Augusztus 16. Szerda, Szent Joákim, a Boldogságos Szűz Mária atyja – Szent Rókus hitvalló

A 2. századig visszamenő hagyomány nevezi meg a Boldogságos Szűz Mária szüleit: Annát és Joakimot. Ez az úgynevezett Jakab-ősevangélium elbeszéli, hogy mivel nem volt gyermeke, egy férfi megakadályozta Joakimot az áldozat bemutatásában. A szégyentől visszavonult. Ezután imával, jótékonykodással, böjttel kérték Istent a gyalázatuk elvételére.

Sok könny, keserűség és várakozás után született meg gyermekük, Mária. A várva várt gyermeket hároméves korában a templom szolgálatára ajánlották fel. Szent Joakim tekintélyes idős korban hunyt el, Szent Anna és Szűz Mária karjaiban.

Szent Joakim tisztelete az újkorban fejlődött ki. 1584-ben vették fel ünnepét a Római Naptárba. Szent Annával együtt a házastársak védőszentje és segítője.


Szent Rókus hitvalló

Szent Rókus az orvosok és kórházak védőszentjét ifjú zarándokként, bottal a kezében, kenyeret hozó kutyával, lábán pestises keléssel, a vállán vörös kereszttel szokták ábrázolni.

1320 táján egy különös vándor érkezett a felső-olaszországi Piacenzába, ahol akkor rettenetes dögvész tizedelte a lakosságot. Alig volt 25 éves, de jóval idősebbnek látszott: Sok fáradozásnak és önmegtagadásnak félreismerhetetlen nyomai látszottak meg rajta. A szomorú városban senki sem sejtette, hogy a szegényes ruha alatt egy előkelő és gazdag montpellieri családnak 1295 körül született egyetlen fia rejtőzik, s hogy ez a jövevény az Isten különös küldöttje.

Rókus – így hívták az idegent – már sok helyütt megfordult Itáliában, ahol abban az időben dühöngött a dögvész. Vándorútjának főbb állomásai voltak a toszkánai Aquapendente, majd Cesena, Róma, Rimini és Novara. Mindenütt ápolta a fertőző betegeket, imádkozott értük és hozzátartozóikért és sokakat gyógyított meg azzal, hogy a szent kereszt jelével jelölte meg homlokukat. A dúló vésznek ezen a legújabb helyén is a régi hősies és természetfölötti szeretettel fogott hozzá az ápolás munkájához s csodás sikerekben most is bő aratása volt.

Piacenzában azonban betegeitől maga is megkapta a végzetes betegséget. Gyakorlott szeme rögtön megállapította, hogy a halál fia. A maga számára nem kérte Istentől azt a gyógyulást, amelyet néhány év alatt annyiszor eszközölt ki másoknak. De nem is akart másnak terhére lenni. Aki eddig annyi embert ápolt, senkinek ápolását nem vette igénybe.

Összeszedte minden erejét s kivánszorgott a városból. A közelben a Trebbia folyó partján fekvő Sarmato falucska erdejébe vonszolta beteg testét. A vadonban egy elhanyagolt kunyhóra akadt. Itt húzódott meg. Így nem terjesztette a fertőzést s nyugodtan várhatta a halált.

De a halál késett, s helyette megérkezett a váratlan segítség. Eszméletlen állapotából egyszer csak arra ébredt, hogy valaki melengeti és simogatja. Egy kutya nyalogatta halódó testét. Gotthardnak, a szomszéd földbirtokosnak vadászkutyája volt. Amint megpillantotta a beteg kinyíló szemeit, azonmód eliramodott s nemsokára egy falat kenyérrel a szájában tért vissza. S azóta minden áldott nap megismétlődött ez a gondoskodás.

A kutya révén a derék földesúr is ráakadt a pestises betegre s gondjaiba akarta vermi. Rókus azonban elhárította magától ezt a jószívű ajánlkozást azzal a megokolással, hogy másoknak inkább van szükségük a támogatásra, mint neki. A kutya hűséges látogatásai s a közelben levő forrás vize megmentették az életnek.

Fölgyógyulása után tovább ápolta a betegeket mindaddig, míg csak Isten irgalma meg nem szabadította a várost az emberölő nyavalyától. Azután visszatért szülővárosába, a dél franciaországi Montpellierbe. Azonban „tulajdonába jött, de övéi őt be nem fogadák” (János 1,11).

Nem csoda! Amikor néhány év előtt jámbor szüleinek, Jánosnak és Liberának elvesztése után nagy vagyonát a szegények közt szétosztotta s zarándokbottal a kezében Róma felé indult, húsz esztendős daliás ifjú volt. Most meg a sok viszontagságban agyonsanyargatott, rongyokba burkolt testével, 27 évével a vállán is aggastyánnak látszott.
Rokonai és régi ismerősei közül senki sem ismerte föl, ő pedig nem árulta el kilétét. Amint kimerültségében egy kőpadon megpihent, a városi őrség elfogta.

A vezetőség veszedelmes kémnek nézte s a vizsgálatot ellene éppen nagybátyja, folytatta le. A szigorú és igazságtalan vizsgálatnak az volt az eredménye, hogy börtönre ítélték. Egy árva szót sem szólt az ítélet ellen.

