Október 13. Péntek, Szent Ede király és hitvalló – Engesztelő nap ≠

Ötszáz évvel VIII. Henrik előtt élt egy angol király, aki igyekezett a Katolikus Egyház törvényeit követni és szüzességi fogadalmat tett egész életére. III. (Hitvalló) Eduárdot a nehézséggel küzdő és a különélő házasok védőszentjeként is tiszteljük.

Szent Eduárd a dicsőséges angolszász királyi családból eredt, mely a századok folyásában annyi kiváló szentet, hitvallót és vértanút nevelt az ég számára. Atyja a szép és könnyelmű Ethelréd király (978-1016), anyja pedig Emma, I. Richárd normandiai herceg leánya volt. Születése és gyermekkora az angol történelem leggyászosabb idejére esik.

Angliát ugyanis akkoriban úgyszólván állandóan zaklatták a dánok. És ahol ezek a marcona pogány harcosok megjelentek, mindenütt halál és pusztulás járt nyomukban. Ethelréd eleinte pénzen próbált tőlük békét vásárolni; de csak azt érte el, hogy gazdagságának hírével mindig újabb és újabb csapatokat vonzott Skandináviából Angliába. Ekkor végső kétségbeesésében olyan lépésre szánta el magát, melyből még nagyobb bajok sarjadtak: 1002 nov. 13-án a Wessex tartományban megtelepedett összes dánokat legyilkoltatta.

Svén dán király, mint előre látható volt, újabb és még kegyetlenebb háborúval felelt az esztelen kihívásra; megesküdött, hogy addig nem nyugszik, míg Ethelréd trónját fenekestül fel nem forgatja. Esküjéhez híven négy éven át megállás nélkül dúlta, rabolta Wessexet. 1007-ben óriási összeg fejében egy időre elvonult ugyan, de csak azért, hogy hat év múlva még nagyobb készülettel jelenjék meg. Véres harcok árán sorra hatalmába kerítette a városokat, köztük Londont, s utoljára arra kényszerítette Ethelrédet, hogy sógoránál, II. Richárd normandiai hercegnél keressen menedéket.

Ilyen szomorú viszonyok közt született Eduárd. Első emlékei hazájának pusztulása és családjának szétszóródása voltak. Még karon ülő gyermek volt, mikor anyja a vad ellenség elől Normandiába futott vele. Később végigélte szerencsétlen atyjának első és második menekülését, két bátyjának, a vitéz „Vasoldalú” Ödönnek és Alfrédnak hősi halálát és Nagy Kanut dán királyságának megszilárdulását. Mert a dán betörés csakhamar a rendszeres hódítás alakját öltötte, s a szent királyok öröksége közel harminc esztendőre idegen bitorlók zsákmánya lett.

Így a kis hercegnek nemcsak gyermek- és ifjúkorát, hanem kezdő férfikorát is idegen országban, idegen nyelvű és szokású emberek között kellett töltenie. Talán ez a nagy idegenség is hozzájárult, hogy korán megszokta a magánosságot és a lélek kincseinek keresését. A mélyebb ok más volt: anyja az újszülöttet az oltárra tette, és fölajánlotta Istennek. Ennek az anyai gesztusnak áldása kísérte végig az ifjúság sikamlós utain. Szelíd és szófogadó gyermekből mélyen vallásos és aszkétikus hajlamú ifjúvá fejlődött.

Gyermeki hitét és ártatlanságát minden csábítással szemben meg tudta őrizni. Pedig kísértésben nem volt hiány. Hiszen a roueni hercegi udvar épp akkoriban, Ördög Róbert uralkodása idején valóságos melegágya volt, a bűnöknek és durva erőszakosságoknak. Ő azonban diadalmaskodott minden akadályon és kísértésen. Úgy élt romlott környezetben, mint a tövisek és bojtorjánok közül kiemelkedő virágszál. Kortársai nem ok nélkül nevezték őt az udvar angyalának.

Nagy Kanul halála után (1035) alattvalói egy része unszolva kérte a jámbor herceget, hogy térjen vissza és a fegyver jogán vegye vissza atyáinak örökségét. Eduárd azonban, bár lelkét már régóta égette a honvágy, elutasította magától a kísértést.

