Jézus neve hitem, reményem, szeretetem

a) A hit Jézus neve körül fonódik. Volt hit és babona azelőtt is, hit kevés, babona és tévhit sok; de Jézus neve jelzi a hit győzelmét s térfoglalását. Próbálkozott a hit azelőtt is; de nem volt napsugara. Sok apró, kis láng játszott prófétai lelkekben; de végre ránk hasadt Jézus napja. E név fény… isteni lelkek ébrednek hajnalában… hánynak lopódzik lelkébe, s földerülnek! Életünkben ő az út, az igazság és az élet; halálunkban megnyugvásunk. Hogy gyúlnak ki e hitnek tüzei végig a világon; a missziókban, a keresztelt gyermekek lelkén s az én lelkemen is. Végre is nincs más világosságom, mint Jézus… szent nevének erejében megyek Üdvözítőm s bírám felé.

b) Jézus neve reményem. Remélek örök boldogságot, kegyelmet, érdemet. Ő megadja, mert hatalmas. „Jesu potentissime, miserere nobis”. Ő megadja, mert jóságos és hűséges. Nincs más név, mely által üdvözülhetnénk. Mikor Jézus nevét bizalommal kimondom, feszül a lelkem, szárnyait feszíti; belevág energiával az élet hullámaiba, mint a hajócsavar a tengerbe. Erősnek kell lennem s hajthatlannak Jézus erkölcsi törvényének megtartásában s eszményeinek szolgálatában. A törvény s a szeszély, az erkölcs s a divatos eszmék konfliktusaiban mindig Jézus szerint igazodom, hogy ne járjak úgy, mint a pogányok járnak elméjük hiúságában (Efez. 4,17).

c) Jézus nevében járok szerető szívvel végig a világban. E név varázsa megszáll, finom illetésekkel érint, melegen és hathatósan kezel. Behatásai alatt megtanulok szeretni természetesen, közvetlenül, mesterkéletlenül, hősiesen. E behatások elől szétnézve a világban, minden, ami valaminek látszott, árnyékká vékonyul; a test, a vér, a szenvedély, a világ hatalmi szózatai hangot nem adnak e finom, étheri zónában, s másrészt az egész világ lesz áldozati fája e szerelmi lángnak. Legnagyobb kötelességünk és szükségünk e szent szeretetet bírni és élvezni. Élvezni is; sokan azért nem fejlődnek a szeretetben, mert nem élvezik át magukban a szerető jóindulatot, szolgálatot, arckifejezést, beszélgetést; át kell élvezni minden szemerjét az isteni szeretetnek.