Felkészülés

Lelkiismeretvizsgálat

Ne halogasd a megtérést napról napra! Isten megígérte, hogy amely napon hozzá fordulsz elfelejti bűneidet, de nem ígérte meg neked, hogy holnap is élni fogsz. Veszedelmes valami az a “holnap”, sokakat tett már szerencsétlenné. Amíg azt mondják: holnap megtérek, már bezárták az ajtót. “Holnap, holnap megtérek és bűnbánatot tartok!” De sokakat vitt már ez a szó a halálba! Holnap! Miért nem ma? És miért nem ebben az órában? Miért nem vetünk azonnal véget szégyenleni való bűnös életünknek? Az Ördög az emberbe biztonságérzetet önt, hogy romlásba döntse. Nincs ott biztonság, ahol az örökkévalóságról van szó, és ahol a lélek üdve forog veszélyben. (Szent Ágoston)

Jöjj el, Szentlélek Úristen, világosítsd meg értelmemet, hogy bűneimet úgy ismerjem meg, amint elkövettem őket. Erősítsd meg akaratomat, hogy szívből megbánjam és őszintén meggyónjam őket; az elégtételt elvégezzem, és minden erőmből törekedjem megjavulni. Ámen.

Hozzád emelem, én Uram, lelkemet, tebenned bízom, Istenem, azért nem fog szégyen érni. Vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem vagyok méltó fiadnak hivatni. De ne szállj ítéletre szolgáddal! Könyörülj rajtam, Isten, a te nagy könyörületességed szerint! Ó Istenem, engedd meg, hogy megismerjem bűneim tömegét és súlyosságát, engedd, hogy igazán megirtózzam tőlük, és nyomorúságom tudatában megalázzam magam. Engedd megtapasztalnom jóságod végtelenségét, hogy bizalommal legyek hozzád. Add meg a kegyelmet, hogy ne csak azt valljam előtted alázatosan, hogy rossz vagyok és megbántottalak, hanem megvallhassam azt is, hogy te jó vagy, hogy maga vagy a jóság, hiszen irgalmasan megbocsátottál nekem, Fiadnak érdemeiért. Ki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik mindörökké. Ámen. (Szalézi Szent Ferenc)

 
Hogy megkülönböztessük a halálos és a bocsánatos bűnöket mindig három dolog dönt: maga a tett, a körülmény és a szándék; azaz, hogy tudva és akarva történt-e a bűn. Vagyis a tárgyilagosan nézve súlyos bűn is lehet a körülményekből és a szándékból adódóan bocsánatos bűn, és az önmagában véve kisebb súlyú vétket is teheti a szándékosság, a tudatos rosszakarat és a megátalkodottság halálos bűnné. A súlyos bűnöket szám szerint meg kell gyónni, de lagálábbis körülbelül. Ezen kívül el kell mondani minden súlyosbító és enyhítő körülményt. A bocsánatos bűnök megvallása nem kötelező, de igen ajánlott. A lelki tükör természetesen nem sorolhat fel minden bűnt; ezért mindazt gyónd meg, amivel a lelkiismereted vádol, még ha a lelki tükör nem is tartalmazza.
 

Mikor gyóntam utoljára? Elmulasztottam-e a húsvéti gyónást és áldozást? Hanyagul készültem-e föl a gyónásra (azaz elnagyoltam a lelkiismeretvizsgálatot, vagy nem indítottam föl a bánatot)? Érvényes volt-e a gyónásom? Kihagytam-e szándékosan súlyos bűnt? Elfelejtettem-e meggyónni valamilyen súlyos bűnt? (Ha igen, most pótolni kell!) Hanyagul végeztem-e az elégtételt?

