Június 8. – Szombat

Mária, égi királynőnk litániája

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Istennek szent Anyja

Szüzeknek szent Szüze

Atyaisten választott leánya

Krisztus Király Anyja

Szentlélek mátkája

Sion szűz leánya

Szegény és alázatos szűz

Szelíd és tanulékony szűz

Hívő és engedelmes szolgálóleány

Urunknak szent Anyja, Könyörögj érettünk!

Megváltónknak társa

Kegyelemmel teljes szűz

Szépségnek forrása

Erősségnek és bölcsességnek kincsesháza

A megváltás zsengéje

Krisztus tökéletes tanítványa

Az Egyház mintaképe

Az Újszövetség asszonya

Napba öltözött asszony

Csillagokkal koronázott asszony

Mérhetetlen jóságú anyánk, Könyörögj érettünk!

A megbocsátás anyja

Családjaink gondviselő anyja

Az új Izrael öröme

Az Anyaszentegyház fénye

Az emberi nem dicsősége

Isten kegyelmének kiesdője

Isten irgalmának szolgálója

Isten népének segítsége

A szeretet királynője, Könyörögj érettünk!

A béke királynője

Angyalok királynője

Pátriárkák királynője

Próféták királynője

Apostolok királynője

Vértanúk királynője

Hitvallók királynője

Szüzek királynője

Mindenszentek királynője

Áteredő bűn nélkül fogantatott királynő

Mennybe felvett királynő

Mennynek és földnek királynője

A mindenség királynője

Magyarok Nagyasszonya

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját.

Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

HIMNUSZ SZŰZ MÁRIÁHOZ

Királyi ház szűz gyermeke, Király leánya, jegyese,

kiválasztott az ég Ura már ősidőktől, Mária.

Szeplőtlen tündöklő leány, aranyház, benned nincs hiány,

a Lélek áldón szállt reád, és felszentelt, mint templomát.

A szeretetnek nagy jele, minden jóságnak kútfeje,

igaz fényesség hajnala, az égi Manna sátora.

Az Úrnak háza otthonod, boldog fényesség rád ragyog,

virágot termő Jessze-ág, egek harmatja hull reád.

Ó, tiszta fényű drágagyöngy, tündöklő csillag messze fönt,

mi is lehessünk templomok, tiszták, Lélekben gazdagok.

Urunk dicsérje most imánk, hogy benned, édes Szűzanyánk,

Szentháromság egy Istenünk, oly drága kincset ad nekünk. Amen.

Ó KEGYES SZŰZ MÁRIA

(Peer-kódex, 16.századi ima)

Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.

Bűn nélkül fogantatál Mert mennyből te adattál.

Anyádtól mikor születtél, Istentől úgy tiszteltettél,

Hogy méhében megszenteltetél, Szeretettel épültettél.

Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.

Szentháromságnak leánya, Istennek édes anyja,

Gábrielnek mikoron te hivél Szüzességedben épülél,

Malaszttal ottan megtelél.

Csodálatos az szüzesség Kivel érdemléd

Istenséget méhedben Úgy viselhetnéd.

Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vigassága!

Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.

Szeplőtelen megmaradál, Jézust ha nekünk adád.

Ó, mely méltó szűz te akkor lől, Mikor istent embert szüléd,

Mert angyalok imádának, Szeretének, tisztelének,

Szolgálának téged. Mindeneknek boldognak hirdetének.

Szűz Mária, ékes viola, Bűnösöknek vígassága!

Ó, kegyes Szűz Mária! Te vagy szép tiszta rózsa.

Mennyeknek dicsősége, Szenteknek nagy öröme.

Halálod mikor közeledvén Fiad, Jézus úgy szerette,

Hogy halálodra lejöve Angyaloknak, mártíroknak

Pátriárkáknak Mind az szenteknél felette Magasztalál,

Oly örvendetes az te szent fiad Mind örökkön örökké.

Amen