Január 28. Szombat, Nolai Szent Péter hitvalló – Szent Ágnes szűz és vértanú

„Népének megváltást küldött, szövetségét minden időkre kötötte, szent és magasztos a neve.”(Zsolt.110;9)

A mercedáriusok rendjének alapítója. Dél-Franciaországban született Le-Mas-Saintes-Puelles-ben, 1182 körül. Apja előkelő lovag volt s fiát is lovagi erényekre szoktatta. Péter iskoláit a ciszterciták egyik kolostorában végezte.
Gyermekkorában is kitűnt már a felebaráti szeretet gyakorlásában. Tizenöt éves volt, mikor atyját elvesztette.
Egy ideig ezután anyjánál maradt. Mikor azonban házassági tervekkel kezdték zaklatni, beállt Montforti Simon seregébe.

Már előbb elhatározta, hogy egészen Istennek szenteli életét. Most az albiak ellen akart harcolni az igaz hitért. Itt került érintkezésbe Jakab herceggel, a háborúban elesett Péter aragoniai király fiával. A vezér rábízta a kis herceget, hogy Barcelonába vigye. Mikor Jakab átvette az uralkodást, Szent Pétert udvarában találjuk, s ettől kezdve Spanyolország földjén működik.

Aragonia ebben az időben állandóan harcban áll a mórokkal, akik a félsziget nagyobb részét tartották megszállva. Az ilyen állandó harcok végnélküli szenvedést, bizonytalanságot, nélkülözést és nyomort hoznak a lakosságra. Az embernek nem is kell különösen érzékeny lelkűnek lenni, hogy ezt a nyomorúságot a szívére vegye. A szentet különösen a fogságba jutottak sanyarúsága indította meg.

Gyakran találkozott ilyen szerencsétlenekkel. Minden vagyonát rájuk költötte. De szeretett volna hathatósabban is segíteni. Mikor ezen töprengett, egy látomásban biztos útmutatást kapott. 1218 augusztus 1 -én megjelent neki Szűz Mária s megmondotta, hogy nagyon szívesen venné, ha egy szerzetesrendet alapítana a foglyok kiváltására. Jövendő öltözéküket is megmutatta: fehér ruha, vörös kereszttel. Ugyanez a·látomása volt még Jakab királynak és Pennaforti Szent Rajmondnak (lásd jan. 23).

Mind a hárman régtől fogva bizalmas barátságban voltak egymással. Most közös erővel fogtak hozzá a Szent Szűz kívánságának teljesítéséhez. Nagy akadály volt azonban, hogy III. Ince pápa nemrég megtiltotta újabb szerzetesrendek alapítását. Egyelőre a király pártfogása alatt szervezkedtek.

A barcelonai püspök 1218 (mások szerint 1224) augusztus 10-én már be is öltözteti az új rend ruhájába Szent Pétert és tizenhárom társát. A három evangéliumi tanács mellett arra tesznek fogadalmat, hogy személyes szabadságukat is föláldozzák a hitetlenek fogságába jutott keresztényekért. A rend szabályait Szent Rajmond írja meg s alapul veszi Szent Ágoston reguláját. A rendtagok egy része pap, a másik lovag. Szent Péter kívánságára a papoknak kell többségben lenniök. 1235-ben a pápa, IX. Gergely is megerősíti a szabályokat s elismeri az új rendet:
(Fratres ordinis B. M. de Mercede redemptionis captivorum).

Az első években Szent Pétert a belső szellem kialakítása köti le. 1238-ban már a Valencia ostromára indult keresztény sereget kíséri. Az ostrom alatt, négy szombaton egymás után, úgy látta, hogy egy helyre hét csillag hull le. Mikor a jelzett helyen ásni kezdtek, egy harangra s az alatt egy Mária-képre találtak. A katonák Szűz Mária pártfogásának jelét látták ebben, s úgy fellelkesedtek, hogy a várost hamarosan elfoglalták. Később a kép lelőhelyén a rend számára kolostort építettek.

