Május 11. – Szombat

MINDEN REGGEL IMÁDKOZZUNK HÁROM ÜDVÖZLÉGYET MENNYEI ÉDESANYÁNKHOZ!

Mária, anyám, a hatalomnál fogva, melyet a mennyei Atya adott neked, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy…

Mária, anyám, a bölcsességért, amit Szent Fiad adott neked, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy…

Mária, anyám, a tökéletes szeretetért, amellyel a Szentlélek eltöltött téged, őrizz meg engem a mai napon a halálos bűntől. Üdvözlégy…

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben vala, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

A következő imádságot Szent X. Piusz pápa fogalmazta meg és ajánlotta:

Ó, Mária, Szeplőtelen Fogantatásod által tisztítsd meg testemet és szenteld meg lelkemet!

Ó, Mária, imádkozz értem Jézushoz!

Ó, Mária, ki bűn nélkül fogantattál, imádkozzál érettünk, kik hozzád folyamodunk!

Mária édességes Szíve, ki megtéríted a bűnösöket, mentsd meg lelkünket a pokol tüzétől!

Jézus Szentséges Szíve, bízom benned!

Mária, segíts, imádkozzál érettünk és az egész világért!

Szent József, könyörögj érettünk!

Jézusom, bízom benned!

Adj, Uram, örök nyugodalmat a megholt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék nekik!Nyugodjanak békében, Jézus, Mária szent nevében!

LITÁNIA A PAPOK SZOMBATJÁRA

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! – Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! – Uram, irgalmazz nekünk!

Mennyei Atyaisten – Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária – Könyörögj érettünk!

Istennek Szent Anyja

Szüzek Szent Szüze

Krisztusnak Anyja

Isteni kegyelem Anyja

Megváltónk Anyja

Örök Főpapunk Anyja

Közvetítőnk Anyja

Krisztus megváltói művének társa

A földkerekség visszaállítója

Minden kegyelem kiosztója

Apostolok Királynője

Egyháztanítók Királynője

Papok Királynője és Anyja

Világ Kriálynője

Élők Anyja

Szent József – Könyörögj érettünk!

A Szent Szűz tiszta jegyese

Krisztus szűzi őre és nevelő atyja

Az Egyház oltalmazója

Szent Péter apostol – Könyörögj érettünk!

Szent Pál apostol

Szent András apostol

Szent Jakab apostol

Szent János apostol

ifj.Szent Jakab apostol

Szent Fülöp apostol

Szent Bertalan apostol

Szent Máté apostol

Szent Simon apostol

Szent Tamás apostol

Szent Tádé apostol

Szent Mátyás apostol

Szent Barnabás apostol

Szent Lukács evangélista

Szent Márk evangélista

Szent István vértanú diakónus – Könyörögj érettünk!

Szent Lőrinc diakónus

Szent Szilveszter pápa

Szent Gergely pápa

Szent Ambrus püspök

Szent Ágoston püspök

Szent Jeromos püspök

Szent Márton püspök

Szent Miklós püspök

Szent Benedek apát

Szent Bernát apát

Szent Domonkos hitvalló

Szent Ferenc hitvalló

Szent Ignác hitvalló

Xaviéri Szent Ferenc hitvalló

Vianney Szent János hitvalló

Bosco Szent János hitvalló

Kis Szent Teréz szűz

Uram, adj nekünk jó papokat – Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Uram, adj nekünk szent papokat

