November 18. Szombat, Szent Péter és Pál apostolok bazilikájának felszentelése

A templom Istennek szentelt hely.

Egy templom felszentelését ünnepelve a hely névadó szentjét tiszteljük, akinek védelme alá helyezi magát a hívek közössége, a templomban összejövő Isten népe. A római Szent Péter- és Szent Pál-bazilika felszentelésének ünnepén a két fő apostolt, Pétert és Pált tiszteljük, és kérjük, közbenjárásukkal segítsenek bennünket.

A két apostolfejedelem ősi bazilikáinak felszentelését Rómában a 11. századtól november 18-án ünnepelték. A mai Szent Péter-bazilikát 1626. november 18-án, a Szent Pál-bazilikát 1854. december 10-én szentelték fel.

Ma tehát a két főapostolt ünnepeljük. Imádságos megemlékezéssel szállunk lélekben a vatikáni dombokhoz, ahol a hatalmas bazilika hirdeti Krisztus földi helytartójának, Szent Péter vértanúságát, és az ostiai út harmadik mérföldkövénél a Nemzetek Apostolának, Szent Pálnak fővételét. A két bazilika monumentális építészeti szépségével maradandóan hirdeti, hogy a két főapostol a legnagyobb méltóságra jutott azzal, hogy evangelizációjukkal beragyogtatták a világot, és életükkel megdicsőítették Istent.

A Szent Péter bazilika helyén álló első templomot 326. és 350. között I. (Nagy) Konstantin császár és fia, II. Constantius emelte Szent Péter sírja fölé a kereszténység győzelmének jegyében. A mai Székesegyház 1506. és 1626. között épült.

Már V. Miklós pápa tervbe vette 1450-ben egy új bazilika építését, mert a Konstantin-féle építményen erősen meglátszottak a több, mint ezer esztendő viszontagságai. II. Gyula pápa, aki az Egyház nagyságát, szépségét és szentségét kívánta méltó módon kifejezésre juttatni az új templomban, itt akarta fölállíttatni a saját síremlékét is. A tervrajz elkészítésével Donato Bramantét bízta meg. Bramante a Kr. e. 27-ben épült kerek Pantheon és a Forum Romanumon álló Maxentius-féle csarnokbazilika mintájára centrális, egyenlő szárú kereszt alakú épületet tervezett, hatalmas kupolával.

1506. április 18-án tették le az alapkövét. 1. Leó pápa Raffaello Santit nevezte ki Bramante utódjává, aki Giuliano da San Gallo és Fra Giocondo da Verona építészeket kapta segítőül. A 72 éves Michelangelo Buonarroti azzal a feltétellel vette át a feladatot, hogy semmiféle pénzt nem kap érte, mert egyedül Isten iránti szeretetből és Szent Péter apostol iránti tiszteletből végzi a munkát.

Egy 1547. január 1-jei pápai brevével (pápai törvényt tartalmazó okmány) Michelangelo a tervezésben szabad kezet kapott, és visszatért Bramante elképzeléséhez, amit a költségek miatt később leegyszerűsített, de méltóságteljesebbé is tett.

Halálakor már állt az új bazilika három hajója a kupola alapzatával és vázával együtt. IV. Piusz pápa parancsára utódainak, Vignolának és Pirro Ligoriónak szigorúan követniük kellett Michelangelo terveit. Az azóta is a világ egyik legnagyobb templomának számító bazilikát 1626. november 18-án szentelték föl. A teljes nevén Falakon kívüli Szent Pál-bazilika az apostol sírja fölé emelt római főtemplom.

Pál sírhelyét már a II. században az Ostiába vezető út mellett tisztelték.
A legkorábbi márvány síremlék cellája fölé Nagy Konstantin császár kisebb bazilikát emeltetett, melyet I. Szilveszter pápa 324. november 18-án szentelt föl. Később a zarándokok tömege miatt ezt a templomot császári rendeletre kibővítették. Ciriades építész hatalmas öthajós, nyolcvan oszlopos, előcsarnokos bazilikája 1823-ban leégett, a mai főtemplom a keresztény világ adományaiból Luigi Poletti tervei szerint épült, IX. Piusz pápa 1854-ban szentelte föl.

Urunk, Istenünk, Szent Péter és Szent Pál apostol vezetésével védelmezd Egyházadat, hogy azok pártfogásával növekedjék az idők végezetéig hitben és szeretetben, akik először hirdették neki evangéliumodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Szent Bernát imádsága a Boldogságos Szűzhöz

Legkegyesebb Szűzanya, Mária!

Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segitségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesitve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

Canterbury Szent Anzelm imája

Siess oltalmunkra, ó irgalmas Úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát! Gondold meg, hogy a mi Teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket.

Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk; Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára.

Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk és oltalmazz minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre.

Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk és szeressük a te Fiadat, Jézus Krisztust! Ámen.