Karácsonyi kilenced

December 16. és 24. között

„Minél jobban tiszteltek engemet, annál inkább magáldlak titeket.”

Áldáskérés a Kisded Jézustól

Imádunk Téged drága Isteni Kisded, szent Gyermekséged minden titkában.Leborulva szent képed előtt alázatosan elődbe tárjuk szükségeinket és kéréseinket.Induljon meg nyomorúságunkon résztvevő, minket gyöngéden szerető isteni Szíved, és hallgasd meg kéréseinket, melyek által e szent kilencedben magunk és mások részére kegyelmedért, segítségedért és csodatevő, pártfogásodért könyörgünk.Legyen meg mindenben a Te szent akaratod.Óh csodákkal ékeskedő kisded Jézusom!Balkezedben tartod az egész világot, s engem is, szegény gyermekedet; jobboddal pedig áldást osztogatsz. Áldj meg engem s mindazokat, kik téged velem lélekben egyesülve tisztelnek, különösen … Fogadom, hogy ezért hálás leszek irántad, s hű maradok hozzád mindhalág. Ámen.

________________________

FELAJÁNLÓ IMA

Örök Atya!A Te tiszteletedre és dicsőségedre, az én lelkem és az egész világ üdvéértfölajánlom neked isteni Megváltónk születésének titkát.A Te tiszteletedre és dicsőségedre s örök üdvömért fölajánlom neked a BoldogságosSzűz Mária és Szent József szenvedéseit, melyeket Názáretből Betlehembe valóhosszú s fáradságos útjukban kiállottak; és szívük aggodalmát, hogy nem találtak szállást,midőn a világ Megváltójának kellett születnie.

A Te tiszteletedre és dicsőségedre s lelkem örök üdvéért fölajánlom neked amaz istállójászolát, ahol Jézus született és a kemény szénát, mely neki ágyul szolgált, a hideget,melyet szenvedett, a pólyákat, melyekbe takartatott, a könnyeket, melyeket hullatottés a gyöngéd, de fájdalmas panaszhangokat, melyekre fakadt.

A Te tiszteletedre és dicsőségedre és örök üdvömért fölajánlom neked amafájdalmat, melyet Jézus az isteni gyermek, gyöngéd testében érzett, midőn éles késselkörülmetélték; fölajánlom neked azon drága vért, melyet akkor először ontott az egész emberi nemzet üdvéért.

A Te tiszteletedre és dicsőségedre s örök üdvömért fölajánlom neked a Kisded Jézus alázatosságát, önmegtagadását, türelmét, szeretetét s minden egyéb erényét, shálát adok neked, szeretlek és vég nélkül magasztallak téged az isteni Ige megtestesülésénekeme kimondhatlan titkáért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek, miképpen kezdetben vala,most és mindenkor és mindörökké! Ámen!

V. Az ige testté lőn.

F. És közöttünk lakozék.

Könyörgjünk.

Úr Isten, kinek egyszülött Fia a mi igazi testünkben megjelent, engedd kérünk, hogy az által, kit külsőleg hozzánk hasonlónak ismerünk, belsőleg megújulni méltók lehessünk. Ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen.

______________________

BEVEZETŐ IMA

Az 1675-ben meghalt Cirill atyának – a kezdetek idején kibontakozó prágai Kis Jézus-tisztelet legjelesebb terjesztőjének – az imádsága. Imádkozd nagy bizalommal!

P. Cirill imája a Prágai Kis Jézushoz!

Ó, kisded Jézusom, hozzád folyamodom, és Szűz Anyád által esdve fohászkodom:Ezen szükségemben segíts meg engemet,Mert hiszen hatalmas segítő szent kezed.Minden reményemet tebenned helyezem,Engedd, hogy kegyelmet talájak szíveden,Szeretlek tégedet szívemből, lelkemből.Szabadíts meg, kérlek, engem bűneimtől.Fogadom, hogy téged soha meg nem bántlak,S teljes életemben téged hűn szolgállak.Fölajnálom neked testemet, lelkemet,Szent szolgálatodba fogadj be engemet.Szívesen viselem érted keresztemet,Ki mind a halálig szerettél engemet.Szeretem éretted felebarátomat,Amint parancsolád, mint önönmagamat.Óh kisded Jézusom, leborulva imádlak.S hatalmas voltodért téged szívből áldlak.Szabadíts meg engem ezen szükségemből,Hogy hálát zenghessek tenéked lelkemből.Add, hogy Máriával s Szent Józseffel mennyben láthassalak téged angyalid körében.Ámen.

