Február 22. Szerda, Hamvazószerda – Szent Péter apostol antiochiai székfoglalása

HAMVAZÓSZERDA – A NAGYBÖJTI IDŐ KEZDETE

Azt mondja ugyanis az Úr:
„Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!”
„Amikor az időt alkalmasnak látom, meghallgatlak, és ha eljön az üdvösség napja, segítek rajtad.”
Nézzétek, most van itt az alkalmas idő! Most van itt az üdvösség napja.

Bár hallgatnátok ma Isten szavára: „Népem, ne légy kemény szívű!”
„Legyen a nagyböjt minden keresztény számára tapasztalat Isten szeretetéről, amelyet Krisztusban ajándékozott nekünk, és amelyet nekünk is minden nap tovább kell ajándékoznunk a felebarátunknak, főleg a szenvedőknek és rászorulóknak. Csak így részesülhetünk gazdagon a Húsvét örömében.”

A mai nappal, az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt.

Nagyböjt. Előkészületünk kezdődik el a húsvéti misztériumra.

Hamvazószerda szigorú böjti nap. Aki betöltötte 18. életévét és még nem 60 éves az e napon – a nehéz fizikai munkát végzőket és a közétkeztetésben részesülőket kivéve – csak háromszor étkezhet egyszeri jóllakással. Ezenkívül ezen a napon hústilalmat kell tartania minden 14. életévét már betöltött katolikus hívőnek.

A nagyböjti időszak pénteki napjai bűnbánati napok. Ezeken a napokon 14 éves kortól mindenkinek hústilalmat kell tartania, ezeken a napokon az étkezések száma nincs korlátozva. Természetesen a betegek fel vannak mentve a testi böjtölés alól.

Jézus Krisztus megváltó művének emlékezetével és a mi Krisztust követő áldozatos életünk megújításával szeretnénk a szent negyven nap folyamán a bennünk Krisztus életét éltető Szentlélek erejében áldozatos lelkű és életű küldetését hitelesen teljesítő, jobb keresztények lenni.

A bűnbánat jelét a hamvazkodásban vesszük magunkra. A nagyböjt időszaka a bűnbánat és az önmegtagadások időszaka. Szívesen vállaljuk Jézusért mindazt, amit meg tudunk tenni, amit fel tudunk ajánlani.

A böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújuljunk. Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai, hogy megtisztítsuk a szívünk, lemosva vétkek terheit, böjttel és imádsággal kérjük Istent a békéért.

Alkalmas szent idő. Alkalom a megállásra, a magunkba tekintésre.

Felelősen szeretném élni az életemet. Felelősen a másik emberért, felelősen a világért, felelősen önmagamért.

A mai naptól kezdve a nagyböjti időben 40 napon át készülünk a húsvét ünnepére. A bűnbánattartás időszaka ez számunkra, amely lehetőséget ad, hogy Istennel való kapcsolatunkat rendezzük.

Az Egyház három dolgot ajánl a nagyböjtre:
az imádságot, a böjtölést és az adakozást, amit alamizsnálkodásnak is nevezünk. A közös vonás ezekben a tettekben, hogy nem az emberek szemében szeretnénk jónak látszani általuk és nem is magunk dicsőségét keressük, hanem egyedül Isten kedvében szeretnénk járni. E gondolat legyen első nagyböjti útravalónk.

Máté evangéliuma 6. fejezet: 1-6. igevers:

„Ügyeljetek, hogy a jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, azért, hogy lássanak benneteket. Így semmi jutalom nem vár rátok mennyei Atyátoknál. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcán, hogy dicsérjék őket az emberek! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Így alamizsnád titokban marad, és Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik az emberek szeme láttára szeretnek imádkozni a zsinagógában meg az utcasarkon, hogy mutogassák magukat! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

Te, amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót, s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz! S mennyei Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz. Amikor böjtöltök, ne öltsetek olyan ábrázatot, mint a képmutatók, akik komorrá változtatják arcukat, hogy lássák böjtölésük! Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat.

Te, amikor böjtölsz, kend meg fejedet és mosd meg arcodat, hogy ne lássák rajtad az emberek, hogy böjtölsz, hanem csak Atyád, aki a rejtekben is ott van! Akkor Atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz….”

