A gyermek testi nevelése – a gyermek anyagi gondozása

A szülő azután a gyermeket táplálékkal, ruhával, lakással, szóval minden szükségessel tartozik ellátni, míg csak az magáról gondoskodni nem tud. Sőt később is, az élet folyamán, ha nagy szükségbe jut, a szülői ház ajtaján segélyért mindig joggal kopogtathat. Ez a jog oly mélyen gyökerezik a természetben, hogy még a gyermek rosszasága, elpazarolt öröksége sem szüntetheti meg azt teljesen. Ha már nem tud magán segíteni másként, a szülőknek kell a legszükségesebb dolgokban helytállniok. Sőt még a gyermek adósságát is ki kell fizetniök, melyet az a szükséges önfenntartás kényszere folytán csinált.

Ezzel a szülői kötelességgel szöges ellentétben van a gyermek kitétele, elhagyása, hogy annak felneveléséről a közjótékonyság vagy az állam gondoskodjék. (Lelencházak) A gyermek iránt tartozó igazságosság s kegyelet súlyos megsértése ez, s kétségkívül halálos bűn, hacsak a szülőket életük, hírnevük veszélye vagy végső szükség nem kényszeríté eme kegyetlen lépésre.

Ha vagyonos szülő vetemedik ily cselekedetre s a gyermek a polgárok adóiból fenntartott állami lelencházba kerül, a szülő a nevelés költségeit az államnak visszatéríteni köteles. A jótékony alapítók azonban, ha a gyermek ily magánintézetben kap befogadást s ellátást, visszatérítésre, főképp a szegények részéről – úgy látszik – igényt nem tartanak. Az ő céljuk ugyanis minél több ily szegény gyermek-élet megmentése volt, ámde ezen jámbor szándékuk megvalósulása nem volna eléggé biztosítva, ha bárkivel szemben is visszatérítésre jogot formálnának.

Végül a szülők kötelesek gyermekök boldogulásáról gondoskodni, neki módot s alkalmat nyújtani, hogy hajlamainak megfelelő pályát, hivatást, foglalkozást válasszon s az erre szükséges ismereteket megszerezhesse. Ha nagyobb megerőltetés nélkül tehetik, valamelyes örökséget is gyűjtsenek s rajta legyenek, hogy főképp leányaikat rangjuknak megfelelő tisztességes hozománnyal kiházasíthassák. A tehetségükhöz mért hozományt nem tagadhatják meg tőlük, hacsak házasságukkal igazságos okokból egyet nem érthetnek. Hasonlóképpen jogtalanság volna szerzetbe lépni akaró gyermekeiket a szükségesekkel el nem látni.