Kételkedtem-e hitigazságban? Szándékosan? Tagadtam-e hitigazságot (eretnekség)? Megtagadtam-e az engedelmességet az Anyaszentegyháznak vagy az római pápának (szakadárság)? Olvastam-e hitellenes könyvet, bár tudtam, hogy veszélyezteti a hitemet? Szívesen hallgattam-e hitellenes beszédet? Elmulasztottam-e megtámadott hitemet megvédeni, vagy legalább megvallani? Szégyelltem-e a hitemet, vagy annak megvallását? Beszéltem-e a katolikus hit ellen? Voltam-e kishitű, vagy elbizakodott? Zúgolódtam-e Isten és az ő végzései ellen? Elmulasztottam-e napi imáimat (reggel, este, étkezés előtt és után)? Hosszabb időn át (3-4 nap) nem imádkoztam? Imádkoztam-e figyelmetlenül, felületesen? Vétkeztem-e kifejezett bálványimádással? Helyeztem-e Isten elé embert, valamely teremtményt, pozíciót, kényelmet, stb.? Részt vettem-e bármilyen okkult vagy pogány szeánszon, szertartáson (pl. reiki) Tagja vagyok-e szabadkőműves páholynak? Vettem-e részt sátánista összejövetelen? Hallgattam-e sátánista zenét? Tudatosan? Szándékosan? Imádkoztam-e ok nélkül nem katolikus istentiszteleten? Aktívan részt vettem-e nem katolikus istentiszteleten (anyagi támogatás, szentségek vétele)? Imádkoztam-e pogány szertartáson? Hittem-e babonaságban? Jósoltattam vagy jósoltam-e? Jellemző-e rám a veszélyes kíváncsiság a túlvilág rejtett dolgaival kapcsolatban? Szavazatommal támogattam-e olyan pártot, amelyikről tudtam, hogy egyházellenes, (pl.: kommunista, liberális, szabadkőműves befolyásoltságú)? Tagja vagyok-e ilyen pártnak?

Isten, vagy a szentek nevét kimondtam-e kellő tisztelet vagy ok nélkül? Káromoltam-e Istent vagy a szenteket? Átkozódtam-e? Szentségtörést követtem el (érvénytelen gyónás, méltatlan áldozás, szent személyek, tárgyak és helyek súlyos meggyalázása)? Esküdöztem-e? Esküdtem-e Isten nevével ok és szükség nélkül? Esküdtem-e hamisan, bűnös dologra? A szigorú böjtöt elmulasztottam-e? Az egyház más böjtjeit, pénteki bűnbánati napjait megtörtem-e? Kislelkű, minimalista voltam-e a böjtben, önmegtagadásban? Vettem-e részt zajos mulatságban a nagyböjti időben? Ígértem-e valamit, fogadkoztam-e szükségtelenül Istennek? Megszegtem-e Istennek tett ígéretemet? Súlyos dologban (nyilvános ígéret, fogadalom, eskü stb.)?

Mulasztottam-e vasár- vagy parancsolt ünnepen Szentmisét a magam hibájából? Tudom-e mikor vannak parancsolt ünnepek? Elkéstem-e a Szentmiséről? Figyelmetlen voltam-e a Szentmisén? Hanyagoltam-e a Szentáldozást? Hamarabb távoztam-e miséről saját hibámból? Mennyivel? A szentségi böjtöt megtörtem-e? Dolgoztam vagy dolgoztattam-e vasár- vagy parancsolt ünnepnapon súlyos, teljességgel kivételes ok nélkül? Végeztem-e vasárnap hosszabb időn át szolgai, vagy nehéz testi munkát? A vasárnapot elmulasztottam-e a lélek gyarapodására használni?

