Június 2. – Vasárnap

Litánia a Szentháromságról

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Isten, ki egy vagy lényegedben, Irgalmazz nekünk!

Isten, ki három vagy személyeidben

Atya-, Fiú- és Szentlélekisten

Atyaisten, mindenható Teremtőnk

Fiúisten, édes Üdvözítőnk

Szentlélekisten, életadó Vigasztalónk

Végtelenül szent Isten

Szent, erős Isten, szent és halhatatlan Isten

Isten, kit az egek egei be nem fogadhatnak

Isten, kitől, kiben és ki által mindenek vannak

Isten, kiben élünk, mozgunk és vagyunk

Isten, ki vagy, voltál és leszel mindörökké

Isten, ki fölnyitod kezedet és mindent, mi él, eltöltesz áldással

Irgalmazz nekünk! Kegyelmezz nekünk, Szentháromság!

Irgalmazz nekünk! Hallgass meg minket, Szentháromság!

Minden gonosztól, Ments meg minket, Szentháromság!

Minden bűntől

Kevélységtől és csalárd önhittségtől

Mértéktelenségtől és a földiekhez való bűnös ragaszkodástól

Hitetlenségtől és babonától

Szolgálatodban való lanyhaságtól

Minden gondolati, szóbeli, és cselekedeti tisztátalanságtól

Mérhetetlen hatalmad által

Végtelen tudásod és bölcsességed által

Jóságod és szereteted gazdagsága által

Könyörületed és türelmed kimondhatatlan nagysága által

Az ítélet napján

Mi, bűnösök, Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy egyedül téged imádjunk, Szentháromság

Hogy egész életünkben neked híven szolgáljunk

Hogy szentséges nevedet soha meg ne becstelenítsük

Hogy szüleink, elöljáróink és feljebbvalóink iránt tiszteletet és engedelmességet tanúsítsunk

Hogy se testben, se lélekben senkit meg ne károsítsunk

Hogy senkit meg ne csaljunk és az idegen tulajdont el ne kívánjuk

Hogy szívünket minden tiltott gondolattól és vágytól gondosan megőrizzük

Hogy testünket semmiféle bűnös cselekedettel be ne szennyezzük

Hogy felebarátunkat vakmerően soha meg ne ítéljük, becsületében meg ne kisebbítsük

Hogy téged, háromságban egy Isten, mindenekfölött felebarátunkat, mint önmagunkat szeressük

Hogy jóságod és nagy béketűrésed gazdagságát soha meg ne vessük

Hogy szent gondviselésed iránt minden szenvedéseinkben bizalommal viseltessünk

Hogy magunkat élő, szent és kedves áldozatként mindig neked szenteljük

Felséges Szentháromság

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy

Áldjuk az Atyát és a Fiút és a Szentlélekistent! Dicsérjük és magasztaljuk mindörökké!

Uram, hallgasd meg könyörgésemet! És kiáltásom jusson elődbe!

Könyörögjünk!

Mindenható örök Isten, ki megadtad szolgáidnak, hogy az igaz hit vallásában az örök Szentháromság dicsőségét megismerjék s a felség hatalmában az egységet imádják:

kérünk, hogy ugyanazon hit erőssége által minden viszontagságtól folytonosan megőriztessünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Ima a Szentháromsághoz

Legszentebb Szentháromság: Atya, Fiú és Szentlélek.

Teljes szívemből imádlak és felajánlom Neked:

Urunk Jézus Krisztus legdrágább Testét, Vérét, Lelkét és Istenségét, amely a világ összes Tabernákulumában jelen van, engesztelésül a szidalmakért, az istenkáromlásokért, a közömbösségért, amelyekkel Őt megbántják.

Jézus Legszentebb Szívének végtelen érdemeiért és Mária Szeplőtelen Szívének közbenjárására könyörögve kérlek, térítsd meg a szegény bűnösöket. Ámen.

A Szentháromság Áldása

Nyugodjon meg rajtad az Atya áldása, aki teremtőnk, gondviselőnk és életünk forrása.

Nyugodjon meg rajtad a Fiú áldása, aki megváltónk, testvérünk és békességünk forrása.

Nyugodjék meg rajtad a Szentlélek áldása, aki vígasztalónk, pártfogónk és minden örömünk forrása. Amen.