(Mt.6;1-6)

Emellett fontos azt is látnunk, hogy mindhárom ajánlott cselekedet vallásos cselekedet, s ezt a böjtöléssel és az adakozással kapcsolatban külön is hangsúlyoznunk kell. Ez a második intelem a nagyböjtre. Hiszen sokan fogyókúráznak, koplalnak vagy diétáznak, de ez még nem böjtölés.A böjt estében Isten kedvéért mondok le valamiről, hogy fegyelmezzem önmagam és jobban tudjak figyelni Istenre.

Sokan vannak, akik szeretnek adakozni, de ezt csupán azért teszik, hogy igénybe vehessenek valamilyen kedvezményt vagy szerepeljenek. Ez a fajta adakozás tehát nem kifejezetten vallásos cselekedet, még akkor sem, ha valóban segít a rászorulókon. Az alamizsnálkodás esetében Jézust látom a szegény és rászoruló ember személyében és Őneki nyújtok segítséget.

Harmadik útravalónk pedig az legyen a nagyböjt idejére, hogy vallásos gyakorlatainkkal sose hivalkodjunk. A jócselekedeteket, az adakozást, az imádságot ne az emberek szeme láttára tegyük, hanem próbáljuk meg titokban, hogy egyedül Isten lásson minket!

„Vigyázzatok: a jó cselekedeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy mutogassátok nekik magatokat, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól…Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked” (Mt 6,1.3-4).

„Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked” (Mk 6,17-18).

„Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz titokban; Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked” (Mt 6,6).

Legyél „csak” Istennek tetsző – mondja Jézus.
Cselekedeteid okát és célját az a mód mutatja meg, ahogyan teszed azokat. Ha Istenhez szólsz, és az valóban fontos neked, akkor nem osztod meg a figyelmedet sem más személyekkel, sem más tevékenységekkel. Kizárod az oda nem illő, megosztó körülményeket. Amit teszel, azt külső, zavaró momentumoktól teljesen megtisztítva tedd. Ebben az állapotban magától értetődő, lehetséges és természetes számon nem tartani a jótetteket (ne tudja a jobb kéz, mit csinál a bal), nem várni hálát, köszönetet, csodálatot.

Legyél. Ez a létige nagyon sokat fejez ki a tartalomból. Azt a szintet, ahol éppen vagy, és azt fejlődési perspektívát, ami teremtett valód, azaz személyiséged lehetősége. Mi ez a lehetőség? A belső szabadság visszaszerzése minden hiábavaló, közvélekedéstől és személyektől való függési viszony leépítése után. Jézus szerint ehhez kapcsolódik a következmény:
az Atya jutalma, melynél nincs fontosabb és nagyobb immanens és transzcendens életünk szempontjából.

Aranyszájú Szent János szerint azért van szükségünk önmegtagadásra, mert hibázunk a mértékletesség erényében. Emberszerető és megértő Urunk van, nem az ételektől való megtartóztatást és a böjtöt követeli tőlünk egyszerűen csak, hanem, hogy az élet dolgaitól elálljunk, és egész időnket lelki dolgokkal töltsük el.

„Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!”

A hamvazás szertartásából…

A hamvazáskor elhangzó mondat az édenkerti történetet idézi, amelynek egyik mondata a Teremtő által „… mert por vagy, és visszatérsz a porba!”. Ez a mondatrész nem a bűnre utal, hanem az ember halandóságával van kapcsolatban. Ezt megelőzően olvashatjuk:
„Megalkotta tehát az Úr Isten az embert a föld agyagából, az orrába lehelte az élet leheletét, és az ember élőlénnyé lett.”

E két mondat között játszódik le a dráma, amelyben az ember megpróbál kitörni törékeny, halandó mivoltából és próbál olyanná válni, mint az Isten. A hamvazószerdán elhangzó isteni mondat jelzi számunkra, hogy teremtett mivoltunkból nem tudunk kilépni, ugyanakkor emlékeztető és meghívás arra, hogy ezt ne megalázásként, hanem ajándékként fogadjuk el.