Kellő tisztelet nélkül beszéltem-e szüleimmel vagy szüleimről, illetve elöljáróimról? Kibeszéltem-e a szüleimet? Gyaláztam-e szüleimet? Rágalmaztam-e szüleimet? Fenyegettem, vagy megütöttem-e szüleimet vagy egyházi elöljáróimat? Szidtam-e a papokat, mint papokat? Gyaláztam-e a papokat vagy az Anyaszentegyházat? Elmulasztottam-e védelmembe venni szüleimet, papjaimat, vagy az Egyházat? Kihasználtam-e szüleimet, rokonaimat, barátaimat? Súlyosan? Szégyelltem-e szüleimet? Engedetlen voltam-e nekik ok nélkül? Elmulasztottam-e szüleimet támogatni szükségükben, öregségükben? Mennyire? Miért? Elmulasztottam-e szüleimnek a segítségnyújtást? Okoztam-e bánatot szüleimnek? Hogyan viselkedem a családom tagjaival? Szívesen vagyok-e távol a családomtól? Gyermekeimet fegyelemben, tisztességben nevelem-e? Elmulasztottam-e gondoskodni gyermekeimről? Megszegtem-e eskümet, hogy gyermekeimet a katolikus hitben nevelem? Rossz példával voltam-e a gyermekeim vagy a rám bízottak előtt? Hagytam-e rosszul értelmezett hagyománytiszteletből, a családi kellemetlenségek elkerülése miatt, vagy bármi más okból bármelyik nembeli gyermekemet nem katolikusnak kereszteltetni vagy nevelni? Alkalmazottaimmal szemben voltam-e gőgös, követelődző vagy durva? Tisztelem-e a rámbízottakat?

Öltem-e embert? Szándékosan? Mulasztásból? Vétkes hanyagságból? Segítettem-e mást gyilkosságban? Fedeztem-e más gyilkosságát? Jellemző-e rám a rosszul értelmezett “betyárbecsület”? Verekedtem-e a magam hibájából (azaz nem önvédelemből, vagy mások védelme miatt)? Elmulasztottam-e mást megvédeni? Súlyosan? Haragudtam-e másra? Gyűlöltem-e mást? Az ellenem vétőknek megbocsátani vonakodtam-e? Kockáztattam-e egészségemet? Van-e káros szenvedélyem? Milyen mértékben? Nem vagyok-e kábítószer vagy alkoholfüggő? Voltam-e ittas (jelei: túlzott jókedv, szabados beszéd és viselkedés, gyakori nyelvbotlás, kipirult arc, romló mozgás-koordináció, érzelmi szélsőségek: arrogancia és érzelgősség)? Voltam-e részeg (jelei: érthetetlenné váló, összefüggéstelen beszéd, hányás, tántorgás, rosszullét, emlékezetkiesés, az emberi tartás szinte teljes elvesztése, erős másnaposság)? Voltam-e mértéktelen evésben vagy ivásban? Jellemző-e rám, hogy nem tudok magamnak parancsolni? Végeztem, vagy végeztettem-e magzatelhajtást? Segítettem-e, támogattam-e, ajánlottam-e, eltűrtem-e bármilyen módon vagy indokkal magzatelhajtást? Elmulasztottam-e valakit lebeszélni a magzatelhajtásról? Támogattam-e olyan pártot, amelyik abortusz- vagy eutanázia-párti, vagy ebben a kérdésben semleges? Végeztem, vagy végeztettem-e eutanáziát? Támogattam-e bármilyen módon, akár szóban, az eutanáziát? Kínoztam-e állatokat, vagy Isten más teremtményeit? Örömmel? Ok nélkül? Kínoztam-e embert? Tettem-e valamit egyenesen azért, hogy vele életemet megrövidítsem vagy kioltsam? Tettem-e kárt más életében? Bosszantottam-e mást? Vigyáztam-e a közlekedésben mások életére? Hajtottam-e gyorsan, ittasan? Mennyire gyorsan? Mennyire ittasan? Elmulasztottam-e másokon alamizsnával segíteni, noha megtehettem volna? Megtagadtam-e a kölcsönt? Nem hoztam-e alkalmazottaimat anyagilag, emberileg lehetetlen helyzetbe? Élőkért és holtakért, az Egyházért, a hazáért és a családért imádkozni elmulasztottam-e? Hamis tapintatból elmulasztottam-e papot hívni a haldoklóhoz?

