Május 6. – Hétfő, Keresztjáró nap

Könyörgő – kérő imák – HÉTFŐ

Kérjetek, és adni fognak nektek, hogy örömetek teljes legyen; mert maga az Atya szeret titeket, minthogy ti is szerettetek engem és hittetek, alleluja!

V. Maradj velünk, Uram! Alleluja!

R. Mert esteledik, alleluja!

Könyörögjünk! Kérünk, engedd, mindenható Isten: hogy akik sanyargattatásunk idején kegyességedben bízunk, oltalmaddal minden veszedelem ellen biztosítva legyünk.

Íme a hű és bölcs szolga, akit az Úr házanépe fölé rendelt, alleluja.

V. Dicsőség és gazdagság lesz házában, alleluja!

R. És igazsága mindörökre megmarad, alleluja!

Könyörögjünk! Szentséges anyád jegyesének érdemei miatt, Urunk, kérünk, gyámolíts minket, hogy mindazt, mire a mi könyörgéseink elégtelenek, az ő esedezése által megnyerjük.

Uram, törd meg Egyházad ellenségeinek hatalmát és széleszd el őket, hogy megismerjék, hogy kívüled, Istenünk, nincs más, ki érettünk harcoljon.

V. Keljen föl az Isten és széledjenek el az ő ellenségei, alleluja!

R. És fussanak színe elől, kik gyűlölik őt, alleluja!

Könyörögjünk! Mindenható, örök Isten, kinek kezében van mindenki hatalma és minden ország joga: fordítsd tekintetedet a keresztények megsegítésére, hogy a nyers erejükben bízó pogány népeket jobbod ereje megtörje.

Himnusz Szent János apostolhoz

Szűzi őrzője a legtisztább Szűznek, szent hirdetője az örök Igének,

szolgáid lelkét tisztítsd meg a rossztól, János apostol!

Égi forrásból eredő folyamként futva kiáradsz a kiaszott földre,

és amit kebled merít a kebelből, már ki is osztod!

Föld ékessége, dicsősége mennynek, esdj megbocsátást gonoszságainkra,

szent tanításod csodálatos titkát fejtsd ki előttünk!

Láttad a titkot, az Atya Igéjét, s földünkre öntöd a hit áldott fényét;

jöjj, vezess minket, hogy teveled áldjuk majd az örök Fényt!

Zengjen örökké hála Krisztusunknak, Szűz Máriától született Urunknak,

ki az Atyával és a Szentlélekkel egy örök Isten! Amen.

Szent Ágoston imája a Szentlélekhez

Te lélegezz bennem Szentlélek, – Hogy szent dolgokat gondoljak.

Te űzzél engem Szentlélek, – Hogy a szeretet tegyem.

Te csalogass engem, Szentlélek, – Hogy a szentet szeressem.

Te erősíts meg engem, Szentlélek, – Hogy a szentet őrizzem.

Te óvj meg engem, Szentlélek, – Hogy a szentet többé el ne veszítsem.

A vigasztaló Lélek

Nem hiába várom tehát a Szentlelket szívembe. A pünkösd ajándéka mérhetetlen vigasztalással tölt el. Íme, hányféleképpen siet segítségemre Isten kegyelme, hogy az Úr Jézust híven kövessem, és életemet Jézuséhoz hasonlóvá tegyem. Erőtlenségemben, bűnömben és elesettségemben sokszor elcsüggedek, de alaptalanul. Az Úr Jézus éppen azért küldte a Vigasztalót, hogy épp ilyenkor ne legyek egyedül, legyen társam, legyen valaki, aki céltalanságomban értelmem, balgaságomban bölcsességem, tudatlanságomban tudományom, tanácstalanságomban jó tanácsom, lázadásomban tiszteletem, állhatatlanságomban erősségem, hűtlenségemben szent félelmem.

Ó, a megszentelő kegyelem révén lelkemben lakozó Szentlélek, légy velem, maradj nálam, vívd meg vélem együtt harcaimat és sikereimet, kelts bennem fölényes, örvendező lelkületet, s vezesd örök győzelemre ,Téged követni, sugallataidra hallgatni kész lelkemet! Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség.