Június 12. Hétfő, Úrnapja nyolcadában

Ima a Szentlélek vezetéséért

Uram, átadom Neked életemet.
Szívemből megbocsátok mindenkinek,
aki életem folyamán megbántott.
Hálát adok mindenért, ami történt velem.
Minden ajándékodat megköszönöm, Uram.

Hálát adok a szenvedésekért és a rossz napokért is,
mert irgalmad és jóságod mindent javamra fordított.
Kérlek Uram, add nekem Szentlelkedet!
Add, hogy fölismerjem mindig Lelked vezetését,
és készséges szívvel engedelmeskedjek neki!

Vegyél el belőlem minden bizalmatlanságot és félelmet,
és add, hogy gyermeki szívvel egészen Rád hagyatkozzam!
Rád bízom életemet, halálomat és minden javamat.
Add meg nekem Uram azokat a lelki adományokat,
amelyekkel szolgálhatlak Téged ezután!

Fölajánlom Neked képességeimet és körülményeimet,
odaadom minden kívánságomat és vágyamat.
Kérlek, légy Ura életemnek és változtasd át szívemet olyanná,
amilyenné öröktől fogva eltervezted!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké.
Amen.

Imádság a Szentlélek hét ajándékáért

Szentlélek Úristen, ki az Atyától és a Fiútól öröktől fogva származol, ki mindenható vagy és egylényegű az Atyával és Fiúval, szívem alázatosságában leborulva imádlak és az angyalokkal, és szentekkel magasztallak Téged. Neked köszönöm, hogy a szent keresztségben Isten gyermekévé és a mennyország örökösévé lettem. Te vagy minden természetfölötti kegyelem forrása és bőkezű adományozója.
Jöjj, Szentlélek Isten, töltsd el szívemet hétszeres ajándékoddal.

Jöjj, ó Bölcsesség Lelke, taníts meg, hogy minden gondolatomat és cselekedetemet egyedül Istenre irányozzam.
Jöjj el, Értelemnek Lelke, hogy szent hitem igazságait és az Isteni titkokat üdvösen megértsem.
Jöjj el, Tanácsnak Lelke, hogy minden ügyemben és kételyemben a helyeset megismerjem, és a jót válasszam.
Jöjj el, Erősségnek Lelke, hogy szerencsétlenségben és bajban, a gonosz léleknek és a világnak kísértősei között, mindenkor Hozzád ragaszkodjam.
Jöjj el, tudománynak Lelke, hogy mindig tanításaid ösvényén járjak.
Jöjj el, Jámborságnak Lelke, hogy a jövőben buzgóbban szolgáljak Neked, parancsaidat és sugallataidat hűségesen betartva Uramnak, Istenemnek egész szívvel szolgáljak.
Jöjj el, Isteni Szent Félelem Lelke, hogy Isten szent fölségének jelenlétéről mindig és mindenütt megemlékezzem, és szorgosan elkerüljek mindent, ami neked visszatetszik.
Jöjj Szentlélekisten, áraszd el lelkemet ajándékaiddal és erősíts meg a keresztény erényekben, hogy a tökéletesség útján járhassak és majdan az Atyával és a Fiúval Téged magasztaljalak mindörökkön örökké. Ámen

VENI SANCTE ~ IMA A SZENTLÉLEKHEZ

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal, – a bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal, – a bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel, – a bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével, – a bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel, – a bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel, – a bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel, – a bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal, – a bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét, – de mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, – de oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket.

Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
„Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!”