Szemérmetlen gondolatokat, vágyakat szándékosan kerestem-e? Beleegyeztem-e bármilyen paráznaságba? Folytattam-e szándékosan szemérmetlen beszélgetést, éneklést? Hallgattam-e, írtame, olvastam-e parázna dolgokat? Van-e a birtokomban ilyen olvasmány? Olvastam-e pornográf irodalmat? Néztem-e pornófilmet vagy szemérmetlen színházi előadást? Vétkeztem-e szemérmetlen érintéssel magamon vagy máson? Végeztem-e bármilyen, akár orvosi céllal, önkielégítést? Adtam-e le, vettem-e fel magot spermabankba, illetve -ból? Folytattam-e bármilyen házasságon kívüli vagy előtti szexuális viszonyt? Mondtam-e kétértelmű vicceket, szójátékokat? Tettem-e szemérmetlen utalásokat? Szívesen hallgattam-e obszcén vicceket? Mondtam-e trágárságot? Elmulasztottam-e mindent megtenni, hogy tisztán tartsam gondolatvilágomat? 


12 éves kor alatt a VI. és IX. parancsolat további kérdéseit nem kell és nem is szabad olvasni! 


Éreztem-e gerjedelmet más házastársa iránt? Kifejezésre juttattam-e? Szándékosan keltettem-e fel magamban szexuális vágyakat más törvényes házastársa iránt? Megcsaltam-e a házastársamat? Folytattam-e szexuális viszonyt, flörtöt, más házastársával? Csókoltam-e mást házasságtörő módon? Védekeztem-e meg nem engedett módon a gyermekáldás ellen, vagyis bármilyen módon az önmegtartóztatásra épülő természetes családtervezésen kívül (gumióvszer, megszakított közösülés, fogamzásgátló tabletta /az esemény utáni tabletta egyenértékű a művi abortusszal/, spirál, sterilizálás stb.)? Részt vettem-e bármilyen módon lombikprogramban, emberi klónozásban, vagy bármilyen génmanipulációban? Éreztem-e kísértést perverziókra? Volt-e perverz szexuális aktusom, akár házasságban is (szado-mazo, nekrofil, pedofil, homoszexuális, gruppenszex, anális, gerontofil)? Férfi: Saját hibámból előfordult-e, hogy az magömlés nem a hüvelyben (eiaculatio in vagina) következett be? Nő: Rajtam múlt-e, hogy az eiaculatio nem a hüvelybe történt? Volt-e homoszexuális viszonyom, vagy akár flörtöm? Változtattam-e nemet (transzszexualitás)? Műtéti úton? Elmulasztottam-e teljes erővel küzdeni esetleges homoszexuális vagy más jellegű aberrált hajlamaim ellen? Hagytam-e magam befolyásolni szexuális kérdésekben a romlott közízléstől? Beszéltem-e, gondolkoztam-e másként szexuáletikai kérdésekben, amint azt az Anyaszentegyház tanítja és parancsolja? Van-e állapotszerű bűnöm? Élek-e vadházasságban, próbaházasságban, vagy házasságtörésben? Könnyelműen vettem-e a nemiséggel kapcsolatos hibáimat, bűneimet? Tiszteletlen voltam-e a másik nem felé? Elmulasztottam-e imádkozni a szent tisztaságért? Jegyben járót nem akartam-e elcsábítani? Milyen szándékkal? Milyenek a baráti kapcsolataim? Nem öltözködöm-e kihívóan, szemérmetlenül? Meztelenkedtem-e feleslegesen, magamutogatásból (pl. nudizmus)? Voltam-e, akár csak kiváncsiságból is, nyilvános házban, sztripízbárban?

Tettem-e kárt más vagyonában? Mekkorát? Tartozásomat elmulasztottam-e megfizetni? Miért? Pazaroltam-e? Loptam-e magán vagy köztulajdont? Eltulajdonítottam-e talált dolgot, noha tudtam kié, vagy ki tudtam volna deríteni. Megcsaltam-e mást? Sikkasztottam-e szedtem-e uzsorát? Irigykedtem-e más anyagi helyzetére? Kívántam-e megszerezni más javait: vagyonát, házastársát, pozícióját, stb.? Voltam-e ételben, italban torkos? Kárt tettem-e köztulajdonban? Mekkorát? Miért? Szokásom-e az irigykedés, a más tulajdona utáni sóvárgás? Tudok-e osztozni mások örömében? Megosztom-e másokkal saját örömömet? Elmulasztottam-e ápolni magamban a lélekben való szegénység erényét? Megvetettem-e a szegényeket, hajléktalanokat, munkanélkülieket? Nehezítettem-e a szegények terhein? Nem voltam-e fösvény vagy jellemzően lusta?

