Január 12. Csütörtök, Vízkereszt nyolcadában

Ima az Oltáriszentség előtt

Íme, jóságos, édes Jézusom, térdre borulok szent színed előtt

és lelkem egész buzgóságával kérlek és könyörgök hozzád, kegyeskedjél szívembe önteni a hit, remény és szeretet élő érzelmeit, bűneim fölött igaz bánatot és azok jóvátételére elszánt, erős akaratot.

Megilletődéssel és szívbeli fájdalommal veszem fontolóra öt szent sebedet és elmélkedem fölöttük, szemem előtt tartva, amit már Dávid próféta mondott rólad, jóságos Jézus:

„Átlyukasztották kezemet és lábamat, megszámlálták minden csontomat.”

Üdvözlégy  örökké áldott légy,

az Oltáriszentségben jelenlévő Isteni Fölség!

Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás

és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene,

akit az angyalok és szentek imádnak az égben,

mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.

Hálát adunk neked Istennek fia, aki emberré lettél,

aki az üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat

a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz

minket e megváltó áldozatban.

Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él,

hiszen azért adtad magadat lelkünk eledeléül,

a szentáldozásban.

Engedd Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre,

hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére.

Ámen!