Amikor Isten megformálta az embert, lehetővé tette, hogy új élet jöjjön létre a porból, amely személlyé válhat. Isten vég nélkül folytatja ezt a munkát. Létünk por kereteinek elfogadása tehát nem megalázó, lealacsonyító dolog, hanem annak újrafelfedezésez tudatosítása, hogy a föld pora az élet hordozójává és emberré válik. Elismerése ez Isten szabad, ingyenes, nagylelkű ajándékának. Az emberi személy, sebezhető, ingatag, minden percben az éltető lélegzet ajándékától függ.

Ez a létezés első pillanatától jellemzi az embert. Törékenységünk és sérülékenységünk nem általunk választott, de nem is büntetés, hanem olyan valóság, amely napról napra szorosan kapcsol Istenhez bennünket, akiben ott él – az élet ajándékozásával együtt – irántunk való mély, törődő szeretete. Elismeri szükségünket, és saját magát adja hűségével, együttérzésével, gyógyításával. Hamvazkodásunk mondatának elkerülhetetlenségén, szomorúságán túl halljuk meg tehát a létünk középpontjába, Istennel való személyes kapcsolatunk elmélyítésére szóló meghívást.

Krisztus követségében járunk . . .

Urunk Jézus Mennyei Atyánk irgalmas szeretetének örömhírét bízta ránk. Ez a világ ténylegesen önző, még akkor is, ha közben egy-egy tragédia kapcsán segítségére sietnek a bajba jutottaknak. Ha nem így lenne, akkor nem lenne köztünk szegény vagy nyomorgó ember, nem lennének a világnak szegény és nyomorban élő országai.

A mi feladatunk, hogy ebben a világban a föld sója legyünk, akik életükkel és szavukkal megéreztessük az emberekkel Isten szeretetét, aki nem azért küldte Fiát a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. (Vö. Jn 3,17.)

Nagyböjti lelki gyakorlataink szolgáljanak szeretetünk megújítására.
Személyes vonzódásunk Krisztushoz vezetett el arra bennünket,a böjti idő, a készület kezdetén térjünk vissza ehhez a vonzódáshoz! Ma szakíts időt arra, hogy visszaemlékezz Isten tetteire életedben!

Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod a lét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem
mint hal a horogra sietnék hozzád
de látod a gyűrűző mélynek
rám tekeredett ezernyi hinárja.
(Weöres S.: Vonj sugaradba)

A homlokunkra hintett hamu, földi életünk elmúlására emlékeztet. A nagyböjti szent időben indítson ez minket bűnbánatra és könyörgő imára! A hamu a homlokomon ma hideg maradványa egy hatalmas, fényt és meleget, arany ragyogását adó tűznek.

Uram, ígérem, hogy láng leszek! Akik a közelembe jönnek, meleget és bátorítást találnak nálam. A hamu a homlokomon ma fekete jele a tűzbe vetett gyomoknak, melyek megakadályozták, hogy kikeljenek a magok. Uram, ígérem, kiirtom a szavaimban és tetteimben növekedő rosszakarat tüskéit, a vetélkedés, és megszólás töviseit! Jézus Krisztus megváltó művének emlékezetével és a mi Krisztust követő áldozatos életünk megújításával szeretnénk a szent negyven nap folyamán a bennünk Krisztus életét éltető Szentlélek erejében áldozatos lelkű és életű küldetését hitelesen teljesítő, jobb keresztények lenni.

A bűnbánat jelét a hamvazkodásban vesszük magunkra. A nagyböjt időszaka a bűnbánat és az önmegtagadások időszaka. Szívesen vállaljuk Jézusért mindazt, amit meg tudunk tenni, amit fel tudunk ajánlani. Az egész világon könyörülsz, Urunk, és semmit sem vetsz el abból, ami kezed műve, eltörlöd az emberek bűneit, ha bűnbánatot tartanak, és irgalmas vagy hozzánk, Urunk, Istenünk. (Bölcs 11,24-25.27)

Kérünk, Istenünk, a szent böjt elkezdése adjon erőt nekünk keresztény életünk minden küzdelmére, hogy a bűnök ellen vívott harcainkban az önmegtagadás legyen biztos erőforrásunk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen!

