Július 10. Hétfő, A hét szent vértanútestvér és Szent Rufina és Szekunda szűz és vértanú

Felicitás gazdag nemes családból származott és Rómában élt. Hét gyermeke volt: Január, Félix, Fülöp, Szilván, Sándor, Vitál és Marciál. Krisztus szeretetéért szétosztotta nagy vagyonát a szegények között és gyermekeivel együtt nyilvánosan kereszténynek vallotta magát. A császár Publius prefektusra bízta ügyük kivizsgálását. Mindnyájukat megkínozták hitükért, végül mindnyájukat lefejezték.

Anyjuk azért imádkozott, tartva gyermekeiben a lelket, hogy ők menjenek előtte át az örökkévalóságba. Féltette ugyanis őket, nehogy elhajoljanak a hittől. Vértanúságot szenvedtek Rómában 164 körül.

Szent Rufina és Szekunda nővérek voltak. Hitehagyott vőlegényeik elől elmenekültek Rómából. Visszahozták őket és lefejezték mindkettőt 257-ben.

Vértanúk Himnusza

Siess, ó boldog vértanú, köszöntsd győzelmed ünnepét,
ma nyerted véred díjaként fejed köré a koszorút.
A világ éjéből e nap bírót, bakót mikor levert,
téged fénylő egekbe vitt, és Krisztus nyájához sorolt.

Most angyalok közt van helyed, s fehér ruhában tündökölsz:
tisztára mostad, hős tanú, véred patakját ontva rá.
Állj mellénk, könyörgő szavad Krisztus kegyelmét esdje le:
hajoljon hozzánk kegyesen s oldjon fel vétkeink alól.

Csak kis időre szállj közénk, Krisztus kegyét terjeszd ki ránk.
A bűntől terhelt szíveket bocsánat könnyebbítse meg.
Atyát, Fiát s Vigasztaló Lelkét dicsérjük szüntelen,
ki dicsőséggel koronáz örökre téged odafenn. Amen.

XII. Piusz pápa: Maradj Velem

Jöjj, Szentlélek, válaszd testemet templomoddá!
Jöjj, és maradj velem mindenkor!
Tölts el bensőséges szeretettel Jézus Legszentebb Szíve iránt,
hogy teljes szívemmel, egész lelkemmel,
minden érzületemmel és teljes erőmből szolgáljak neki.
Neked ajándékozom testem és lelkem összes képességeit.
Uralkodj minden szenvedélyemen, érzelmemen és indulatomon!
Vedd el értelmemet és akaratomat, emlékezetemet és fantáziámat! Ámen.

Szentlélek Úristen

(Páli Szent Vince imája)

Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd
egyházi és világi vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat!
Különös oltalmadba ajánljuk Szentatyánkat,
Egyházad legfőbb pásztorát.
Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét
püspökeink és papjaink lelkében!

Támassz sok férfi- és asszonymunkást,
hogy apostoli buzgóságtól átjárva
szóval, tettel és példával
Isten Országának terjesztésén dolgozzanak,
az erkölcsi rendért küzdjenek
és a lelkek üdvösségén buzgólkodjanak.

Szentlélek Úristen,
serkentsd ifjúságunkat komoly munkára
és erkölcsi fegyelemre!
Erősítsd meg családjainkban
a békét és a türelmet!

Gyújts meg mindnyájunkat szereteted tüzével,
hogy embertársaink bajait
mint a saját bajunkat érezzük,
s az irgalmasság cselekedeteivel
mindenhol segítsünk, ahol csak tudunk! Ámen

Add nekünk Szentlelked erejét

Mindnyájan, akik megkeresztelkedtünk a Szentlélekben, többi keresztény testvérünkkel együtt,
dicsőítsük Urunkat, és kérjük:
Úr Jézus, szentelj meg minket Szentlelked által!

Add nekünk Szentlelkedet, hogy az emberek előtt Királyunknak és Urunknak valljunk téged!
Úr Jézus, szentelj meg minket Szentlelked által!

Adj szívünkbe tettetés nélküli szeretetet, hogy igaz testvérként szeressük egymást!
Úr Jézus, szentelj meg minket Szentlelked által!

Éltető kegyelmeddel készítsd fel híveid lelkét, hogy örvendezve fogadják a Szentlélek ajándékait!
Úr Jézus, szentelj meg minket Szentlelked által!

Add nekünk Szentlelked erejét, hogy meggyógyítsa lelkünk sebeit, és erővel vértezzen fel minket!
Úr Jézus, szentelj meg minket Szentlelked által! Amen.