Október 24. Kedd, Szent Rafael arkangyal

„Bizony, bizony, mondom nektek: látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel-alá szállnak az Emberfia felett.” (János evangéliuma 1. fejezet 51.)

SZENT RAFAEL ARKANGYAL – „Isten orvossága, gyógyító.”

Ma már szeptember 29.-én, a Szent Főangyalok Ünnepén Szent Mihály és Szent Gábriel Arkangyallal együtt ünnepeljük. (Régebben ünnepét október 24-én tartottuk.)

Az angyal (angelosz, ógörög) Isten akaratának, végzéseinek, kegyelmének hírnöke és egyben büntetésének végrehajtója is.

Az utolsó ítélet angyalai választják el egymástól a jókat és a gonoszokat; szüntelenül az Atya arcát nézik a mennyben (Mt 18,10); Isten nagy tetteinek közvetlen tanúi, és minden teremtmény előtt Isten dicséretét hirdetik.

Aquinói Szent Tamás szerint Isten nem hagyja őrizet és védelem nélkül gyermekeit, amikor e világba küldi őket, különösen azokat nem, akik Krisztuséi. Az őrangyalok megóvhatnak veszélyektől, jó sugallatokat adhatnak, figyelmeztetve a kísértésekre. Az angyalok Krisztus segítői az üdvösség művében, bemutatják Istennek a szentek imáit, a paradicsomba viszik az igazak lelkét. Élükön Mihály arkangyallal a kezdetek óta folytatják a sátán elleni küzdelmet az egyház oltalmára.

Szálljon dicső énekünk
Felétek, szent főangyalok,
Kiket nagy tisztesség övez,
Hol állnak régi csarnokok!

Mihály, mennybéli nagy hadak
Vezére, győztes harcosa,
Villámló jobbod védje meg
Az Istenhez hű lelkeket!

És mind, ti, fényes angyalok,
Fehér hótiszta szép sereg,
Segítsetek, hogy egykoron
Majd mennyet érjünk köztetek!

Legfőbb Atyának s egy Fiát
Imádjuk és Szentlelküket,
Kiknek ti egy dicséretet
Együtt örökké zengetek! Ámen.

Az angyalok a Katolikus Egyház tanítása szerint szellemi lények, akik akarattal és értelemmel bírnak.
Kegyelembe öltöztek – tanítják az egyházatyák.
Tökéletességükben minden látható teremtményt felülmúlnak.
Nincs testük, ugyanakkor személyes lények és halhatatlanok.
A főangyal megjelölés az angyalok különleges csoportjára utal:
Isten fontos üzenetének hírvivői.

A szentírásban a három név szerint ismert főangyalnak rendkívüli küldetés jutott; nevük jelentése alapján:
– Mihály védelmező,
– Gábor hírvivő,
– Rafael gyógyító.

Azokat az angyalokat nevezzük főangyaloknak, akik fontos üzenetet hoznak Istentől.
„Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk; a te nagyságodnak hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk; így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, a mi Urunk által…” – az angyalokról szóló szentmise prefációja egyértelműen kifejezi, hogy az angyalok tisztelete Isten dicsőségére szolgál.

Az angyalvilág létezését számos ószövetségi és újszövetségi írás tanúsítja.
Az angyalok életéről nincsenek az emberekéhez hasonló életrajzi adatok.
Az ő életük más formában valósul meg.
Történetük a teremtéssel kezdődött, ők lettek a legtökéletesebb teremtmények.
Kegyelembe öltöztek – tanítják atyáink – és próbára lett téve hűségük.
Szabad akaratuk lehetővé tette a jók számára a hűséget, a lázadóknak pedig a bukást.
A hűségesek jutalma örök boldogság, a bukottak számára a büntetés az örök kárhozat lett.

Rafael egyike a hét angyalnak, aki mindig kész arra, hogy az Úr színe elé lépjen.

Úristen, Aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafaelt híved földi vándorlásának kísérőjévé rendelted, alázattal kérünk, hogy vezéreljen ő minket a megváltás útján, és segítségét érezzük minden testi és lelki bajunkban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szent Rafael arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égő szereteteddel! Segíts megmaradnunk a szeretet útján! Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk előtt! Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel előttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.

„Istenünk, te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket”.

Szeretnénk ezt az üzenetet mi is továbbadni, angyalaivá válni embertársainknak

A Bibliában csak Tóbiás könyvében szerepel. Az ifjú Tóbiás kísérője. (Tób 12, 15) Segít nehéz helyzetekben, gyógyít, ártalmatlanná tesz démonokat. Rafael hathatós közbenjáró, akiről jó, ha nem feledkezünk el, különösen, amikor leginkább rászorulunk a gyógyításra.

„…Tóbiás könyvében az elme, a test és a lélek gyógyítójaként ismerjük meg Rafaelt. Tóbit, Tóbiás édesapja igaz ember volt, mégis vakság sújtotta hosszú évekig, ami kétségbeesésbe taszította őt, és meg akart halni.

Ugyanabban az időben egy Sára nevű leányt egy démon gyötört. Hétszer ment férjhez, de mind a hétszer megölte vőlegényét a démon a nászéjszakán. Ő is boldogtalanul élt, és a halálát kívánta. Rafael angyal küldetése mind a kettejükhöz szólt. Gyógyításukat úgy kivitelezte, hogy elkísérte útjára Tóbit fiát, Tóbiást, aki apja pénzéért indult.