„Ha csak embervérrel szerezhetem meg, inkább sohase legyen enyém az ország”, mondotta. És valóban kisujját sem mozdította a feléje nyújtott koronáért. Nyugodtan várt tovább, míg vérontás nélkül érvényesítheti igényeit. Ez pedig hamarabb bekövetkezett, mint bárki gondolta volna. Nagy Kanut fiainak, Hardikanutnak és Haroldnak gyors egymásutánban történt elhalálozása után ugyanis a dán uralom magától összeomlott. Ekkor az angol urak egyhangú lelkesedéssel hazahívták bujdosó urukat és őt Winchesterben nagy fénnyel királlyá koronázták (1042).

Eduárd mint király is hű maradt azokhoz az elvekhez, melyeket herceg korában olyan következetesen képviselt. Azt tartotta, hogy egy ország jólétének legbiztosabb mértéke az egyházi élet virágzása. Ezért legsürgősebb feladatának tekintette a sok háború következtében elhanyatlott vallásos szellem fölfrissítését és az eldurvult erkölcsök megszelídítését.

Rengeteg áldozattal újból felépítette az elpusztult templomokat és kolostorokat; sőt a régiek mellé újakat is létesített. Ezen a téren legnevezetesebb alkotása a londoni Westminster-apátság alapítása. A kolostorok celláit jámbor és tudós barátokkal népesítette be, akiket külföldről, főleg Franciaországból hívott. Ugyanígy gondoskodott róla, hogy a püspöki székekbe és a plébániai javadalmakba is méltó papok kerüljenek. Nagylelkűsége és bőkezűsége ebben nem ismert korlátokat. Odaadó munkásságával sikerült is elérnie, hogy az angol egyház meglepően rövid idő alatt felépült sebeiből és ismét mintaképe lett a bensőséges életnek és fegyelemnek.

A leghathatósabb indítást mégsem bőkezűségével, hanem fönséges élete példájával adta. Mert ő a trón magasán is ugyanaz a szigorú aszkéta maradt, aki a roueni hercegi udvarban volt. Mikor hívei ösztönzésére egybekelt Godvin grófnak jámborsága, tudománya és művészi készsége révén egyaránt kitűnő lányával, Edithával, mindjárt az esküvő után megegyezett vele, hogy a házasságban is teljes megtartóztatásban élnek. És valóban a két jámbor lélek nem mint férj és feleség, hanem mint két szerető testvér élt egymással; mindegyik azon igyekezett, hogy minél többet tehessen a másik megszentelésére.

Különösen az irgalmas szeretetben versenyeztek. Eduárd, hogy minél többet áldozhasson a szegények, árvák és betegek istápolására, lehető legszűkebbre szabta udvartartásának költségeit. Ugyanígy Editha is elsősorban saját személyén igyekezett megtakarítani az alamizsnára szánt összegeket. De alkalomadtán saját személyében is szívesen tett a szent király szolgálatot az arra szoruló betegeknek és szűkölködőknek. Egyszer pl. a saját hátán vitt egy inaszakadt embert a westminsteri Szent Péter-templom oltára elé és alázatos készségével kieszközölte annak csodálatos meggyógyulását.

Az Oltáriszentség iránt kora gyermekségétől fogva különös áhítattal viseltetett s vételéhez mindig nagy bensőséggel és odaadással készült. Hasonlóan nagy tisztelettel volt az egyház feje, a pápa iránt is. IX. Szent Leó uralkodása idején (1049-1054) személyesen akart ellátogatni az örökvárosba. Mivel azonban tanácsadói az ország fenyegetett helyzetére való tekintettel ellenezték szándékát, megelégedett azzal, hogy fényes követség és gazdag ajándékok küldésével fejezte ki gyermeki ragaszkodását. II. Miklós pápával (+ 1061) viszont a westminsteri alapítás megerősítéséért lépett diplomáciai összeköttetésbe.

Alattvalói már életében a csodatevő szent nimbuszával övezték alakját. A legenda egész sereg vakról és bénáról tud, akik az ő közbenjárására kapták vissza testi épségüket. Azután részletesen elbeszéli azt is, hogyan látta meg és közölte környezetével ellenségének, az ifjabbik Svén királynak tengerbezuhanását és halálát éppen abban a pillanatban, mikor flottájával Anglia megtámadására akart indulni. Sőt azt is tudni vélik, hogy előre megérezte mindazokat a szomorú eseményeket, melyek halála után Angliára jövendők voltak. Bizonyos, hogy későbbi hányattatások és megpróbáltatások közt ugyancsak emlegették az angol honfiak „a jó Szent Eduárd törvényeit”.

