Május 25. – Szombat, Kántorböjt

IMA PAPOKÉRT – KÁNTORBÖJTRE – SZOMBAT

I. Nagy Szent Leó pápa imája a papokért

Add meg papjaidnak, Mennyei Atyánk! szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent Lelked ajándékaiból adj nekik Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a Tieid legyenek és dicséretes módon éljenek, anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák.

Add meg nekik a kegyelmet, hogy a Lélek és test tisztaságában Téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek és szolgáljanak Téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, Te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a Te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet jutalmát. Amen.

Hála papjainkért

Hála Neked, Uram, a hiteles papjainkért, hogy végtelen jóságodban papokat adtál nekünk!

Hála Neked minden szentmiséért, amelyben papjaid szava közénk hoz Téged!

Hála Neked a kegyelmekért, amelyeket a bérmálásban, a gyónásban, a betegek szentségében és a szentelményekben közvetítenek!

Hála Neked a szentéletű papokért, akikben példaképet találunk, és a küszködőkért, akiknek segíthetünk!

Hála Neked, hogy imádkoznak értünk, és hogy imádkozhatunk értük!

Hála Neked, hogy általuk vigasztalod a szomorkodókat, felvilágosítod a kételkedőket, jársz a bűnösök után!

Hála Neked minden munkájukért, amellyel a Te országodat építik, és hogy ebben osztozhatunk velük!

Hála Neked minden szenvedésükért, amellyel a Te szenvedésedben részesednek, és hogy ebben osztozhatunk velük.

Hála Neked, hogy Téged szeretnek bennünk, és hogy bennük Téged szerethetünk!

Hála Neked, s dicséret és dicsőség az ő szavukhoz és Istendicséretünkhöz társulva, most és mindörökké! Ámen!

Ima Szűzanya oltalmáért

Magasztalja lelkünk az Urat, ki ily jóságos Anyát adott nekünk e küzdelmes földi életben. Kézen fogva vezet bennünket, megóv minden testi és lelki veszedelemtől, megvigasztal bajainkban, megerősít harcainkban, halálos ágyunknál is ott van mellettünk, hogy jelenlétével elűzze a gonosz ellenséget, s nem nyugszik addig, míg hűségünk jutalmául el nem nyertük az örök élet koronáját.

Fogadd tehát kegyes Anyánk, mindezekért hódolatunk fejében szívünket; fogadjuk, hogy szent ígéretünkhöz mindhalálig hűek maradunk és Hozzád gyermeki szeretettel ragaszkodunk.

Oltalmazd meg, Uram, a Te szolgáidat, akik színed előtt egész szívvel leborulnak, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására védelmezd meg őket minden bajtól és védelmezd meg őket kegyesen az ellenség incselkedéseitől, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Ima Szűzanyához

Lisieux-i Szent Teréz imája

Kegyelemmel teljes Szűz, tudom, Názáretben szegényesen éltél, nem is kértél többet; se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó, választottak Királynője.

Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön; ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket.

Te vagy az a pártatlan Anya, aki velük járod a hétköznapok útját és elvezeted őket a mennybe.

Szeretett Anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen száműzetésben, téged akarlak követni mindennap.

Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit.

Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem; megtanítasz sírni és örvendezni. Amen.

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok…

Mária, Anyám vagy, én a Tied vagyok.

Mária, Te Királynőm vagy, szolgálok Neked.

Mária, Te Úrnőm vagy, engedelmeskedem Neked.

Mária, Te tanítóm vagy, hallgatok Rád.

Mária, Te csillagom vagy, követlek Téged.

Mária, Te erőm vagy, Veled együtt küzdök.

Mária, Te oltalmam vagy, Rád bízom magam.