Június 7. Szerda, Köznap – Witley-i Szent Róbert

Szent Róbert hitvalló – elhunyt: 1159.

Apát volt Angliában Witley bencés kolostorban, mikor 1131-ben hallotta, hogy egy másik kolostorból elűztek 13 szerzetest, mert vissza akarták állítani Szent Benedek eredeti szigorú szabályát. Róbert nyomban fölkeresésükre indult s ott találta őket a Sheld partján télvíz idejében vesszőből font kalyibában.

Tavasszal Szent Bernát ciszterci reformjához csatlakoztak. Kétévi példátlan nélkülözés után fölvirradt rájuk, – egymásután több kolostort alapítottak, Newminsterben maga Róbert apát szent élete volt a szabály és vonzóerő. Mikor meghalt, Szent Godrik (lásd május 21 látta, amint lelke tüzes gömb alakjában, angyalok kíséretében égbe szállt; és amint az ég kapui megnyíltak, kétszer hallotta a fölszólítást: „Barátaim, most lépjetek be!”

Ima Szent Józsefhez

(XIII. Leó pápa imája)
Hozzád folyamodunk szorongattatásunkban, Szent József, s miután jegyesednek, a Szent Szűznek oltalmáért könyörögtünk, pártfogásodat is bizalommal kérjük.

Arra a szent szeretetre, mely téged a boldogságos Szűzanyához fűzött és az atyai gyengédségre, amellyel a gyermek Jézust szívedre ölelted, alázatosan kérünk: tekints kegyesen az örökségre, melyet Jézus Krisztus önvére árán szerzett, és imádságos pártfogásoddal légy segítségünkre szükségeinkben.

Oltalmazd Jézus Krisztusnak választott népét, te, a Szent Családnak leggondosabb őre.
Távolítsd el tőlünk, kegyes atya, a tévelygésnek és romlottságnak minden nyavalyáját.
Támogass bennünket a sötétség hatalmával való küzdelmünkben.
S miként egykor a kisded Jézust a legnagyobb veszedelemből kiragadtad: úgy őrizd most Isten szentegyházát az ellenséges cselszövésektől és minden bajtól.
Mindannyiunkat végy pártfogásodba, hogy példádat követve és segítségedre támaszkodva szentül éljünk, jámborul haljunk meg, és az örök boldogságot elnyerjük. Ámen

Szalézi Szent Ferenc imája Szent Józsefhez

Dicsőséges Szent József, Mária Jegyese, Jézus Szíve és Mária Szeplőtelen Szíve által kérünk, Részesíts minket atyai oltalmadban!

Te, akinek hatalma minden szükségletünkre kiterjed,
És akinek a leglehetetlenebb dolgok is lehetségesek,
Nyisd ki atyai szemed és tekints gyermekeid érdekeire.
Ránk nehezedő gyötrelmünkben bizalommal fordulunk hozzád.
Méltóztass szerető oltalmadba venni, fontos és nehéz szükségletünket,
Ami annyira nyomaszt minket: ………(itt említsük szükségletünket)
Add, hogy ezek boldog elnyerése Isten dicsőségére
És jámbor szolgáid javára váljon.

Ó, szeretetreméltó József, kit sohasem szólítunk hiába,
Te, kiben Isten oly nagyon megbízik, hogy azt mondhatjuk:
„A Mennyben József inkább parancsol, mint kér”,
Gyöngéd atya, imádkozz értünk Jézushoz és Máriához.

Légy szószólónk Isteni Fiadnál, Akinek itt a földön figyelmes, szerető nevelője
És hűséges oltalmazója voltál.
Légy szószólónk Máriánál, Kinek szerető és gyöngéden szeretett Jegyese voltál.
Növelje dicsőségedet, hogy meghallgatásra lel nehéz kérésünk, melyet most Rád bízunk.
Hisszük, igen, hisszük, hogy meghallgatod Kívánságunkat, és megszabadítasz
mindattól a nélkülözéstől és keserűségtől, amely lelkünket elárasztja.

Szilárdan bízunk abban is, hogy semmit sem vonsz meg a hozzád könyörgőktől.
Mi, akik alázattal borulunk lábaidhoz, Drága Szent József, esedezve kérünk,
könyörülj meg sóhajtásainkon és könnyeinken.
Borítsd ránk irgalmad köpenyét, és áldj meg minket. Amen.

Ima Szent Józsefhez – az Anyaszentegyház védelméért

Szent József atyai pártfogásoddal terjeszd védőpalástodat a Római Katolikus Anyaszentegyházra és annak Jézus vérén megváltott minden tagjára, hiszen az egyház téged választott pártfogójának.
Amilyen gondos szeretettel védted a názáreti kis családot, úgy vedd szíved gondjaiba Krisztus Titokzatos Testének nagy szent ügyét.

Védd meg minden ellenségtől a hitetlenség és istentelenség minden ártalmától, hadd vezessen minden lelket az örökkévalóság biztos révpartjára.
Állj bölcs tanácsoddal a szentséges atya mellé, hogy biztos kézzel vezethesse egyházát a végső diadal felé. Áldd meg a püspököket, a papokat, hogy gyümölcsözően munkálkodhassanak a lelkek megmentésének szántóföldjén.

Töltsd el minden katolikus szívét az egyház iránt hűséges tántoríthatatlan hittel és szeretettel. Az egy akolon kívül élő bárányokat is segítsd vissza a Pásztorhoz, Krisztushoz.
Nekem pedig adj ragaszkodó lelkületet, hogy mindig szívemen hordjam egyházam nagy és szent érdekeit, hogy minden erőmmel én is beálljak a nagy arató munkába, hiszen Jézusod maga említette, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés.

Légy velem életem minden küzdelmében, hogy hősiesen helytállva az egyház szent hajóján eljussak az örök boldogság hazájába. Ámen.

Szent József az anyaszentegyház védőszentje könyörögj érettünk!