Jézus szent arca

Különösen szép és alkalmas módja Isten megengesztelésének a káromkodás bűnéért az Úr Jézus arca iránti ájtatosság. Ezt az isteni arcot, melyre még az ég angyalai is szent félelemmel vegyes gyönyörrel tekintenek, Urunk kínszenvedése idején az emberi kegyetlenség és gonoszság teljesen eltorzította. A jámbor Veronika kendője hűséges, örök tanúja maradt ennek. Midőn 1849-ben, azokban a mienkhez hasonló súlyos, fájdalmas időkben, ezt az ősrégi ereklyét, Veronika kendőjét Rómában a Szent Péter-templomban közszemlére kitették, teljes három órán át csodálatos fényben ragyogott. A római pápák hosszú időkön át nem engedték meg, hogy e szent kendőről másolatokat készítsenek. Mióta azonban ezt a tilalmat feloldották, alig van római zarándok, aki ne hozna haza magával néhányat az eredeti Veronika-kendőhöz érintett másolatokból. És Isten különös kegyelmekkel szokta jutalmazni a szent arc előtt végzett ájtatosságot.

Midőn 1849-ben Alikantéban, a spanyol Földközi-tenger partján, óriási nagy szárazság idején a Veronika-kendő egyik másolatával könyörgő körmenetet tartottak, mindenek szemeláttára könny pergett alá a szent arc jobb szeméből. Kevéssel utóbb a prédikáció alatt ugyanezen szent arc képe feltűnt a fellegek között és csakhamar megeredt az áldásos eső.

E szent arc tiszteletére Dupont (†1876), Tours városának szentség hírében elhunyt világi apostola, társulatot alapított, melynek tagjai az Úr Jézus szent arcát mintegy megtisztítani igyekeznek attól a szennytől, sártól, vértől, mellyel a káromkodás vétke torzítja.

XIII. Leó pápa 1885. szeptember 15.-én a toursi társulatot felhatalmazta, hogy a világon bárhol alakuló társulatokat magába kebelezze, s búcsúit velük közölje. Toursban állandóan olajmécses ég a szent arc előtt, a társulat tagjai pedig szerető szívüket ajánlják fel mécses gyanánt, hogy az abból előtörő engesztelő imalángokkal tanúsítsák részvétüket az Úr Jézus annyiszor s oly mélyen megsértett Szíve iránt.

1845-ben az Úr Jézus egyik hűséges szolgálójának (Saint Pierre nővérnek) ezt a nevezetes kijelentést tette:

Minél inkább fáradoztok istenkáromlástól eléktelenített arcom helyreállításán, annál inkább fogom én is bűntől eltorzított arcotokat helyreállítani, hogy oly szép legyen, mint a keresztelés pillanatában volt.”