Május 25. Csütörtök, Mennybemenetel nyolcada

Üdvözlégy, áldott légy

Üdvözlégy, örökké áldott légy az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség!
Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás és élet kútfeje, menny és föld Ura, Istene!
Akit az angyalok és szentek imádnak az égben, mi is imádunk téged az Oltáriszentségben.
Hálát adunk neked, Istennek fia, aki emberré lettél, aki üdvösségünkért áldozatul adtad önmagadat a kereszt oltárán, és minden szentmisében részesítesz minket e megváltó áldozatban.
Hittel valljuk, hogy aki e kenyérből eszik, örökké él, hiszen ezért adtad magadat lelkünk eledeléül a szentáldozásban.
Engedd, Urunk, hogy sohase vegyünk téged ítéletünkre, hanem a szeretet e szentsége váljék lelkünk üdvösségére. Ámen.

Jézusunk, hozzád jövünk!

Te vagy az Út követni akarunk parancsaid és tanácsaid teljesítésével, és példád utánzásával.
Jézusunk, te vagy az Igazság! Te vagy az igazi világosság, amely megvilágít minden embert.
Hiszünk Benned, hiszünk tanításod­ban: meg akarunk ismerni, hogy egyre jobban megszeressünk!
Jézusunk, te vagy az Élet! Éltetsz megszentelő kegyel­meddel, amely lelkünk élete: szavaiddal, amelyek az örök élet igéi:
az Oltáriszentségben, amely az égből szállott élő kenyér: Szent Szíved által, amely a lelkek iránti szeretettől lángol.
Teljes szívből akarunk ragaszkodunk szavaidhoz, éhezünk az Oltáriszentség élő kenyerére, kitárjuk Szent Szíved éltető vérének szívünket, és bensőségesen egyesülünk minden szándékoddal.
Bárcsak isteni Szíved uralkodnék az egyház minden gyermekén és az emberiségen. Ámen.

Ti a Tabernákulumot őrző szent angyalok!

Emeljetek fel engem mindig, ha elesem!
Segítsetek, hogy az itt jelenlévő Jézusnak
mindig tiszta szívből tudjak örülni.
Midőn pedig az Úr Tabernákulumától napi munkámra távozom,
adjatok nekem erőt, hogy soha meg ne szűnjek az Úrra gondolni
és az ő állandó imádása égjen lelkemben!
Ámen.
É.E. 242. (H. 287.)