Február 22. – Csütörtök

FELAJÁNLÓ IMA

Urunk, Jézus Krisztus!Az Oltáriszentségben jelenlévő isteni Fölség, minden áldás élő kútfeje, menny és föld Ura, Istene! Felajánljuk Neked ezt a szentségimádási órát katolikus egyházunkért, egyházmegyénkért, plébániánkért, papjainkért, itt élő híveidért: a gyermekekért, fiataljainkért, a családokért, az öregekért és a betegekért. Engedd, hogy szerető bizalommal forduljunk hozzád, aki szent Véred által megváltottál minket, s teljes szívünkből áldjunk téged, aki lelkünk eledelére önmagadat adtad az Oltáriszentségben. Ámen.

A LELKI ÁLDOZÁS IMÁJA

(Liquori Szent Alfonz Mária)

Ó, Jézusom, hiszem és vallom, hogy igazán, valóságosan és lényegileg jelen vagy a Legszentebb Oltáriszentségben. Mindenek felett szeretlek Téged, és vágyom a lelkembe fogadni Téged. Mivel ebben a pillanatban nem tudlak téged szentségileg magamhoz venni, jöjj és legalább lelkileg költözz a szívembe!

Magamhoz ölellek, mintha már itt lennél, és teljes valómmal egyesülök Veled.

Soha ne engedj elszakadnom Tőled!

Ámen

Litánia a legméltóságosabb Oltáriszentségről

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus kegyelmezz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk!

Uram, irgalmazz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!

Krisztus hallgass minket! – Krisztus hallgass minket!

Krisztus hallgass meg minket! – Krisztus hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten, irgalmazz nekünk!

Megváltó Fiúisten

Szentlélek Úristen

Szentháromság egy Isten

Élő Kenyér, ki az égből szállott alá, irgalmazz nekünk!

Elrejtett Isten és Üdvözítő

Választottak gabonája

Szüntelen tartó áldozat

Tiszta felajánlás

Legtisztább asztal

Angyalok eledele

Elrejtett manna

Isten csodáinak emlékezete, irgalmazz nekünk!

Természetfölötti kenyér

Testté lett Ige

Szent Ostya

Áldásnak Kelyhe

A hitnek Titka

Magasztos, tisztelendő Szentség

Legszentebb áldozat

Engesztelő áldozat élőkért és holtakért, irgalmazz nekünk!

Mennyei gyógyszer, mely oltalmaz a bűn ellen

Az Úr szenvedésének szentséges emlékezete

Minden bőséget meghaladó ajándék

Az Isten szeretetének legnagyobb emléke

Az isteni bőkezűség túláradása

Szentséges és felséges titok, irgalmazz nekünk!

Halhatatlanság orvossága

Félelmetes és éltető szentség

Az Ige mindenhatóságával testté vált kenyér

Vérontás nélkül való áldozat

Étel és vendég

Vigasztaló vendégség, melyben az angyalok szolgálnak

Kegyesség szentsége, irgalmazz nekünk!

A szeretet köteléke

Tiszta lelkek táplálása

Az Úrban meghalók úti eledele

A jövendő dicsőség záloga

Testednek és Vérednek méltatlan vételétől, Ments meg Uram minket!

A test kívánságaitól

A szemek kívánságaitól

Az élet kevélységeitől

Minden bűnalkalomtól

Vágyakozásod által, mellyel a Húsvétot tanítványaiddal eltölteni kívántad

Nagy alázatosságod által, mellyel a tanítványok lábát megmostad

Nagy szereteted által, mellyel ez isteni szentséget szerezted

Kiontott Véred által, melyet nekünk az oltáron hagytál

Szentséges tested öt sebe által, melyet értünk fölvettél

Mi bűnösök, Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Hogy e csodálatos Szentség iránti hitet, tiszteletet és áhítatot bennünk megtartani méltóztassál

Hogy a bűnök töredelmes bevallásával minket az Oltáriszentség gyakori vételére vezetni méltóztassál

Hogy minket a hitetlenségtől, tévtanítástól és a szív vakságától megőrizni méltóztassál

Hogy halálunk óráján ez úti eledellel minket megerősíteni és bátorítani méltóztassál

Hogy minket az örök élet vendégségébe vezérelni méltóztassál

Isten fia

Kenyeret adtál a Mennyből! Minden gyönyörűséggel teljeset!

Könyörögjünk!

Isten, te a csodálatos Oltáriszentségben kínszenvedésed emlékét hagytad:

kérjük, engedd testednek és vérednek titkait úgy tisztelnünk, hogy megváltásodnak gyümölcsét szüntelenül érezzük. Ki élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké. Amen.