Pázmány Péter imáiból

Az igaz hitért

Áldott légy én Istenem, ki az igaz hit által megmutattad gazdagságodnak gondolhatatlan kincsét, és Krisztus által minden lelki áldomásokkal megáldottál minket. Erősítsed, Uram, végig, amit elkezdettél bennem; oktasd az én tudatlanságomat, világosítsad vakságomat, vastagítsad gyarlóságomat, öregbítsed hitemet. Őrizd meg igaz vallásodnak drága kincsét énbennem; segéllyed gyenge hitemet, hogy igazán és minden kétség nélkül higgyem valamit terólad, a te dücsőségedrűl, a Szentháromság egy Istenségrűl, a te szent fiadnak testesülésérűl és az igaz hitnek minden ágazatirúl előmbe adott az anyaszentegyház; és ez ellen semmi okoskodásnak helyt ne adjak, hanem a hitnek engedelmessége alatt fogva tartsam értelmemet és érzékenységimet. Ámen!

Isteni félelemért

Végy ki, Uram, az én szívemből minden világi félelmet, hogy ne rettegjek azoktúl, kik csak a testnek árthatnak: hanem tetőled rettegjek, aki testemben, lelkemben megölhetsz. Szeresselek téged, Uram, véghetetlen jóvoltodért; féljek tetőled, felséges méltóságodért és az én számtalan bűneimért, melyekrűl igaz ítélőszéked előtt a mennyei seregek láttára számot kell adnom. Ha azért az igaz is csak alig üdvözül a te ítéletedben: medgyen, s hová légyen a bűnös ember?

A szeretetért

Adjad, Uram Isten, hogy nemcsak jóakaróimat, de teéretted, ellenségimet is szeressem, és a te szent Fiad példáját követvén, imádkozzam tiszta szűvel gonoszakaróimért. Végy ki, Uram, énbelőlem minden gyűlölséget, irigységet és felebarátom ellen való nehézséget, hogy a tekéletességnek kötele, az igaz szeretet lakozzék bennem: és miképpen te megbocsátod vétkeinket, úgy mi is igazán megbocsássunk ellenünk vétetteknek. Ámen!


Szent Péter apostol antiochiai székfoglalása

Péter I. levele 1.fejezet – A szeretet

„Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívből. Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és örök szava által.
Mert: Minden test olyan, mint a fű, a dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, s lehull a virága, de az Úr szava örökre megmarad. Ez pedig az a tanítás, amelyet hirdettek nektek.”

(1 Pét. 1;22-25)

Az apostolok az Egyház életének és szervezetének fontos pillérei. A mi hitünk elsősorban a kinyilatkoztatásra épül, mely Jézus életével ért véget, és az apostolok szilárd hitére. Az apostolok részesei voltak a megváltás művének, betekintést nyertek a mennyei misztériumokba, valamint küldetést és vezető feladatot kaptak közvetlenül Jézus Krisztustól. Az ő tudásuk közvetlenül tőle származik, hiszen őt hallgatták.

Jézus Krisztus szándéka volt a „Cathedra Petri” is, azaz Péter elsőbbsége az apostolok és minden keresztény között. Pétert rendelte saját Egyházának földi fejévé, hogy „amíg ő nincs velünk”, addig ő és utódai vezessék a rá bízott nyájat. Ennek a nyájnak pedig szüksége van tanítóra és pásztorra, hiszen a „sötétben tévelyeg”…

Péter apostol megbízatása

Egy napon Jézus az apostolokkal beszélgetett. Feltett nekik egy kérdést:
„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”
Így válaszoltak: Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, Jeremiásnak vagy valamelyik más prófétának. Ezután Jézus az ő véleményükre volt kíváncsi:
„Hát ti mit mondtok, ki vagyok?”
Péter válaszolt:
„Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”
Erre Jézus válaszolt neki:
„Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám. Én is mondom neked: Péter vagy, erre a sziklára építem Egyházamat, s az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt. Neked adom a mennyek országa kulcsait. Amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, s amit feloldasz a földön, a mennyben is fel lesz oldva. – Aztán lelkére kötötte tanítványainak, ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus” (Mt 16,13-20; részben Lk 9,18-22 és Mk 8,27-30).