__________________________

A KILENCED NAPONKÉNTI IMÁJA

Első Nap – Egyesülés

Isteni Szent Kisded!Engedd e szent kilencedet kegyelmeddel megkezdenünk, hogy azt Neked tetszően végezhessük, és megnyerjük azon jókat, melyeket mindenható kicsiny kezedszámunkra tartogat.Engedj szent Szívedben élnünk; engedj szent szellemedben részesednünk;oltsad lelkünk szomját szentséges véreddel; táplálj minket szent kegyelmeddel;Engedj járnunk a Te szent fényedben; add növekednünk szent szeretetedben;adj szenvednünk a Te szent erődben; Veled egyesülve engedj dolgoznunk!Üdítsed fel lelkünk szent ártatlanságoddal; ékesítsd azt fel szent tisztaságoddal;rejts el bennünket szent Istenségedben; alakíts át minket szent emberségedben;örvendeztess minket szent jelenléteddel; engedj elmerülnünk édességedben; engedd majd egykor kilehelni lelkünk szent szeretetedtől kicsiny karjaidban.Drága Isteni Kisded! Te vagy szeretetünk és mindenünk! Ámen

_______________________

Második Nap – Imádás

Alázattal imádunk Téged, Isteni Szent Gyermek!Aki oly csodálatos módon nyilvánítod mindenhatóságodat;Akinek bölcsessége fürkészve vizsgálja gondolatainkat;Akinek mindentudása átjárja szíveinket és veséinket,és Akinek végtelen jósága és szeretete mindenkor kész segíteni rajunk.Óh édes szent Gyermek!Tölts el bennünket szent lelkeddel; tisztogasd bűnös szívünket szent könnyeiddel;mosogasd szennyes lelkünket szent véreddel; ékesítsed azt szent erényeiddel;újítsd fel egész valónkat szent kegyelmeddel; alakíts át minket szent szereteteddel, hogy Hozzád mindig hasonlóbbak legyünk. Ámen.

_________________________

Harmadik Nap – Hódolat

Imádandó Szent Isteni Gyermek, Akinek gondviselése szeretettel vezet bennünket végsőcélunkhoz, mennyei hazánkba, szívünk teljes odaadásával hódolunk Előtted.Óh drága szent Gyermek, fogadj bennünket szent szolgálatodba, és segits minket, hogy azt mindenkor szíves készséggel teljesítsük.Tarts meg bennünket szent kegyelmedben, és engedd, hogy Téged teljes szívvel szerethessünk és szent szolgálatodban állhatatosan kitartsunk örömben és bánatban, életben és halálban, időben és örökkévalóságban.Óh Szent Gyermek Jézus, Te vagy a mi Királyunk!Hűséget fogadunk Neked életben és halálban! Esedezve kérünk, drága Kiskirályunk, állítsd fel kegyelmed trónját szíveinkben és uralkodjál azokban minden fenntartás nélkül, mert Te vagy szíveink Királya mindörökre, Szent Gyermek Jézus!