Mondtam-e valótlant? Kinek? Miért? Súlyos dologban? Olyannak hazudtam-e, akire tartozott az igazság? Védtem-e tudatosan vallási, ideológiai tévedést? Ki szoktam-e színezni a történteket? Torzítottam-e a valóságon? Hiúságból? Elmulasztottam-e imádkozni a közhatalmat gyakorlókért, akik olyannyira ki vannak téve az igazság elferdítésének és a rágalmazás kísértésének? Nem vagyok-e alattomos? Nem voltam-e képmutató? Titkot kibeszéltem-e? Milyet? Kibeszéltem-e mást (vagyis igazat mondtam, de feleslegesen)? Megrágalmaztam-e mást (vagyis alaptalanul mondtam másról rosszat)? Gyanúsítottam-e mást alapos ok nélkül? Hallgatásommal, megalkuvásommal jóváhagytam-e más bűnét? Milyen bűnt? Mennyiben voltam illetékes? Szívesen hallgattam-e megszólást, rágalmazást? Besúgtam-e valakinek, ami rosszat más róla mondott? Kevésbé helyes tettemmel, bűneimmel, oka voltam-e más bűnének? Tanítottam-e mást bűnre? A szomorkodókat vigasz nélkül hagytam-e? Adott szavamat megtartottam-e? Milyen kérdésben? Nem jellemző-e rám a farizeusi magatartás, amikor is a törvény betűjét megtartom, de lényegét megtagadom; amikor a szavaim igazak, de amit mondok, az nem? Állapotbeli kötelességeimet nem mulasztottam-e el? Elárultam-e a hazámat? Tisztában vagyok-e hazafias kötelességemmel? Ápolom-e családi és baráti körömben a hazafias szellemet?

A bánat és az erős fogadás felindítása

A bánat és az erős fogadás felindítása

Istenem, te utálod a bűnt és borzasztóan megbünteted, és én mégis annyit vétkeztem. Te nagyon szeretsz engem, meghaltál értem a kereszten, és én annyiszor megbántottalak. Szívből bánom minden vétkemet, s erősen fogadom, hogy ezentúl jobb leszek és hogy halálos vétket sohasem akarok elkövetni. Bocsáss meg nekem, irgalmas Atyám! Ámen.

Hallgasd meg, Úristen, alázatos könyörgésünket, és irgalmazz nekünk, ki megvalljuk bűneinket, hogy tőled bocsánatot és békét nyerjünk. Mutasd meg nekünk kegyesen kimondhatatlan irgalmasságodat, hogy megtisztíts bennünket vétkeinktől, és megszabadíts a megérdemelt büntetéstől. Isten, kit a bűn sért, de a töredelem kiengesztel, hallgasd meg kegyesen néped könyörgését, és haragod ostorát, melyet bűneinkkel megérdemeltünk, távoztasd el tőlünk. Ámen.

Ima gyónás előtt az órómai pontifikáléból

Hallgasd meg könyörgésünket, ó Urunk, és add vissza nekünk, szolgáidnak az életet, mint ahogyan vállaidon vitted vissza nyájadhoz az elveszett bárányt, és meghallgattad a vámos imádságát. Hiszen nem akarod a mi halálunkat. Jóságod követ bennünket, amikor tőled távol tévelygünk. Fogadd hát vissza szolgálatodba, akik hozzád fordulnak! Hassanak meg könnyeink és sóhajtásinak, gyógyítsd meg sebeinket és nyújtsd ki felénk édes kezedet. Ne engedd, hogy az ellenség diadalmaskodjon tieid felett; ne engedd, hogy az örök halál elnyelje azokat, akik újjászülettek a szent fürdőben. Bocsáss meg, ó Urunk, a lelkeknek, akik megvallják bűneiket, engedd el nekik az eljövendő ítélet fenyegető büntetéseit! És amikor haza vezetsz bennünket a tévelygés ösvényeiről, és az igazság útjára vezérelsz, védelmezz bennünket, hogy a jövőben újabb kábulat el ne tántorítson tőled. A lélek egészsége, melyet könyörületességed adott vissza nekünk, maradjon most már bennünk mindörökké. Ámen.