Ez az elbeszélés két alapvetően fontos elemet tartalmaz. Mindenekelőtt Jézus istenségének elismerését, amit Péter mondott ki a tizenkét apostol nevében. Nem ez volt az első eset, amikor istenségét imádták, hanem például korábban a vihar lecsendesítése után „térdre hullottak előtte és megvallották: Valóban Isten Fia vagy!” (Mt 14,33). A péteri feladat tehát (és az apostolutódok feladata) elsősorban az, hogy Isten népét Jézus Krisztus imádására ösztönözzék, mely elsősorban a liturgiában valósulhat meg.
„Leborulva áldlak, láthatatlan istenség….” (SzVU 119)

Az apostolok kapják a feladatot, hogy a messiási titkot továbbadják – de nem azonnal. És nem is most, amikor egy csaknem pogány vidéken tartózkodnak, ahol sok zsidó lelki-szellemi zűrzavarban él. Még nekik is mélyebbre kell menniük ebben a felismerésben, mielőtt képesek lennének másokkal is megértetni. Ezért parancsol nekik Jézus hallgatást. Jézus Krisztus létének hirdetése alapos felkészültséget követel meg, hiszen a pogány és hitetlen ember, vagy a hívő, aki nem lát tisztán, számos kérdéssel és kétséggel nézhet szembe. Azokra pedig meg kell tudni felelni. Péter széke és az apostolok testülete tehát nem működhet megfelelő felkészültség nélkül – pontosabban nagyobb a felelősségük annál, mintsem a puszta tényeket hirdetni.

Szent Péter 42-ben Rómába ment és ott megalapította a római püspökséget. 49-ben megjelent a jeruzsálemi (első) apostoli zsinaton, majd csaknem egy évtizeden át Antióchia püspöke is volt. Ennek emléke a mai ünnep. Innen küldte Márkot, kedves munkatársát Egyiptomba.

A 354-ben készült Depositio Martyrum, az egyik legrégibb egyházi naptár erre a napra tette ezt az ünnepet, a Natale Petri de cathedra néven. Az ünneppel kifejezzük a Péter apostolra alapozott Egyház egységét. Szent Péter székének maradványait ma a Szent Péter-bazilikában a főoltár mögött őrzik egy bronz tartóban.

A pápai induló

„..Óh, örök Róma, szentek és mártírok városa,
Óh, örök Róma, fogadd dicséretünk.
Dicsőség a mennyben az Istennek, mi Urunknak,
És béke a Krisztust szerető embereknek.
Hozzád jövünk, angyali Pásztor
Benned látjuk nemes Megváltónk.
Hitünk szent örököse vagy Te,
Menedéke és vigasztalása, küzdőknek és hívőknek.
Erő és félelem meg nem szűnik;
Az igazság és a szeretet uralkodik majd…”

Jacobus de Voragine: Legenda Aurea (részlet)
Háromféle szék létezik, úgymint:
a királyi: Dávid, „a székben ülő legbölcsebb fejedelem” (2 Sám 23,8),
a papi: „Héli pap a széken ülvén” (1 Sám 1,9) és a
a tanítómesteri: „Mózes székén ültek az írástudók és a farizeusok” (Mt 23,2).

Szent Péter ült a királyi székben, mivel minden király közt első volt; a papi székben, mivel minden hívő pásztora volt; és a tanítómesteri székben, mivel minden keresztény doktora volt.

Szent Péter székének maradványait ma a Szent Péter-bazilikában a főoltár mögött őrzik egy bronz tartóban. A másik fontos elem a szövegben Péter fölszentelése az eljövendő Egyház fejévé. A Péter név jelentése szikla, kő, arámul „Kéfás”-nak hangzik. Ez a rendíthetetlen férfiú, ez a biztonságos szikla lesz hivatott Krisztus Egyházát hordozni. Ez a mondat igazolja a pápa tekintélyét is.

A kulcsokra való utalás erősen semita jellegű. Még ma is van az arab országokban olyan háztulajdonos, aki saját fontosságát hangsúlyozva két nagy kulcsot akaszt vállára; Izajásnál pedig olvassuk (22,22), hogy a király házának udvarmestere a vállán hordja Dávid házának kulcsait, s hogy „amit kinyit, azt senki be nem zárja, s amit bezár, azt senki ki nem nyitja”.