Útközben Tóbiás fogott egy halat, melynek a magát Azarjának nevező angyal tanácsára kivette szívét, máját és epéjét. Rafael Tóbiás útitársának, vezetőjének álcázta magát – ennek köszönhető, hogy zarándokok azóta is gyakran kérik segítségét, és az utazók védőszentjeként tisztelik.

Hazafelé vezető útjukon megálltak Tóbit rokonainak házánál – az ő lányuk volt Sára. Tóbiás és Sára egymásba szerettek, és nászéjszakájukon Rafael tanácsára Tóbiás a parázsra tette a hal máját és szívét, s a füst hatására a démon messzire menekült. Rafael Egyiptomig üldözte és leláncolta, majd visszatért a fiatalokhoz.

Tóbiás tiszta szerelmet fogadott Sárának. Amikor Tóbiás hazatért feleségével, Rafael tanácsára apja szemét megkente a hal epéjével, apja rögvest visszanyerte látását. Tóbiás és Sára lakodalmán a család köszönetet mondott az útitársnak a segítségért – aki ekkor fedte fel valódi kilétét…”

Saját vagy mások szenvedéseiben kérhetjük Rafael segítségét, például az alábbi imával.
† Dicsőséges Szent Rafael főangyal, a mennyei udvar fejedelme, aki nevezetes vagy arról, hogy bölcsességet és kegyelmet ajándékozol. Utat mutatsz azoknak, akik szárazföldön, vízen vagy a levegőben utaznak, vigasztalod a szenvedőket, a bűnösök menedéke vagy. Kérlek, állj mellettem minden szükségemben, életem minden szenvedésében, mint ahogy Tóbiást megsegítetted útja során. Mivel te vagy „Isten gyógyszere”, alázattal kérlek téged, gyógyítsd meg lelkem és testem betegségeit és gyengeségeit.

Különösen kérlek téged, hogy… (itt említsd meg szándékodat), és hogy add meg nekem a tisztaság kegyelmét, hogy a Szentlélek temploma lehessek. Ámen.
† Úr Isten! ki Szent Rafael főangyalt Tóbiás szolgádnak útitársul adtad, engedd nekünk, szolgáidnak, hogy az ő őrizése által mindenkor védelmeztessünk, és segedelme által erősíttessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

A zsidó irodalomban mint angyalfejedelem, vagy trónálló angyal jelenik meg, így a Kumráni leletekben is. A keresztény hagyomány a főangyalok közé sorolja és az úton levők védelmezőjét látja benne. Az utasok, a zarándokok és a földi zarándokútját járó Egyház védelmére hívjuk segítségül.

Úristen, Aki kimondhatatlan jóságodból Szent Rafaelt híved földi vándorlásának kísérőjévé rendelted, alázattal kérünk, hogy vezéreljen ő minket a megváltás útján, és segítségét érezzük minden testi és lelki bajunkban Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Szent Rafael arkangyal, Isten oltalmának követe, esedezve kérünk, érintsd meg szívünket égõ szereteteddel!
Segíts megmaradnunk a szeretet útján!
Taníts, vezess, figyelmeztess arra, ami kedves Urunk és Istenünk előtt!
Segíts felismernünk Isten szent akaratát és fedd fel előttünk Isten szent szeretetének boldogító örömét! Amen.

Urunk, Jézus Krisztus, köszönjük Neked, hogy három arkangyalod neve és üdvtörténeti küldetése által rádöbbentesz bennünket emberi életünk hármas meghatározottságára: hogy földi létünk folytonos úton levés és küzdelem, s az út és a harc közben erőt ad az örömhír, az angyali üzenet, a győzelem és célba érés biztos záloga.

Kérünk Téged, hogy mennyei szolgatársaink pártfogása és hathatós segítsége révén életünk egész folyamán érezzük, hogy mellettünk állsz, mi pedig mindvégig ott álljunk a Te oldaladon, míg csak fel nem vétetünk a mennybe, angyalaid és szentjeid boldog társaságába. Ámen!

Imádság Szent Rafael arkangyalhoz

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a mennyből meggyógyítani a betegeket, és segíts megoldani életünk nehéz problémáit.
Maradj velünk Szent Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak! Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet!
Miatyánk, Üdvözlégy, Dicsőség…

Istennek szent angyalai!

Ti szent lelkek a kilenc karban,
ti tündöklő, alázatos és hűséges lelkek!
Emberi gyöngeségemben állok előttetek,
remélve és vágyakozva.

Elétek járulok a mai napon,
áldjatok meg szeretetetekkel, erőtökkel és hatalmatokkal!
Védjetek meg engem,
Istennek hazafelé tartó gyermekét!
Tartsatok meg az igazság útján,
és vigyetek magatokkal egykor a mennyek országába!

Szent Rafael főangyal,
Te, az isteni szeretet angyala,
Te, a gonosz ellenség legyőzője,
Te, a nagy segítő szükség idején,
Te, a fájdalom és gyógyulás angyala,
Te, az orvosok és utazók védőangyala,
Mindnyájan, ti nagy és szent főangyalok,
könyörögjetek érettünk!
Amen.