Június 8. Szombat, SZŰZ MÁRIA KIRÁLYNŐ

„A világ és a béke Királynője”

A Szűzanya egy közülünk, de odaadottságában, Jézus édesanyjaként méltóságban felülmúl bennünket. A keresztény világ kezdetektől fogva ünnepelte Mária királynői méltóságát.

Az efezusi zsinaton az évszázados gyakorlatot szentesítettek dogmával

431-ben.

Azóta Máriát mint Isten Anyját ünnepeljük (Deipara, görögül: Theotokosz).

A Boldogságos Szűz Mária királynő ünnepét 1954-ben rendelte el XII. Piusz pápa, évenkénti ünneplési időpontot határozva meg Mária e tulajdonságára, királynői méltóságára.

Szent Amadeus püspök szentbeszédéből…

„…Nézd csak, milyen fölségesen ragyogott Mária csodálatos neve már mennybevétele előtt itt a földön, és mindenütt ismeretes volt már dicsőségének híre, mielőtt e kiváló teremtményét a mennybe vette volna Isten. Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze Szűz Máriát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is. Illő volt, hogy itt a földön dicső legyen, hogy azután bejusson a mennyei teljes boldogságba. Illő volt, hogy miként itt a földön az erények legmagasabb fokára felemelte őt a Szentlélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei dicsőségbe is bevigye.

Tehát már halandó földi életében elkezdte élvezni a jövendő mennyei boldogságot, azaz már itt a földön elérte az Istennel való legfölségesebb kapcsolatot, és egyben kimondhatatlan szeretetével segítette embertársait. Ezért volt része az angyal hódoló köszöntésében és az emberek tiszteletteljes szolgálatában. Mellette állott Gábor főangyal angyalok kíséretében. A többi apostollal együtt gondoskodott róla János apostol, aki maga is szűzi életet élt. Szeretettel fogadta magához a kereszten rábízott Szűzanyát. Az angyalok mint Királynőjüket, az apostolok pedig mint Úrnőjüket szerették, és mindnyájan gyöngéd tisztelettel hódoltak előtte.

Mária az erények legmagasabb fokán tündöklik, tenger sok isteni karizmával, megmérhetetlen kegyelemmel teljes, és így minden embernél kiválóbb lett, de bőkezű ajándékozással árasztja is mindezt a rá szomjazó hívő népre. Testi gyógyulást és lelki orvoslást nyújtott, hiszen életre tudta kelteni az embert a testi és lelki halálból.

Ugyan van-e valaki, aki bánatosan és szomorúan, vagy az isteni misztériumokat meg nem ismerve távozott volna valaha tőle?

Ugyan van-e valaki, aki, ha bármit is kért Urunk Anyjától, Máriától, ne boldogan és örvendezve ért volna haza?

Ilyen nagy isteni ajándékkal teljes ez a jegyes, ez az Egyszülött Jegyesnek édes és minden szeretetre méltó Anyja. Olyan, mint a bölcsesség kertjének forrása, mint az élő és éltető vizek kútja. E vizek áradata a Libanonról, az Istentől indulva Sion hegyétől kiárad a körülvevő idegen népekre is. Mennyei bőséggel árasztotta ki rájuk a béke folyamát és a kegyelem áradatát.

Amikor tehát a szüzek Szüzét az Isten és Fia, a Királyok Királya, az angyalok örvendezése és a főangyalok ujjongása meg a mennyeiek dicsőítő éneke közepette felvette a mennybe, akkor teljesedett be a Zsoltárosnak az a jövendölése, amelyet az Úrról így énekelt: A királynő ott áll jobbodon, arannyal átszőtt ruhában”…

A Szűzanyának a dicsőségben is egyesülnie kellett Azzal, Akivel olyan szorosan össze kapcsolódott földi életében, Akihez annyira hasonlóvá vált, hogy lelkét átverte a kínszenvedés fájdalma, és aki hallotta, hogy Fia felajánlja lelkét az Atyának.

A liturgia ezért Királynőként ünnepli azt, aki Fia, a Király mellett áll.

A Szűzanya királynői méltósága nem földi eredetű, hanem kizárólag Fia királyságából származik. Izajás jövendölése szerint

az Ő vállára kerül az uralom; így fogják hívni: csodálatos tanácsadó, erős, Isten, örök atya, a béke fejedelme”.

Gábor angyal kifejezetten a „Magasságbeli Fiának” nevezte.

Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját, uralkodni fog örökké, s országának nem lesz vége”. Jézus, amikor Szűz Mária Fia lesz, tőle kapja emberségét, Ő viszont anyját isteni királysága részévé teszi.

A Szűzanyát az egyház bizalommal hívja segítségül, és arra buzdítja a keresztényeket, könyörögjenek Hozzá, aki:

fölmagasztalva a mennyben az összes szentek és angyalok fölé szószólónk Fiánál a mindenszentek közösségében, hogy a világ népei egyetértésben és békességgel gyűljenek össze Isten egyetlen népében a szent és oszthatatlan Háromság dicsőségére”.

A Bibliára alapozott ősi hagyomány szerint Mária Dávid király családjából származott.

Az angyali üdvözletben véget nem érő királyi széket ígér az angyal (Lk 1,33)

„És uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.”

A Jelenések könyvének napba öltözött asszonya is csillagkoronával tűnik fel

És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, aki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona

Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a Nap, lába alatt a Hold, fején tizenkét csillagból korona.”(Jel 12, 1).

„...Égi királynak szent Anyja,Világosságnak ajtaja,

Kiben az élet szép napjaMagát miránk kiárasztja...

(SzVU 191)

„Illő volt, hogy Fia érdemei folytán előbb itt a földön dicsőség övezze a Szűzanyát, utána pedig megkapja dicsőséges helyét a mennyben is.

Illő volt, hogy itt a földön dicső legyen, hogy azután bejusson a mennyei teljes boldogságba.

Illő volt, hogy miként itt a földön az erények legmagasabb fokára felemelte Őt a Szentlélek, ugyanúgy a legnagyobb mennyei dicsőségbe is bevigye.”

Irgalmas Isten!

Hallgasd meg néped imáját, aki tiszteli a Boldogságos Szűz Máriát, mint édesanyát és királynőt. Add nekünk, hogy Téged szolgáljunk és testvéreinket ezen a világon, hogy belépjünk a Te örök lakóhelyedre. A mi Urunk, Krisztus által, Ámen.

Istenünk, te anyánkká és királynőnkké tetted Fiad édesanyját. Tekints hathatós közbenjárására, és engedd, hogy mennyei országodban elnyerjük a gyermekeidnek megígért dicsőséget. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.