6. zsoltár

Uram, ne büntess engem haragodban, * ne sújtsál engem felindulásodban. / Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok, * gyógyíts meg, Uram, mert megháborodtak csontjaim. / És igen megrendült az én lelkem, * te pedig, Uram, meddig vagy még távol? / Térj hozzám, Uram, és mentsd ki lelkemet, * szabadíts meg engem irgalmasságodért! / Mert nincs, aki a holtak közt megemlékeznék rólad, * a sírban pedig ki ad néked hálát? / Elfáradtam sóhajtozásomban + könnyekkel áztatom minden éjjel ágyamat, * könnyhullatással öntözöm ágyamat. / Elhomályosodtak a búsulástól szemeim, * megaggottam ellenségeim között. / Távozzatok tőlem mindnyájan, kik gonoszságot cselekesztek, * mert meghallgatta az Úr az én sírásom szavát. / Meghallgatta az Úr könyörgésemet, * az Úr elfogadta imádságomat. / Piruljanak ellenségeim és zavarodjanak meg mindnyájan, * hátráljanak és szégyenüljenek meg hirtelen.

50. zsoltár

Könyörülj rajtam, Isten, * a te nagy irgalmasságod szerint. / És a te könyörületednek sokasága szerint * töröld el az én gonoszságomat! / Moss meg engem teljességgel az én gonoszságomból, * és bűnömből tisztíts meg engem. / Mert ismerem az én gonoszságomat, * és szemem előtt van az én bűnöm mindenkor. / Ellened, csak teellened vétkeztem, * és gonoszat cselekedtem a te színed előtt. / Hogy igaznak találtassál beszédedben, * és győzedelmesnek ítéletedben. / Mert íme, már gonoszságban fogantattam, * és bűnben fogadott engem anyám. / Pedig te a szívnek igazságát szereted, * és bölcsességednek titkait kinyilatkoztattad nékem. / Hints meg engem izsóppal és megtisztulok, * moss meg engem, és a hónál fehérebb leszek. / Engedd, hogy örömet és vigasságot halljak, * hogy örvendezzenek megalázott csontjaim. / Fordítsd el orcádat bűneimtől, * és töröld el minden gonoszságomat. / Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, * és az igaz lelket újítsd meg bensőmben! / Ne vess el engem orcád elől, * és szent lelkedet ne vond meg tőlem. / Add vissza nekem a te üdvösségednek örömét, * és készséges lélekkel erősíts meg engem! / Hadd tanítsam meg a bűnösöket a te utaidra, * és az istentelenek majd megtérnek hozzád. / Szabadíts meg engem a vértől, Isten, én üdvösségemnek Istene, * és nyelvem magasztalni fogja igazságodat. / Uram, nyisd meg ajkamat, * és szám a te dicséretedet hirdeti. / Mert nem az áldozatban gyönyörködöl, * és hiába hozok égőáldozatot, nincsen az tetszésedre. / A töredelmes lélek az Istennek tetsző áldozat, * a megtört és alázatos szívet, ó Isten, meg nem veted. / Cselekedj kegyesen, Uram, Sionnal jóakaratod szerint, * hogy megépüljenek Jeruzsálemnek falai. / Akkor elfogadod az igazság áldozatát, + az ajándékokat és az égőáldozatot, * akkor visznek majd oltárodra áldozati állatot.