Az elfogott kémekkel sohasem bántak valami kíméletesen. Rókus élete is a sötét, nyirkos börtönben keserves élet volt. Gondolt azonban arra, aki még nagyobb kínokat szenvedett el ártatlanul bűneinkért s zokszó nélkül viselte az önként vállalt szenvedéseket. Ötévi földalatti élet után érezte, hogy időben rövid, de keresztviselésben hosszú földi zarándokútjának végére ért. Papot kéretett.

Mit mondott el Rókus előbbi életéből az Isten szolgájának, mit nem, nem lehet tudni. Bizonyos azonban, hogy a pap mélységesen megrendült: a börtön lakója nem kém, hanem szent volt. Azonnal érintkezésbe lépett a város kormányzójával s kérte, vizsgáltassa fölül a fogoly bűnügyét. A kormányzó megmosolyogta ugyan a papnak naivságát, azonban mégis csak belement a felülvizsgálatba. De a kiküldött bizottság már későn érkezett: a rab a megérkezésük előtti éjjel, augusztus 16 és 17 között 32 éves korában elszállott Urához.

Holtteste mellett egy ismeretlen kézzel írt táblácska feküdt a következő döbbenetes írással:
„Aki meg akar szabadulni a döghaláltól, hívja bizalommal Szent Rókus nevét”.
Tehát a halott szent és Rókus, a kormányzó unokaöccse? Azonnal értesítették a kormányzót, de az nem hitte el a hírt. Feleségével együtt mégis elment a holttesthez. Nem volt nehéz megtalálniuk a halott mellén azt a vörös keresztet, amellyel született a kis Rókus.
A holttest azonosságához semmi kétség nem fért többé.

A legnagyobb ünnepélyességgel temették el a székesegyházban. Földi maradványait 1372-ben Arles városába vitték s innen kerültek el aztán mindenfelé.

Halála után mindjárt szentként kezdték tisztelni. Különösen a pestis és a járványok ellen hívták sok sikerrel segítségül. A konstanzi zsinat (1414-18) atyái is tanúsíthatták, mint szűnt meg egy járvány Szent Rókus közbenjárása által. Ez a körülmény nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tisztelete világszerte elterjedt. A 15. század közepétől kezdve mindenfelé búcsújáró helyek, templomok és kórházak hirdették dicsőségét.

Tiszteletének rohamos terjedésével lépést tartott a legendaköltészet. A kegyeletes képzelet kitöltötte azokat a hézagokat, amelyekre a történelem nem tudott feleletet adni. Ez a költészet azonban sohasem gazdagította volna életét új vonásokkal, ha a történeti Rókusban nem lobogott volna oly hősi fokban az Isten és a szenvedő emberek szeretete.

Ima Szent Józsefhez, az Anyaszentegyház védőszentjéhez

Szent József atyai pártfogásodat nem csak magamnak kérem.
Terjeszd védőpalástodat a Római Katolikus Anyaszentegyházra és annak Jézus vérén megváltott
minden tagjára, hiszen az egyház téged választott pártfogójának. Amilyen gondos szeretettel
védted a názáreti kis családot, úgy vedd szíved gondjaiba Krisztus Titokzatos Testének nagy szent
ügyét.

Védd meg minden ellenségtől a hitetlenség és istentelenség minden ártalmától, hadd vezessen
minden lelket az örökkévalóság biztos révpartjára. Állj bölcs tanácsoddal a szentséges atya mellé, hogy biztos kézzel vezethesse egyházát a végső diadal felé.

Áldd meg a püspököket, papokat, hogy gyümölcsözően munkálkodhassanak a lelkek
megmentésének szántóföldjén. Töltsd el minden katolikus szívét az egyház iránt hűséges tántoríthatatlan hittel és szeretettel. Az egy akolon kívül élő bárányokat is segítsd vissza a Pásztorhoz, Krisztushoz.

Nekem pedig adj ragaszkodó lelkületet, hogy mindig szívemen hordjam egyházam nagy és szent
érdekeit, hogy minden erőmmel én is beálljak a nagy arató munkába, hiszen Jézusod maga
említette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Légy velem életem minden küzdelmében,
hogy hősiesen helytállva az egyház szent hajóján eljussak az örök boldogság hazájába. Ámen.

Szent József oltalmát kérő ima

Mennyei Atyánk! Szent Fiad azt mondta, hogy bármit kérünk Tőled az ő nevében, megkapjuk. Kérjük, add meg nekünk, hogy Szent József nekünk is gondviselőnk, nevelőnk és a gonosz lélek minden settenkedésétől és támadásától védelmezőnk legyen!

Ő a gonosz szellemek réme, mert Tőled kapott hatalmával meghiúsította, hogy a Gonosz vágyai teljesüljenek, amikor az a megváltásunkat már a kezdetén akadályozni próbálta.

Ő az Egyház Oltalmazója és Magyarország pártfogója. Most, amikor a gonoszság és a bűn elárasztotta a világot, bűnbánó, de bizakodó szívvel esedezünk az ő oltalmazó segítségéért.

Szent József
– kérünk, gondoskodj mindenről, ami üdvösségünk érdekében földi életünkhöz szükséges,
– közbenjárásod segítsen, hogy szent Családotok hatékonyan legyen példaképünk,
– segíts, hogy egész életünkben hűek maradjunk az Atya akaratának kereséséhez és teljesítéséhez,
– és halálunk óráján Te is imádkozz értünk!
Amen