December 17. – Szűz Mária eljegyzése Szent Józseffel

Ha a megelőző elmélkedés az ádventi időszak rövidsége miatt elmaradt, akkor ezen a napon Szűz Máriának Erzsébetnél tett látogatásáról elmélkedünk (lásd a negyedik hét második elmélkedését) és csak azután eljegyzéséről Szent Józseffel.

Előgyakorlatok.

1. Képzeld el, amint Szűz Mária tiszta kezét odanyújtja Szent Józsefnek örök szűzi frigyre.

2. Kérd Istent, hogy ebben a titokban is mindjobban megismerjed az ő szándékait életed egész berendezésében.

I. Isten terve Szűz Mária eljegyzésével

Isten több oknál fogva úgy rendelte el, hogy Szűz Mária Szent Józseffel valódi, habár szűzi tiszta házassági frigyre lépjen. A szentatyák többek közt ezeket az okokat sorolják fel. Szűz Mária nehéz hivatásában erős támaszra szorult; szüksége volt valakire, aki a Szentcsalád fenntartója, védője legyen. Szűz Mária szűzessége maga is védelmet igényelt minden gyanúsítással szemben. Tanúra volt szükség, aki Jézus szűzi fogantatása mellett szóljon. Jézus jó hírneve is megkövetelte, nehogy azt higgyék az emberek, hogy házasságtörésből származott. De Jézusnak Dávidtól való leszármazása is világosabb fényben tűnik fel Szent József személyének közbeléptével. Így tehát a Boldogságos Szűz, felismerve Isten akaratát, melyet az vele bizonyára vagy belső felvilágosítás, vagy külső jel, vagy azok szava által tudatott, kiknek gondjaira, irányítására volt bízva, szent frigyre nyújtotta oda kezét annak, aki a zsidó törvény szerint kiszemelt vőlegénye volt. Tudta, hogy ez szüzességi fogadalmát érinteni nem fogja, mert vőlegénye maga is ugyanabban az elhatározásban volt, mint ő.

Szűz Mária házassági frigye Szent Józseffel valódi házasság volt ugyan, mert megadta a kölcsönös jogokat, de ők ezekkel nem éltek. Ez a tény, hogy Szűz Mária igazi házasságot kötött Szent Józseffel, sokkal dicsőbb fényben tünteti fel ennek állását és helyzetét az Isten Anyjával és ő általa a Megváltóval szemben. Egyébként Szent Ágoston szava szerint ebben a szűzi frigyben az igazi házasság minden java megtalálható volt: a hűség, a szentség, a gyermek. Mert Isten, akinek gondviselése úgy akarta, hogy Jézus egy férfinak eljegyzett, habár szűztiszta anyától szülessék, ezzel Szűz Mária közvetítésével egyúttal Szent Józsefnek is ajándékozta az isteni gyermeket. Szűz Mária tiszta frigye Szent Józseffel Isten terve szerint feltétele volt Jézus megtestesülésének.

Csodáljuk Isten gondviselését, ki a látszólag ellentétes dolgokat is meg tudja egyeztetni az őt szeretők javára. Fontoljuk meg egyúttal, hogy Isten tervében a házasság szent dolog, nemcsak József és Szűz Mária házassága, hanem minden Istenben kötött házasság. Szent dolog azonban csak akkor, ha a keresztény házasság hármas kiváltsága megtalálható benne: a hűség, a szentség, a gyermek. A hűség ellen vét, aki megtöri a házassági frigyet; a szentség ellen vét, aki nem katolikus módon esküszik; a gyermek ellen vét, aki azt házassági frigyéből bűnös módon kizárja.

Mindemellett a házas állapot nem a legtökéletesebb, mert rendszerint kisebb-nagyobb akadálya annak, hogy az ember teljesen Istennek éljen. „Akinek nincs felesége, arra gondol, ami az Úré” – mondja Szent Pál, feltéve természetesen, hogy valaki Istenért marad nőtlen, „Akinek pedig felesége van…, meg van osztva. Mind a férjetlen asszony, mind a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen. Aki azonban férjnél van, arra gondol, ami a világé, hogyan tessék férjének.” (1Kor 7,32-34)

Szűz Máriánál és Szent Józsefnél ez nem volt így; őnáluk összeköttetésüknek egyedüli célja maga az Isten volt és Istennek egyszülött Fia; azért frigyük nem zavarta őket meg abban, hogy kizárólag Istenéi legyenek. Ezt kell utánozniok a keresztény házastársaknak is, amint azt a szentek tették, akik házasságban éltek. Házassági kötelmeik teljesítése mellett lelküket szabadon tartották, hogy Istent osztatlan szívvel szolgálhassák.

De jól mondja Szent Ágoston, hogy azok is, akik Istenért lemondanak a házaséletről, voltaképp nincsenek menyegző nélkül. Nekik is van jegyesük, és az maga Jézus, az Isten Fia, a lelkek páratlan szépségű jegyese, A keresztény szűz nem Veszta-szűz, akit csak kényszer és keserű lemondás kárhoztat arra, hogy egyedül éljen; a keresztény szüzet a szeretet és az öröm viszi magasabb jegyes karjaiba. Lelki gyermekei is vannak, akik egykoron égi koronáját ékesítik, akiket ő szült a mennyország számára. Ezek sokasága már a földön elfeledteti vele, hogy lemondott a család legszebb öröméről, a gyermekről. Őt, aki a kevésről lemondott, egész sokaság hívja lelkiatyjának, lelkianyjának. Ez a százszoros jutalma azoknak, kik Istenért mindent elhagytak.

