Kilenced Magyarország hitben való egyesítéséért

 1. Litánia

Keresztvetés, Hiszekegy, Miatyánk, Üdvözlégy.

Litánia Magyarországnak a hitben való egyesüléséért

Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!

Mennybéli Atyaisten,

Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek-Úristen,
Szentháromság egy Isten,

Szentséges Szűz Mária,

Könyörögj érettünk!
Istennek Szent Anyja,
Szűzeknek Szent Szűze,
Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország oltalmazója,
Szűz Mária, ki a világ összes eretnekségeit egyedül megsemmisíted,
Szűz Mária, kit az Úr a kegyelem számtalan csodájával megdicsőít,
Szent Mihály, a béke angyala, az Egyház hatalmas védelmezője,
Szent Gábor, a Megváltó megtestesülésének hírnöke,
Szent Ráfael, az üdvösség útján biztos vezérünk,
Mindnyájan szent angyalok és főangyalok,
Az üdvözült lelkek összes szent karai,
Keresztelő Szent János,
Szent József, az Úrnál hatalmas közbenjárónk,
Mindnyájan Szent pátriárkák és próféták, akik úgy vágyakoztatok a világ Megváltója után,
Szent Péter, Krisztus helytartója, a hitegység erős kősziklája
Szent Pál, nemzetek tanítója, a keresztény hit buzgó terjesztője,
Mindnyájan szent apostolok s az Úr Jézus tanítványai s a keresztény hitterjesztés bátor bajnokai,
Szent Adalbert püspök,
Szent Mór püspök,
Szent Gellért püspök,
Szent István apostoli király,
Szűz szent Imre herceg,
Szent László király,
Szent Erzsébet asszony,
Szűz Szent Margit,
Mindnyájan szent vértanuk, püspökök és papok, kik hazánkban apostoli buzgalommal működtetek,
Mindazon szentek, kik valaha hazánk földjén jártatok,

Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, kegyelmezz nekünk!
Isten, irgalmazz nekünk!
Uram, hallgass meg minket!

Hogy minket minden tévelytől és minden bűntől megőrizni és tévelygő testvéreink épülésére valódi jámborsággal megajándékozni méltóztassál,
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Hogy minket az Egyház hű gyermekeivé és hazánk jó polgárává tenni méltóztassál,
Hogy az önzetlen hazafiak könnyeire és vértanuink kiontott vérére tekinteni méltóztassál,
Hogy az Egyházon kívül tévelygők szemeit fölnyitni és nekik az Igazság útját megmutatni méltóztassál,
Hogy egész magyar hazánkat veled és az egy, szent, katholikus és apostoli Egyházaddal egyesíteni méltóztassál,
Hogy ez élet után mindnyájunkat az örök hazába vezetni méltóztassál,

Hazád romlásán könnyező Isten Fia,

Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Kegyelmezz minekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit,
Irgalmazz nekünk!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Miatyánk… Üdvözlégy…

Könyörögjünk. Népek és nemzetek Ura, magyarok Istene, kinek ítéletei igazságosak, tervei kifürkészhetetlenek, emlékezzél meg határtalan irgalmasságodról, mely minden művedet oly feltűnően átlengi és bocsásd meg, porba hullva kérünk, a mi és atyáink vétkeit, mert Te a mi Istenünk és a mi jóságos Atyánk vagy! Mentsd meg édes hazánk népét a hamis tanítás mételyétől, az egyenetlenség és viszálykodás szellemétől, s a tévelygőket visszavezetvén aklodba, megszüntetvén a viszályt és visszavonást, hozz reá áldást és békét. Erre kérünk, népek és nemzetek Istene, hazánk Nagyasszonya esedezése és érdemeiért, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

2. Eszterházy Pál imája a Magyarok Nagyasszonyához

Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál.