_________________________

Negyedik Nap – Áldozat

Isteni Szent Kisded!Akinek bőkezűsége gazdagítja szegénységünket,Akinek pártfogása vigasztalásunk megpróbáltatásainkban,Akinek irgalmassága megbocsájtja bűneinket,újólag Neked szenteljük magunkat testestül, mindennel amik vagyunk,amit bírunk és amit bírhatunk.Óh adj nekünk részt szent ártalanságodból: engedj merítenünk isteni szent Szívedédes forrásaiból!Áraszd el valónkat gyermekded egyszerűséggel, öntözgessed lelkünk tehetségeit kegyelmeddel és termékenyítsed azokat szent lelkeddel.Óh Szent Gyermek, Te az örök élet és isteni erő kútfeje, engedj isteni szent Szívedtőltanulnunk gyermeki ártatlanságot, és segíts azt szent kegyelmeddel híven megőriznünk.Nagyhatalmú Isteni Szent Gyermek, szégyeníts meg minden földi nagyságot határtalankicsinységeddel; hallgattasd el a test és világ okosságát isteni bölcsességeddel; oszlasd el ésszüntesd meg az ördög gonoszságát végtelen isteni jóságoddal, hogy Édesanyád a miSzűzanyánk által uralkodhassál szíveinkben óh édes Isteni Kisded, Jézus, Istenünk ésKirályunk! Ámen.

___________________________

Ötödik Nap – Szeretet

Óh imádandó Kisded Jézus, Akinek szeretettől lángoló Szíve lángra gyullasztja hidegszíveinket, add, hogy őszintén mondhassuk, „Szeretünk Téged;”Óh drága Kisded Jézus, gyógyítsd betegségeinket, erősítsed gyöngeségeinketmennyei Szent Atyád hatalma által.Óh Szent Gyermek Jézus pótold tudatlanságunkat Istenséged bölcsességével, tedd jóvágonoszságainkat végtelen jóságoddal.Óh áldott Szent Gyermek, szenteld meg szemeinket, hogy azokkal csak a jót lássuk;őrizzed ajkainkat, hogy szavainkkal soha se vétsünk; óvjad kezeinket, hogy azokkal csakdicsőséged előmozdításán munkálkodjunk; vezesd lépteinket, hogy azok mindig mennyeihazánk felé irányuljanak; tisztítsd meg lelkünk gondolatait, erősítsd akaratunk elhatározásaités szenteld meg szívünk érzelmeit.Óh áldott Kis Jézus, engedj szeretetedben élnünk; szeretetedben pihennünk; szeretetedben dolgoznunk; szeretetedben szenvednünk; és egykor szent szeretetedben nyugodtan meghalnunk. Ámen.

____________________________

Hatodik Nap – Dicséret

Szeretetre méltó Kisded Jézus, Akinek édes szent neve gyönyörűséggel tölti el híveidszívét, dicsérünk és dicsőitünk Téged!Légy áldva és dicsérve szent megtestesülésedben;légy áldva és dicsérve meggsemmisülésedben;légy áldva és dicsérve alázatos alárendeltségedben;légy áldva és dicsérve tehetetlenségeidben;légy áldva és dicsérve elhagyatottságodban;légy áldva és dicsérve a magányban való elrejtettségedben;légy áldva és dicsérve szegénységedben;légy áldva és dicsérve százszor és ezerszer teljes isteni tökéletességeidben,megszámlálhatatlan erényeidben, kegyelem forrásaidban,melyeket Szent Gyermekséged titkai nyitottak meg lelkünk számára. Ámen

_______________________

Hetedik Nap – Esengés

Imádandó Gyermek Jézus, Akinek hatalma meggyőzi a poklot, Akinek ereje megelevenítilelkeinket, Tehozzád fordulunk segítségért.Óh áldott szent Gyermek, légy beteg lelkünk orvosa és gyógyítsd annak sokféle betegségét; drága szent véred árán töröld el bűneinket; isteni szereteteddel olvaszd fel szívünk jegét, és gyullaszd fel szeretetét; alázatosságod tengerében merítsd el kevélységünket és hiúságunkat; szent könnyeiddel mossad fehérre szívünket és méltóztassál Magadnak abban lakást venni. Óh drága Isteni, Kisded, gazdagíts bennünket szegénységeddel, tégy bennünket nagylelkűekké kicsinységeddel, tölts el bennünket egyszerű igénytelenséged által bölcsességgeddel, és változtasd bajainkat, megpróbáltatásainkat szent akaratodban való tökéletes megnyugvással gyönyörűséggé értünk elviselt szenvedéseid érdemei által. Ámen.