Népe szeretetétől és fejedelmi kortársai nagyrabecsülésétől övezve 1066 jan. 5-én hunyt el. Mivel halála után még több csodát művelt, mint életében, utóda, Hódító Vilmos drágamívű arany- és ezüstládába foglaltatta hamvait. Mikor e ládát 36 évvel később felnyitották, a drága tetemet éppen olyan frissnek és életteljesnek találták, mint a temetés napján volt.

Ettől kezdve az egész angol nép nemzeti szentként kezdte tisztelni. III. Sándor pápa II. Henrik kérésére 1161 febr. 7-én kelt bullájával az egész Egyházra kiterjesztette tiszteletét. Ekkor Szent Tamás canterbury érsek kezdeményezésére újból fölemelték a szent hamvait és 1163 okt. 13-án világra szóló fénnyel átvitték a westminsteri apásság templomába, melynek ő élete utolsó 16 évében minden szabad gondját és jövedelmét szánta, sőt még halálos ágyán is írta ajándékleveleit. Az átvitel óta az egyetemes Egyház okt. 13-án ünnepli emlékét.

Legdicsőbb Szent Eduárd, te Isten iránti buzgalmadat türelmeddel, kedvességeddel és nagylelkűségeddel mutattad meg. Amint te, szolgáljam én is Isten országának megerősödését türelmes imával és jótékony szeretettel. Ámen.


ENGESZTELŐ NAP

Rosa Mystica (Titkos értelmű Rózsa)

Montechiari-ban (vagy Montichiari – Olaszország) 1947. június 13-án Pierina Gilli ápolónőnek megjelent a Szűzanya. Rosa Mystica-nak, Titkosértelmű Rózsának nevezte magát (ahogyan a Lorettói litániában nevezik).
Kérte, hogy július 13-a Rosa Mystica ünnepe legyen.
Kérte továbbá, hogy a jelenések tiszteletére minden hó 13-a legyen Mária nap,
ezeken a napokon zárva lesznek a pokol kapui.
(FORRÁS: Jánossy Gábor: Rózsafüzér-imakönyv. Budapest, Stella Maris Alapítvány, 2006.)

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGOK

Önfelajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Fatimai Szűz Mária, Irgalmasság Anyja, Ég és Föld Királynője, Bűnösök Menedéke!
Mi, akik csatlakoztunk Mozgalmadhoz, ma különösképpen felajánljuk magunkat Szeplőtelen Szívednek. E felajánlás által Veled és Általad meg akarunk felelni minden kötelezettségünknek, amelyet keresztségünk révén magunkra vállaltunk.

Továbbá megígérjük, hogy bensőleg megváltozunk, és felhagyunk minden rendetlen ragaszkodással, ami magunkhoz, vagy a világgal való könnyű megalkuváshoz köt, hogy Hozzád hasonlóan mindig készen legyünk mindenben megtenni az Atya akaratát.

Rád, irgalmas Édesanyánkra bízzuk keresztény életünket és hivatásunkat, hogy rendelkezzél vele üdvös terveid szerint ebben a döntő órában, amely a világra nehezedik. Megígérjük, hogy kívánságod szerint fogunk élni, főleg abban, ami a megújult imaéletet, önmegtagadást, a szentmiseáldozatban való buzgó részvételt, az apostolkodást, a rózsafüzér napi elimádkozását, az Evangélium szerinti szigorú életmódot illeti, s jó példát adunk mindenkinek Isten törvényeinek megtartására és keresztény erényeknek, főképpen pedig a tisztaságnak gyakorlására.

Továbbá megígérjük, hogy egyesülni akarunk a Szentatyával, a Főpapokkal és a Papjainkkal, hogy így védőbástya legyünk a széthúzás mozgalma ellen, amely a Tanítótekintély ellen támad, és alapjaiban fenyegeti az Egyházat. Védelmed alatt apostolai kívánunk lenni ennek a nagyon szükséges ima-és szeretet egységnek a Pápáért, akire kérjük különleges védelmedet.

