13), részben felvett testben való igazi megjelenések, ahogy ezt a Szentírás szövegei bizonyítják.  Az angyalok, mint Isten szolgái: A Szentírás számos helyen számol be az angyalok szolgálatairól, melyeket ők a természetes és természetfeletti isteni gondviselés eszközeiként hajtottak végre. Ezzel azt bizonyítja, hogy az angyalok az emberek között tevékenykednek. Hittétel, hogy az angyaloknak az emberek különös védelme a feladatuk, vagy hogy léteznek őrangyalok (Zsid 1,14; Zsolt 90,11). Általános tan azonban, hogy nemcsak a jóknak vagy hívőknek vagy kiválasztottaknak, de minden egyes ember mellett földi élete végéig egy őrangyal áll (Mt 18,10; ApCsel 12,15). A szent angyalok ábrázolása: Szárnyakkal, mert gyorsak; test nélkül, mert szellemi lények; gyermekként, mert nem tudnak megöregedni; csak fejjel, mert értelmük és szabad akaratuk van. (Martin Fuchs: Az angyalokról – részlet)

HITÜNK TITKA – AZ ANGYALOK SZOLGÁLATA A SZENTMISÉN

Az átváltoztatás után, mi, akik meghívást nyertünk a szent áldozatban való részvételre, – azért imádkozunk, hogy a mi áldozatunk is kedves legyen Isten színe előtt, és állhatatosan könyörögjünk a Mennyei Atyához: „Könyörögve kérünk Mindenható Istenünk, szent angyalod vigye áldozatunkat mennyei oltárodra Isteni Fölséged színe elé!” Így válik a mi szent, földi áldozatunk mennyei dicsőségre jutó áldozattá minden szentek és angyalok serege előtt, melyek előtt Mária, a menny és a föld királynője térdel. Az áldozat e szent angyala azonban nem csak Jézus jelenvalóvá lett áldozatát viszi a Mennyei Atya színe elé! A kicsiny ostyák alakjában mi magunk is a szentáldozati paténán fekszünk, – így tehát mi is, akik az áldozatot bemutatjuk, Jézus áldozatával bizalommal egyesülve a Mennyei Atya színe elé vitetünk, tehát mi magunk is az áldozati adományokkal felvétetünk a mennybe az örök Teremtő végtelen szeretetébe. Mennyei Kegyelem! Szent esemény részesei vagyunk – Ennek látható jeleként őrangyalunk a legmélyebb hálával eltelt, vagy éppen szenvedésektől megtört, vagy fájdalmakkal átjárt lelkünket az áldozat angyalának paténájára helyezi, a mennyei oltárra, „hogy minden mennyei áldással és kegyelemmel elteljünk”. Krisztus a mi Urunk által.

IMA A SZENT ŐRZŐANGYALHOZ

Szent Őrangyalom, akit Isten egész életemre kísérőként adott mellém, ments meg az örök élet számára, teljesítsd velem kapcsolatos kötelességedet, amit Isten szeretete rád bízott. Rázz fel fásultságomból és húzz ki gyengeségemből! Torlaszolj el előttem minden helytelen utat és gondolatot! Nyisd meg szememet Istenre és a Keresztre! De zárd be a fülemet a gonosz ellenség sugallatai elől! Őrködj felettem, amikor alszom, nappal pedig adj erőt kötelességeim teljesítéséhez és az áldozat vállalásához, hogy majdan a mennyben örömöd és jutalmad legyek. Ámen.