II. Szent József Szűz Mária jegyese

A hagyomány úgy tartja, hogy Szent József csodálatos módon lett Szűz Mária jegyese. Mindegyik ifjú, aki igényt támasztott Szűz Mária kezére, vesszőt fektetett le a templomban. Ezek közül csak Szent Józsefé virágzott ki. Így adta Isten az emberek tudtára, hogy kit választott ki jövendőbeli édesanyja jegyeséül a földön. Szent József minden tökéletességét ebbe a szóba foglalja a Szentírás: „igaz ember volt”. (Mt 1,19) Igaz ember, vagyis olyan, amilyennek az embernek lennie kell Isten előtt, olyan, amilyent követel az ember rendeltetése, Istenhez való viszonya. Szent József állása a kegyelem rendjében a legnagyobb Szűz Máriáé után. Senki közelebb nem állott Isten Fiához Szűz Mária után, mint ő. Ennek a hivatásnak megfeleltek Isten kegyelemadományai is. Tiszteljük ezeket Szent Józsefben és forduljunk hatalmas pártfogásához, aki oly közel állott Szűz Máriához és Jézushoz.

Vegyük fontolóra, hogy Szent József minden kiváltságát Szűz Máriához való viszonyának köszöni, valamint Szűz Mária a maga részéről mindent Jézushoz való viszonyának köszön. Szent József volt az első Mária-tisztelő, ő ismerte meg először azokat a mérhetetlen kegyelemadományokat, melyeket Isten szentséges Anyjával közölt. Azért ő példaképünk és vezérünk az igazi Mária-tiszteletben. De egyúttal mi is mondhatjuk, amint már meg is fontoltuk, hogy mindent, amink csak van a kegyelem rendjében, Szűz Mária közvetítésével nyertünk meg. Azért szolgáltassuk át magunkat Szent József példájára egészen őneki, legyünk egész lélekkel szolgái, gyermekei és jegyezzük el bizonyos tekintetben lelkünket Szűz Máriának, hogy őáltala egészen Jézuséi legyünk.

Szent József csodálatos kiválasztása Szűz Mária jegyeséül szeme elé állítja mindenkinek, aki a házaséletre lép, mily fontos dolog az Isten akarata szerinti választás. Sokan a házasságot célnak tekintik, nem eszköznek. A házasság pedig, mint minden teremtett dolog, csak eszköz lelkünk üdvözítésére. Azért csak az lépjen házasságra, aki komoly megfontolás után erre érzi hivatva magát Istentől és érzi magában az erőt, hogy hivatása kötelmeinek, melyek olykor nem könnyűek, megfelelni képes lesz. Hány hivatás tökéletesebb életre elvész csak azért, mert a házasélet látszólagos bája elöli a szívekben a magasabb hivatás csíráit. És ha meg is van a hivatás a házaséletre, hány ballépés a házastárs megválasztásában! Imádságnak és komoly megfontolásnak kell megelőznie a választást; ha valamely lelki ügyet, úgy ezt kell megbeszélni a lelkivezetővel, a gyóntatóval, főleg akkor, ha kétség merül fel, vajon lelkünkre előnyös lesz-e a választás, melyet tervbe vettünk? Sokat az álszégyen, még többet a könnyelműség és szenvedély tart vissza, hogy nyiltan beszéljenek és tanácsot kérjenek; pedig leginkább itt fontos a jó tanács. Mennyit vétenek e tekintetben oktalan rábeszéléssel, sőt kényszerrel a szülők, kiket csak a földi, a világi szempontok irányítanak. Így születnek meg a vegyes házasságok, melyeket az Egyház annyira helytelenít és ellenez, a tisztán polgári házasságkötések, a rossz, vallástalan katolikusokkal kötött házasságok, melyeknek vége oly gyakran az elválás és sokszor az örök kárhozat. Szűz Mária tiszta élete Szent József társaságában egyúttal a jegyesi élet tisztaságára is figyelmeztet.

Imádság

Összegezd megfontolásaidat Szűz Mária eljegyzéséről Szent Józseffel és gondold el újra, mily mérhetetlen kegyelemforrás nyílott meg Szent József számára azáltal, hogy Isten őt Szűz Mária jegyesévé kiválasztotta. A benső társalgás Szűz Máriával, az ő elragadó példája, imádsága, mellyel szűzi jegyesét Istennek ajánlotta, szerény, de annál hathatósabb buzdításai, a természetfölötti szeretetkötelék, mely kettőjüket egymáshoz fűzte, mindez páratlan előny volt Szent József lelki életében minden más szent fölött. Szűz Mária által pedig oly része lett Jézusban, mint senkinek a világon, ami a kegyelemforrások bőségét ismét megfoghatatlan mértékben gyarapította számára. Az együttlét Jézussal, melynek alapja volt az eljegyzés Szűz Máriával, az erények és a szemlélődés legmagasabb fokára emelték föl Szent Józsefet.

Örvendj ennek és köszöntsd ezt a nagy szentet, aki a te lelkednek is pártfogója, és kérd őt, hogy Szűz Mária által főleg most az ádventi időben egészen átalakulj üdvözítő Istenedbe, Jézusba. „Szűzi lelkek őre és atyja, dicsőséges Szent József, akinek hűséges őrizetére bízta Isten magát az ártatlanságot, Jézus Krisztust, és a szüzek szűzét, Máriát! Erre a két drága zálogra, Jézusra és Máriára kérlek és könyörgök, segíts meg, hogy minden tisztátalanságtól menten, szeplőtelen elmével, tiszta szívvel, szűzi testtel mindig tökéletes tisztaságban szolgáljak Jézusnak és Máriának. Amen.” – „Szent József, a szentséges Szív tisztelőinek mintaképe és védője, könyörögj érettünk!”