Végül megígérjük, hogy a lelkeket, akikkel kapcsolatba kerülünk, amennyire csak tudjuk, elvezetjük megújult tiszteletedhez. Tudjuk, hogy az istentagadás a hívők nagy részében a hit hajótörését idézte elő. Isten szent templomába behatolt a megszentségtelenítés. A gonoszság és a bűn áradata elárasztotta a világot. Bizalommal rád emeljük szemünket, Jézus Anyja és a mi irgalmas és hatalmas Anyánk. Ma ismét kérünk téged minden gyermeked üdvösségéért, irgalmas, szerető, édes Szűz Mária. Ámen.

Ima a magyar magzatokért

Uram Jézus! Édesanyád, Szűz Mária közbenjárására, aki kilenc hónapon át méhében hordozott, és szüzességének sérelme nélkül szült e világra, általa neked szentelünk minden anyaméhben lévő magyar magzatot, hogy e világra megszületve, téged, az örök világosság fényét megismerjenek, és életük folyamán téged szolgáljanak, hogy ezáltal a te dicsőségedre éljenek a földön, és boldogító színelátásodnak örvendjenek a mennyben. Ámen.

Három „Üdvözlégy” ájtatossága a magzatokért

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária, mint az Örök Atya leányát! Hatalmasabb vagy az ég összes angyalánál és szentjénél, hiszen téged öröktől fogva kiválasztott az Isten, hogy az üdvösség munkatársa legyél. Néked ajánlok és szentelek minden magyar magzatot.
– Üdvözlégy.

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária, mint az Isten egyszülött Fiának Anyját, hiszen általad lett emberré az Isten, és reád bízta az irgalmasság kincseinek kiosztását. Néked ajánlok és szentelek minden magyar magzatot.
– Üdvözlégy.

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária, mint a Szentlélek Jegyesét, Isten titkainak tárházát. Néked szentelek minden magyar magzatot, hogy e világra születve a Szentlélek Úristen kegyelme által az igaz katolikus hitet megismerjék, abban hűségesen kitartsanak, és ezáltal üdvözüljenek.
– Üdvözlégy.

Ima e nap haldoklóiért

Boldogságos Szűz Mária, irgalmasság Királynője! Tekints kegyes szemmel magyar testvéreinkre, kik e napon távoznak el ebből a világból! Légy oltalmazójuk a döntő órában, és közbenjárójuk, hogy a pokol örök kínjaitól megmenekülvén Szent Fiad országába jussanak! Ámen.

Három felajánló ima a haldoklókért

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk néked Jézus Krisztus minden érdemét hálából azért, hogy drága Vérét az Olajfák-hegyén érettünk ontotta, s érdemei által kérünk, add meg minden magyar testvérünknek a jó halál kegyelmét.
– Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk neked a mi Urunk, Jézus Krisztus érdemeit, aki érettünk a keresztfán meghalt, és kérünk, ezen érdemek alapján, légy irgalmas minden a mai napon hirtelen és készület nélkül meghaló magyar testvérünkhöz! Szítsd fel szívükben a bűnbánat tüzét, hogy ezáltal üdvözülhessenek!
– Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk neked a mi Urunk, Jézus Krisztus minden érdemét, végtelen szeretetét, mellyel Ő a mennyből alászállott, magára vette emberi természetünket, hogy érettünk szenvedjen és a keresztfán meghaljon. Kérünk, ezen érdemek alapján, add meg a jó halál kegyelmét minden magyar testvérünknek, és engedd, hogy a lelkek az ég dicsőségébe jussanak!
– Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Ima Szűzanya oltalmáért

Magasztalja lelkünk az Urat, ki ily jóságos Anyát adott nekünk e küzdelmes földi életben. Kézen fogva vezet bennünket, megóv minden testi és lelki veszedelemtől, megvigasztal bajainkban, megerősít harcainkban, halálos ágyunknál is ott van mellettünk, hogy jelenlétével elűzze a gonosz ellenséget, s nem nyugszik addig, míg hűségünk jutalmául el nem nyertük az örök élet koronáját.

Fogadd tehát kegyes Anyánk, mindezekért hódolatunk fejében szívünket; fogadjuk, hogy szent ígéretünkhöz mindhalálig hűek maradunk és Hozzád gyermeki szeretettel ragaszkodunk.

Oltalmazd meg, Uram, a Te szolgáidat, akik színed előtt egész szívvel leborulnak, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására védelmezd meg őket minden bajtól és védelmezd meg őket kegyesen az ellenség incselkedéseitől, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.