A tőzsde (börze)

A tőzsde az az állam által kijelölt hely, ahol bizonyos meghatározott szerződéseket kötnek s lebonyolítanak. Aszerint, amint ezeknek a szerződéseknek tárgya pénz, értékpapírok avagy áruk, a tőzsdét is érték- vagy áru- (gabona-) tőzsdének szokás nevezni.

Ez a magában véve jó s üdvös intézmény, mely a kereskedelmi élet pezsgő frissességét volna hivatva biztosítani, a féktelen spekuláció által a gazdasági élet valóságos rákfenéje lesz.

A spekuláció főleg kétféle módon igyekszik anyagi előnyökhöz, hirtelen nagy nyereségekhez jutni.

Egyik mód az ún. határidőüzlet. A felek bizonyos terminust, határnapot tűznek ki, pl. a hó 1-ét vagy 30-át, amelyen az eladott áru (gabona, értékpapír, sőt papírpénz stb.) árát a vevőnek ki kell fizetnie. Nagyon világos, hogy ez az állandóan ingadozó árak folytán az eladóra, illetőleg a vevőre nem csekély nyereséget vagy veszteséget jelenthet. Az eladó tehát a saját érdekében minden eszközzel azon van, hogy az árfolyamot a kijelölt terminusig lehető magasra hajtsa; a vevő viszont, hogy azt lenyomja. Mikor pedig ezt a játékot a Rotschildok s más hatalmas pénzintézetek stb. űzik, nagyon világos, hogy a gazdaközönség s az egész ország erősen megérzi.

A másik módja a tőzsdespekulációnak az ún. prémium-üzlet, mely abban áll, hogy a vevő fenntartja magának a jogot, hogy a kitűzött határidő előtt bizonyos jutalom (prémium) lefizetése mellett az áru átvételétől visszalépjen.

Ez a spekuláció, mely valóságos szerencsejáték, magában véve még nem erkölcstelen, főleg ha a játékosok tiltott eszközöket nem használnak s megvan az alapos reményük, hogy a kitűzött időben kötelezettségüknek megfelelhetnek, azt „likvidálhatják”. Azonban az is világos, hogy a tőzsdejátékos az Úr VII. parancsával nagyon könnyen s pedig többféle módon súlyos összeütközésbe jöhet. Bűnös és igazságtalan a spekuláció:

a) ha hamis politikai vagy gazdasági hírek terjesztésével igyekszik a folyó árakat felszöktetni vagy leszorítani;

b) ha a játékos oly értékekkel játszik, melyeknek esetleges elvesztése vagyoni bukását, családja romlását s hitelezői károsodását okozhatja;

c) ha bizonyos cikkek tömeges összevásárlása s így árak felhajtása által drágaságot idéz elő s az általános megélhetést nehezíti. Ez pedig, még ha egyébként igazságos eszközökkel történnék is, legalább is a felebaráti szeretetnek súlyos sérelmét jelenti.

Tekintve tehát a tőzsde óriási veszélyeit egyesekre, családokra, sőt az egész társadalomra, mindenkit óva intünk, nehogy a könnyű s hirtelen meggazdagodás vágyától csábítva annak berkeibe tévedjen. A tőzsde kapuiban az öngyilkosság kísérteties alakja szokott várakozni a szerencsétlen áldozatokra. Az egyháziakat a 142. kánon minden kereskedéstől s így a börze-játéktól is eltiltja.