Április 25. – Csütörtök

Felajánló imádság az Oltáriszentséghez

Ó, Jézusom, add nekem áldásodat!

Íme itt vagyok Uram, hogy akaratodat teljesítsem!

Ó, édes Jézus, Te áldozati Bárány, kit oltárainkon folytonosan feláldoznak a világ üdvéért, egyesülni akarok veled, s föl akarom áldozni magam mindazon lelkekkel együtt, kik téged igazán szeretnek.

Felajánlom ezért neked mind azt a szenvedést és keserűséget, megaláztatást és keresztet, mellyel isteni rendelésed szerint utamon találkozom. Mindezt ugyanazzal a szándékkal ajánlom fel, mellyel Te, óh isteni Szív, magad odaadod és föláldozod.

Bár csekély áldozatom dús kegyelmeket vonna le az Anyaszentegyházra, a katolikus papságra, hazánkra és a szegény bűnösökre, az én testvéreimre! Méltóztassál azt a szűzi papnő, Mária keze által, s az ő szeplőtelen Szívének fájdalmas áldozataival egyesítve elfogadni. És alázatos kérésemet . . . is irgalmas jóságoddal meghallgatni.

Jézus Szíve az Oltáriszentségben, amely lángolsz irántunk való szeretettől, gyullaszd föl szíveinket irántad való szeretetre! Ámen!

Ima az Oltáriszentség előtt

Jézusom, egyetlen szerelmem, Istenem és mindenem, hozzád jövök, ki mint a szeretetnek isteni foglya, be vagy zárva tabernákulumainkba érettünk, szegény teremtményeidért; hozzád jövök, Jézusom, hogy idehozzam nyomorúságaimnak terhét, szükségeimnek sokaságát, a magam és a nekem drága lelkek kívánságait.

Mint egykor a kútnál, úgy vagy itt Jézusom, hogy a szamariai asszonyra várakozzál.

Jézusom, te inni kérsz tőlem; ó, hát mondd meg mit kívánsz vele?

Mondd meg Jézusom, akarod gyöngeségeimet, akarod gyarlóságaimat, akarod kívánságaimat?

Igen, Jézusom, neked adok mindent, s tőled alamizsnaként irgalmasságodat kérem.

Oly’ nagy szükségem van irgalmasságra!

Ó, Jézusom, ha te szomjazol, én is szomjazom.

Te szomjazod az én megszentelésemet, én meg arra szomjazom, hogy kedvedet tölthessem. Halld, Jézusom, addig maradok itt a te lábaidnál, amíg csak kegyes leszel itt tartani, és amikor majd távoznom kell, itthagyom neked irántad való szeretetem zálogául szegény szívemet s arra kérlek, zárd be magaddal tabernákulumodba, hogy téged soha, de soha el ne hagyjon. Ámen.

Imádunk, szent Ostya

Imádunk, szent Ostya!

Drágalátos Manna!

Seregeknek Ura,

Királyok Királya!

Üdvöz légy angyali Kenyér,

Váltságunkért adatott bér,

Drága szent Test és Vér.

Áldd meg országunkat,

Mi magyar hazánkat.

Vezéreljed jóra

A mi királyunkat.

Térítsd meg ellenséginket,

S a kik csak üldöznek minket,

Krisztus Teste és Vére!

Izráel fiait,

Ki megoltalmaztad,

Ellenségnek földén

Mannával tápláltad:

Táplálj minket szent Testeddel,

Drágalátos szent Véreddel,

Isteni erőddel.

Halálunk óráján,

Add, hogy téged méltán,

Hittel, reménységgel,

Buzgó szeretettel

Vehessünk itt ez életben;

Holtunk után az egekben

Dicsérjünk szüntelen.

Jöjjetek, angyalok,

Mennyei szent karok!

Örömmel áldjátok.

Szent, szent! kiáltsátok.

Üdvöz légy, Oltáriszentség!

Kenyér színben egy Istenség,

Mennyei nagy felség!