Június 10. – Hétfő

KÖNYÖRGÉS A SZENTLÉLEKHEZ

(Angelus Silesius)

Szentlélek! Fő jó! Szent neved borítsa lángba szívemet!

Tüzednek édes lángja fennen lobogjon vígan én felettem.

Ébresszen bennem szent kegyed szerelmes, élő, nagy hitet!

Világíts át, Te, drága Fény, nehogy sötétben haljak én.

Te szent árnyékod hűvösítsen, hogy idegen tűz ne hevítsen.

Szívemnek kertje élni fog, ha hull rá égi harmatod.

Fő Vigasz, várom jöttödet, csókold életre lelkemet.

Ajándékaid, mint a tenger, s Nélküled koldus csak az ember.

Itt van szívemnek kelyhe, Te Pünkösd borával töltsd tele!

Add, ha parancsod megjelen, katonaként én megtegyem.

Te jó tanácsod hadd vezessen, különböztessek jól, helyesen.

Szent értelmedet ha adod: Felismerem akaratod.

Arany folyam vagy, Bölcsesség, Szerelmed csókja bennem ég,

És így a szívem tudja, érez: milyen jó vagy Te és mily édes.

Szemem mindig csak Rád tapad: Igazság Lelke csak Te vagy!

Megígérted, jó Jézusom: E vendéget én megkapom.

A szívem várja vágyva, halkan, Őt várja ez az üres barlang.

Boldog lesz, majd ha áldva jő: Örökre nálam marad Ő!

IMA A SZENTLÉLEKHEZ

(Szent Ágoston imája)

Ó isteni Szeretet! Szent közössége a mindenható Atyának és a boldog Fiúnak;

mindenható vigasztaló Lélek, szomorúak kegyes vigasztalója, szállj az én

lelkem hajlékába hatalmas erőddel, ragyogó világosságod fényével vidítsd fel

elhanyagolt belsőmnek homályos zugait, ó kegyes vendég, és tedd

termékennyé harmatod bőségével a hosszú szárazságtól kiaszott bensőmet.

Sebesítsd meg szereteted nyilával lelkemnek belsejét, gyújtsd lángra

üdvösséges tüzeddel megdermedt szívemet, ragyogd be a szent buzgalom

tüzével és áraszd el testemnek, lelkemnek minden rejtekét. Adj innom

gyönyörűséged patakjából, hogy elmenjen kedvem a világ mérgezett

édességeinek ízétől. Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én

Istenem.

Hiszem, hogy akiben te lakozol, veled lakozik abban az Atya és a Fiú is.

Boldog, aki megérdemli, hogy te vendége légy, mert általad az Atya és

a Fiú is lakást készítenek nála.

Jöjj, immár jöjj, kesergő léleknek kegyes vigasztalója, jó sorsban és

megpróbáltatásokban segítője.

Jöjj, bűnök lemosója, sebek gyógyítója!

Jöjj, törékenyek erőssége, ingadozók fölemelője;

Jöjj, alázatosak tanítója, kevélyek megrontója,

Jöjj árváknak kegyes atyja, özvegyek édes gyámola.

Jöjj szegények reménysége, megfogyatkozottak lábra állítója.

Jöjj, hajózók csillaga, hajótöröttek kikötője.

Jöjj, minden élőknek kiváltképpen való ékessége, haldoklók egyetlen

üdvössége.

Jöjj, Szentlélek, jöjj, könyörülj rajtam, tégy a magadévá, szállj belém kegyesen,

hogy irgalmadnak sokasága szerint, csekélységemet a te nagyságod,

gyarlóságomat pedig a te erőd pótolja Jézus Krisztus, az én üdvözítőm által, aki

Veled és az Atyával él és uralkodik, mindörökkön örökké. Ámen.