Karthauzi Névtelen: Szent Péter kulcsai…

Minémű hatalmasságnak kulcsait adá Krisztus Szent Péternek az menyországnak megnyitására? Doctoroknak mondások szerént négy rendbeli kulcsokat olvasunk.
Első: anyaszentegyházbéli hatalmasság.
„Ezt adta a papi méltóságnak, kinek nagy sokra vagyon erei. Elészer bíneknek megbocsátására és megtartására, kiről Úr Jézus így mond: Vegyetek szent lelköt, kiknek megbocsátandjátok bíneket, megbocsáttatnak őnekik, és kiknek megtartandjátok, tartván lésznek.”

Másod kulcs mondatik: szent penitencia.
„Kit megírt Szent Máté evangélista kenyvének harmad részében. Tartsatok penitenciát, mert elkezelghet Istennek országa. Ez nemes, méltóságos kulccsal férkőzének be mennyeknek országában Urunk Jézusnak jobbjára megfeszült tisztölendő tolvaj, Szent Mária Magdalna, Szent Péter, Szent Pál és mind hozzájok hasonlatos bínesek kezdettől fogva, mastan es nagy sokan, kik mind megutálván ez világot, szent szerzetben rekesztik be bennen magokat. És ott tartnak penitenciát halálig”.

Harmad kulcs mondatik: igaz tudománynak bölcsessége.
„Erről így vagyon megírván Szent János látásáról való kenyvnek harmad részében. A bölcseknek nyelvök mennyei kapuknak mondatnak. Ezenről Szent Lukács kenyvének tizenegyed részében így mond, dorgálván Idvezejtőnk az írástudó zsidókat: Magatoknak vettétök az bölcsességnek kulcsát, hogy ha kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok. Ez lén azért az nemes kulcs, kivel Szent Péter prédikállván egy napon háromezer népet, másod napon ötezer népet téröjte az szent hitre.”

Negyed kulcs mondatik: az áldott Úr Jézus Krisztusnak szent kénja-halála.
„Ezzel nyitá meg mennyeknek országát az ő híveinek az kegyelmes mennyei királ, kit Ádám és Éva berekesztöttek vala ő fiainak előttök. Ezzel nyitá meg Atyaistennek szent Fia Paradicsomot, hova az szent angyal senkit be nem bocsát vala. Ezzel jelenté meg az menyországra menendő szent szeretetnek útát az szeplőtelen Szűz Máriának tiszta méhéből kiszármazott édes gyimelcs, Krisztus, mondván: Ez az én parancsolatom avagy én szerelmem tihozzátok, hogy ti es szeressétök egymást.”

Péter apostolt megerősíti Jézus Krisztus abban, amit róla mondott, amikor Messiásnak jelentette ki. Bejelenti egyben, hogy ő, Péter lesz a keresztények közösségének a feje. Ezek az igazán hűségesek (az apostolok), akik Jézussal maradtak akkor is, amikor az élet kenyeréről mondott beszéd eltávolította tőle a hallgatóság felületes részét (Jn 6,68), megérdemelték, hogy megismerjék a messiási titok legmélyebb részét is. Milyen érdekes az ünnep liturgikus ideje is: ugyanis ettől a momentumtól kezdve:
„Jézus azon volt, hogy tanítványait előkészítse rá: Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de harmadnap feltámad.”
(Mt 16,21-23; Mk 8,31-33; Lk 9,22).

Ez a szenvedés első bejelentése. És tudjuk, hogy most, a liturgikus évben is igen közel vagyunk a nagyböjthöz, a nagyhéthez, melyben Jézus szenvedésének emlékét elevenítjük föl. És Péter kétkedése, tagadása is ezekben az eseményekben történik majd …

„Te Péter vagy, és én erre a kősziklára fogom építeni egyházamat, s az alvilág kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, föl lesz oldva a mennyekben is.”

Ima Szent József oltalmáért

Jóságos Szent József! Oltalmazd családunkat/közösségünket: Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk. Te minden jót kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy. Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk, a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk. Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen! Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szent Szívének!
Ámen!