Június 11. Vasárnap, Pünkösd utáni 2. vasárnap – Úrnapja nyolcadában

Urunk, Istenünk!
Az évszázadok során megtapasztalhattuk,
hogy a világ, amely sokszor nem a népek hazájának,
hanem a nemzetek küzdőterének tűnik,
nem siet segítségünkre a bajban.
Csak a magunk erejében, tudásában, hősiességében
és Istenhez szóló imáinkban bízhatunk.
Hozzád imádkozunk, hogy országunk vezetői
Szent István király lelkületével szolgálják hazánkat.
Segíts, hogy magyar nemzetünk minden tagja
a földi haza építése közben az égi haza felé is törekedjen!
Amen.

Ó ISTENI FÉNYESSÉG

(Granadai Szent Lajos imája)
Ó, isteni fényesség, a te megmérhetetlen szereteteddel
nyisd meg lelkünket a hitnek, hogy téged igazán megismerjünk.
Tágítsd ki szívünket, hogy téged befogadhasson!
Illess bennünket, hogy tiszta szeretettel keressünk téged,
benned megpihenjünk, és veled egyesüljünk,
mint ahogy egyek a tagok a testben a fejjel,
és amint egy a szőlővessző a tőkével.
Engedj a te erődből és a te kegyelmedből élni mindvégig,
míg csak el nem jutunk szent színed látására!

FOHÁSZ A SZENTHÁROMSÁGHOZ

Imádjuk és dicsőítsük az Atyát, a Fiút és a Szentlelket, és mondjuk ujjongó lélekkel:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Szent Atyánk, ajándékozd Szentlelkedet nekünk, akik még nem tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, hogy gyengeségünkben segítségünkre siessen, és neked tetsző módon közbenjárjon értünk!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Isten egyszülött Fia, aki kérted az Atyát, hogy más Vigasztalót adjon Egyházadnak,
engedd, hogy az Igazság Lelke örökké velünk maradjon!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Jöjj, Szentlélek-Úristen, és add nekünk a lélek gyümölcseit: a szeretetet, örömet, békességet, türelmet, kedvességet és jóságot, a béketűrést, hűséget, szelídséget, szerénységet, önmegtartóztatást és tisztaságot!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Mindenható Atyánk, te elküldted szívünkbe Fiadnak Lelkét, aki így szólít téged:
„Abba, Atya!”, vezess Szentlelkeddel, hogy örököseid legyünk, Krisztusnak pedig társörökösei!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Krisztus Urunk, te a Vigasztalót, aki az Atyától származik, elküldted, hogy tanúságot tegyen rólad, segíts, hogy mi is tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Az Atya a Szentlélek által tette Fiának, Krisztusnak testét élővé és éltetővé. Irányítsuk a dicséret szavát a háromszemélyű egy Isten felé:
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Atyánk, mindenható, örök Isten, Fiad nevében küldd el Egyházadnak a vigasztaló Szentlelket, hogy őrizze a szeretet és a teljes igazság egységében!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy tanítsanak minden népet, és kereszteljék meg az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és erősítsék a hitben!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Urunk, segítsd mindazokat, akik Fiad nevéért üldözést szenvednek,
hiszen ő megígérte: az igazság Lelkét adom nekik, hogy szóljon ajkukkal.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Mindenható Atyánk, ismerje meg mindenki, hogy te, az Ige és a Szentlélek egy vagytok, és benned, az egyetlen Istenben higgyenek, reméljenek, téged szeressenek!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

Élők Istene, tedd annak a dicsőségnek részeseivé a megholtakat,
amelyben Fiad és a Szentlélek veled egységben mindörökre uralkodik!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!