Szeptember 2. Szombat, Köznap – Elsőszombat – Lőporos Madonna, Buda felszabadítása a török alól

ELSŐSZOMBAT

A Szűzanya nagy ígérete:
„Minden hónap első szombatján a pokol kapui zárva lesznek.
(Senki nem kárhozik el ezen a napon.)
A purgatórium ajtói megnyílnak, és sok lélek felmegy a mennybe.
Íme Fiam irgalmas Szeretetének műve, azon lelkek
megjutalmazására, akik tisztelik Szeplőtelen Szívemet.”
(Natália nővér naplójából)

Ima Mária Szent Szívéhez

Ó szent szív!
Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak
szeretetre legméltóbb szíve,
amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság.

Ó Szeplőtelen Szív!
te Jézus szívének tökéletes képmása,
amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra!
Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét,
hogy hasonlóvá legyen isteni Megváltónk szívéhez.

Vedd pártfogásodba és oltalmazd Anyaszentegyházunkat,
légy menedéke és legyőzhetetlen vára minden ellenségével szemben.
Te légy az út, amely minket Jézushoz vezet
és az ég kegyelmeit hozza számunkra. Amen.

Fatimai felajánlás Mária Szeplőtelen Szívének

Legszentebb Szűz Mária! Isten Anyja és a mi Anyánk! Szeplőtelen Szívednek ajánljuk magunkat, miután teljesen átadtuk magunkat az Úrnak. Vezess bennünket Krisztushoz, a Te egyszülött Fiadhoz és Isten egyszülött Fiához, általa és Vele pedig az örök Atyához! Így járunk, a hit, remény és szeretet fényében, hogy a világ megismerje, hogy Krisztust az Atya küldte, hogy számunkra elhozza örömhírét. Mint az Ő követei, hirdetjük Őt, és elvisszük irgalmas szeretetét a föld határáig.

Szeplőtelen Szíved anyai védelme alatt, egy népként Krisztussal egyesülve, halálával megváltva és föltámadásának tanúiként az Atyához megyünk. A legszentebb Szentháromság tiszteletére, akit imádunk és dicsérünk és magasztalunk mindörökké. Ámen.

Felajánló ima Jézus és Mária Egyesült Szívéhez

Kérünk Téged, Istenünk, add meg nekünk, hogy Jézusnak és Máriának egy szívben összeforrt eme legszentebb életét szünet nélkül ünnepeljük, a mi szívünk is egyesüljön az övékkel, és nagylelkűen, készséges szívvel mindenben a Te akaratodat teljesítsük, és így méltók legyünk arra, hogy színed előtt Szíved szerintieknek találj bennünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Amen.

Ima a magyarok Nagyasszonyához

Hozzád fordulunk könyörgő imánkkal Isten dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át élvezett pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai jóságodat. Első szent Királyunk előre látta népe árvaságát, és neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért hozzád folyamodtak.

Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál a letűnt századok alatt; csak így maradhattunk meg tengernyi ellenség között is kereszténynek és magyarnak. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők viharaiban, amikor ellenségek vesznek körül és egyfelől az istentelenség, másfelől az új pogányság kerülgeti a hívő magyar lelket.

Kelj, Nagyasszonyunk, néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget az ősi hithez, amelyért – ha kellett – életüket is feláldozták apáink. Hűséget szent Fiadhoz, és az Anyaszentegyházhoz, amely mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtlen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.

Vedd pártfogásodba a magyar apákat, hogy keményen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltalmazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a magyar anyákat, hogy gyermekeikben hűséges és igaz polgárokat neveljenek az Anyaszentegyháznak és drága magyar hazánknak. Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amellyel minden magyar szem feléjük tekint.

Igaz, szívbéli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneinkért sokszorosan is megérdemeltünk, de mégis bizalommal fordulunk hozzád, engeszteld meg Fiadat, és kérjed, hogy a büntetés ostorát távolítsa el felőlünk; derítse ránk mielőbb a feltámadás napját, hogy minden magyar szív egyesülhessen majd szent Fiad és a Mennyei Atya dicséretében. Amen.

Ima a Szűzanyához

Édes Szűzanyám, csillogó koronád fényéből
egy csöpp fényt sugallj reám.
Hálátlan gyermeked vagyok Anyám,
de Te nem hagytál magamra, vigyáztál reám.

Köszönöm, hogy megőrizted lelkemet,
áldott szent palástodat reám terítetted.
Kérlek, segíts, hogy Téged így köszönthesselek,
Általad láthassam egyszer Istenemet.
Szeplőtelen Szűz Mária, Világ Királynője,

Tehozzád könyörög a Föld minden népe.
Imánkat hallgasd meg, légy lelkünknek őre,
ó segíts, hogy lelkünket a gonosz kerülje.
Hisz Édesanyánk vagy Te, s a Világ Királynője,
Szent Fiad által vagy lelkünknek őrzője.

Lábadhoz borulunk, úgy könyörgünk Hozzád,
kérünk fordítsd felénk jóságos szent orcád.
Szemedből egy sugár költözzék szívünkbe,
hogy Általad eljussunk Jézusunk elébe. Amen.


Buda felszabadítása a török alól

1686. június 18-án az Európa minden részéből érkezett 65 ezres sereg (ebből 15 ezer volt magyar) megkezdte Buda ostromát, Pest még aznap ellenállás nélkül kezükre került. Lotharingiai Károly a vár északi oldalán, II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem s Bádeni Lajos őrgróf a Gellérthegy felől támadott.

