Március 13. H Köznap – Engesztelő nap

Ima a Szentlélekhez

Ezt az imát a Szűzanya – Minden Népek Asszonya adta az embereknek.
A Minden Népek Asszonya ezt mondja:
„Minden nemzetnek könyörögnie kell az igaz és szent Lélekért. Ezért adtam ezt a rövid, de hatalommal teli imát. Az egész világ hanyatlik. A jóakaratú emberek imádkozzák el mindennap ezt az imát a Szentlélek eljöveteléért.”

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész Földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. A Minden Népek Asszonya, aki egykor Mária volt, legyen a mi Közbenjárónk. Amen.

FELAJÁNLÓ IMÁDSÁGOK

Ima a magyar magzatokért

Uram Jézus! Édesanyád, Szűz Mária közbenjárására, aki kilenc hónapon át méhében hordozott, és szüzességének sérelme nélkül szült e világra, általa neked szentelünk minden anyaméhben lévő magyar magzatot, hogy e világra megszületve, téged, az örök világosság fényét megismerjenek, és életük folyamán téged szolgáljanak, hogy ezáltal a te dicsőségedre éljenek a földön, és boldogító színelátásodnak örvendjenek a mennyben. Ámen.

Három „Üdvözlégy” ájtatossága a magzatokért

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária, mint az Örök Atya leányát! Hatalmasabb vagy az ég összes angyalánál és szentjénél, hiszen téged öröktől fogva kiválasztott az Isten, hogy az üdvösség munkatársa legyél. Néked ajánlok és szentelek minden magyar magzatot. – Üdvözlégy.

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária, mint az Isten egyszülött Fiának Anyját, hiszen általad lett emberré az Isten, és reád bízta az irgalmasság kincseinek kiosztását. Néked ajánlok és szentelek minden magyar magzatot. – Üdvözlégy.

Szívem mélyéből tisztellek, Boldogságos Szűz Mária, mint a Szentlélek Jegyesét, Isten titkainak tárházát. Néked szentelek minden magyar magzatot, hogy e világra születve a Szentlélek Úristen kegyelme által az igaz katolikus hitet megismerjék, abban hűségesen kitartsanak, és ezáltal üdvözüljenek. – Üdvözlégy.

Ima e nap haldoklóiért

Boldogságos Szűz Mária, irgalmasság Királynője! Tekints kegyes szemmel magyar testvéreinkre, kik e napon távoznak el ebből a világból! Légy oltalmazójuk a döntő órában, és közbenjárójuk, hogy a pokol örök kínjaitól megmenekülvén Szent Fiad országába jussanak! Ámen.

Három felajánló ima a haldoklókért

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk néked Jézus Krisztus minden érdemét hálából azért, hogy drága Vérét az Olajfák-hegyén érettünk ontotta, s érdemei által kérünk, add meg minden magyar testvérünknek a jó halál kegyelmét. – Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk neked a mi Urunk, Jézus Krisztus érdemeit, aki érettünk a keresztfán meghalt, és kérünk, ezen érdemek alapján, légy irgalmas minden a mai napon hirtelen és készület nélkül meghaló magyar testvérünkhöz! Szítsd fel szívükben a bűnbánat tüzét, hogy ezáltal üdvözülhessenek! – Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Legszentebb Szentháromság, felajánljuk neked a mi Urunk, Jézus Krisztus minden érdemét, végtelen szeretetét, mellyel Ő a mennyből alászállott, magára vette emberi természetünket, hogy érettünk szenvedjen és a keresztfán meghaljon. Kérünk, ezen érdemek alapján, add meg a jó halál kegyelmét minden magyar testvérünknek, és engedd, hogy a lelkek az ég dicsőségébe jussanak! – Miatyánk. Üdvözlégy. Dicsőség.

Szentlélek Úristen

(Páli Szent Vince imája)
Szentlélek Úristen, világosítsd meg és erősítsd
egyházi és világi vezetőinket, akikre rábíztuk sorsunkat!
Különös oltalmadba ajánljuk Szentatyánkat,
Egyházad legfőbb pásztorát.
Újítsd meg a fölszentelés kegyelmét
püspökeink és papjaink lelkében!

Támassz sok férfi- és asszonymunkást,
hogy apostoli buzgóságtól átjárva
szóval, tettel és példával
Isten Országának terjesztésén dolgozzanak,
az erkölcsi rendért küzdjenek
és a lelkek üdvösségén buzgólkodjanak.

Szentlélek Úristen,
serkentsd ifjúságunkat komoly munkára
és erkölcsi fegyelemre!
Erősítsd meg családjainkban
a békét és a türelmet!

Gyújts meg mindnyájunkat szereteted tüzével,
hogy embertársaink bajait
mint a saját bajunkat érezzük,
s az irgalmasság cselekedeteivel
mindenhol segítsünk, ahol csak tudunk! Ámen