A rend közben annyira megerősödött, hogy hozzáláthatott a foglyok kiváltásához. Szent Péter volt az első, aki ellenséges kézen levő területre is bejutott. Granadába ment egy társával, s mindjárt az első alkalommal négyszáz foglyot tudtak magukkal hozni! Az úttörő vállalkozás után már társai folytatták a munkát. Ő maga még beljebb hatolt az ellenség földjén, Algírba megy át két alkalommal, eközben sok veszedelmet kellett kiállnia.

Második algíri útjában ő maga is a mórok fogságába kerül. Örömmel vette ezt a megpróbáltatást, mert alkalma nyílt a keresztény hit terjesztésére. Sokan meg is keresztelkedtek a mohamedánok közül, mikor látták, milyen hősies önfeláldozással nyomósítja prédikációját. Ellenségei azonban el akarták pusztítani. Kilökték tehát a tengerre egy csónakon, vitorla és evező nélkül. Az Úr azonban megmentette, s csónakját Valenciába vezette.

Hazatérése után le akart mondani rendfőnöki hivataláról, de társai és elöljárói nem engedték. Betegeskedése miatt később hosszabb útra már nem vállalkozhatott, pedig Szent Lajos francia király is szerette volna magával vinni szentföldi keresztes hadjáratára, – meg is látogatta ezért 1243-ban. Mivel Szent Péter a király kívánságát nem teljesíthette, legalább levelezés útján tartották fönn az összeköttetést egymással.

Nagy türelemmel viselt betegség után 1256-ban karácsony éjjelén halt meg a 110. zsoltár éneklése közben:
„Népének megváltást küldött, szövetségét minden időkre kötötte, szent és magasztos a neve.”(Zsolt.110;9)

Ünnepét VII. Sándor pápa január 31-ére tette. Mintegy 64.000-re tehető azoknak a száma, akiket rendje az idők folyamán a fogságból kiváltott.

Ima a Fogolykiváltó Boldogasszonyhoz

Szentséges Szűz Mária, Fogolykiváltó Miasszonyunk! Gyermeki bizalommal fordulunk Hozzád. Légy közbenjárónk Isten előtt! Nemzetünket végzetes veszély fenyegeti. Testvéreink közül sokan szenvedélyeik rabságában sínylődnek. Az alkohol, a kábítószerek, a nikotin mértéktelen élvezete, a zabolátlan testiség szenvedélye pusztít közöttünk, dönti romba a családi otthonokat, sorvasztja nemzetünket. Történelmünk válságai során őseink Hozzád fordulnak és Te meghallgattad őket, Áldott Nagyasszonyunk. Légy ma is végzetes bajunkban közbenjárónk! Isten adjon erőt a lelki harcban, hogy megszabaduljunk szenvedélyeink rabigájából. Különösen irgalmadba ajánljuk azokat, akikért felelősek vagyunk: családunk tagjait és a jövő zálogát, a magyar fiatalokat.

Fogolykiváltó Boldogasszony, Krisztusnak Szent Anyja és nekünk is Édesanyánk, légy közbenjárónk szent Fiadnál! Ámen.

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk! Ó szent szív! Máriának, Isten anyjának és a mi anyánknak szeretetre legméltóbb szíve, amelyben kedvét találja a teljes Szentháromság. Ó Szeplőtelen Szív! Te Jézus szívének tökéletes képmása, amely jósággal és benső részvéttel tekint fájdalmainkra! Kérünk, olvaszd fel szívünk jegét, hogy hasonlóvá legyen isteni Megváltónk szívéhez. Vedd pártfogásodba és oltalmazd Anyaszentegyházunkat, légy menedéke és legyőzhetetlen vára minden ellenségével szemben. Te légy az út, amely minket Jézushoz vezet és az ég kegyelmeit hozza számunkra. Ámen.