129. zsoltár

A mélységekből kiáltok hozzád, ó Uram, * Uram, hallgasd meg az én szómat! / Legyen a te füled figyelmes, * az én könyörgésemnek szavára. / Ha a gonoszságokat számon tartod, Uram, * Uram, ki áll meg akkor te-előtted? / De nálad kegyelem vagyon, * és a te törvényed miatt reménykedem benned, Uram. / Reménykedik az én lelkem az ő igéjében, * az én lelkem az Úrra várakozik. / Miként virrasztó a hajnal jöttére, * várakozzék az Úrra Izrael! / Mert az Úrnál az irgalmasság, * és bőséges őnála a szabadítás! / És ő szabadítja meg Izraelt * mind az ő gonoszságaiból.

 

Gyermekem, íme Krisztus áll itt láthatatlanul, hogy elfogadja bűnvallásodat. Ne szégyenkezz és ne félj, semmit el ne titkolj előttem, hanem vonakodás nélkül mondj el mindent, amit cselekedtél, hogy bűnbocsánatot nyerhess ami Urunktól, Jézus Krisztustól. Íme, előttünk az ő képmása is; én pedig csak tanú vagyok, hogy bizonyságot tegyek őelőtte mindenről, amit elmondasz. Ha bármit is eltitkolnál előttem, bűneidet tetéznéd. Vigyázz hát, gyógyító helyre jöttél, nehogy gyógyulatlanul távozzál.

Szentségkiszolgáltatás

A gyónás menete

A gyóntatószékbe belépve letérdelünk, köszönünk (Dicsértessék a Jézus Krisztus!), keresztet vetünk és mondjuk:

Gyónom a mindenható Istennek és Isten helyett neked, lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta a következő bűnöket követtem el. Utolsó gyónásom … -kor volt.

Ezután őszintén, szépítgetés nélkül, de illedelmesen megvalljuk a bűneinket, majd felindítod a bánatot:

Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jóságos Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm. Ámen.

A pap tanácsai, elégtétel (penitencia) kiszabása, feloldozás. E szavakra keresztet vetünk.


Et ego te absolvo a peccatis tuis in nomine + Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 


A pap imája után köszönünk és elhagyjuk a gyóntatószéket; az elégtételt pedig igyekszünk minél hamarabb elvégezni. (Ha a penitencia imádság, akkor azt hangosan, de legalább az ajkak mozgatásával kell elvégezni.)

Gyónás után

Mindezektől a jövőben őrizkedned kell, mert a keresztény Titok szerint második keresztséggel keresztelkedtél. Isten segítségével tedd meg a jó kezdetet, és többé ne gondolj vissza bűneidre, nehogy nevetségül légy az embereknek, ami pedig nem illő a keresztényhez; hanem élj tisztességben, igazságban és istenfélelemben, hogy megsegítsen Isten az ő kegyelmével.

Örök, mindenható Isten, ki az alázatosokat kegyelmes tekintettel vigasztalod, végtelen hálát adok szent Fölségednek, hogy könyörülvén rajtam bűneim rútságából kihoztál engem. Dicsérd az Istent, én lelkem, és ami csak bennem van, áldja és magasztalja az ő szent nevét. Dicsérd az Istent, én lelkem, és el ne feledkezzél az ő nagy jóvoltáról. Mert ő az, aki megbocsátja minden álnokságodat és meggyógyítja minden betegségedet. Ő szabadítja meg a veszedelemtő életedet, és körül vesz téged nagy kegyelmességével. Dicsérjed őt, mert ő irgalmas és kegyelmes Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú Isten. Nem mindörökké haragszik, és nem mindvégig fenyeget téged. Nem cselekedett bűnünk szerint, és nem fizetett álnokságaink szerint. Teremts, Úristen, új és tiszta szívet énbennem, mely állhatatos legyen a jóban, hogy soha tőled el ne szakadjon; félelemmel telt legyen, hogy merészsége által semmi gonoszságban meg ne rútíttassék; okos legyen, hogy az ördögi csalárdságtól meg ne győzettessék; állhatatos legyen, hogy semmi háborúság miatt tőled el ne szakíttassék, hanem a te parancsolataidnak útján vígan és örvendezve járjon, mindörökkön örökké. Ámen. (Pázmány Péter)