Hozzád kiállottak őseink és minden ínségükből kiszabadultak; mert folyton-folyvást vigyázott éber szemed örökségedre, ó mindörökké áldott Nagyasszonyunk! Ezt mi biztosra vévén gyakran folyamodtunk hozzád és tapasztalásból tudjuk, és bízvást el is mondhatjuk, hogy egyedül szószólásod miatt áldott meg minket az Úr. Ez a remény éltet most is, ez a bizodalom lelkesít, hogy oltalmad szárnyai alatt keressünk menedéket, mi, a te néped, örökséged és hű nyájad, kik szentséges Fiadról vagyunk elnevezve, különös pártfogásodért pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk.

Azért emeljük föl tehát hozzád szívünket, imádkozásra kulcsolt kezünkkel együtt, hogy nagy alázattal kitárjuk színed előtt könyörgésünket. Oltalmazzad is, esengve esdünk, és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki gonosz ellen édes hazánkat, hogy mindenkor virágzó legyen Isten dicsőségére és néped vigasztalására. Legyen eszköz benne a te esedezésed, hogy az Anyaszentegyházat, vagyis a katolikus hitvallást idehaza és mindenütt széles e világon fölmagasztalás érje; hazánk püspöki karának, a főpásztoroknak és az egész papságnak nyerj isteni segítő kegyelmet, nekünk pedig, híveidnek, tanulékony, engedelmes és az élő hit cselekedeteivel s gyümölcseivel bővelkedő szívet, hogy meg ne nehezteljen szent Fiad reánk és országát tőlünk joggal el ne vonja…

Légy minden bajos ügyeinkben szószólónk szent Fiadnál, hogy az ő akaratja szerint rendezzük életünket és téged mindenkor Nagyasszonyunknak, különös pártfogónknak valljunk és tiszteljünk is életünknek minden napjaiban. Kelj fel tehát, édes jó Anyánk! Te uralkodjál felettünk és szent Fiad, Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk.

Fogadd kegyesen hódoló szívünk esdeklését; melyet ezúttal színed elé terjesztettünk, hogy közbenjárásod ereje által megsegítve, a jelen élet viszontagságai után a síron túl az örökkévaló boldogságra juthassunk.

Ti pedig, édes magyar hazánk védőszentjei: Adalbert püspök, István, első király, Imre herceg, Mór és Gellért püspökök, László király, Erzsébet asszony, nemkülönben boldog Margit, Kinga és Jolán, IV. Béla király leányai, valamint boldog Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, Isten minden dicsőült szentjeivel együtt esedezzetek érettünk a mi Urunk Jézus Krisztusnál. Ámen.

3. BOLDOGASSZONY ANYÁNK, régi nagy Pátrónánk

Nagy ínségben levén, így szólít meg hazánk:

Magyarországról, édes hazánkról,

Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!

 1. Ó Atya Istennek kedves szép leánya,

Krisztus Jézus Anyja, szentlélek mátkája! Ref.

 1. Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,

Anyai palástod fordítsd oltalmunkra. Ref.

 1. Kegyes szemeiddel tekintsd meg népedet,

Segéld meg áldásra magyar nemzetedet. Ref.

 1. Sírnak és zokognak árváknak szívei,

Hazánk pusztulásán özvegyek lelkei. Ref.

 1. Vedd el országodról ezt a sok ínséget,

Melyben torkig úszunk. Ó nyerj békességet. Ref.

 1. Irtsd ki, édes Anyánk, az eretnekséget,

Magyar nemzetedből, a hitetlenséget. Ref.

 1. Hogy mint Isten Anyját, régen tiszteltenek

Úgy minden magyarok, most is dicsérjenek. Ref.

 1. Tudod, hogy Szent István, örökségben hagyott,

Szent László király is, minket reád bízott. Ref.

 1. Sokat Fiad ellen, megvalljuk, vétettünk,

De könyörögj értünk, s hozzája megtérünk. Ref.

 1. Jézus Fiad előtt, hajts térdet érettünk,

Mert ha nem cselekszed, egy lábig elveszünk. Ref.

 1. Dicséret, dicsőség legyen az Atyának,

A te szent Fiadnak, s Szentlélek mátkádnak. Ref.

4. SZENT ISTVÁN FELAJÁNLÁSA

Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel:

„Ég királynője, e világ jeles újjászerzője,

végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal,

az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom;

nékik utolsó Istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.”