Július 11. K Szent I. Piusz pápa és vértanú

Szent I. Piusz (? – 154?)

Neve latinul kegyest jelent. A hagyomány szerint Aquileia városában látta meg a napvilágot, egy Rufinus nevű férfi gyermekeként. Szent Hüginosz utódaként 140 és 154 között Krisztus földi helytartója, tizedik pápa volt a sorban, – haláláig viselte ezt a címet. (legalábbis a zavaros írásos emlékekből ítélve.)

Egy korabeli írás szerint I. Piusz testvére Hermasz, apostoli atya volt, akinek feljegyzései nyomán ők rabszolgasorból kerültek a kereszténység vonzáskörébe. Felszabadulása után lett annak vezetője.
Tizennégy éven keresztül erős és biztos kézzel kormányozta az Egyházat, harcolt a gnosztikusok és markioniták ellen, és erélyesen elítélte a veszedelmes eretnekeket, köztük Markiont – akit 144-ben ki is közösített

Mint vértanú halt meg Kr.u. 154-ben. Vértanúságát július 11-én ünneplik.

Imák Jézus Szent Arcához

Jézus Szent Arcának Tisztelete
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett Fiad imádásra méltó Szent Arcát, Szent Neved dicsőségére és a lelkek üdvére. Ámen!

Szeretett Jézusom, imádásra méltó Arca!
Imádlak és szeretlek Téged lelkem minden erejével.
Alázattal kérlek, hogy Isten képét állítsd helyre bennem!
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem!
Ne vess el színed elől!
Minden Általad történjék bennem, érted, Ó Jézusom,
a Te dicsőségedre, irántad való szeretetből. Ámen!

Ó, sebek és vér által eltorzított Szent Arc, az Isteni Szeretet és Irgalmasság kinyilatkoztatása!
A Szűzanya fájdalmas és szeplőtelen Szíve által imádunk Téged, és engesztelni akarunk mindenki nevében és mindenkiért, minden sérelemért, amellyel megbántottak.
Add, hogy életünk minden megpróbáltatását és szenvedését türelmes szeretettel viseljük, és végtelen áldozatoddal egyesítve elégtételként ajánljuk fel a Mennyei Atyának, a lelkek megmentéséért.
Add nekünk, ó Urunk, hogy mi, akik ma fájdalmas Szent Arcodat tiszteljük, egykor a mennyben dicsőséges Arcodat láthassuk, és édesanyánkkal, Máriával, minden angyallal és szenttel Téged örökkön-örökké dicsérjünk! Ámen.

Szent Mihály-himnusz

Légy mellettünk Szent Mihály, oltalmunkra készen állj.
Védd meg lelkünk nagy ügyét, Istentől nyert szent hitét.
Légy a harcban fővezér, minket így majd baj nem ér.
S minden ártó szellemen biztos lesz a győzelem.
Isten első bajnoka, lelki harcunk támasza,
Meghirdetted rég nekünk: Nincs olyan, mint Istenünk.
Győztél minden ellenen, a föllázadt lelkeken.
Áldjuk érte az Atyát, égnek, földnek, bölcs Urát.
Mennyeknek főangyala, gyengeségünk gyámola,
Hozzád száll föl énekünk, védelmezőnk légy nekünk.
Hűség példaképe vagy, végóránkon el ne hagyj.
Majd ha hív a Nagy Király, légy mellettünk Szent Mihály.

Ámen!

Ellenségeink ellen való oltalomért

Óh, dicsőséges csodatevő Szent Antal! ki még a gonosz lelkeknek is félelme vagy; óvj meg engem hathatós pártfogásod által mindama gonosz incselkedésektől, melyekkel ellenségeim romlásomra törnek és hálójukba keríteni akarnak!

Ne engedd, hogy gyűlölködő elleneim diadalmaskodva rajtam, téged is, mint hű pártfogómat, becsméreljenek.
Te, ki az elhagyottak és üldözötteknek mindig oly gondos istápolója valál, hiúsítsd meg a rossz embereknek ellenem szőtt fondorlatait, hogy bátorságosan szolgálhassak Istenemnek holtomiglan. Amen.

Hálaima valamely elnyert kegyelemért

Óh, milyen hatalmas a te pártfogásod, kedves Szent Antal!
Még rajtam is segítettél, pedig bűneim miatt bizony a te jóságodra nem is voltam méltó. Áldassék és dicsőítessék az Úr neve! Szívem mélyéből mondok neked köszönetet, kegyes védőszentem. Fogadd az én hálálkodásomat kegyesen és légy hathatós szószólóm az Istennél ezután is, hogy irántad való bizalmam és tiszteletem mindjobban gyarapodjék.

Téged pedig, fölséges Istenem! egész szívemből imádlak és háladatosan hódolok neked ama kegyelmedért, hogy hű szolgádnak, Szent Antalnak érdemeiért megadtad, amit kértem.
Áldjon és magasztaljon Téged ezért a menny és föld, dicsőítsenek az angyalok és szentek seregei örökké. Amen.