_____________________________

Nyolcadik Nap – Könyörgés

Szerető Kisded Jézusunk, Aki mindenható piciny kezedben tartod az egész nagy világot,alázatosan kérünk, segíts rajtunk!Add, hogy Téged mindig jobban és jobban szeressünk;add hogy Általad és csak Neked éljünk;add, hogy mindenkor és mindent Neked tetszően tegyünk;add hogy egykor látásod után epedve kegyelmeddel váljunk meg a földi élettől,hogy Téged boldogságban örökké bírhassunk majd az égben.Kicsiny lényed lebilincselő kedvessége, szentséges arcod édes szépsége, bizalmat gerjesztő szemed ragyogása, mosolyt lehelő kicsiny ajkaid, szeretettől lángoló kicsiny Szívedolyannyira bíztat, hogy nem csalatkozhatunk Benned, Csodatevő szent Isteni Kisded.Tudjuk, meghallgatod kéréseinket kicsinységedben is oly hatalmas és mindenható Isten, Ki azAtyával és Szentlélekkel élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

_______________________________

Kilencedik Nap – Hálaadás

Imádandó Kisded Jézus,  Akinek áldásra emelt piciny keze folytonosan új jótéteményekkel árasztja el lelkünket, fogadd imádó hálánkat.Leborulunk képed előtt, óh Kisded Jézus, s örök hálát mondunk a Tőled nyert kegyelemért. Szüntelenül magasztaljuk a Te kimondhatatlan irgalmadat és megvalljuk, hogy egyedül Te vagy a mi Istenünk, segítőnk és védelmezőnk.Beléd helyezzük ezentúl bizalmunkat, s a világ előtt hirdetjük jóságodat, hatalmadat, nagy szeretetedet és azon csodákat, melyeket kegyképed által mivelsz, hogy mindenki megismerje, s ezáltal szent Gyermekséged tisztelete a keresztény hívek szívében mindjobban mövekedjék, és mindazok, akik segítségedet tapasztalják, velünk együtt hálát mondjanak Neked, óh Kisded Jézus, ki most is élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

_________________________________

BEFEJEZŐ IMA

Csodatevő Szent Isteni Kisded! Szeretetre méltó szent Gyermek!Mily boldogok lehettek azok, akik szerencsések voltak szent gyermeki arcodat saját szemeikkel látni; akik gyönyörködhettek a látványban Téged a Mindenható Istent, mint kicsiny Gyermeket szemlélni, amikor kicsiny karjaidat a pólyákból feléjük kitártad; amikor apró kicsi kezecskéddel drága Szűz Anyádat édes szeretettel cirógattad; amikor Szűz Anyád, édes anyai gondossággal Téged első tipegésedben támogatott; amikor a Mennyei Atya akarata szerint édesen hangzó első próbálgatásodat a beszédben az Ő dicsőségére először hallattad.Isteni Szent Gyermek, terjeszd fölénk áldó kicsiny kezed.Áldásod és pártfogásod legyen velünk most és maradjon velünk mindenkoron. Ámen.

Hálaima a megnyert kegyelmekért

Leborulok képed előtt, óh bőkezű kisded Jézus, s örök hálát mondok a tőled nyert kegyelemért. Szüntelenül magasztalom a te kimondhatatlan irgalmadat, és vallom, hogy egyedül te vagy az én Istenem, segítőm és védelmezőm. Benned helyezem ezentúl bizalmamat s széltében hirdetem jóságodat és bőkezűségedet, hogy nagy szeretetedet és azon csodákat, melyeket ezen kegyelemképed által mívelsz, mindenki megismerje, s ennélfogva szent gyermekségednek tisztelete a keresztény hívek szíveben mindjobban növekedjék, s mindazok, kik segítségedet tapasztalják, velem együtt hálát mondjanak neked, óh kisded Jézus, ki most is élsz és uralkodol mindörökké. Ámen.

Forrás:

http://www.ppek.hu/konyvek/Soos_Istvan_Hoviragok_a_kis_Jezuskanak_1.pdf