December 19. | Szűz Mária látogatása Erzsébetnél

Előgyakorlatok

1. Az angyali üzenet után Szűz Mária sietve felkeresi rokonát, Erzsébetet, és ez köszöntésénél megtelik a Szentlélekkel, felismeri benne az Isten anyját és mély alázattal hódol neki. Szűz Mária pedig három hónapig nála marad. (Lk 1,39-56)

2. Szemléld Szűz Máriát, amint Erzsébetet köszönti.

3. Kérd Istent, hogy Szűz Mária által te is megteljél Szentlélekkel.

I. Szűz Mária felkeresi Erzsébetet és köszönti

1. A Szentlélek és a szeretet indította Szűz Máriát arra, hogy a hosszú utat Názáretből Judeába megtegye. Istennek nagy tervei voltak ezzel az úttal, de Szűz Mária alázatosságában csak arra gondol, hogy szolgálatokat teljesítsen Erzsébetnek. Érezte a Szentlélek sugallatát és követte. Követte gyorsan, követte hűségesen, követte kitartással. „Sietve ment a hegyek közé” – jegyzi meg róla az evangélista, hogy jelezze a készséget, mellyel Isten sugallatát követte. Az út fáradalmas volt, az idő kedvezőtlen. Mindez nem akadályozza, hogy az isteni ösztönzésnek és szeretetének eleget tegyen. – Számodra Isten akarata leginkább az engedelmesség útján, Isten parancsaiban, a rendi szabályokban vagy elöljáróid rendelkezéseiben nyilvánul meg. Hogyan követed ezeket? Gyors, készséges, kitartó-e engedelmességed még akkor is, ha Isten parancsa, a szabály, az elöljáró rendelkezése nehezet, fáradságosat, megalázót kíván tőled? Épülj Szűz Mária engedelmes készségén és javítsd meg, ami javítanivalót találsz magadban.

2. Szűz Mária szeme előtt főleg a szeretet lebegett Erzsébet iránt, akinek szolgálatára indult el hazulról. Istennek nagy tervei el voltak rejtve előtte. Azért köszönti először Erzsébetet. Nem arra néz, mit művelt benne Isten kegyelme, csak azt tekinti, hogy Erzsébet az idősebb. – Vajon te is így cselekszel-e hasonló körülmények között? Másnak kiválóságait tekinted-e és elvonod tekintetedet saját magadról? Avagy önmagad csodálatába merülsz-e és lekicsinyled felebarátodat? „Aki közületek nagyobb akar lenni, mondja az Üdvözítő, legyen a ti cselédetek, és aki első akar lenni köztetek, az lesz a ti szolgátok.” (Mt 20,26.27) Erre int Szent Ignác szabályaiban, mikor mondja: „Mindenben törekedjünk és kívánjuk az elsőbbséget másoknak juttatni, mindenkit lélekben magunknál magasabbnak tartsunk és külsőleg is mindenkinek állása szerint egyszerűséggel és szerénységgel tiszteletet tanúsítsunk.” Ugyanerre int Szent Pál is, mikor mondja: „Előzzétek meg egymást tisztelettel.” (Vö. Róm 12,10) Minden rátartósság ellensége a szívbeli alázatosságnak. Szűz Mária ilyent nem ismert, pedig ő volt az „áldott az asszonyok között”.

3. Tekintsd Szűz Máriát útján mint élő szentségtartót. Benne, szíve alatt nyugszik maga az Isten. Ő igazán „lelki tiszta edénye” az istenségnek, ő az „aranyház’, a tiszta „elefántcsonttorony”, mert mindezek a címek élő szentségtartóként állítják őt lelkünk elé. Szemléld az áhítatot, az összeszedettséget, mely arcán elömlik; szemléld a túlvilági szentséget, mely szeméből kisugárzik; szemléld járásának, mozdulatainak szerénységét, illedelmes voltát, elragadó báját. Így térj vissza te is mindig az áldozópadtól, mikor magadhoz vetted Istenednek testét. Mennyire nem fér meg ezzel a szerénységgel és tisztelettel, ha áldozás után csak rohansz ki a templomból minden hálaadás nélkül, vagy kíváncsian ide-oda tekintgetsz a padban; vagy szerénytelen öltözékben jelensz meg az Úr asztalánál. Ha pedig áldozópap vagy, ne feledd el, hogy mise után még benned van az Úr teste. Christophorus vagy, Krisztust hordod magadban. Azért hálaadásod is megfelelő legyen e nagy titok méltóságának.

II. Erzsébet megtelik Szentlélekkel és felismeri Isten anyját

Szűz Mária, az élő szentségtartó, köszönti Erzsébetet. A benne rejtőző Üdvözítő ebben a pillanatban maga is köszönti előfutárát Erzsébet méhében és megtisztítja őt az áteredő bűntől. Keresztelő Szent János felismeri a Megváltó közelségét, megérzi jelenlétét s felujjong anyja méhében; ez pedig szintén megtelik Szentlélekkel és ezekben a szavakban tör ki: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!” (Lk 1,42) Tekintsd ebben a titokban Jézus csodálatos buzgalmát, aki megragadja a legelső alkalmat arra, hogy megváltói, üdvözítői tevékenységét megkezdje. Szent János megszentelése üdvözítői ténykedésének első tárgya. Csodáld Jézus működésének módját. Ő az, aki kegyelmeket oszt és megtisztít, bár el van rejtve édesanyja méhében. Így tesz most is, mikor az oltár szekrényében elrejtve, kegyelmeinek sugarait szétküldi az egész világba, kiárasztja főleg azokra, akik hozzá hitben és áhítattal közelednek, őt meglátogatják magányában, elrejtettségében. – Jézus hat és működik, mikor megszenteli előfutárát, de Szűz Mária által és az ő közvetítésével osztja kegyelmeit. Szűz Mária hozta Jézust Erzsébet házába és Jézus az ő köszöntéséhez köti kegyelmeinek hatását. Ismerd fel ebben a titokban újból azt a törvényt, melyet Isten felállított a kegyelem rendjében, hogy adományainak közvetítője és kiosztója mindig Szűz Mária legyen.