Uram, adj nekünk buzgó papokat

Uram, adj nekünk szent Szíved szerinti papokat

Uram, adj nekünk imádságos papokat

Uram, adj nekünk az oltáriszentség iránti szeretettől lángoló papokat

Uram, adj nekünk a Szent Szűz iránti áhítattal eltelt papokat

Uram, adj nekünk tiszta lelkű papokat

Uram, adj nekünk feddhetetlen életű papokat

Uram, adj nekünk szűzi lelkű papokat

Uram, adj nekünk okos és a test vágyait legyőző papokat

Uram, adj nekünk a kényelmet és élvezeteket megvető papokat

Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért lángoló papokat

Uram, adj nekünk a lelkek üdvéért magukat feláldozó papokat

Uram, adj nekünk a felebaráti szeretet fényében tündöklő papokat

Uram, adj nekünk lelkileg felvilágosodott papokat

Uram, adj nekünk bátor és a világ kegyeit megvető papokat

Uram, adj nekünk erőslelkű és a szenvedésekben kitartó papokat Uram, adj nekünk szerény és alázatos lelkű papokat

Uram, adj nekünk szelíd papokat

Uram, adj nekünk engedelmes és elöljáróikat tisztelő papokat

Uram, adj nekünk a földi javakat és kitüntetéseket megvető papokat

Uram, adj nekünk a szegényeket és a betegeket gyengéden szerető papokat

Uram, adj nekünk nagylelkű és irgalmas szívű papokat

Uram, áldd meg papjaidat, amikor imádkoznak – Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Uram, áldd meg őket, mikor szentmiséjüket bemutatják

Uram, áldd meg őket, mikor szentbeszédeiket készítik és mondják

Uram, áldd meg őket, mikor a gyóntatószékben buzgólkodnak

Uram, áldd meg őket, mikor a keresztségben új életet öntenek a lelkekbe

Uram, áldd meg őket, mikor a betegeket és a szegényeket látogatják

Uram, áldd meg őket, mikor a keresztény házasságokat megáldják

Uram, áldd meg őket, mikor a halottakat eltemetik

Uram, áldd meg őket, mikor híveidért könyörögnek

Uram, áldd meg őket, mikor az Egyház hivatalos imáját elmondják

Uram, áldd meg őket, mikor szenvednek

Uram, áldd meg őket, mikor hálátlanságot tapasztalnak

Uram, áldd meg őket, mikor gyűlöletet és rágalmakat szórnak ellenük

Uram, áldd meg őket, mikor a börtönbe és a vérpadra hurcolják őket

Uram, áldd meg őket, örömben és szenvedésben

Uram, adj sok munkást szőlődbe, és ne feledkezzél meg örökségedről, Egyházadról

– Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Uram, adj sok keresztény családapát, aki neked szent fiakat és papokat nevel

Uram, adj sok keresztény családanyát, aki neked szent fiakat és papokat nevel

Uram, adj sok jó gyermeket, akinek lelkében a hivatás csírája megfogamzhat

Uram, adj sok tiszta ifjút, akiben a hivatás kegyelme jó talajra talál és kifejlődhetik

Uram, adj sok vallásos nevelőt, akinek szava és példája a hivatás magvát a

lelkekben elhinti és növeli

Uram, adj sok imádkozó keresztényt, aki a hivatás nagy kegyét sokak számára kiesdekli

Uram, adj sok buzgó világi katolikus férfit és nőt, akik a papok munkáját elősegítik

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus, kegyelmezz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Könyörögjünk!

Mindenható Isten!

Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy igent mondjanak hívásodra, és állhatatosak maradjanak küldetésükben! Adj lendületet, erőt és áldozatkészséget papjaidnak! Add, hogy a világi hívők imával és tettekkel segítsék lelkipásztoraikat és egymást a Hozzád vezető úton! Vezesd családjainkat és közösségeinket a hit, a remény, a szeretet és az egység hiteles megélésének útján, hogy életük példájával sokakat Hozzád vonzzanak!

Szentséges Szűz Mária, Egyházunk Anyja, Vianney Szent János, a papok védőszentje és Istennek minden szentjei! Támogassátok imáinkat hathatós közbenjárásotokkal, hogy az Egyház a Szentlélek segítségével, a papok és a hívek életszentsége által megújuljon, s így egyre tökéletesebben tölthesse be hivatását a lelkek üdvösségének munkálásában!

Ámen.