Június 4. – Kedd

Litánia Szent Antal tiszteletére

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária, Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja

Szüzeknek Szent Szüze

Páduai Szent Antal Könyörögj érettünk!

Istennek hű hitvallója

A sértetlen tisztaság lilioma

A szegénység kitartó követője

Az engedelmesség példaképe

Az elveszett dolgok megtalálója

A nyomorgóknak kedves segítője

Minden baj ellen oltalmazónk

A hit és az alázat példaképe

A tengeren hányódók megmentője

Minden gonosztól és minden bűntől, Ments meg, Uram, minket!

Az ördög cselvetéseitől

Az örök haláltól

Szent Antal erényei által

Szent Antal szeretete által

Szent Antal buzgósága által

Szent Antal csodatettei által

Szent Antal fáradhatatlan munkásságáért

A végítélet napján

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Imádkozzál érettünk Szent Antal!Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Könyörögjünk!

Adj Urunk népednek Szent Antal közbenjárására mindenkor segítséget,

hogy a földön kegyelmeidben, a mennyben pedig örök boldogságban részesüljünk,

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Felajánló ima Szent Antalhoz

Szent Antal, hű pártfogója mindazoknak, akik téged szeretnek és tisztelnek, te tudod, hogy szeretlek és pártfogásodba nagy bizalmat helyezek. Mivel nagy gyarlóságom mellett az élet sok veszélyén szerencsésen átvergődni alig remélhetek: tehozzád fordulok, és kérem segítségedet. Hogy biztosan megnyerhessem Isten kegyelmét, és védelmed alatt minden rossztól, de főképp minden bűntől egész életemben megmeneküljek, megújítom a szeretetnek azt a kötelékét, amely eddig is hozzád fűzött, s a mindenható Isten színe előtt, szent őrzőangyalom jelenlétében, ünnepélyesen mindenkorra védőszentemmé és pártfogómmá választalak.

Amennyiben Isten szeretetével nem ellenkezik, fölajánlom magam szolgálatodra, és ígérem, hogy egész életemben iparkodom kedvedben járni és tiszteletedet imámmal és a te szent példád követésével előmozdítani. Fogadj, ó, kedves Szent, pártfogásodba, és vezess életutamon Isten dicsőségére és lelkem üdvére! Kössünk egymással soha meg nem szakadó szövetséget! Fogadj, kérlek, engem ezentúl barátaid és tisztelőid közé, és kérjed Istent, hogy tegyen méltóvá szeretetedre!

Siess segítségemre főképp halálom óráján, és védelmezz meg a gonosz lélek támadásai ellen, hogy a kárhozattól megmeneküljek, s veled és minden szenttel egyetemben Istent örökké áldhassam és magasztalhassam! Ámen.

Szent Mihály arkangyal, Te vagy a mi védelmezőnk és oltalmazónk a gonosszal szemben. Tartsd az Igazság Pajzsodat fölénk, és védelmezz minket a sátán elleni harcban. Segíts nekünk a Szent Szeretet helyes útját felismerni. Tarts minket mindig az Igazság Pajzsod mögött, és világosíts meg minket általa a jó és a rossz közötti döntéseinkben. Ámen!