A másvilág tüze

A modern ember könnyen botránkozik a két tüzön, mellyel Isten a maga fölségét s szentségét megvilágítja, a pokol s a tisztítóhely tüzén. Bizonyára ez a tűz nem a fa vagy kőszén elégési folyamata, de valamelyes fizikai ható, mely tűzféle. a) Nem szabad az önszeretet s a szubjektív fölfogás és érzés lágy, meleg szuggesztióira hallgatnunk, mikor a végtelen erkölcsi tökély rendjéről […]

A férj jogai és kötelességei

A természet elévülhetetlen törvénye szerint, melyet Isten számtalan kinyilatkoztatással is megerősített, a férj a családnak feje. Isten a férfiút teremti előbb s a nőt belőle alkotja, hogy legyen férjének segítő társa. A bűnbeesés után egyenesen ki is hirdeti az Úr az asszonyvilágot képviselő Éva előtt: „A férjnek hatalma alatt leszesz és ő uralkodni fog rajtad”. (Ter 3,16) Ezen a természet […]

Március 2. – Szombat

ELSŐSZOMBAT Ima Mária Szent Szívéhez Ó, szent szív! Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak szeretetre legméltóbb szíve, amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság. Ó, Szeplőtelen Szív! Te Jézus szívének tökéletes képmása, amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra! Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét, hogy hasonlóvá legyen isteni Megváltónk szívéhez. Vedd pártfogásodba és oltalmazd Anyaszentegyházunkat, légy menedéke és legyőzhetetlen vára […]

Március 2. Szombat, Köznap, Elsőszombat

(enyhített böjt) Szombaton a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária csodálatos napja. Ezen a napon, ha nincs nagyobb ünnep, a papok is Mária tiszteletére mondják a napi szentmisét. Szombatonként fontos a rózsafüzér, a lorettói litánia, a különböző Mária-imádságok elmondása, Máriáról való elmélkedés, hogy még mélyebben gyökerezzünk katolikus hitünkben, s Mária esdeklő imádságai által, még több kegyelmet kapjunk.