A vár védelmét a 70 éves Abdi Abdurrahmán pasa irányította, 10 ezer katonájában s 200 ágyújában bízva. Az ostromlók június végére elfoglalták a Vízivárost, ezután megkezdték a rendszeres ágyúzást, s védműveket is építettek a török kitörések megakadályozására. Az első roham július 13-án kudarccal végződött, de tíz nappal később telibe találták a palotában lévő török központi lőportárat. A felrobbant puskapor elpusztította az épület dunai szárnyát, a romok alatt 1500 halott maradt.

Károly herceg még a török felmentő sereg érkezése előtt dűlőre akarta vinni a dolgot, ezért július 27-én általános rohamot rendelt el. A palota-bástyát és az esztergomi rondellát el is foglalták, ide egy hajdú kitűzte a magyar zászlót, de a török a vár birtokában maradt.

A keresztény seregek augusztus 14-én visszaverték a nagyvezír a vár felmentésére irányuló rohamát, nem sokkal később jelentős erősítést is kaptak. Ekkorra az állandó ágyútűz jelentősen megrongálta a bástyákat, s Lotharingiai Károly szeptember 2-án kiadta a parancsot a döntő rohamra. A támadás északról és délről egyszerre kezdődött meg.
Az ostromlóknak az esztergomi köröndnél és a bécsi kapunál is sikerült behatolniuk a várba, ezt követően már csak az ellenséget üldözték. A harcokban elesett a vitézül védekező Abdurrahmán pasa is, aki kis csapata élén karddal támadt a császáriakra.

A rommá lőtt várban tűzvész tört ki, az ellenállás estére szűnt meg teljesen. A nagyvezír serege látva, hogy Buda elveszett, visszaindult Eszékre: Magyarország egykori fővárosa 145 év után felszabadult a török megszállás alól.

XI. Ince pápa, a 17. század legkiválóbb katolikus egyházfője, a törököt Magyarországról kiverő Szent Liga megszervezője.

A pápa ellenséges viszonya a franciákkal ha nem is gátolta meg, de megnehezítette nagy céljának elérését, a török kiverését Európából. Többéves tárgyalással sikerült I. Lipót és Sobieski János lengyel király között létrehoznia a Szent Ligát, amelyhez később Velence és Olaszország is csatlakozott. A pápa lelkesedése, Európához intézett intelmei végül sikerhez vezettek: a Liga seregei 1683-ban felszabadították Bécset a török ostrom alól, 1686-ban visszafoglalták Budát, s a század végére egész Magyarországot. A hálás I. Lipót császár a pápa unokaöccsének Magyarországon adományozott birtokot, így alakult ki az Odeschalchi hercegi család magyar ága.

Az Egyház gyakran megtapasztalta égi édesanyánk, az Istenszülő hathatós segítségét, a keresztény hit ellenségei által támasztott üldözések közepette is. Már a kereszténység első századaiban elterjedt az a szokás, hogy az üldözések viharában a Boldogságos Szűz Máriát hívják segítségül.
A török hódítással fenyegetett Európában hadvezérek és uralkodók fohászkodtak a Szűzanyához oltalomért egy-egy ütközet előtt.

Bécs felszabadítását (1683) a Keresztények segítsége oltalmába ajánlották, és Boldog XI. Ince pápa a győzelem napját (szeptember 12.) Szűz Mária nevének tiszteletére hálaünnepül rendelte, Buda felszabadítására pedig a következő feliratú zászlót küldte:

„Budát a Szent Szűz segítsége adja vissza!”

Mindenható és irgalmas Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária anyai pártfogásában hathatós segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére. Engedd jóságosan, hogy a Szent Szűz oltalma alatt megerősödve küzdjünk az életben, és lelkünk gonosz ellensége felett győzelmet arathassunk a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

IMA A SZŰZANYÁHOZ ~ A KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGÉHEZ

Hozzád menekülök irgalomnak édesanyja, szomorúaknak vigasztalója, keresztények segítsége, nálad keresek vigasztalást ezen aggodalmas órában. Nézd, mily bánatos az én lelkem, fájdalom tölti el szívemet, mert a szenvedések és viszontagságok meglátogattak engem.

Mint aggódó gyermek édesanyjának, neked panaszolom el könnyes szemmel bánatomat. Tekints le rám kegyesen és végy anyai pártfogásodba, míg a vihar le nem csendesül, míg az isteni irgalomnak napja fel nem derül számomra.

Te tudod, jó anyám, mily fájdalmasan érint ez a megpróbáltatás, csepegtesd meg sebzett szívemben anyai szereteted gyógyító balzsamát és erősítsd meg, hogy Isten szent akaratán gyermeki türelemmel és megadással megnyugodhassam.

Ne késsél segítségemre jönni, ne hagyj magamra ebben a nehéz helyzetben.

Oh, tenger csillaga, világosítsd meg lelkemet, szende sugaraddal oszlasd el a sötétséget és mutasd meg hatalmad erejét, hogy minél előbb derült kedéllyel jelenhessem meg előtted, elrebegni szívem hálaszózatát, addig pedig Szűzanyám, kezedbe helyezem egészségemet, biztosan számítok hatalmas közbenjárásodra és Istennek végtelen irgalmára.

Bár vészes felhők tornyosulnak fejem felett, de a Te anyai oltalmad alatt nyugodtan akarok élni és meghalni. Amen.