Július 9. Vasárnap, Pünkösd utáni 6. vasárnap

Ókeresztény imádság a szentmise előtt

Istenünk, Ura a világegyetemnek, nyomorúságunk ellenére
jóságodban tégy minket méltóvá erre az órára.
Add, hogy tettetés nélkül, őszintén eggyek legyünk egymással,
kössön minket össze a béke és a szeretet.

Szilárdítsd meg egységünket isteni tudásod megszentelő tevékenységével,
Fiad, egyetlen Urunk, Jézus Krisztus, az Üdvözítő segítségével.
Legyen tied az áldás és a dícséret a Szentlélekkel, a jóság éltető Lelkével együtt.

Te, egyetlen Fiaddal és a Szentlélekkel a béke, az irgalom, a szeretet,
a megbocsátás és a jóság Istene vagy.
Urunk, a te békéd, a te nyugalmad, a te szereteted és kegyelmed,
istenséged irgalma legyen velünk és közöttünk életünk minden napján! Ámen.

3. századi ima szentáldozás előtt

Mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, kérünk téged,
áldással fogadjuk ezt a szent misztériumot; ne legyen senki számára ítélet!
Mindazokat, akik részesülnek e szent misztériumból,
tedd méltóvá Krisztus testére és vérére, Mindenható Úr, Istenünk! Ámen.

3. századi ima szentáldozás után

Mindenható Isten, a te szent misztériumodban történt részesedés adjon nekünk erőt,
s ne legyen senkinek ítéletére, hanem töltsön be minket minden áldással, Krisztus által.
Általa dicsőség és hatalom néked, most és mindenkor és mindörökkön-örökké! Ámen.

Irgalmasság Atyja

Irgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene,
erősíts meg minket hivatásunkban,
az imádásban és a hűségben.
Isteni szavadnak és szent törvényednek szenteljük magunkat ma,
amikor eléd járulunk.

Világosítsd meg lelkünket, hogy megismerhessünk
és szolgálhassunk téged.
Kérünk, adj erőt
szent szándékaink megvalósításához,
ne nézz elkövetett
és állandóan megújuló bűneinkre!

Add, hogy ne a föld,
hanem a menny javait nézzük,
keressük és szemléljük.
Így, a kegyelem ereje által
dicsőítünk téged mindenható, szent,
és minden dicséretre méltó hatalom,
Krisztus Jézusban, a szeretett Fiúban,
a Szentlélekkel mindörökkön-örökké. Ámen.
(Ókeresztény imádság)

Aquinói Szent Tamás imája

Kimondhatatlan, teremtő Atya,
kinek hódol az angyalok kara
s engedelmeskedik a végtelen,
roppant és csodás világegyetem,
ki szétosztod világosságodat,
Te a bölcsesség szent forrása vagy.

Ó lángoló Rend, Szépség, Szeretet,
öntsd vaksi értelmemre fényedet.
Töltsd be hatalmasan és egyszerűn:
a balga tudatlanság és a bűn,
e két átkozott sötétség, amely
nyomunkban jár, távozzon tőlem el.

Szétárad léted bő sugara itt
s megnyitod a csecsemők ajkait,
oldozd meg nyelvem is kegyelmesen,
hogy zengő, forró és édes legyen.
Ó add, hogy könnyen folyjon a beszéd
ajkamról, ha hirdetem az igét.

S add az elme értő élét, Atyám,
hogy legyen bennem mély a tudomány,
amit tudhatok, úgyis oly kevés,
ne mossa el bennem a feledés.
S tanuljak nagyon könnyen s mint finom
szellőrezdülést a virágszirom,
érezzem meg az örök gondolat
szárnyalását: az égi titkokat.

A célba-érés reménye hevít:
igazítsad a lelkem lépteit,
feléd haladjak mindig boldogan,
Feléd, ki Isten s Ember vagy, Uram,
ki élsz és uralkodol odafenn
s itt lenn örökkön-örökké. Amen.