Május 1. – Szerda

Himnusz Szent Fülöp és Jakab apostolokhoz

Örvendezzél, ó, Szent Fülöp, hogy Jézus téged meghívott,

s mint Pétert, legfőbb társadat, őhozzá buzgó szív csatolt.

Mert Jézus bensőségesen osztotta Lelke zálogát,

közölte Atyja titkait, s önmagáét bízta rád.

És szívedben is, Szent Jakab, Krisztus szerelme lángra kap,

rokon, mintegy testvére vagy, és Egyházának oszlopa.

Első lettél Sion hegyén, ki nyáját híven őrized,

s az üdvösségnek útjait számunkra meghirdeted.

Ó, boldogok, ti Jézusért ontjátok tiszta véretek;

ha minket ily nagy példa vonz, bizton nyerünk el mennyeket.

Ha megtaláljuk otthonunk, nyugszunk Atyánknak szent ölén,

és együtt zengjük boldogan a Hármas-Egy dicséretét. Ámen.

Szent József litániája

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass minket!

Krisztus, hallgass meg minket! Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten Irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Szentséges Szűz Mária Könyörögj érettünk!

Szent József Könyörögj érettünk!

Dávid nemes sarja

Pátriárkák fénye

Isten Anyjának jegyese

A Szent Szűz tisztaságos őre

Isten Fiának nevelő atyja

Krisztus gondviselő oltalmazója

A szent család feje

Igazságos József Könyörögj érettünk!

Tisztaságos József

Nagyokosságú József

Erőslelkű József

Engedelmes József

Hűséges József

Béketűrés példaképe

Szegénység kedvelője

Iparosok példaképe

A házasélet dísze Könyörögj érettünk!

Szüzek őre

Családok támasza

Ínségesek vigasztalója

Betegek reménye

Haldoklók pártfogója

Gonosz szellemek réme

Az Anyaszentegyház védőszentje

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Kegyelmezz nekünk!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Hallgass meg minket!

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit! Irgalmazz nekünk!

Háza urául rendelte Őt! És egész országának vezérévé!

Könyörögjünk!

Úristen, Te Szent Józsefet mérhetetlen gondviseléseddel szent Anyád jegyesének választottad. Add, hogy közbenjárónk legyen a mennyben, akit e földön pártfogónkul tisztelünk. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Ima Szent Józsefhez, az Egyház oltalmazójához

Szent József befogadta és őrizte Szűz Máriát. Így lett ma is az Egyház oltalmazója, amelynek küldetése, hogy befogadja és őrizze a megváltás titkát.

Ezt a nagyszerű ajándékot Szent Józseffel együtt nem csak önmagunkba zárva őrizzük, hanem megosztjuk szűkebb és tágabb környezetünkkel.

Mindenható Istenünk, ki hűséges szolgád, Szent József gondjaira bíztad a gyermek Jézust, és oltalma alá helyezted a Megváltás művét, kérünk, add meg Egyházadnak, hogy hűségesen őrizze misztériumaidat és szüntelen munkálkodjék a világ üdvösségéért! Ámen!