Imádság a katolikus hit diadaláért

Mindenható és örökkévaló Isten, Atya és Fiú és Szentlélek, térdre borulunk Fölséged előtt, és lelkünk mélyéből köszönetet mondunk Neked a katolikus hit felbecsülhetetlen ajándékáért, amelyet Jézus Krisztus, a Valóságos Isten és Valóságos Ember által kinyilatkoztattál nekünk. Ezt az isteni világosságot a szent keresztségben kaptuk, és megígértük Neked, hogy ezt a hitet halálunkig sértetlenül megtartjuk.

Növeld bennünk a katolikus hit ajándékát. Malasztod által erősödjön meg és váljon megingathatatlanná. Tápláld bennünk naponta a katolikus hit szépségének és mélységének megértését, hogy a Te isteni igazságod mély örömében élhessünk, és készek legyünk mindent feláldozni, mintsem megalkudni vagy elárulni ezt a hitet. Ajándékozd nekünk malasztodat, hogy elszántak legyünk akár ezer halált is elviselni a Hitvallás egyetlen cikkelyéért.

Fogadd kegyelmesen alázatos engesztelésünket a katolikus hit ellen – a laikusok és a papság által – elkövetett minden bűnért. Különösen is engesztelünk a magas rangú papság bűneiért, akik a felszentelésükkor tett ünnepélyes ígéretükkel ellentétben, hogy tanítók és a katolikus hit integritásának védelmezői lesznek, az eretnekség bajnokaivá váltak, megmérgezték a rájuk bízott nyájat és súlyosan megsértették Jézus Krisztus, a megtestesült Igazság isteni felségét.

Add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy életünk minden eseményét és a hatalmas megpróbáltatásokat, amelyeken Szent Anyaszentegyházunk most keresztülmegy, a hit természetfeletti fényében lássuk. Engedd hinnünk, hogy napjaink roppant lelki sivatagából Te a hit megújult virágzását indítod el, amely az Egyház kertjét a hit új műveivel fogja ékesíteni, és a hit új korszakát fogja megteremteni.

Szilárdan hisszük, hogy a katolikus hit az egyetlen igaz hit és vallás, amelynek szabad elfogadására minden embert meghívtál. A Boldogságos Szűz Mária, minden eretnekség elpusztítója, valamint a hit nagy vértanúi és hitvallói közbenjárására győzedelmeskedjen újra a Szent, Katolikus és Apostoli Hit az Egyházban és a világban. Egyetlen lélek se vesszen el, hanem ismerje meg Jézus Krisztust, az emberiség egyetlen Megváltóját, hogy az igaz hit és igaz élet által eljuthasson az örök boldogságra Benned, ó Szentháromság, Atya és Fiú és Szentlélek. Neked adassék minden tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen.

Athanasius Schneider, asztanai segédpüspök
(fordította: Fülep Dániel) (Tengernek Csillaga, XXVIII/5., 2023)