A gyermek Szent János megszentülése kihat anyjára, Erzsébetre. Ő is megtelik Szentlélekkel. Felismeri a titkot, mely végbement a szüzek legszentebbikében, és mély hódolattal, a legnagyobb alázattal üdvözli benne Isten anyját: „Áldott vagy a te asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan jutok én ahhoz, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? Mert íme, amint fülembe hangzott köszöntésed szava, örömtől repese a magzat méhemben.” (Lk 1,42-44) És hozzáteszi: „Boldog vagy te, ki hittél, mert beteljesedik az, amit mondott neked az Úr.” (Uo. 45) A hit alapja minden további kegyelemnek, melyet Istentől várhatunk; minél elevenebb hitünk, annál bőségesebb kegyelmeket remélhetünk tőle. Hit nélkül nincs remény, nincs szeretet; eleven hit nélkül az erények gyakorlása lanyha és erőtlen. Vizsgáld meg magadat, él-e benned a hit, a hit vezérel-e minden vágyadban, elhatározásodban, egész gondolkodásmódodban, világfelfogásodban, hivatásodban. Nem élsz-e csak természetes, tisztán emberi életet? Főleg most ádventben éleszd fel magadban a hit szellemét.

Halljad Szűz Mária válaszát Erzsébet köszöntésére: „Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én szívem megváltó Istenem felett.” (Lk 1,46.47) Ezekhez a szavakhoz Boldog Grignon Lajos hozzáfűzi: „Nem gondolhatsz soha Szűz Máriára a nélkül, hogy Szűz Mária te helyetted ne gondoljon Istenre; nem dicsérheted, nem tisztelheted soha Szűz Máriát a nélkül, hogy ő Istent ne dicsérné és tisztelné. Szűz Mária Isten visszhangja, aki nem mond és nem ismétel mást, mint csak Istent. Ha te Szűz Máriát mondasz, ő Istent mond. Szent Erzsébet dicsérte Szűz Máriát és boldognak nevezte azért, mert hitt; Szűz Mária pedig, Isten hűséges visszhangja, megszólaltatja énekét: Magasztalja az én lelkem az Urat. Amit Szűz Mária ezzel az alkalommal tett, azt teszi ő mindennap; ha őt dicsérjük, szeretjük, tiszteljük, ha neki felajánlunk valamit, Istent dicsérjük, szeretjük, magasztaljuk, tehát Szűz Mária által és Szűz Máriában adományunkat Istennek juttatjuk.”

III. Szűz Mária három hónapig marad Erzsébetnél

A szeretet ösztönözte Szűz Máriát arra, hogy felkeresse rokonát; a szeretet tartotta őt vissza Erzsébet házában. Mintegy három hónapig időzött nála. Ezalatt mindenben szolgálatára volt és jelenlétével megszentelte a házat, hiszen Jézust hordta szíve alatt. Erzsébet háza hasonlított a templomhoz, melyben az Oltáriszentséget őrzik. Amit Jézus Szűz Mária által megkezdett előfutárának lelkében építeni, azt most három hónapon át folytatta és betetőzte. Mily benső társalgás folyt le Jézus és Szent János között láthatatlanul! Mert könnyen elhihetjük, hogy Szent János, aki megérezte Jézus közeledtét, tudatában volt az ő ottlétének is. És mily istenes társalgás folyt le a két boldog anya között, kiknek mindegyike ismerte a csodákat, melyeket Isten bennük művelt!

Leginkább csodálatos azonban Szűz Mária alázatossága. Mint Istennek anyja nem tartja méltóságán alul valónak Erzsébetnek a házban segédkezni mindenben. Már előre megértette vele isteni gyermeke azt, amit később ő maga mint gyermek és ifjú tett Názáretben és amit tett az utolsó vacsorán, mikor tanítványai lábát mosta. Kövesd égi anyádnak és isteni példaképednek alázatos szeretetét. Ez teszi kedvessé lelkedet előttük és képessé arra, hogy áldásukat mindig nagyobb és nagyobb mértékben magadba fogadjad. „Aki első akar lenni köztetek, az lesz a ti szolgátok.” (Mt 20,27)

Szűz Mária pedig, még mielőtt Keresztelő Szent János megszületett volna, visszatért házába Názáretbe. (Lk 1,56)

Imádság

Imádd Jézust hittel és alázattal Szűz Máriában és kérd őt, hogy szentséges Anyja által téged is megszenteljen és minden erényre képessé tegyen. Imádd őt hasonlóképpen az Oltáriszentségben is és mondd befejezésül: „Ó Jézus, aki élsz Szűz Máriában, jöjj és élj mibennünk szentséged szellemében, erősséged teljességében, erényeid igazságában, utaid tökéletességében, titkaid egységében és uralkodjál szellemed erejével minden ellenséges hatalom fölött Atyád dicsőségére. Amen.”